Design-In SSD

Piiratud garantii avaldus

Kingston Digital, Inc. ("Kingston") garanteerib originaalseadme soetajale ("klient"), et kogu tema Design-In SSD toodete ("tooted") tootesarjal ei esine allpool kirjeldatud kohaldatava garantiiaja jooksul tavapärase kasutamise ja hoolduse korral olulisi töö- ja materjalidefekte. Käesolev garantii kehtib igale tootele kolme (3) aasta jooksul alates tarnekuupäevast või kasutusest kõrvaldamisest, olenevalt sellest, kumb saabub esimesena ("garantiiaeg"). Kingston parandab või asendab oma äranägemise järgi kõik tooted, mis ei tööta samaväärse või funktsionaalselt samaväärse tootega garantii kohaselt, või tagastab kliendi kontole summa, mis on võrdne hinnaga, mis makstakse sellise toote eest, millel esineb defekt kohaldatava garantiiperioodi jooksul. Kingstonil on mõistlik aeg garantiiga tagastatud defektse toote parandamiseks, asendamiseks või kliendi kontole raha tagastamiseks.

Nõustudes ettevõtjatevahelise ärilepingu tingimustega toodete ostmiseks, millele on lisatud käesolev garantii, on kliendil õigus käesolevas dokumendis sätestatud garantiile. Selle garantii eeliste saamiseks (i) peab klient järgima Kingstoni tagasisaatmise juhiseid; (ii) peab klient kohaldatava garantiiaja jooksul viivitamata kirjalikult teatama Kingstonile, et selline toode on puudulik, ja seda puudust lähemalt selgitama; (iii) selline toode tuleb tagastada Kingstoni määratud teenindusse kliendi vastutusel ja kulul; (iv) Kingston peab olema veendunud, et väidetavad puudused on olemas ega ole põhjustatud õnnetusest, väärkasutamisest, hooletusest, ümberehitamisest, parandamisest, valest paigaldamisest või valest testimisest. Kui Kingston leiab, et tagastatud toode ei ole puudusega või et puuduse põhjustas õnnetus, väärkasutamine, hooletussejätmine, muutmine, vale remont, sobimatu paigaldamine või vale testimine, peab klient kandma kõik tõrkeanalüüsi ja saatmisega seotud, kõik muud kulud ning muud seotud tasud.

See garantii ei kehti ühegi toote kohta, mida on väärkasutatud (sh staatiline tühjendus, vale paigaldamine, remont, õnnetusjuhtumid või kasutamine mitte-vastavalt Kingstoni juhistele), tähelepanuta jäetud, muudetud või mida Kingston ei ole võimeline katsetama normaalsetes katsetingimustes.

Liigse kirjutamistegevuse tagajärjel tekkinud rikkeid peetakse kasutuselt kõrvaldamise tingimusteks ja see garantii seda ei hõlma. Kingstoni SMART rakendamisel SATA SSD-dele näitab uus kasutamata toode SMART atribuudi 231 (E7h) puhul kulumisindikaatori väärtuseks sada (100), mis on tähistatud kui „SSD Life Remaining“ (SSD allesjäänud kasutusaeg), samas kui toode, mis on jõudnud oma garantiiaja lõpuni, näitab kulumisindikaatori väärtuseks ühte (1). NVMe SSD-de puhul näitab uus kasutamata toode seadme tervise atribuudi „Percentage used“ (kasutatud osa protsentides) väärtuseks 0, samas kui toote puhul, mis on jõudnud oma garantiiaja lõpuni, on "Percentage used" väärtus suurem või võrdne sajaga (100). Vt lähemalt Kingston.com/wa

Süsteemi originaalseadmete tootja vastutus on tagada hostisüsteemi ja rakenduste piisava varuga ühilduvus. NAND-i kulumisega seotud rikked ei kuulu käesoleva garantii alla. Tooted on mõeldud tarbija- või kliendiklassi salvestustoodetena. Toodete kasutamine teistsugusel otstarbel või toote spetsifikatsioonides määratud koormusest suurema töökoormuse rakendamine võib põhjustada enneaegset kulumist või rikkeid, mida käesolev garantii ei kata.

Lisaks sellele pakub Kingston garantiiteenust ainult esialgsele kliendile, kes integreerib tooted oma seadmetesse pärast kvalifikatsiooniprotsessi läbimist Kingstoniga.

Kõik tagastatud tooted muutuvad Kingstoni omandiks. Asendustooted võivad Kingstoni äranägemisel olla kas uued või parandatud. Igale asendatud või parandatud tootele antakse kas 90-päevane piiratud garantii või selle toote originaalgarantii ülejäänud osa – olenevalt sellest, kumb on pikem. Kingston ei vastuta kohandatud tarkvara, püsivara, konfiguratsiooniteabe ega mäluandmete eest, mis on Kingstonile mis tahes garantii kohaselt tagastatud või talletatud toodetes või integreeritud selle tootega.

Enne toote Kingstonile tagastamist tuleb kliendil pöörduda Kingstoni poole tagastatava materjali autoriseerimisnumbri (RMA) saamiseks. Kõik tooted, mis tagastatakse Kingstonile ilma kehtiva tagastatava materjali autoriseerimisnumbrita ja mis ei ole pakendi välisküljele selgelt märgitud, tagastatakse kliendile kliendi kulul. Kingston kannab puudustega toodete tagastamiskulud tingimusel, et klient peab kinni Kingstoni RMA osakonna antud saatmisjuhistest. Kingston vastutab Kingstonilt kliendile saatmiskulude tagastamise eest.

LOOBUDES EELNEVAST GARANTIIST VÕI MIS TAHES SIIN TOODUD TINGIMUSTEST, PAKUB KINGSTON TOODETE PROTOTÜÜPE, REFERENTSPROJEKTE JA TARKVARA „SELLISENA, NAGU SEE ON“ JA ILMA IGASUGUSE GARANTIITA.

AINUÕIGUSLIKUD GARANTIID: KUI KINGSTONI TOODE EI TÖÖTA VASTAVALT ÜLALTOODUD GARANTIIDELE, ON KLIENDI AINSAKS ABINÕUKS TOOTE PARANDAMINE, ASENDAMINE VÕI KÕNEALUSE TOOTE EEST OMA RAHA TAGASI SAAMINE KINGSTONI VALIKUL. EELNIMETATUD GARANTIID JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID ON AINUÕIGUSLIKUD NING ASENDAVAD KÕIKI MUID OTSESEID VÕI KAUDSEID GARANTIISID VÕI TINGIMUSI, KAS FAKTILISELT VÕI SEADUSEST TULENEVAL VÕI MUUL ALUSEL, SEALHULGAS GARANTIID VÕI TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE TINGIMUSED. KINGSTON EI VÕTA ENDALE VASTUTUST EGA VOLITA ÜHTEGI TEIST ISIKUT VASTUTAMA OMA TOODETE MÜÜGI, PAIGALDAMISE, HOOLDAMISE VÕI KASUTAMISEGA SEOTUD MIS TAHES MUU VASTUTUSE EEST. KINGSTON EI VASTUTA SELLE GARANTII EEST, KUI SELLE TESTIMISEL JA UURIMISEL AVASTATAKSE, ET TOOTEL PUUTUB VÄIDETAV PUUDUS VÕI SELLE PÕHJUSTAS KLIENDI VÕI MÕNE MUU ISIKU VÄÄRKASUTUS, HOOLETUS, VALE PAIGALDAMINE VÕI KATSETAMINE, VOLITAMATA REMONDIKATSED VÕI MUU PÕHJUS VÄLJASPOOL KAVANDATUD KASUTUSALA JA KOGEMATA TULEKAHJU, PIKSELÖÖGI VÕI MUU OHU KORRAL.

VASTUTUSE PIIRAMINE: KINGSTON EI VASTUTA MINGIL JUHUL, OLENEMATA SELLEST, KAS SEE PÕHINEB LEPINGULISEL VÕI LEPINGUVÄLISEL KAHJU TEKITAMISEL (SEALHULGAS HOOLETUSEST), MIS TAHES JUHUSLIKU, TULENEVA, KAUDSE, ERI- VÕI KARISTUSÕIGUSLIKU KAHJU EEST, VÕI TULUDE, KASUMI, SÄÄSTUDE KAOTUSE, ÄRITEGEVUSE KAHJUDE VÕI MUU RAHALISE KAHJU EEST, VÕI MIS TAHES ANDMETE KAOTUSE VÕI KAHJUSTUMISE VÕI KASUTAMATUKS MUUTUMISE EEST, MIS ON SEOTUD TOODETE MÜÜGI, PAIGALDAMISE, HOOLDUSE, KASUTAMISE, TOIMIMISE, RIKKE VÕI KATKESTUSEGA, ISEGI KUI KINGSTONILE ON SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST TEATATUD. KINGSTONI TÄIELIK KUMULATIIVNE VASTUTUS KLIENDI EES, MIS EI ÜLETA KUNAGI HINDA, MILLE KLIENT TOOTE EEST GARANTIINÕUDE ALUSEL MAKSIS, JA KINGSTONI KANTUD VAJALIKKE KULUSID.

KINGSTON LOOBUB KÕIGIST SELGESÕNALISTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES. KUI KINGSTON EI SAA KOHALDATAVATE SEADUSTE ALUSEL KAUDSETEST GARANTIIDEST LAHTI ÖELDA, ON SELLISED KAUDSED GARANTIID VÕIMALUSE PIIRES PIIRATUD SÕNASELGE GARANTII KESTUSEGA. GARANTIIAEG ON ASENDATUD TOODETEL KAS 90-PÄEVANE PIIRATUD GARANTII VÕI ORIGINAALTOOTELE ALLESJÄÄNUD GARANTIIPERIOODI OSA, OLENEVALT SELLEST, KUMB ON PIKEM.

MITTE MISKI KÄESOLEVAS PIIRATUD GARANTII AVALDUSES EI VÄLISTA, KITSENDA VÕI PIIRA KINGSTONI VASTUTUST SURMA VÕI KEHAVIGASTUSE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD KINGSTONI HOOLETUSEST.

Rev. 08/2021