KINGSTON TEDARIKÇI MESLEKİ AHLAK KURALLARI

Kingston Technology Company, Inc. ve dünya genelindeki birimleri (bundan sonra topluca “Kingston” olarak anılacak), Kurumsal Sosyal Sorumluluk kurallarına uyma konusunda kararlıdır. Bu Kurallar, kuruluşumuzdaki çalışma koşullarının güvenli ve ticari faaliyetlerimizin çevresel açıdan sorumlu olmasını sağlamak için konulmuştur. Kingston olarak ticari faaliyetlerimizde bu Kurallar’a uyulması ve bu Kuralların uygulanması ile işimizin her alanında bütünlüğün destekleneceğine ve korunacağına inanıyoruz. Kingston, bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kuralları ile belirlenen politikalara uygun olarak tedarikçilerinin, çevrenin korunması, toplumla ilişkiler, etik uygulamalar, veri gizliliği, ürün kalitesi ve güvenliği, çalışanlarının güvenliği ve sağlığı ve yönetim sistemi ile ilgili standartları belirleyen bu Kurallar’a uymasını beklemektedir. Bu standartlar, Kingston’ın tedarikçilerini seçmede kullandığı birçok etkenden biridir.

Tedarikçiler, bu Kurallar’da belirtilen standartların yanı sıra yürürlükteki tüm yasalara ve yönetmeliklere uyumu sağlayacak bir sisteme sahip olmalıdır. Bu Kurallar’ın ihlal edilmesi Kingston’ın, ilgili tedarikçi ile iş yapmayı bırakmasına neden olabilir. Tedarikçiler, Kingston’ın bu Kurallar’a göre performans değerlendirmesi sırasında işbirliği yapmalıdır.

A. İŞGÜCÜ

İşgücü standartları:

 1. Özgürce Tercih Edilen İstihdam

  Zorla, bağımlı (borç karşılığında çalıştırma) ya da ödünç işçilik, hapishanede istemsiz çalıştırma, kölelik ya da insan kaçakçılığı kullanılmamalıdır. Bu, işçilik ya da hizmetler için tehdit, zorlama, baskı, insan kaçırma ya da sahtecilik yoluyla insan taşıma, barındırma, nakletme ya da almayı içermektedir. Çalışanların tesisteki hareket özgürlüğü üzerinde anlamsız kısıtlamaların yanı sıra şirket tarafından sağlanan tesislere giriş ya da çıkışlarda da anlamsız kısıtlamalar olmamalıdır. İşe alma sürecinin bir parçası olarak çalışanlara, çalışanın geldiği ülkeden ayrılmasından önce istihdam kural ve koşullarının açıklamasını içeren ilgili dilde yazılı bir istihdam sözleşmesi sağlanmalı ve gelinen ülkede, istihdam sözleşmesinde, yerel yasaların gereklerini karşılamak ya da eşit ya da daha iyi koşullar sağlamak için yapılanlar dışında hiçbir değişiklik ya da oynama yapılmamalıdır. Tüm çalışmanın gönüllü olması gerekmektedir ve çalışanlar, istedikleri zaman işten ayrılma ve istihdamlarını sonlandırma özgürlüğüne sahip olmalıdır. İşverenler ve temsilciler, çalışanların, devlet tarafından verilmiş kimlik, pasaport ya da çalışma izinleri gibi kimlik ya da göçmenlik belgelerini, yasalara göre çalışma izinlerinin elde tutulması gereken durumlar dışında ellerinde tutamaz ya da diğer bir şekilde tahrip edemez, gizleyemez, haczedemez ya da çalışanların bunlara erişimini reddedemez. Çalışanların, işverenlerin ya da temsilcilerin işe alım ücretlerini ya da diğer toplu ücretleri ödemeleri zorunlu tutulmamalıdır. Bu tür ücretlerin çalışanlar tarafından ödendiği tespit edildiğinde ilgili ücretler çalışana geri verilmelidir.

 2. Genç Çalışanlar

  Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiliği kullanılmayacaktır. “Çocuk” terimi, 15 yaşından küçük, zorunlu eğitimin tamamlanması yaşından küçük ya da ülkedeki asgari çalışma yaşından küçük (hangisi daha büyükse) iken istihdam edilen herkesi ifade etmektedir. Tüm yasalara ve yönetmeliklere uygun meşru işyerinde eğitim programların kullanılması desteklenmektedir. 18 yaşından küçük çalışanlar (Genç Çalışanlar), gece vardiyaları ya da fazla mesai dahil olmak üzere sağlıklarını ya da güvenliklerini tehlikeye atabilecek işleri yapmamalıdır. Tedarikçiler, öğrenci kayıtlarının düzgün tutulması, eğitim iş ortaklarının gerekli özeni göstermesi ve yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere göre öğrencilerin haklarının korunması yoluyla öğrenci çalışanların düzgün biçimde yönetildiğinden emin olmalıdır. Tedarikçiler, tüm öğrenci çalışanlara uygun desteği ve eğitimi sağlamalıdır. İlgili yerel yasaların olmaması durumunda öğrenci çalışanlar, stajyerler ve çırakların çalışma ücreti, eşit ya da benzer görevleri yapan diğer giriş seviyesi çalışanların çalışma ücreti ile aynı olmalıdır.

 3. Mesai Saatleri

  Mesai saatleri, yerel yasaların belirlediği azami süreyi aşmayacaktır. Ayrıca haftalık mesai süresi acil ya da istisnai durumlar dışında, fazla mesai dahil olmak üzere 60 saati aşmamalıdır. Çalışanlar, her yedi günde en az bir gün izinli olmalıdır

 4. Ücretler ve Yan Haklar

  Çalışanlara verilen ödenekler, asgari ücret, fazla mesai ücretleri ve yasal olarak zorunlu olan yan haklarla ilgili olanlar dahil olmak üzere yürürlükteki tüm ücret yasalarına uygun olmalıdır. Disiplinle ilgili ücret kesintileri, yerel yasalara uygun olacaktır. Çalışanlara, her ödeme döneminde, yapılan iş için doğru ödeneğin verildiğini doğrulamak için yeterli bilginin yer aldığı zamanında ve anlaşılır bir ücret beyanı verilmelidir. Geçici, sevk edilmiş ve dışarıdan alınan işçilik kullanımlarının tümü, yerel yasaların sınırları dahilinde olmalıdır.

 5. İnsani Muamele

  Cinsel taciz, cinsel istismar, işkence, zihinsel ya da fiziksel baskı, çalışanların sözlü olarak istismar edilmesi ya da bu tür muamelelerle tehdit etme dahil olmak üzere hiçbir kötü ya da insanlık dışı muamele olmamalıdır. Bu gereksinimleri destekleyen disiplin politikaları ve usulleri açıkça tanımlanmalı ve çalışanlara aktarılmalıdır.

 6. Ayrımcılık Yapmama

  Tedarikçiler, taciz ve yasa dışı ayrımcılığın olmadığı bir işgücüne sahip olma konusunda kararlı olmalıdır. Tedarikçiler işe alım ve ücretler, terfiler, ödüller ve eğitime erişim gibi istihdam uygulamalarında ırk, renk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve ifade, etnik ya da ulusal köken, engellilik, din, politik görüşler, sendika üyeliği, koruma altındaki eski askerlik statüsü, koruma altındaki genetik bilgiler ya da medeni hale göre ayrımcılık yapmamalıdır. Çalışanlara, dini uygulamalar için makul bir alan sağlanmalıdır. Ayrıca çalışanlar ya da çalışan adayları, ayrımcı şekilde kullanılabilecek tıbbi testlere ya da fiziksel sınavlara tabi tutulmamalıdır.

 7. Örgütlenme Özgürlüğü

  Katılımcılar, yerel yasalara uygun olarak tüm çalışanları sendika kurma ya da tercih ettikleri sendikaya katılma, toplu sözleşme yapma ve barışçıl amaçlı örgütlere katılma haklarının yanı sıra, çalışanların bu tür etkinliklerden kaçınma haklarına saygı göstermelidir. Çalışanlar ve/veya temsilcileri, yönetimle, ayrımcılık, misilleme, aşağılanma ya da taciz korkusu olmadan çalışma koşulları ve yönetim uygulamaları hakkında açık biçimde iletişim kurabilmeli ve fikirlerini ve kaygılarını paylaşabilmelidir.

B. SAĞLIK ve GÜVENLİK

Sağlık ve güvenlik standartları:

 1. İş Güvenliği

  Güvenlik tehlikelerine (ör. kimyasal, elektrik ve diğer enerji kaynakları, yangın, araçlar ve düşme tehlikeleri) maruz kalma olasılığına sahip çalışanların belirlenmesi ve değerlendirilmesi ve uygun tasarım, mühendislik ve idari kontrollerle, önleyici bakımla, güvenli çalışma yöntemleriyle (kilitleme/etiketleme dahil) ve sürekli güvenlik eğitimleriyle kontrol edilmesi gerekmektedir. Tehlikelerin bu yöntemlerle yeterli düzeyde kontrol edilemediği durumlarda çalışanlara uygun, bakımı düzgün yapılmış, kişisel koruyucu teçhizatlar ve bu tehlikelerle ilgili riskler konusunda eğitim malzemeleri verilecektir. Hamile kadınları/emziren anneleri yüksek tehlikelere sahip çalışma koşullarından uzaklaştırmak, çalışma görevleri ile ilgili olanlar dahil olmak üzere hamile kadınlar ve emziren anneler açısından işyerinde var olabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmak ya da azaltmak için makul adımlar atılmalı, emziren anneler için uygun alanlar sağlanmalıdır.

 2. Acil Durum Hazırlığı

  Olası acil durumlar ve olaylar tespit edilmeli ve değerlendirilmeli, aşağıdakiler dahil olmak üzere acil durum planları ve müdahale yöntemleri uygulayarak etkileri en aza indirilmelidir: acil durum raporlaması, çalışan uyarı ve tahliye yöntemleri, çalışan eğitimleri ve tatbikatları, uygun yangın tespit ve söndürme ekipmanları, açık ve engel içermeyen yeterli çıkış olanakları ve kurtarma planları. Bu tür planlar ve yöntemler, insan hayatı, çevre ve eşyalara gelebilecek zararı en aza indirmeye odaklanmalıdır.

 3. Mesleki Yaralanmalar ve Hastalıklar

  Mesleki yaralanmalar ve hastalıkları yönetmek, izlemek ve bildirmek için aşağıdakileri sağlayan olanakları içeren yöntemler ve sistemler var olmalıdır: çalışan bildirimini teşvik etme; yaralanma ve hastalık vakalarını sınıflandırma ve kaydetme; gerekli tıbbi tedaviyi sağlama; vakaları araştırma ve nedenlerini ortadan kaldırmak için düzeltici eylemler uygulama; çalışanların işe geri dönüşünü sağlama.

 4. Endüstriyel Hijyen

  Çalışanların kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkenlere maruz kalma durumları tespit edilmeli, değerlendirilmeli ve kontrol hiyerarşisine göre kontrol altına alınmalıdır. Olası tehlikeler, düzgün tasarım, mühendislik ve idari kontrollerle ortadan kaldırılmalı ya da kontrol altına alınmalıdır. Tehlikeler bu yöntemlerle yeterli düzeyde kontrol altına alınamadığında, çalışanlara uygun, bakımı düzgün yapılmış, kişisel koruyucu teçhizatlar sağlanmalıdır. Koruyucu programlarda, bu tehlikelerle bağlantılı riskler hakkında eğitim amaçlı malzemeler yer almalıdır.

 5. Fiziksel Açıdan Zorlayıcı İşler

  Çalışanların, elle taşıma ve ağır eşya kaldırma, uzun süre ayakta durma ve çok sayıda tekrar eden ve zorlayıcı montaj görevleri gibi fiziksel olarak zorlayıcı görevlere maruz kalması tespit edilmeli, değerlendirilmeli ve kontrol altına alınmalıdır.

 6. Makinelerde Güvenlik

  Üretim ve diğer amaçlı makineler, güvenlik tehlikelerine karşı değerlendirilmelidir. Çalışanlar tarafından kullanılan makineler için fiziksel korumalar, güvenlik kilitleri ve bariyerler sağlanmalı ve bunların bakımı düzgün biçimde yapılmalıdır.

 7. Temizlik, Yiyecek ve Barınma

  Çalışanlara, temiz tuvalet olanaklarına, içme suyuna ve temiz yiyecek hazırlama, saklama ve yeme olanaklarına kolay erişim sağlanmalıdır. Tedarikçi ya da işçi temsilcisi tarafından sağlanan işçi konaklama birimleri, temiz ve güvenli tutulmalı ve uygun acil çıkış olanakları, banyo yapma ve duş alma için sıcak su, yeterli ısıtma ve havalandırma, kişisel ve değerli eşyaların saklanması için ayrı güvenlikli alanlar, ve makul düzeyde kişisel alan ve makul giriş ve çıkış ayrıcalıkları sağlanmalıdır.

 8. Sağlık ve Güvenlikle İlgili İletişimler

  Tedarikçiler çalışanlara, mekanik, elektriksel, kimyasal, yangın ve fiziksel tehlikeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çalışanların maruz kaldığı tüm tespit edilmiş işyeri tehlikeleri hakkında, çalışanın konuştuğu ya da anlayabildiği dilde uygun işyeri sağlık ve güvenlik bilgileri ve eğitimi vermelidir. Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler, tesiste açık biçimde gösterilmeli ya da çalışanlar tarafından belirlenebilen ve ulaşılabilen bir yere yerleştirilmelidir. Eğitim tüm çalışanlara işe başlamadan önce ve daha sonra düzenli olarak verilmelidir. Çalışanların, güvenlikle ilgili kaygılarını belirtmeleri teşvik edilmelidir.

C. ÇERVES

Tedarikçiler, çevre ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uymalı ve iş yaparken çevre üzerindeki olumsuz etkileri fark etmelidir. Çevreyi koruma için minimum standartlar aşağıda verilmektedir:

 1. Çevre Ruhsatları ve Raporları

  Tüm gerekli çevre ruhsatları (ör. deşarj izleme), onaylar ve kayıtların alınması, güncel tutulması ve işleyiş ve raporlama gereksinimlerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

 2. Kirliliği Önleme ve Kaynak Azaltma

  Kirletici emisyonları ve deşarjlar ve atık oluşumu, kaynağında ya da kirlilik kontrol ekipmanları ekleme, üretim, bakım ve tesis süreçlerini değiştirme gibi uygulamalar ya da diğer yöntemlerle azaltılmalı ya da ortadan kaldırılmalıdır. Su, fosil yakıtlar, madenler ve bakir orman ürünleri dahil olmak üzere doğal kaynakların kullanımı, üretim, bakım ve tesis süreçlerini değiştirme, alternatif malzemeler kullanma, tekrar kullanım, koruma, geri dönüştürme ya da diğer yöntemlerle azaltılmalıdır.

 3. Tehlikeli Maddeler

  Çevreye salındığında tehlike yaratan kimyasallar ve diğer malzemeler tespit edilmeli ve güvenli elleçlenmelerini, taşınmalarını, saklanmalarını, geri dönüştürülmelerini ya da yeniden kullanılmalarını ve bertaraf edilmelerini sağlayacak şekilde yönetilmelidir.

 4. Katı Atık

  Tedarikçi, katı atıkları (tehlikeli olmayan) tespit etmek, yönetmek, azaltmak ve sorumlu biçimde bertaraf etmek ya da geri dönüştürmek için sistematik bir yaklaşımı uygulamaya almalıdır.

 5. Hava Emisyonları

  Çalışmaların sonucunda ortaya çıkan uçucu organik kimyasalların, aerosollerin, korozif maddelerin, partiküllerin, ozon tabakasına zarar kimyasalların ve yanma yan ürünlerinin hava emisyonları, vasıflandırılmalı, düzenli olarak izlenmeli, kontrol edilmeli ve deşarj öncesi gerektiği gibi arıtılmalıdır. Katılımcılar, hava emisyonu kontrol sistemlerinin performansını düzenli olarak izlemelidir.

 6. Malzeme Kısıtlamaları

  Tedarikçiler, geri dönüştürme ve bertaraf etme etiketleri dahil olmak üzere ürünlerde ve üretimde belirli maddelerin yasaklanması ya da kısıtlanması ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve müşteri gereksinimlerine uyacaktır. Kingston’ın, tüm gereksinimlerin ve düzenlemelerin tanımlandığı bir Tehlikeli Maddeler Yönetim Programı bulunmaktadır. Tedarikçiler, buna uygun hareket etmelidir.

 7. Su Yönetimi

  Tedarikçiler, su kaynaklarını, kullanımını ve deşarjını belgeleyen, vasıflandıran ve izleyen; su tasarrufu sağlama fırsatlarını araştıran; ve kontaminasyon kanallarını kontrol altına alan bir su yönetimi programı yürürlüğe koymalıdır. Tüm atık sular, vasıflandırılmalı, izlenmeli, kontrol altına alınmalı ve deşarj ya da bertaraf etmeden önce gerektiği gibi arıtılmalıdır. Katılımcılar, en iyi performansı ve yasal uyumu sağlamak için atık su arıtma ve saklama sistemlerinin performansını düzenli olarak izlemelidir.

 8. Enerji Tüketimi ve Sera Gazı Emisyonları

  Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları, tesis ve/veya kurumsal seviyede izlenmeli ve belgelenmelidir. Tedarikçiler, enerji verimliliğini artıracak ve enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltacak uygun maliyetli yöntemler aramalıdır.

D. AHLAK KURALLARI

İş faaliyetlerinde sosyal sorumluluk gereksinimlerini karşılamak için Tedarikçiler, aşağıdakiler dahil olmak üzere en yüksek ahlaki standartlara bağlı kalacaktır:

 1. Ticari Dürüstlük

  Tüm iş etkileşimlerinde en yüksek dürüstlük standartlarına bağlı kalınacaktır. Tedarikçiler, rüşvet, yolsuzluk, haraç ve zimmetin her türlü biçimini yasaklayan sıfır toleranslı bir politikaya sahip olmalıdır. Tüm iş görüşmeleri şeffaf biçimde gerçekleştirilmeli ve Tedarikçinin işletme defterleri ve kayıtlarında doğru biçimde yansıtılmalıdır. Yolsuzluğu önleme yasalarına uyumu sağlamak için izleme ve uygulama yöntemleri yürürlükte olmalıdır.

 2. Uygunsuz Avantaj Yasaktır

  Uygunsuz avantaj elde etmek için rüşvet ya da diğer yöntemler, vaat edilmemeli, teklif edilmemeli, onaylanmamalı, verilmemeli ya da alınmamalıdır. Bu yasak, işi korumak ya da elde tutmak, işi bir kişiye yönlendirmek ya da diğer bir şekilde uygunsuz bir avantaj elde etmek için doğrudan ya da bir üçüncü şahıs üzerinden dolaylı olarak değerli bir şey vaat etme, teklif etme, onaylama, verme ya da kabul etmeyi kapsamaktadır. Yolsuzluğu önleme yasalarına uyumu sağlamak için izleme ve uygulama yöntemleri yürürlükte olmalıdır.

 3. Bilgilerin Açıklanması

  Katılımcının çalışma, sağlık ve güvenlik, çevresel uygulamalar, iş etkinlikleri, yapı, finansal durum ve performans bilgileri, yürürlükteki yönetmeliklere ve geçerli endüstri uygulamalarına uygun olarak açıklanacaktır. Tedarik zincirinde kayıtlar üzerinde oynama yapılması ya da koşulların ve uygulamaların yanlış gösterilmesi kabul edilemez.

 4. Fikri Mülkiyet

  Fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilmelidir; teknoloji ve uygulama bilgisi transferi, fikri mülkiyet hakları korunacak şekilde yapılmalı; ve müşteri bilgileri korunmalıdır.

 5. Adil İş, Reklam ve Rekabet

  Adil iş, reklam ve rekabet standartlarına bağlı kalınmalıdır. Müşteri bilgilerinin korunması için gerekli yöntemler mevcut olmalıdır.

 6. Kimlik Koruması ve Misilleme Yapmama

  Yasalar tarafından yasaklanmadığı sürece gizliliği, anonimliği ve çalışanın gizli bildirimlerinin korunmasını sağlayacak programlar sürdürülmelidir. Tedarikçiler, personelinin misilleme korkusu olmadan her türlü kaygısını ortaya koymasını sağlayacak, personele açıklanmış bir süreci olmalıdır.

  Tedarikçinin çalışanları, aşağıdaki yöntemlerle tedarikçilerin çalışanları ile Kingston arasında olası ahlaki ihlaller, kaygılar ve şikayetlerle ilgili gizli bildirimler yapabilir:

  Konum ABD, CA
  Destek Hattı 1(888)435-5453
  E-posta [email protected]
  Adres 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708
 7. Madenlerin Sorumlu Kaynaklardan Edinilmesi

  Tedarikçi, çatışmalı madenleri tespit etmek, azaltmak ve kullanımını ortadan kaldırmaya yaklaşmak için endüstri çapında gösterilen çabaları desteklemek için Kingston’a sağladığı hiçbir malzemede, Kongo ya da komşu ülkelerden ya da ciddi insan hakları ihlalleri gerçekleştiren silahlı grupları doğrudan ya da dolaylı olarak finanse eden ya da destekleyen çatışmalı bölgelerden edinilmiş çatışmalı maden bulunmadığını garanti etmelidir. Çatışmalı madeneler arasında, sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çatışmalı bölgelerde çıkarılan özellikle altın (Au), tantal (Ta), kalay (Sn), tungsten (W) ve kobalt olmak üzere kalay, volframit, koltan, altın ve bunların türevleri gibi nadir metaller sayılabilir. Sonuç olarak, çatışmalı madenlerin çıkarılması, rafine edilmesi, şekillendirilmesi ya da diğer üretim süreci yöntemleri, çatışmalı bölgelerde gerçekleştirilmemelidir. Tedarikçiler, hammaddelerin kaynaklarını etkili biçimde tespit edip izlemek, kaynaklarının yasallığından emin olmak ve çatışmalı madenlerin kullanımının önüne geçmek için bu madenlerin kaynağı ve gözetim zinciri konusunda çok dikkatli olmalı, tedarik zinciri yönetimini güçlendirmeli, uygun politikalar ve/veya yöntemler belirlemelidir. Kingston, tedarikçinin malzemelerinin kaynağı ile ilgili önlemlerinin yeterliliğini denetleyebilir. Tedarikçi, Kingston’ın isteği üzerine diğer ilgili bilgileri vermenin yanı sıra inceleme amaçlı anketleri dürüst biçimde yanıtlamalı ve bu tür anketlere verdiği yanıtların ve Kingston’a verdiği bilgilerin gerçekliğini, doğruluğunu ve eksiksiz olduğunu garanti etmelidir. Kingston, müşterilerine ve iş ortaklığı yaptığı diğer kuruluşlara, yukarıda belirtilen tamamlanmış inceleme amaçlı anketleri ve bilgileri verebilir.

 8. Gizlilik

  Tedarikçiler, kendi tedarikçileri, müşteriler ve çalışanlar dahil olmak üzere iş yaptığı herkesin kişisel bilgilerinin makul gizlilik beklentilerini karşılamayı taahhüt etmelidir. Tedarikçiler, kişisel bilgilerin toplandığı, saklandığı, işlendiği, iletildiği ve paylaşıldığı durumlarda gizlilik ve bilgi güvenliği yasalarına ve düzenleyici gereksinimlerine uymalıdır.

F. YÖNETIM SISTEMI

Tedarikçiler, kapsamı bu Kurallar’ın içeriği ile ilgili olan bir yönetim sistemi benimsemeli ya da kurmalıdır. Yönetim sistemi aşağıdakileri sağlayacak şekilde tasarlanır: (a) Tedarikçilerin faaliyetleri ve ürünleriyle ilgili yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere ve müşteri gereksinimlerine uyum; (b) bu Kurallar’a uyum; ve (c) bu Kurallar ile ilgili operasyonel riskleri belirleme ve azaltma.

Yönetim sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 1. Şirket Taahhüdü

  İdari yönetim tarafından onaylanan ve yerel dilde tesiste sergilenen, Tedarikçi’nin uyum ve sürekli iyileştirme taahhüdünü onaylayan bir kurumsal sosyal ve çevresel sorumluluk politikası beyanı.

 2. Yönetimin Hesap Verebilirliği ve Sorumluluğu

  Tedarikçi, yönetim sistemlerinin ve ilgili programların uygulanmasını sağlamaktan sorumlu üst düzey yöneticileri ve şirket temsilcisini ya da temsilcilerini açıkça tanımlar. Üst düzey yönetim, yönetim sisteminin durumunu düzenli olarak gözden geçirir.

 3. Yasal Gereksinimler ve Müşteri Gereksinimleri.

  Yürürlükteki yasaları, yönetmelikleri ve bu Kurallar’ın gereksinimleri dahil olmak üzere müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve anlaşılmasına yönelik bir süreç

 4. Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi

  Tedarikçinin faaliyetleri ile ilgili yasal uyum, çevre, sağlık ve güvenlik ve işgücü uygulaması ve ahlak risklerini belirlemeye yönelik bir sistem. Her riskin göreceli önemi ve belirlenen risklerin kontrol altına almak için yönetmeliklere uyumu sağlama amacıyla uygun yöntemsel ve fiziksel kontroller belirlenmelidir.

 5. İyileştirme Hedefleri

  Tedarikçinin sosyal ve çevresel performansını iyileştirmeye yönelik yazılı performans hedefleri, amaçları ve uygulama planları ve Tedarikçinin bu hedefleri gerçekleştirmedeki performansının düzenli değerlendirilmesi.

 6. Eğitim

  Şirket programları, politikaları, yöntemleri ve iyileştirme hedeflerinin yanı sıra ilgili yasa ve yönetmelik gereksinimlerinin karşılanması hakkında yöneticilerin ve çalışanların eğitilmesi.

 7. İletişim

  Çalışanlara, tedarikçilere ve müşterilere, Tedarikçi’nin politikaları, uygulamaları, beklentileri ve performansı hakkında şeffaf ve doğru bilgiler iletmesine yönelik bir süreç.

 8. Çalışan Geri Bildirimi, Katılımı ve Şikayetleri

  Etkili şikayet mekanizması dahil olmak üzere çalışanların bu Kurallar’da yer alan uygulamaları ve koşulları anlamasını değerlendirmek, bunlarla ilgili geri bildirim almasını ya da ihlalleri bildirmesini sağlamak ve sürekli iyileşmeyi güçlendirmek için devam eden süreçler.

 9. Denetimler ve Değerlendirmeler

  Yasaların ve yönetmeliklerin gereksinimlerine, bu Kurallar’ın içeriğine ve müşterinin sosyal ve çevresel sorumlulukla ilgili sözleşmeye tabi gereksinimlerine uyumu sağlamak için düzenli öz değerlendirmeler.

 10. Düzeltici Eylem Süreci

  Şirket içi ya da şirket dışı değerlendirmeler, incelemeler, araştırmalar ve değerlendirmelerle tespit edilen eksikliklerin zamanında düzeltilmesini sağlayacak bir süreç yönetilmelidir.

 11. Belgeler ve Kayıtlar

  Yönetmeliklere ve şirket gereksinimlerine uyumun yanı sıra mahremiyeti korumak için uygun gizliliği sağlayacak belgelerin ve kayıtların oluşturulması ve sürdürülmesi.

 12. Tedarikçinin Sorumluluğu

  Bu Kurallar'ın gereksinimlerini tedarikçilere iletmeye ve tedarikçinin Kurallar’a uyumunu izlemeye yönelik bir süreç.

Bu tür bir yönetim sistemi, daha önce belirtilen yönetim sistemleri kapsamında Kingston’ın tedarikçinin tesislerini yerinde incelemesi ya da doğrulanmış üçüncü şahıs denetimlere tam erişim dahil olmak üzere incelemelere de açık olmalıdır. Tedarikçi, bu Kurallar’a uyumu göstermek için gerekli belgeleri tutmalı ve Kingston’a, Kingston’ın talebi üzerine bu belgelere erişim olanağı sunmalıdır.

COVID-19'un iş operasyonlarımızı nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklatın.