Odpowiedzialność społeczna i ekologiczna w działalności firmy Kingston

Przegląd

Firma Kingston Technology Company, Inc. jest zobowiązana do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej (Socially and Environmentally Responsible, SER). Przez ostatnie 24 lata firma Kingston działała zgodnie z filozofią skoncentrowaną na najważniejszych wartościach firmy, którymi są szacunek, lojalność, uczciwość, elastyczność i adaptacyjność, inwestowanie w pracowników oraz przyjemna praca w gronie przyjaciół. Te najważniejsze wartości mają także wpływ na nasze zobowiązania do pozytywnego wyróżniania się w społecznościach, wśród których działamy, oraz prac na rzecz ochrony środowiska.

Odpowiedzialność społeczna

Najcenniejszymi aktywami firmy Kingston są jej pracownicy. We wszystkich naszych lokalizacjach oferujemy pełne szacunku, bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, korzystając z systemu zarządzania OHSAS 18001. Certyfikację zgodności tego systemu uzyskaliśmy w czerwcu 2004 r.

W zakresie bezpieczeństwa wdrożyliśmy we wszystkich lokalizacjach środki zapobiegania wypadkom, takie jak ocena ryzyka, zajęcia edukacyjne z zakresu BHP oraz ćwiczenia zachowania w sytuacjach zagrożenia. W obszarze ochrony zdrowia firma Kingston oferuje pracownikom różnorodne programy rekreacyjno-sportowe. Obejmuje to porady specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, programy treningowe i biuletyny poświęcone zdrowiu.

Firma Kingston jest zobowiązana do zachowania wysokiego poziomu kultury wszędzie tam, gdzie różnorodność jest ceniona i szanowana. We wszystkich aspektach zatrudnienia traktujemy sprawiedliwie wszystkie osoby, bez względu na ich rasę, kolor skóry, narodowość, kraj pochodzenia, religię, płeć, tożsamość płciową, ciążę, stan cywilny, rzeczywistą lub postrzeganą orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, stan opieki rodzinnej, status kombatanta czy stan zdrowia, w tym cechy genetyczne. Firma Kingston zabrania dyskryminacji i nękania osób z powodu jednej z wymienionych powyżej cech oraz wszystkich innych cech, które są chronione prawnie.

Firma Kingston jest zobowiązana do ochrony praw pracowniczych na całym świecie, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Nasze działania, które prowadzimy we wszystkich placówkach, są w pełni zgodne z lokalnymi przepisami prawa pracy, w tym z przepisami dotyczącymi minimalnego wieku pracowników, godzin pracy, nadgodzin, pensji oraz nagród. Praca w naszej firmie jest dobrowolna, a pracownicy mogą zakładać dowolne stowarzyszenia i związki.

Minerały ze stref konfliktów

Firma Kingston podziela poglądy swoich klientów, wedle których minerały używane w naszym procesie produkcyjnym nie mogą pochodzić z obszarów objętych konfliktami zbrojnymi. Do takiej kategorii zaliczają się minerały 3TG (takie jak cyna, tantal, wolfram czy złoto) wydobywane w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi oraz w regionach, gdzie według raportów nie są przestrzegane prawa człowieka. Pragniemy rozwiać ewentualne obawy, stosując dwuetapowe podejście do tego problemu.

Pragniemy rozwiać ewentualne obawy, stosując dwuetapowe podejście do tego problemu.

1) Firma Kingston podjęła kroki pozwalające upewnić się, że nabywane przez nas materiały używane w procesie produkcyjnym zawierające minerały nie pochodzą z obszarów konfliktów. Firma Kingston dysponuje pisemnymi gwarancjami dostawców stopów metali używanych przez nas w procesie produkcyjnym mówiącymi, że minerały i surowce nie pochodzą z regionów dotkniętych konfliktami, uznanych za regiony wysokiego ryzyka bądź w których występują naruszenia praw człowieka.

2) Firma Kingston ściśle współpracuje również z kontrahentami w łańcuchu dostaw, aby upewnić się, że nabywane przez nas komponenty nie zostały wyprodukowane z materiałów, w których zastosowano minerały pochodzące z obszarów konfliktów. Zwracamy się do naszych dostawców, aby zwrócili uwagę na te kwestie i również zaangażowali się w wysiłki mające na celu zbieranie danych i dowodów pochodzenia materiałów w ramach procesu due diligence, czyli należytej staranności.

Odpowiedzialność środowiskowa

Firma Kingston prowadzi działania na rzecz odpowiedzialnego korzystania ze środowiska. W czerwcu 2004 roku firma Kingston uzyskała certyfikację ISO 14001 zawierającą wytyczne dotyczące ochrony środowiska. Działamy z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska, w tym staramy się zredukować nasz ślad węglowy i eksponujemy nasze działania w tym zakresie, aktywnie uczestnicząc w projekcie Carbon Disclosure Project. Energia zużywana w naszych placówkach stanowi większość naszego śladu węglowego, więc poszukujemy sposobów zmniejszenia zużycia energii.

Zwiększamy stopień recyklingu we wszystkich naszych placówkach i staramy się poddawać recyklingowi większość odpadów powstających w wyniku naszych działań. Firma Kingston jako pierwszy producent pamięci wdrożyła program recyklingu urządzeń elektronicznych dla swoich klientów w USA.

Firma Kingston w sposób przemyślany i odpowiedzialny podchodzi do kwestii opakowań, dzięki czemu używa przyjaźniejszych dla środowiska materiałów i poszukuje sposobów lepszego wykorzystania materiałów odzyskanych od klientów.

Społeczność

Firma Kingston rozumie swoją rolę bycia obywatelem świata i gdzie tylko może, stara się wprowadzać pozytywne zmiany. Dzięki pomocy pracowników firma Kingston uczestniczy w przedsięwzięciach mających na celu poprawę jakości życia społeczności, w których działamy, na przykład wspierając lokalne banki żywności, współsponsorując działania charytatywne oraz sponsorując zakupy sprzętu edukacyjnego dla szkół.

Jawność informacji o emisjach gazów cieplarnianych

Carbon Disclosure Project (CDP) to globalny projekt, w ramach którego przedsiębiorstwa, miasta, jednostki administracyjne i regiony informują o swoich emisjach gazów cieplarnianych.

Program łańcucha dostaw CDP umożliwia dostawcom przekazywanie klientom informacji dotyczących wpływu ich działalności na klimat, lasy i wodę.

W uznaniu dla mierzalnych korzyści biznesowych, jakie przynosi publikowanie takich informacji, przedsiębiorstwa podejmują coraz ambitniejsze kroki w celu przeciwdziałania zmianie klimatu, wylesianiu i nadmiernemu zużyciu wody pitnej. Działanie w tym kierunku pozwala firmom zapewnić trwały rozwój i rentowność, a także umożliwia im właściwe reagowanie na zmiany przepisów i regulacji.

Każdego roku w firmie Kingston staramy się zwiększać ilość i zakres danych zbieranych w naszych zakładach na całym świecie.

Zmiana klimatu

Łączne emisje globalne zakresu 1 według regionów, 2019
LokalizacjaEmisje z zakresu 1 (tony metryczne CO2)
Stany Zjednoczone 12.92
Tajwan, Chiny 0.01
Chiny 133.8
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 0.79
Łączne emisje globalne zakresu 2 według regionów, 2019
LokalizacjaEmisje z zakresu 2 (tony metryczne CO2)Zakupiona i zużyta energia elektryczna, cieplna, parowa lub chłodnicza (MWh)Zakupiona i zużyta energia elektryczna o niskim śladzie węglowym, cieplna, parowa lub chłodnicza (MWh) w podejściu rynkowym
Stany Zjednoczone 1627.28 7273.64 0
Tajwan, Chiny 16313.41 21280.3 0
Chiny 11196.66 15186.74 0
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 552.81 1295.89 0

Brytyjska ustawa o współczesnym niewolnictwie, australijska ustawa o współczesnym niewolnictwie oraz ustawa stanu Kalifornia o przejrzystości w łańcuchach dostaw (SB657)

Rok budżetowy kończący się 31 grudnia 2020 r.

Firma Kingston Technology Corporation z oddziałami na całym świecie (określana dalej jako „firma Kingston”) to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która wytwarza urządzenia pamięci oraz urządzenia peryferyjne dla graczy. Firma Kingston ma zakłady produkcyjne i prowadzi działalność na całym świecie. W związku z tym jesteśmy nie tylko zobowiązani, ale także zaangażowani we wspieranie ochrony praw człowieka na całym świecie. Nie tolerujemy korzystania z jakichkolwiek form współczesnego niewolnictwa, które obejmuje pracę przymusową, niewolniczą (w tym za długi), niedobrowolną pracę więźniów, niewolnictwo lub handel ludźmi, przez któregokolwiek z dostawców firmy Kingston lub w jakimkolwiek innym celu.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z wymogami brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie, australijskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie oraz ustawy stanu Kalifornia o przejrzystości w łańcuchach dostaw (SB657) i stanowi oświadczenie firmy Kingston dotyczące współczesnego niewolnictwa na rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.

Zobowiązanie firmy Kingston dotyczące zakazu współczesnego niewolnictwa jest częścią szerszego podejścia, mającego na celu dostosowanie standardów firmy Kingston do naszych podstawowych wartości: promowania uczciwości i etycznego postępowania w biznesie, a także przejrzystości i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Z zaangażowaniem kierujemy się zasadami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz chcemy wnosić znaczący i pozytywny wkład na rzecz społeczeństwa i ludzi, którym służymy jako firma i jej pracownicy. Naszym celem jest dostarczanie produktów w ramach działalności biznesowej i łańcucha dostaw, które mają na względzie poszanowanie praw człowieka i godności pracy oraz przestrzeganie przepisów zabraniających współczesnego niewolnictwa w bezpośrednich działaniach firmy Kingston i w jej łańcuchu dostaw.

Struktura, działalność biznesowa i łańcuch dostaw

Firma Kingston jest wiodącym producentem pamięci DRAM i modułów pamięci, urządzeń pamięci flash, takich jak dyski SSD, pamięci USB, karty i czytniki kart pamięci SD oraz urządzenia peryferyjne dla graczy, takie jak produkty i akcesoria marki HyperX. Firma Kingston generuje przychody głównie ze sprzedaży produktów, usług OEM oraz produkcji na zlecenie. Nasze wysiłki na rzecz zwalczania współczesnego niewolnictwa wymagają od nas polegania na doskonałych relacjach z naszymi globalnymi dostawcami, którzy realizują produkcję lub świadczą usługi w naszym imieniu.

Firma Kingston współpracuje z wieloma dostawcami na całym świecie, którzy wspierają naszą działalność biznesową i operacyjną, również w zakresie produkcji sprzętu oraz rozszerzonych zasobów kadrowych. W związku z tym firma Kingston podejmuje działania w celu zapewnienia odpowiedniej współpracy z naszymi dostawcami, aby ułatwić im określenie zasad i praktyk minimalizujących ryzyko rozwoju praktyk współczesnego niewolnictwa w ich łańcuchach dostaw.

Zarządzanie wewnętrzne, odpowiedzialność i programy

Program społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility, CSR) firmy Kingston obejmuje zespół pracowników firmy Kingston na całym świecie, którzy są zaangażowani w zapewnienie etycznego postępowania w zakresie m.in. praw pracowniczych i praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz praktyk stosowanych w pracy, uwzględniania wpływu na środowisko oraz wspierania naszych globalnych społeczności. Aby wywiązać się z naszych zobowiązań dotyczących etycznego postępowania, co roku organizujemy spotkania z udziałem przedstawicieli wszystkich zagranicznych oddziałów firmy Kingston w celu poinformowania o oczekiwaniach, przekazania najnowszych informacji o realizacji założeń CSR i omówienia krótko- i długoterminowych planów działania. Dzięki tym corocznym ogólnoświatowym spotkaniom firma Kingston stale motywuje kierownictwo najwyższego szczebla, kadrę zarządzającą i pracowników do przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu i doskonaleniu programu CSR.

Zasady etycznego postępowania i zapobiegania współczesnemu niewolnictwu

Firma Kingston opracowała Kodeks postępowania, który określa oczekiwania zarówno wobec pracowników firmy Kingston, jak i naszych dostawców. Kodeks postępowania firmy Kingston definiuje zasady traktowania pracowników mające na celu ochronę ich zdrowia i bezpieczeństwa, które zabraniają wszelkich form współczesnego niewolnictwa. Oczekuje się, że pracownicy, kontrahenci i dostawcy firmy Kingston będą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania, aby zachować wewnętrzne standardy odpowiedzialności i procedury postępowania wobec podmiotów, które nie spełniają standardów firmy Kingston dotyczących współczesnego niewolnictwa. Każdy pracownik podejrzany o naruszenie Kodeksu postępowania firmy Kingston lub powiązanych z nim zasad będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, które może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy. Firma Kingston stosuje w ramach całej organizacji mechanizmy odpowiedzialności i zgłaszania naruszeń (np. w postaci firmowej infolinii), z których mogą korzystać zarówno pracownicy, jak i podmioty zewnętrzne. Firma Kingston zbada wszelkie zgłoszenia dotyczące przypadków handlu ludźmi i niewolnictwa w obszarze swojej działalności lub łańcucha dostaw i podejmie odpowiednie działania w celu rozwiązania wszelkich problemów stwierdzonych w efekcie takiego postępowania. W ciągu ostatniego roku obrotowego nie otrzymaliśmy tego typu zgłoszeń.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Kodeksem postępowania firmy Kingston.

Ocena ryzyka i należyta staranność

Firma Kingston regularnie ocenia ryzyko związane ze współczesnym niewolnictwem w swoich łańcuchach dostaw. W 2019 r. rozszerzyliśmy naszą ocenę ryzyka w odniesieniu do dostawców, tworząc system oceny dostawców, który określa różne aspekty oceny dostawców, w tym elementy charakterystyczne dla współczesnego niewolnictwa. Zaktualizowaliśmy również nasz program oceny ryzyka CSR, określając sposoby identyfikacji zagrożeń współczesnym niewolnictwem, i ponownie przeanalizowaliśmy nasz system oceny ryzyka. Zaktualizowany program oceny ryzyka CSR obejmuje przegląd i analizę w celu zidentyfikowania obszarów działalności firmy Kingston o wyższym poziomie ryzyka na podstawie zewnętrznych raportów i standardów, a także federalnych i lokalnych przepisów w poszczególnych krajach lub regionach. Elementy, które bierzemy pod uwagę podczas oceny ryzyka, obejmują m.in. branże obsługiwane przez firmę Kingston, rodzaj pracy, położenie geograficzne i wiarygodność dostawców.

Połączenie systemu oceny dostawców i programu oceny ryzyka CSR pozwala zidentyfikować w naszym łańcuchu dostaw dostawców o wyższym poziomie ryzyka i podjąć różnorodne działania w celu jego zmniejszenia i zapewnienia należytej staranności.

Jednym z przykładów zachowywania należytej staranności jest nasze stałe członkostwo w organizacji Responsible Business Alliance (RBA). Jako członek RBA jesteśmy zobowiązani do stopniowego dostosowywania naszych zasad i działalności do postanowień kodeksu postępowania RBA a także do wspierania i zachęcania naszych dostawców i podwykonawców do podobnego postępowania. Członkostwo w RBA wymaga m.in., aby członkowie zajęli zdecydowane stanowisko wobec współczesnego niewolnictwa.

Ponadto członkostwo wiąże się nie tylko z prawdopodobieństwem, że firma Kingston zostanie poddana audytowi przez innych członków RBA, ale także z możliwością zażądania audytów RBA u naszych dostawców. Audyty RBA przeprowadza się w celu oceny zasad i postępowania dostawców w odniesieniu do zagrożeń i mechanizmów kontroli współczesnego niewolnictwa, ich procedur zarządzania i sprawowania nadzoru nad ich własnymi dostawcami. Audyty RBA przeprowadzają podmioty zewnętrzne posiadające certyfikat RBA.

Następnie podejmowane są działania na podstawie ustaleń audytu wskazujących na potencjalne ryzyko współczesnego niewolnictwa. Od dostawców oczekuje się przeprowadzenia analizy przyczyn źródłowych i opracowania planu rozwiązania wszelkich problemów wykrytych podczas audytu w ramach czasowych określonych przez RBA, w tym wszelkich ustaleń dotyczących współczesnego niewolnictwa. Audyty końcowe potwierdzają, że zidentyfikowane problemy zostały rozwiązane. W przeciwnym razie firma Kingston może ograniczyć lub zawiesić współpracę z dostawcą.

Firma Kingston zwiększyła również liczbę audytów dostawców, które przeprowadza corocznie, aby pomóc zwiększyć świadomości i wysiłki podmiotów w łańcuchu dostaw na rzecz zmniejszenia ryzyka współczesnego niewolnictwa. Audyty dostawców są realizowane przez firmę Kingston zgodnie z wytycznymi RBA dotyczącymi audytów oraz struktury działań naprawczych i następczych. Audyty następcze pomagają w zachowaniu odpowiedzialności dostawców i zapewniają stałe doskonalenie ich działań, aby pomóc w zwalczaniu współczesnego niewolnictwa. Firma Kingston regularnie, co roku, ocenia dostawców i planuje ich audyty.

W ostatnim czasie firma Kingston nie miała możliwości przeprowadzenia zaplanowanych bezpośrednich audytów dostawców z powodu pandemii COVID-19 i zakazu podróży. Gdy będzie to już bezpieczne, planujemy wznowić bezpośrednie audyty dostawców.

Oprócz przeprowadzania bezpośrednich audytów firma Kingston prosi swoich dostawców o wypełnianie kwestionariuszy samooceny (SAQ), dotyczących zapewnianych przez nich warunków pracy oraz programu CSR. Kwestionariusza SAQ pozwalają nam zidentyfikować sygnały ostrzegawcze związane ze środowiskiem pracy, które mogą wpłynąć na naszą decyzję o kontynuacji lub zmianie bieżącej relacji z dostawcą.

Firma Kingston jest głęboko przekonana, że nasza odpowiedzialność za należytą staranność obejmuje także zapewnienie przejrzystości. Informacje dotyczące naszego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu, w tym również wysiłków przeciwko współczesnemu niewolnictwu, można znaleźć w naszym rocznym raporcie Global Reporting Initiative (GRI). Raport GRI zawiera szczegółowe informacje o firmie Kingston jako organizacji w kontekście jej działalności finansowej i operacyjnej, jest opublikowany na naszej stronie internetowej i dostępny publicznie. Przejrzyste raportowanie w oparciu o platformę GRI dowodzi naszej odpowiedzialności i świadczy o zaangażowaniu firmy Kingston w przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu.

Szkolenie

W 2020 r. zespół ds. CSR podejmował wysiłki, aby ponownie przeszkolić wszystkich pracowników firmy Kingston na całym świecie w zakresie programu CSR oraz nowych celów i zadań, które mamy nadzieję zrealizować jako międzynarodowa firma. Szkolenie w zakresie Kodeksu postępowania firmy Kingston idzie w parze z oczekiwaniem, że nasi pracownicy, rozszerzone zasoby kadrowe i dostawcy będą przestrzegać obowiązujących przepisów i zgłaszać wątpliwości dotyczące nielegalnych lub nieetycznych działań.

Przedstawiciele kierownictwa najwyższego szczebla, personelu kierowniczego i pracownicy, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za zarządzanie łańcuchem dostaw, przechodzą regularne szkolenia w zakresie zagadnień objętych ustawą SB 657, brytyjską ustawą o współczesnym niewolnictwie i australijską ustawą o współczesnym niewolnictwie, które pomagają im w identyfikacji sygnałów ostrzegawczych dotyczących współczesnego niewolnictwa w łańcuchu dostaw. Obecnie, w obliczu wyzwań związanych z pandemią, zespół CSR stworzył szkolenia online, aby uczynić je bardziej dostępnymi dla odpowiednich osób.

Ocena i informowanie o skuteczności

Jak wspomniano wcześniej, firma Kingston planuje audyty RBA, a także przeprowadza własne audyty dostawców i ich obiektów. Audyty te obejmują szczegółowe oględziny obiektu, spotkania z kierownictwem, rozmowy z pracownikami na miejscu, przeglądy dokumentów i oceny powiązanych obszarów, takich jak miejsca zakwaterowania, stołówki, oczyszczalnie ścieków i magazyny. Protokół z audytu ma na celu ocenę działania dostawców o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarach objętych naszym Kodeksem postępowania, w tym zagrożenia zjawiskiem współczesnego niewolnictwa.

Jak wspomniano wyżej, zarówno ustalenia audytów RBA, jak i firmy Kingston są następnie dokładnie weryfikowane, aby zapewnić skuteczność działań naprawczych.

Firma Kingston zdaje sobie sprawę z ograniczeń audytów. W związku z tym w 2018 r. zespół CSR dokonał badania i oceny istotności wśród pracowników firmy Kingston na całym świecie, aby zyskać ich większe zaangażowanie i lepiej zrozumieć, jaka jest ich wiedza na temat współczesnego niewolnictwa oraz zdolności do jego rozpoznania. Ocena ta pomogła nam w przygotowaniu raportu GRI. Istnieją plany rozszerzenia takich ocen w celu uwzględnienia szerszego zakresu wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy firmy Kingston i zgromadzenia danych, aby określić, w jaki sposób możemy nadal zwalczać współczesne niewolnictwo i minimalizować je w łańcuchu dostaw firmy Kingston.

Ponadto firma Kingston przesyła do bezpośrednich dostawców Kodeks postępowania i wzory listów potwierdzających w celu uzyskania potwierdzenia, że materiały stosowane w produktach firmy Kingston są zgodne z przepisami dotyczącymi współczesnego niewolnictwa obowiązującymi w krajach, w których dostawcy prowadzą działalność. Firma Kingston bierze pod uwagę postępowanie każdego z dostawców w odniesieniu do Kodeksu przy zawieraniu lub odnawianiu z nim współpracy.

Zgłaszanie wątpliwości lub podnoszenie kwestii związanych ze współczesnym niewolnictwem

Firma Kingston kieruje się określonymi zasadami informowania o nieprawidłowościach i oferuje wiele możliwości ich zgłaszania pracownikom, rozszerzonym zasobom kadrowym i dostawcom, w tym dostęp do takich wielojęzycznych narzędzi, które pozwalają pracownikom i dostawcom na anonimowe zgłaszanie problemów. O możliwościach tych informujemy poprzez nasze wewnętrzne zasady, komunikację i szkolenia. Nasz Kodeks postępowania zabrania również działań odwetowych za zgłaszanie wątpliwości. W 2020 r. uruchomiliśmy dodatkowe infolinie, aby objąć więcej regionów – w tym EMEA i rozszerzony region APAC.

W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem infolinii lub innych kanałów komunikacji jakichkolwiek wątpliwości dotyczących współczesnego niewolnictwa zespół ds. CSR firmy Kingston podejmuje działania w porozumieniu z odpowiednimi interesariuszami w celu zbadania i rozwiązania problemu. Jak wcześniej wspomniano, podjęte działania mogą potencjalnie spowodować ograniczenie lub zawieszenie współpracy z dostawcą lub jej całkowite zakończenie.

Zobowiązania firmy Kingston do przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu

Oprócz wyżej wspomnianych działań w ramach zaangażowania w pomoc na rzecz wyeliminowania współczesnego niewolnictwa wprowadziliśmy i realizujemy program dotyczący pozyskiwania surowców kopalnych z regionów objętych konfliktem (Conflict Minerals Program). Firma Kingston jest członkiem organizacji Responsible Minerals Initiative (RMI), która realizuje różne programy w celu rozwiązania problemu współczesnego niewolnictwa i pracy dzieci. Członkostwo w RMI umożliwia firmie Kingston zarządzanie i utrzymywanie łańcucha dostaw, w którym nie pozyskuje się cennych surowców kopalnych (obecnie cyny, wolframu, tantalu, złota i kobaltu) z kopalni, które finansują współczesne niewolnictwo i pracę dzieci.

Firma Kingston dokłada wszelkich starań, aby wytwarzać bezpieczne produkty, które są zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. W związku z tym uzyskanie certyfikatów regulacyjnych i środowiskowych wymaga dokładnych inspekcji zakładów produkcyjnych, które pozwalają firmie Kingston określić wszelkie zagrożenia związane ze współczesnym niewolnictwem w odniesieniu do danego dostawcy.

Vice President of Administration
Lawrence Gonzales signature
Lawrence Gonzales
Data: 03.11.2020

Opóźnienie w publikacji oświadczenia firmy Kingston dotyczącego przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu było związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność biznesową firmy Kingston.

Ostrzeżenie na podstawie regulacji 65 stanu Kalifornia

Regulacja 65 stanu Kalifornia, pierwotnie znana jako „The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986”, jest uchwaloną przez wyborców inicjatywą wynikającą z obaw dotyczących toksycznych substancji chemicznych. Regulacja 65 stanu Kalifornia daje konsumentom w tym stanie prawo do specjalnych ostrzeżeń na produktach, które zawierają związki chemiczne znane władzom stanu Kalifornia jako powodujące raka, wady wrodzone lub inne upośledzenie układu rozrodczego w przypadku przekroczenia przez te związki pewnych wartości granicznych. Ostrzeżenie na podstawie regulacji 65 nie oznacza, że produkt narusza jakiekolwiek normy bezpieczeństwa produktów lub wymagania z tego obszaru.

Z powyższych przyczyn firma Kingston umieszcza na opakowaniach niektórych swoich produktów następujące ostrzeżenie:

OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancję chemiczną, które według stanu Kalifornia wywołuje raka, wady wrodzone lub inne upośledzenie układu rozrodczego.

Informacje udostępnione na tej stronie pochodzą z witryny urzędu California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), a ich ostatnia aktualizacja miała miejsce 4 listopada 2015 roku. Najbardziej aktualne informacje dotyczące tego tematu można znaleźć na witrynie urzędu OEHHA pod adresem http://www.oehha.ca.gov/prop65.html

RBA (dawniej EICC)

Firma Kingston Technology Company, Inc. powiadomiła o dołączeniu do sojuszu Responsible Business Alliance (RBA) (dawniej Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)) i o otrzymaniu 15 kwietnia 2016 r. statusu członka aplikującego.

RBA jest największą koalicją firm branży elektronicznej, której członkowie zobowiązują się do wspierania praw i dobrobytu pracowników i społeczności, na które oddziałują globalne łańcuchy dostaw branży elektronicznej. Firma Kingston uznaje i szanuje kolektywne podejście do tych problemów przez RBA oraz cele stawiane sobie przez członków koalicji. Jako członek aplikujący sojuszu RBA firma Kingston zobowiązuje się wspierać wizję i misję RBA:

Wizja RBA

Globalny przemysł elektroniczny, który przynosi trwałe korzyści pracownikom, środowisku i biznesowi.

Misja RBA

Członkowie, dostawcy i interesariusze współpracują, aby poprawić warunki pracy i stan środowiska poprzez wdrażanie wiodących standardów i praktyk.

Kodeks postępowania RBA stanowi zestaw standardów dotyczących kwestii społecznych, środowiskowych i etycznych występujących w łańcuchu dostaw branży elektronicznej. Jako członek aplikujący firma Kingston zobowiązała się do stopniowego dostosowania swojej działalności do zapisów Kodeksu oraz zachęcania swoich bezpośrednich dostawców do podjęcia takiego samego zobowiązania. Firma Kingston zobowiązuje się wykorzystywać narzędzia opracowane przez RBA w powiązaniu z ustawicznym doskonaleniem w celu wdrożenia Kodeksu postępowania RBA w swoich zakładach i łańcuchu dostaw.

Więcej informacji o sojuszu RBA i współpracy jej członków na rzecz zrównoważonego rozwoju branży elektronicznej można znaleźć po adresem http://www.responsiblebusiness.org/

Aby dowiedzieć się, jak wirus COVID-19 wpłynął na działanie naszej firmy, kliknij tutaj.

Pozostańmy w kontakcie! Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o nowościach od firmy Kingston.