KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW FIRMY KINGSTON

Firma Kingston Technology Company, Inc. z oddziałami na całym świecie (określana dalej jako „firma Kingston”) zobowiązuje się do przyjęcia Kodeksu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility, CSR). Kodeks ten stworzono w celu zapewnienia, aby warunki pracy w naszej organizacji były bezpieczne, a działalność biznesowa uwzględniała dbałość o środowisko. Firma Kingston jest przekonana, że przyjmując i stosując niniejszy Kodeks w naszej działalności biznesowej, może promować i zachowywać uczciwość we wszystkich obszarach swojej działalności. Zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa firma Kingston oczekuje od swoich dostawców przestrzegania niniejszego Kodeksu, który określa standardy dotyczące ochrony środowiska, relacji ze społeczeństwem, etycznego postępowania, ochrony poufności danych, jakości i bezpieczeństwa produktów, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz systemu zarządzania. Standardy są jednym z wielu kryteriów, które firma Kingston uwzględnia przy wyborze dostawców.

Dostawcy powinni mieć wdrożony system zapewniający zgodność ze standardami określonymi w niniejszym Kodeksie, a także ze wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. W przypadku naruszenia niniejszego Kodeksu firma Kingston może zakończyć współpracę z dostawcą. Dostawcy powinni we właściwym czasie współpracować z firmą Kingston w zakresie oceny postępowania zgodnie z niniejszym Kodeksem.

A. PRACA

Standardy pracy obejmują następujące obszary:

 1. Swoboda wyboru zatrudnienia

  Nie wolno korzystać z pracy przymusowej, niewolniczej (w tym za długi), niedobrowolnej pracy więźniów, niewolnictwa ani handlu ludźmi. Obejmuje to transport, przetrzymywanie, rekrutację, przekazywanie lub przyjmowanie do pracy osób z wykorzystaniem groźby, siły, przymusu, uprowadzenia lub oszustwa w kontekście pracy lub świadczenia usług. Nie mogą istnieć żadne nieuzasadnione ograniczenia swobody przemieszczania się pracowników w zakładzie ani nieuzasadnione ograniczenia dotyczące wchodzenia i wychodzenia z obiektów firmy. W ramach procesu rekrutacji pracownicy muszą otrzymać pisemną umowę o pracę we właściwym języku, która zawiera opis warunków zatrudnienia, przed wyjazdem pracownika z kraju pochodzenia, i niedopuszczalne jest zastąpienie lub zmiana zapisów umowy o pracę po przyjeździe do kraju pobytu, chyba że takie zmiany zostaną wprowadzone w celu zapewnienia zgodności z przepisami lokalnego prawa oraz takich samych lub lepszych warunków pracy. Wszelka praca musi być wykonywana dobrowolnie, a pracownicy powinni mieć zapewnioną możliwość odejścia w dowolnej chwili z pracy lub rozwiązania umowy o pracę. Pracodawcy i pośrednicy nie mogą posiadać ani w jakikolwiek inny sposób niszczyć, ukrywać, konfiskować bądź odmawiać pracownikom dostępu do dokumentów tożsamości lub dokumentów imigracyjnych pracowników, takich jak wydane przez rząd dokumenty tożsamości, paszporty lub pozwolenia na pracę, chyba że posiadanie zezwoleń na pracę jest wymagane przez prawo. Pracodawcy i pośrednicy nie mogą wymagać od pracowników wnoszenia opłat rekrutacyjnych ani innych zbiorczych opłat. Jeżeli okaże się, że takie opłaty zostały pobrane od pracowników, należy je im zwrócić.

 2. Pracownicy młodociani

  Praca dzieci nie może być wykorzystywana na żadnym etapie produkcji. Termin „dziecko” odnosi się do każdej zatrudnionej osoby w wieku poniżej 15 lat, poniżej wieku ukończenia obowiązkowej edukacji lub poniżej minimalnego wieku umożliwiającego podjęcie pracy w danym kraju, w zależności od tego, który jest wyższy. Popierane jest realizowanie programów praktyk zawodowych, które są zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami. Pracownicy poniżej 18 roku życia (młodociani) nie mogą wykonywać pracy, która może zagrażać ich zdrowiu lub bezpieczeństwu, w tym pracy na nocnej zmianie i w ramach nadgodzin. Dostawcy powinni w odpowiedni sposób zarządzać pracą uczniów poprzez właściwe prowadzenie ich dokumentacji, rygorystyczny dobór partnerów edukacyjnych oraz ochronę praw uczniów zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami. Dostawcy powinni zapewnić odpowiednie wsparcie i szkolenie wszystkim pracującym uczniom. W przypadku braku odpowiednich przepisów lokalnego prawa stawka wynagrodzenia dla pracujących uczniów, stażystów i praktykantów powinna być co najmniej taka sama, jak innych pracowników najniższego szczebla wykonujących takie same lub podobne zadania.

 3. Godziny pracy

  Liczba godzin pracy nie może przekraczać maksymalnego poziomu określonego przez lokalne prawo. Ponadto tydzień pracy nie powinien przekraczać 60 godzin, włączając godziny nadliczbowe, z wyjątkiem nadzwyczajnych lub dopuszczalnych sytuacji. Pracownicy powinni mieć co najmniej jeden dzień wolny na każde siedem dni pracy.

 4. Pensje i dodatki

  Wynagrodzenie wypłacane pracownikom powinno być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń, w tym dotyczącymi płacy minimalnej, godzin nadliczbowych i świadczeń obowiązkowych. Wszelkie dyscyplinarne potrącenia z wynagrodzenia muszą być zgodne z przepisami lokalnego prawa. Dla każdego okresu rozliczeniowego pracownicy powinni terminowo otrzymywać zrozumiałe zestawienie dotyczące wynagrodzenia z informacjami umożliwiającymi weryfikację adekwatności wynagrodzenia do wykonanej pracy. Każde wykorzystanie pracy wykonywanej przez pracowników tymczasowych, delegowanych lub zatrudnionych przez firmę zewnętrzną musi być zgodne z przepisami lokalnego prawa.

 5. Humanitarne traktowanie

  Niedopuszczalne jest okrutne i nieludzkie traktowanie pracowników, w tym molestowanie seksualne, wykorzystywanie seksualne, stosowanie kar cielesnych, przymusu psychicznego lub fizycznego, stosowanie przemocy werbalnej ani grożenie takim traktowaniem. Należy jasno określić zasady i procedury dyscyplinarne związane z realizacją tych wymagań i poinformować o nich pracowników.

 6. Niedyskryminacja

  Dostawcy powinni dokładać starań, aby pracownicy nie byli narażeni na nękanie i bezprawną dyskryminację. Dostawcy nie mogą dopuszczać do dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość i ekspresję płciową, pochodzenie etniczne lub narodowe, niepełnosprawność, religię, przynależność polityczną, przynależność do związków zawodowych, status weterana objętego ochroną, poufne informacje genetyczne lub stan cywilny w odniesieniu do kwestii związanych z zatrudnieniem, takich jak płace, awanse, nagrody i dostęp do szkoleń. Należy zapewnić pracownikom rozsądne warunki do praktyk religijnych. Ponadto pracownicy lub potencjalni pracownicy nie powinni być poddawani badaniom lekarskim ani testom fizycznym, które mogłyby zostać wykorzystane w dyskryminujący sposób.

 7. Wolność zrzeszania się

  Zgodnie z lokalnym prawem, dostawcy powinni szanować prawa wszystkich pracowników do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych zgodnie z własnym wyborem, do układów zbiorowych oraz do udziału w pokojowych zgromadzeniach, jak również do powstrzymywania się od takich działań. Pracownicy i/lub ich przedstawiciele powinni mieć możliwość otwartej komunikacji z kierownictwem oraz dzielenia się pomysłami i wątpliwościami dotyczącymi warunków pracy i praktyk zarządzania bez obaw o dyskryminację, odwet, zastraszanie lub nękanie.

B. BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY

Standardy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują:

 1. Bezpieczeństwo pracy

  Należy określić i ocenić potencjalne narażenie pracownika na zagrożenia bezpieczeństwa (np. chemiczne, elektryczne i inne źródła energii, pożar, pojazdy i niebezpieczeństwo upadku), a następnie kontrolować je poprzez odpowiednie zaprojektowanie, kontrole inżynieryjne i administracyjne, konserwację zapobiegawczą i procedury BHP (w tym dotyczące blokowania i oznaczania) oraz ciągłe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa. Tam, gdzie zagrożeń nie można odpowiednio kontrolować z wykorzystaniem tych środków, pracownicy powinni otrzymać odpowiedni, dobrze utrzymany sprzęt ochrony osobistej oraz materiały edukacyjne dotyczące ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Należy również podjąć rozsądne kroki w celu wyeliminowania narażenia kobiet w ciąży i matek na pracę w warunkach stwarzających wysokie ryzyko, a także wyeliminowania lub ograniczenia wszelkich zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa kobiet w ciąży i matek karmiących oraz zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych dla matek karmiących.

 2. Gotowość na sytuacje awaryjne

  Należy zidentyfikować i ocenić potencjalne sytuacje i zdarzenia awaryjne, a także zminimalizować ich wpływ poprzez wdrożenie planów awaryjnych i procedur reagowania, takich jak: zgłaszanie sytuacji awaryjnych, procedury powiadamiania pracowników i ewakuacji, szkolenia i ćwiczenia pracowników, odpowiedni sprzęt do wykrywania i gaszenia pożarów, wolne i niezastawione przejścia, odpowiednie wyjścia, a także plany naprawy. Takie plany i procedury powinny skupiać się ograniczeniu do minimum zagrożeń dla życia, środowiska i mienia.

 3. Urazy i choroby zawodowe

  Powinny istnieć procedury i systemy zarządzania, śledzenia i zgłaszania wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w tym zasady dotyczące: zachęcania do zgłaszania przez pracowników; klasyfikacji i rejestrowania przypadków urazów i chorób; zapewnienia niezbędnego leczenia; badania przypadków i wdrażania działań naprawczych w celu wyeliminowania ich przyczyn; ułatwiania powrotu pracowników do pracy.

 4. Higiena przemysłowa

  Należy zidentyfikować, ocenić i kontrolować zgodnie z hierarchią kontroli narażenie pracowników na oddziaływanie czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych. Potencjalne zagrożenia należy wyeliminować lub kontrolować poprzez odpowiednie zaprojektowanie oraz kontrole inżynieryjne i administracyjne. Jeśli zagrożeń nie można odpowiednio kontrolować za pomocą takich środków, pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni, dobrze utrzymany sprzęt ochrony osobistej i powinni go używać. Programy ochrony powinny obejmować materiały edukacyjne dotyczące ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

 5. Praca wymagająca fizycznie

  Należy zidentyfikować, ocenić i kontrolować narażenie pracowników na wykonywanie prac wymagających fizycznie, takich jak ręczne przenoszenie materiałów i podnoszenie ciężarów, długotrwałe stanie czy wysoce powtarzalne lub wymagające użycia siły czynności montażowe.

 6. Zabezpieczenie maszyn

  Maszyny produkcyjne i pozostałe maszyny powinny zostać ocenione pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa. Należy zapewnić obecność i odpowiednio utrzymanie fizycznych osłon, blokad i barier przy maszynach używanych przez pracowników.

 7. Warunki sanitarne, żywność i zakwaterowanie

  Pracownicy powinni mieć łatwy dostęp do czystych toalet, wody pitnej oraz czystych miejsc do przygotowywania, przechowywania i spożywania posiłków. Miejsca zakwaterowania pracowników zapewnione przez dostawcę lub agencję pośrednictwa pracy powinny być utrzymywane w czystości i bezpieczne oraz wyposażone w odpowiednie wyjścia awaryjne, ciepłą wodę do kąpieli i mycia, odpowiednie ogrzewanie i wentylację, indywidualnie zabezpieczone miejsca do przechowywania osobistych i wartościowych przedmiotów oraz zapewniać odpowiednią przestrzeń osobistą i stosowne możliwości wejścia i wyjścia.

 8. Komunikacja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy

  Dostawcy zapewnią pracownikom odpowiednie informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz szkolenie w języku pracownika lub w języku zrozumiałym dla pracownika w zakresie wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń w miejscu pracy, na które narażeni są pracownicy, w tym m.in. zagrożeń mechanicznych, elektrycznych, chemicznych, pożarowych i fizycznych. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być wyraźnie widoczne w obiekcie lub umieszczone w miejscu znanym i dostępnym dla pracowników. Wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie przed rozpoczęciem pracy, a następnie regularnie je powtarzać. Należy zachęcać pracowników do zgłaszania wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa.

C. OCHRONA ŚRODOWISKA

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska oraz uwzględniać podczas prowadzenia działalności jej negatywny wpływ na środowisko. Minimalne standardy ochrony środowiska przedstawiono poniżej:

 1. Pozwolenia i sprawozdania dotyczące ochrony środowiska

  Należy uzyskać i aktualizować wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe (np. dotyczące monitorowania zrzutów), zatwierdzenia i rejestracje oraz przestrzegać związanych z nimi wymagań operacyjnych i sprawozdawczych.

 2. Zapobieganie zanieczyszczeniom i redukcja zasobów

  Emisje i zrzuty zanieczyszczeń oraz wytwarzanie odpadów należy ograniczyć do minimum lub wyeliminować u źródła lub poprzez takie praktyki, jak zastosowanie urządzeń kontrolujących poziom zanieczyszczenia, modyfikację procesów produkcji, utrzymania i eksploatacji obiektów, bądź w inny sposób. Wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym wody, paliw kopalnych, minerałów i surowców z lasów pierwotnych, powinno być oszczędne lub ograniczane poprzez takie działania, jak modyfikacja procesów produkcji, utrzymania i eksploatacji obiektów, zastępowanie materiałów, ponowne wykorzystanie, zachowanie, recykling lub zastosowanie innych środków.

 3. Substancje niebezpieczne

  Należy zidentyfikować chemikalia i inne materiały stanowiące zagrożenie w przypadku uwolnienia do środowiska i odpowiednio nimi zarządzać, tak aby zapewnić bezpieczne obchodzenie się z nimi, ich przemieszczanie, przechowywanie, recykling lub ponowne użycie i usuwanie.

 4. Odpady stałe

  Dostawca powinien wdrożyć usystematyzowane podejście do identyfikacji, zarządzania, ograniczania i odpowiedzialnego usuwania lub recyklingu odpadów stałych (innych niż niebezpieczne).

 5. Emisja do atmosfery

  Należy scharakteryzować, rutynowo monitorować, kontrolować i poddawać odpowiedniej obróbce przed zrzutem emisje lotnych organicznych substancji chemicznych, aerozoli, substancji o właściwościach żrących, cząstek stałych, substancji chemicznych zubożających warstwę ozonową oraz produktów ubocznych spalania powstających w wyniku działalności produkcyjnej. Dostawca powinien rutynowo monitorować działanie swoich systemów kontroli emisji do atmosfery.

 6. Ograniczenia materiałowe

  Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, przepisów i wymagań klientów dotyczących zakazu lub ograniczenia stosowania określonych substancji w produktach i produkcji, w tym również etykiet z informacjami dotyczącymi recyklingu i utylizacji. Firma Kingston stworzyła program zarządzania substancjami niebezpiecznymi, w ramach którego zdefiniowano wszystkie wymagania i przepisy. Dostawcy są zobowiązani do jego przestrzegania.

 7. Gospodarka wodna

  Dostawcy powinni wdrożyć program gospodarki wodnej, który: dokumentuje, charakteryzuje i monitoruje źródła, wykorzystanie i zrzut wody; określa możliwości oszczędzania wody; umożliwia kontrolowanie źródeł zanieczyszczeń. Wszystkie odprowadzane ścieki należy scharakteryzować, monitorować, kontrolować i poddawać wymaganej obróbce przed ich zrzutem lub usunięciem. Dostawca powinien rutynowo monitorować wydajność swoich systemów oczyszczania i ograniczania zrzutu ścieków w celu zapewnienia optymalnej wydajności i zgodności z przepisami.

 8. Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych

  Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych powinny podlegać monitorowaniu i dokumentacji na poziomie obiektu i/lub przedsiębiorstwa. Dostawcy powinni poszukiwać opłacalnych metod poprawy efektywności energetycznej oraz minimalizacji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

D. ETYKA

Aby sprostać wymogom odpowiedzialności społecznej w transakcjach biznesowych, dostawcy powinni przestrzegać najwyższych standardów etycznych, które obejmują m.in.:

 1. Uczciwość w biznesie

  We wszystkich działaniach biznesowych należy przestrzegać najwyższych standardów uczciwości. Dostawcy powinni stosować politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich form przekupstwa, korupcji, wymuszeń i malwersacji. Wszystkie transakcje biznesowe powinny być realizowane w przejrzysty sposób i dokładnie odzwierciedlane w księgach i dokumentach biznesowych dostawcy. Należy wdrożyć procedury monitorowania i egzekwowania w celu zapewnienia zgodności z przepisami antykorupcyjnymi.

 2. Brak niewłaściwych korzyści

  Nie wolno obiecywać, oferować, akceptować, wręczać ani przyjmować łapówek lub innych niewłaściwych korzyści. Zakaz ten obejmuje obiecywanie, oferowanie, akceptowanie, wręczanie lub przyjmowanie czegokolwiek wartościowego, bezpośrednio lub pośrednio przez stronę trzecią, w celu uzyskania lub utrzymania korzyści biznesowej, bezpośredniej korzyści biznesowej jakiejkolwiek osoby lub uzyskania w inny sposób niewłaściwej korzyści. Należy wdrożyć procedury monitorowania i egzekwowania w celu zapewnienia zgodności z przepisami antykorupcyjnymi.

 3. Ujawnianie informacji

  Niezbędne jest ujawnianie przez dostawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi praktykami branżowymi, informacji dotyczących pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, praktyk związanych z ochroną środowiska, działalności biznesowej, struktury oraz sytuacji i wyników finansowych. Nieakceptowalne jest fałszowanie rejestrów lub fałszywe przedstawianie warunków lub praktyk w łańcuchu dostaw.

 4. Własność intelektualna

  Należy przestrzegać praw własności intelektualnej, transfer technologii i know-how powinien odbywać się w sposób zapewniający ochronę prawa własności intelektualnej, a informacje dotyczące klientów powinny podlegać ochronie.

 5. Uczciwa działalność biznesowa, reklama i konkurencja

  Należy przestrzegać standardów uczciwej działalności biznesowej, reklamy i konkurencji. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony informacji o klientach.

 6. Ochrona tożsamości i zakaz działań odwetowych

  O ile nie zabrania tego prawo, powinny istnieć procedury zapewniające poufność, anonimowość i ochronę pracowników-sygnalistów. Dostawcy powinni poinformować swoich pracowników o procedurze umożliwiającej zgłaszanie wszelkich wątpliwości bez obawy przed odwetem.

  Pracownicy dostawcy mogą przesyłać poufne zgłoszenia dotyczące potencjalnych naruszeń etycznych, wątpliwości i skarg pracowniczych związanych ze współpracą dostawcy z firmą Kingston, korzystając z następujących metod:

  Siedziba USA, CA
  Infolinia 1(888)435-5453
  Adres e-mail [email protected]
  Adres 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708
 7. Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców kopalnych

  Aby wesprzeć ogólnobranżowe wysiłki mające na celu identyfikację, ograniczenie i dążenie do wyeliminowania użycia surowców kopalnych z obszarów objętych konfliktem, dostawcy powinni zagwarantować, że żadne materiały dostarczane do firmy Kingston nie zawierają surowców kopalnych pochodzących z Konga i sąsiadujących z nim krajów ani z obszarów objętych konfliktem, które bezpośrednio lub pośrednio finansują lub przynoszą korzyści grupom zbrojnym odpowiadającym za poważne naruszenia praw człowieka. Surowce kopalne z obszarów objętych konfliktem obejmują m.in. rzadkie metale, takie jak kasyteryt, wolframit, koltan, złoto i jego pochodne, a zwłaszcza złoto (Au), tantal (Ta), cynę (Sn), wolfram (W) i kobalt (Co) wydobywane w regionach objętych konfliktem. W związku z tym wydobycie, rafinacja, formowanie i wszelkie inne procedury wytwarzania lub przetwarzania surowców kopalnych nie powinny mieć miejsca w regionach objętych konfliktem. Dostawcy powinni zachować należytą staranność w ocenie źródeł i łańcucha dostaw tych minerałów, wzmocnić zarządzanie łańcuchem dostaw, określić odpowiednie zasady i/lub procedury w celu skutecznego wykrywania i śledzenia źródeł surowców, zapewnić legalność źródeł surowców i wykluczyć użycie surowców kopalnych z regionów objętych konfliktem. Firma Kingston może przeprowadzić audyt w celu oceny należytej staranności dostawcy w wyborze źródeł pozyskiwanych materiałów. Na prośbę firmy Kingston dostawca powinien udzielić rzetelnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach dochodzeniowych, podać inne istotne informacje, a także zagwarantować prawdziwość, poprawność i kompletność odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach oraz informacji, które przekazuje firmie Kingston. Firma Kingston może przekazywać swoim klientom i innym organizacjom, z którymi współpracuje, wyżej wymienione wypełnione kwestionariusze dochodzeniowe i uzyskane informacje.

 8. Prywatność

  Dostawcy zobowiązują się do spełnienia uzasadnionych oczekiwań dotyczących ochrony poufności danych osobowych wszystkich osób, z którymi prowadzą interesy, w tym danych dostawców, klientów, konsumentów i pracowników. W przypadku gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych dostawcy muszą przestrzegać przepisów i wymogów regulacyjnych dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji.

F. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Dostawcy powinni przyjąć lub ustanowić system zarządzania, którego zakres jest powiązany z treścią niniejszego Kodeksu. System zarządzania ma na celu zapewnienie: (a) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i wymaganiami klientów związanymi z działalnością i produktami Dostawcy; (b) zgodności z niniejszym Kodeksem; oraz (c) identyfikacji i ograniczenia ryzyka operacyjnego związanego z niniejszym Kodeksem.

System zarządzania obejmuje następujące elementy:

 1. Zaangażowanie firmy

  Deklaracja korporacyjnych zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej potwierdzająca zobowiązanie Dostawcy do przestrzegania przepisów i ciągłego doskonalenia, zatwierdzona przez kierownictwo i opublikowana w firmie w lokalnym języku.

 2. Odpowiedzialność kierownictwa

  Dostawca powinien jasno określić osoby z kierownictwa wyższego szczebla i przedstawicieli firmy odpowiedzialnych za zapewnienie wdrożenia systemów zarządzania i powiązanych programów. Kierownictwo wyższego szczebla powinno regularnie dokonywać przeglądu stanu systemu zarządzania.

 3. Wymogi prawne i wymagania klientów

  Proces identyfikacji, monitorowania i zrozumienia obowiązujących przepisów, regulacji i wymagań klientów, w tym wymagań niniejszego Kodeksu.

 4. Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem

  System służący do oceny zgodności z prawem działań związanych z ochroną środowiska, zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praktyką pracy, a także ryzyka etycznego związanego z działalnością Dostawcy. Należy określić względne znaczenie każdego ryzyka oraz wdrożyć odpowiednie proceduralne i fizyczne środki kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami i kontrolowania zidentyfikowanych zagrożeń.

 5. Cele doskonalenia

  Określone pisemnie cele działania, zadania i plany wdrożeniowe mające na celu poprawę wyników działań społecznych i środowiskowych Dostawcy, w tym okresowa ocena wyników Dostawcy w osiąganiu tych celów.

 6. Szkolenie

  Szkolenie dla menedżerów i pracowników w zakresie programów, zasad, procedur i celów doskonalenia firmy oraz spełniania wymogów prawnych i regulacyjnych.

 7. Komunikacja

  Proces przekazywania pracownikom, dostawcom i klientom jasnych i precyzyjnych informacji o zasadach, praktykach, oczekiwaniach i działaniach Dostawcy.

 8. Informacje zwrotne, uczestnictwo i skargi pracowników

  Bieżące procesy, w tym skuteczny mechanizm składania skarg, mające na celu ocenę zrozumienia przez pracowników i uzyskanie informacji zwrotnych na temat działań i warunków określonych przez niniejszy Kodeks lub ich naruszeń, a także wspieranie ciągłego doskonalenia.

 9. Audyty i oceny

  Okresowa samoocena w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, postanowieniami niniejszego Kodeksu oraz wymaganiami umownymi klienta dotyczącymi odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

 10. Proces działań naprawczych

  Niezbędne jest zarządzanie procesem terminowego korygowania niedociągnięć zidentyfikowanych w ramach wewnętrznych lub zewnętrznych ocen, inspekcji, dochodzeń i przeglądów.

 11. Dokumentacja i rejestry

  Tworzenie i przechowywanie dokumentów i rejestrów w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wymaganiami firmy przy zachowaniu odpowiedniej poufności w celu ochrony prywatności.

 12. Odpowiedzialność dostawcy

  Proces przekazywania dostawcom wymagań Kodeksu i monitorowania przestrzegania Kodeksu przez dostawców.

Opisany system zarządzania powinien być również otwarty na inspekcje, w tym inspekcje na miejscu w obiektach dostawcy, dokonywane przez przedstawicieli firmy Kingston lub realizowane przy zapewnieniu pełnego dostępu, przez zatwierdzone podmioty zewnętrzne, w postaci audytów obejmujących wyżej wymienione systemy zarządzania. Dostawca powinien przechowywać dokumentację niezbędną do wykazania zgodności z niniejszym Kodeksem oraz zapewnić do niej dostęp na żądanie firmy Kingston.

Aby dowiedzieć się, jak wirus COVID-19 wpłynął na działanie naszej firmy, kliknij tutaj.