Дизајн SSD

Изјава за ограничена гаранција

Kingston Digital, Inc. („Kingston“) му гарантира на OEM потрошувачот („потрошувачот“) дека целата линија на Design-In SSD производи („производи“) нема никакви материјални дефекти ни при производството ни во користените материјали, при нормална употреба и при сервисирање, во подолу наведениот рок на гаранција. Гаранцијата го покрива секој производ во рок од три (3) години од датумот на испорака или рокот на траење, во зависност од тоа што ќе биде попрво („рок на гаранција“). Секој производ којшто не функционира како што е гарантирано, Kingston на своја дискреција ќе го поправи или ќе го замени со сличен или еквивалентен производ, или на сметката на клиентот ќе му даде кредит кој е еднаков на цената што е платена за кој и да е таков производ којшто ќе се расипе во текот на важечкиот гарантен период. Kingston ќе има разумно време за поправка или замена на кој и да е дефектен производ којшто бил вратен под гаранцијата или ќе му даде кредит на сметката на клиентот.

Со прифаќањето на деловните услови за склучување трговски договор за купување на производот со којшто е приложена оваа гаранција, клиентот има право на гаранцијата како што е наведено тука. За да ги има користите од оваа гаранција, (i) клиентот мора да ги следи упатствата за враќање од Kingston; (ii) клиентот мора брзо написмено да го извести Kingston во текот на важечкиот гарантен период дека тој производ е дефектен и мора да поднесе објаснување за недостатокот; (iii) таквиот производ мора да се врати во наведениот сервисен објект на Kingston на ризик и на сметка на клиентот; и (iv) Kingston мора да биде уверен дека наведениот дефект навистина постои и дека не бил предизвикан од незгода, погрешна употреба, немарност, менување, поправка, неправилно инсталирање или неправилно тестирање. Доколку Kingston утврди дека вратениот производ не е дефектен или дека неговиот недостаток бил предизвикан од незгода, погрешна употреба, немарност, менување, неправилна поправка, неправилно инсталирање или неправилно тестирање, клиентот ќе мора да ги сноси сите трошоци за тестирањето, анализата на дефектот, транспортот и сите други поврзани трошоци.

Оваа гаранција не важи за ниту еден производ кој бил неправилно користен (вклучувајќи и статичко празнење, неправилно инсталирање, поправка, незгода или некористење во согласност со упатствата од Kingston), немарност или менувања, или ако Kingston не е во можност да го тестира под своите нормални услови на тестирање.

Мааните кои се должат на прекумерна активност на пишување се сметаат за состојба на крај на работниот век и не се опфатени со оваа гаранција. Со имплементацијата на SMART за SATA SSD кај Kingston, еден нов производ ќе покаже вредност на истрошеност од сто (100) за SMART атрибут 231 (E7h) означено со „преостанат SSD рок“, додека еден производ што дошол до рокот на својата гаранција ќе покаже вредност на истрошеност од еден (1). За NVMe SSD, еден нов некористен производ ќе покаже вредност за исправна состојба „процентуална искористеност“ од 0, а производ кој дошол до лимитот на својата гаранција ќе покаже вредност за „процентуална искористеност“ поголема или еднаква на сто (100). Види Kingston.com/wa за повеќе информации.

Одговорност на системот OEM е да обезбеди компатибилност на матичниот систем и апликацијата со доволно маржа. Испадите на NAND предизвикани од изабеност се исклучени од оваа гаранција. Производите се дизајнирани како производ за складирање податоци наменети за потрошувач или клиент. Ако производот се користи за поинаква намена или се користи за складирање на поголем број податоци од она што е наведено во спецификациите на производот, може да дојде до предвремена истрошеност или до дефект кои не ги покрива гаранцијата на производот.

Освен тоа, Kingston му обезбедува сервисирање кое го покрива гаранцијата само на потрошувачот што го купил и го вклучил производот во своите уреди откако бил поминат процесот за проценка на квалитетот со Kingston.

Сите производи кои се враќаат, стануваат сопственост на Kingston. По дискреција на Kingston, производот во замена може да биде или нов или репариран. За секој заменет или репариран производ следува ограничена гаранција од 90 дена или, пак, само преостанатиот дел од првобитната гаранција за тој конкретен производ во дадениот момент, зависно од тоа кое од двете е подолго. Kingston не е одговорен за каков било софтвер или фирмвер на клиентот, информации за конфигурација или мемориски податоци кои се содржани, зачувани или интегрирани во кој и да е производ(и) што е вратен во Kingston под која било гаранција.

Клиентот мора да го контактира Kingston за да добие бројче за овластување за враќање на приозводот (ОВП) пред да врати каков било производ во Kingston. Секој производ што е вратен во Kingston без валидно бројче за овластување за враќање на производот, кое јасно ќе стои означено на страната од пакувањето, ќе биде вратен кај клиентот на негов трошок. Kingston ќе ги преземе трошоците за враќање на дефектен производ само доколку клиентот се придржува кон упатствата за транспорт дадени од одделот на Kingston за ОВП. Kingston е одговорен за транспортните трошоци за враќањето од Kingston до клиентот.

НЕЗАВИСНО ОД ПРЕТХОДНАТА ГАРАНЦИЈА ИЛИ КОИ БИЛО УСЛОВИ ШТО СЕ ИЗНЕСЕНИ ОВДЕ, KINGSTON ГИ ДАВА СИТЕ ПРОТОТИПОВИ, РЕФЕРЕНТНИ ДИЗАЈНИ И СОФТВЕР ЗА ПРОИЗВОДИТЕ „ТАКВИ КАКВИ ШТО СЕ“, БЕЗ ГАРАНЦИЈА ОД КАКОВ БИЛО ВИД.

ЕКСКЛУЗИВНИ ГАРАНЦИИ: АКО НЕКОЈ ПРОИЗВОД НА KINGSTON НЕ ФУНКЦИОНИРА КАКО ШТО Е ГАРАНТИРАНО ПОГОРЕ, ЕДИНСТВЕН ПРАВЕН ЛЕК ЌЕ БИДЕ НА КЛИЕНТОТ ДА МУ СЕ ПОПРАВИ ИЛИ ДА МУ СЕ ЗАМЕНИ ПРОИЗВОДОТ ИЛИ, ПАК, ДА ДОБИЕ КРЕДИТ ЗА ПРЕДМЕТНИОТ ПРОИЗВОД, СПОРЕД ПРОЦЕНКА НА KINGSTON. ПРЕТХОДНАТА ГАРАНЦИЈА И ПРАВНИ ЛЕКОВИ СЕ ЕКСКЛУЗИВНИ И ГИ ЗАМЕНУВААТ СИТЕ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, БИЛО ФАКТИЧКИ ИЛИ ПО СИЛА НА ЗАКОНОТ, УСТАВНИ ИЛИ ПОИНАКВИ, ВКЛУЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ ЗА ПЛАСМАН И ПРИКЛАДНОСТ ЗА НЕКОЈА ОСОБЕНА ЦЕЛ. KINGSTON НИТУ ПРЕЗЕМА, НИТУ ОВЛАСТУВА ДРУГО ЛИЦЕ ДА ПРЕЗЕМА НАМЕСТО НЕГО КАКВА БИЛО ДРУГА ОДГОВОРНОСТ ВО ВРСКА СО ПРОДАЖБАТА, ИНСТАЛИРАЊЕТО, ОДРЖУВАЊЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА НА НЕГОВИТЕ ПРОИЗВОДИ. ПОД ОВАА ГАРАНЦИЈА, KINGSTON НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ДОКОЛКУ НЕГОВОТО ТЕСТИРАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ОТКРИЈАТ ДЕКА НАВОДНИОТ ДЕФЕКТ КАЈ ПРОИЗВОДОТ НЕ ПОСТОИ ИЛИ ДЕКА БИЛ ПРЕДИЗВИКАН ОД НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА, НЕМАРНОСТ, НЕПРАВИЛНО ИНСТАЛИРАЊЕ ИЛИ ТЕСТИРАЊЕ, НЕОВЛАСТЕН ОБИД ЗА ПОПРАВКА ОД СТРАНА НА КЛИЕНТОТ ИЛИ НЕКОЈА ТРЕТА СТРАНА, ИЛИ ОД КОЈА И ДА Е ДРУГА ПРИЧИНА НАДВОР ОД ПАЛЕТАТА НА НЕГОВИТЕ НАМЕНИ, ИЛИ ОД НЕСРЕЌА, ПОЖАР, ГРОМ ИЛИ ДРУГА ОПАСНОСТ.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ: ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОРОТ ИЛИ ПОРАДИ КРИВИЧНО ДЕЛО (ВКЛУЧУВАЈЌИ И НЕБРЕЖНОСТ), KINGSTON НЕ Е ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО НЕСАКАНИ, СЛУЧАЈНИ, ИНДИРЕКТНИ, ПОСЕБНИ ИЛИ КАЗНИВИ ШТЕТИ, ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ПРИХОД, ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА ЗАШТЕДА, ЗАГУБА НА РАБОТА ИЛИ ДРУГА ФИНАНСИСКА ЗАГУБА, ЗА ЗАГУБА ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ, ЗА ЗАГУБА КОЈА Е РЕЗУЛТАТ НА ИЛИ Е ПОВРЗНА СО ПРОДАЖБАТА, ИНСТАЛИРАЊЕТО, ОДРЖУВАЊЕТО, КОРИСТЕЊЕТО, ПЕРФОРМАНСИТЕ, ДЕФЕКТИТЕ ИЛИ НЕРАБОТЕЊЕТО НА ПРОИЗВОДОТ, ДУРИ И ВО СЛУЧАЈ КОГА НА KINGSTON МУ БИЛО УКАЖАНО ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ. ВКУПНАТА КУМУЛАТИВНА ОДГОВОРНОСТ НА KINGSTON СПРЕМА КЛИЕНТИТЕ НЕМА НИКОГАШ ДА ЈА НАДМИНЕ ЦЕНАТА ШТО КЛИЕНТОТ ЈА ПЛАТИЛ ЗА ПРОИЗВОДОТ ПОД ГАРАНТНОТО ПРАВО, ПЛУС НЕОПХОДНИТЕ ТРОШОЦИ ШТО МУ НАСТАНАЛЕ НА KINGSTON.

KINGSTON ГИ ОТФРЛА СИТЕ ИЗРИЧНИ И ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ ВО НАЈПОТПОЛН ОБЕМ КОЛКУ ШТО Е ДОЗВОЛЕНО СО ЗАКОН. АКО KINGSTON НЕ МОЖЕ ДА ГИ ОТФРЛИ ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ПОД ВАЖЕЧКИОТ ЗАКОН, ТОГАШ, ВО НАЈПОТПОЛНА МОЖНА МЕРА, ТАКВИТЕ ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ СЕ ОГРАНИЧЕНИ НА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ИЗРИЧНАТА ГАРАНЦИЈА. ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ГАРАНЦИЈАТА ЗА КОЈ И ДА Е ЗАМЕНЕТ ПРОИЗВОД ЌЕ БИДЕ ИЛИ ГАРАНЦИЈА ОГРАНИЧЕНА НА 90 ДЕНА ИЛИ ОНОЈ ДЕЛ ОД ГАРАНТНИОТ ПЕРИОД ШТО МУ ПРЕОСТАНУВА НА ОРИГИНАЛНИОТ ПРОИЗВОД, КОЕ И ДА Е ПОДОЛГО.

НИШТО ВО ОВАА ИЗЈАВА ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА НЕМА ДА БИДЕ ОСНОВА ЗА ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ИЛИ ОГРАНИЧИ ОДГОВОРНОСТА НА KINGSTON ЗА СМРТ ИЛИ ПОВРЕДА ПРЕДИЗВИКАНА ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ ОД СТРАНА НА KINGSTON.

Rev. 08/2021