UK Modern Slavery Act

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021

Kingston Technology Corporation และส่วนปฏิบัติการของบริษัททั่วโลก (เรียกต่อจากนี้ว่า “Kingston”) เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยความจำและอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเล่นเกม Kingston มีโรงงานผลิตทั่วโลกและมีเครือข่ายจัดจำหน่ายทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั่วโลก บริษัทไม่ยินยอมให้มีการใช้แรงงานทาสรูปแบบใหม่ใด ๆ เช่น แรงงานภาคบังคับ แรงงานกำหนดเงื่อนไขผูกพัน (เช่น จากมูลหนี้) หรือแรงงานขัดหนี้ แรงงานจากผู้ต้องขังโดยไม่สมัครใจ แรงงานทาสหรือการซื้อขายแรงงานอย่างผิดกฎหมายใด ๆ โดยซัพพลายเออร์ของ Kingston หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ปณิธานของ Kingston ในการป้องกันการใช้แรงงานทาสยุคใหม่คือส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับประสานมาตรฐานต่าง ๆ ของ Kingston กับปณิธานหลักของเราได้แก่ การส่งเสริมความซื่อตรงทางธุรกิจและจริยธรรมในการดำเนินงาน และความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเครือข่ายการจัดหา เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และในการผลักดันชุมชนและผู้คนที่บริษัทดูแลและพนักงานของบริษัทอย่างจริงจัง เราจริงจังในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายทางธุรกิจและการจัดจำหน่ายที่เคารถในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของแรงงาน และพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุห้ามการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ในส่วนปฏิบัติการของ Kingston โดยตรงและในเครือข่ายการจัดหา

โครงสร้างการทำงาน ธุรกิจและเครือข่ายการจัดหา

Kingston คือผู้ผลิต DRAM โมดูลหน่วยความจำและแฟลชเมมโมรี่ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น SSD, USB, การ์ด SD และรีดเดอร์ Kingston มีรายได้หลักจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริการสำหรับ OEM และการผลิตตามสัญญาจ้าง ความตั้งใจของเราในการแก้ไขปัญหาแรงงานทาสยุคใหม่จะต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีคุณภาพระหว่างเรากับซัพพลายเออร์ของเราทั่วโลกที่ผลิตและจัดหาบริการให้แก่เราหรือในนามของเรา

Kingston มีความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ทั่วโลกเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการทำงานของเรา รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และการจัดการแรงงานของเรา ด้วยเหตุนี้ Kingston จึงมีมาตรการเพื่อกำกับดูแลให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ของเราจะมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันการใช้แรงงานทาสในเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาของเรา

การจัดการภายใน ส่วนความรับผิดชอบและแผนงานต่าง ๆ

พนักงานของ Kingston ทั่วโลกต่างทุ่มเทในการทำงานภายใต้จริยธรรมอันดี และเคารพในสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและการทำงาน รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและพร้อมสนับสนุนชมชนของเราเพื่อเป้าหมายที่ดี ฝ่ายบริหารระดับสูงของ Kingston ผู้บริหารองค์กรและพนักงานทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันการใช้แรงงานทาสรูปแบบใหม่ และพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนงานภายในของเราอย่างต่อเนื่อง

Kingston มีการประเมินความเสี่ยง CSR ประจำปีเพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในกระบวนการของเราและในการติดต่อธุรกิจของบริษัท แผนประเมินความเสี่ยง CSR พัฒนาขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston และมาตรฐาน RBA รวมทั้งเงื่อนไขทางกฎหมายของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่กำหนดภายในประเทศหรือภูมิภาค ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง CSR จะถูกพิจารณาอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดในกระบวนการภายในของบริษัท นอกจากนี้ Kingston ยังมีการประเมินความเสี่ยง CSR ประจำปีเพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในกระบวนการของเราและในการติดต่อธุรกิจของบริษัท แผนประเมินความเสี่ยง CSR พัฒนาขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston และมาตรฐาน RBA รวมทั้งเงื่อนไขทางกฎหมายของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่กำหนดภายในประเทศหรือภูมิภาค ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง CSR จะถูกพิจารณาอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดในกระบวนการภายในของบริษัท

Kingston เชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบของเราในการตรวจสอบประวัติการดำเนินงานเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความโปร่งใส ปณิธานของเราด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมทั้งความพยายามของเราในการต่อต้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่พิสูจน์ได้จาก รายงานภายใต้แนวทางริเริ่มในการแจ้งข้อมูลในระดับสากล (GRI) ประจำปีของเรา รายงาน GRI เป็นการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ Kingston ในด้านการเงินและการปฏิบัติงาน โดยมีเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของเราและสามารถสืบค้นได้โดยบุคคลทั่วไป การแจ้งข้อมูลอย่างโปร่งใสผ่านระบบ GRI เป็นการพิสูจน์การทำงานที่ตรวจสอบได้ของ Kingston และชี้ให้เป็นถึงความจริงจังของ Kingston ในการป้องกันการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำงานและการป้องกันการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

Kingston มีหลักเกณฑ์การดำเนินงานที่กำหนดความคาดหวังสำหรับพนักงานของ Kingston และซัพพลายเออร์ของเราไว้ หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston กำหนดนโยบายที่คาดหวังเพื่อปกป้องสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม โดยระบุห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ทุก ๆ รูปแบบ พนักงาน ผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ของ Kingston จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของเราเพื่อให้กระบวนการภายในมีความน่าเชื่อถือสำหรับทุกฝ่ายที่อาจบกพร่องไปจากมาตรฐานของ Kingston เกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ Kingston มีกลไกการตรวจสอบและร้องเรียนซึ่งจัดไว้ให้สำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก Kingston จะมีการตรวจสอบเหตุที่แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายแรงงานที่ผิดกฎหมายหรือการใช้แรงงานทาสในธุรกิจของตนหรือในเครือข่ายการจัดหา และดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ ทั้งนี้ยังไม่มีการแจ้งเหตุในลักษณะนี้ระหว่างรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston

ความมุ่งมั่นของ Kingston เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสรูปแบบใหม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบประวัติการทำงาน และการบริหารจัดการซัพพลายเออร์

วิธีหนึ่งที่ Kingston ใช้เพื่อตรวจสอบคือโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือที่เก่าแก่ของเรากับ Responsible Business Alliance (RBA). ในฐานะสมาชิกของ RBA เรามุ่งมั่นในการปรับประสานนโยบายและการทำงานของเราตามข้อกำหนดใน RBA Code of Conduct รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาของเราในการดำเนินการเช่นเดียวกันนี้ สมาชิกของ RBA จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการต่อต้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

การเป็นสมาชิก RBA ยังหมายถึง Kingston อาจถูกตรวจสอบโดยสมาชิก RBA อื่น ๆ หรือสามารถแจ้งขอให้มีการตรวจสอบซัพพลายเออร์ของบริษัทเองโดย RBA การตรวจสอบของ RBA จะมีขึ้นเพื่อพิจารณานโยบายและการทำงานของซัพพลายเออร์ในส่วนของความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ และระบบจัดการหรือกำกับดูแลซัพพลายเออร์ของตน การตรวจสอบของ RBA ดำเนินการโดยหน่วยงานอิสระที่ได้รับการรับรองโดย RBA

ข้อมูลการตรวจสอบที่พบความเสี่ยงในการใช้แรงงานทาสยุคใหม่จะถูกแจ้งให้ทราบ ซัพพลายเออร์จะต้องพิจารณาสาเหตุเบื้องต้นและจัดทำแผนเพื่อจัดการปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบภายในกรอบเวลาที่ RBA กำหนด รวมทั้งในส่วนของข้อมูลใด ๆ ที่พบเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ การตรวจสอบขั้นสุดท้ายจะเป็นการยืนยันการแก้ไขปัญหา หากซัพพลายเออร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ Kingston อาจมีการปรับลดหรือระงับธุรกิจที่มีกับซัพพลายเออร์รายดังกล่าว

ระหว่างปี 2020 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 Kingston จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบซัพพลายเออร์ได้โดยตรงตามแผนเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทาง เมื่อสถานการณ์มีความปลอดภัยมากขึ้นในการเข้าทำการตรวจสอบ เราจึงได้กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี 2021 ขึ้นครอบคลุมทั้งการตรวจสอบที่ไซต์งาน และการตรวจสอบเอกสาร หรือการทบทวนข้อตกลงกับซัพพลายเออร์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston การตรวจสอบซัพพลายเออร์ของ Kingston ช่วยในการปรับปรุงความตระหนักรู้และความทุ่มเทเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ในเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาของเรา การตรวจสอบซัพพลายเออร์จะมีขึ้นโดย Kingston ภายใต้แนวทางการตรวจสอบของ RBA และเป็นไปตามโครงสร้างการแก้ไขและติดตามผลของ RBA การตรวจสอบเพื่อติดตามผลจะมีขึ้นเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่าง ๆ และเพื่อช่วยให้สามารถขอคำชี้แจงจากซัพพลายเออร์และเกิดการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องในส่วนการทำงานเพื่อป้องปรามการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

นอกเหนือจากการตรวจสอบซัพพลายเออร์โดยตรง Kingston ยังได้ประสานกับซัพพลายเออร์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเอง (SAQ) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและแผนงานด้าน CSR ของซัพพลายเออร์ SAQ ช่วยให้เราสามารถระบุสัญญาณเตือนเกี่ยวกับแรงงานที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจของเราในการร่วมงานต่อหรือในการปรับความสัมพันธ์ในปัจจุบันที่มีกับซัพพลายเออร์

นอกเหนือจากมาตรการที่ระบุข้างต้น เรายังมีแผนงานควบคุมการใช้แร่จากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเพื่อช่วยในการต่อต้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ Kingston เป็นสมาชิกของ Responsible Minerals Initiative (RMI) ซึ่งมีแผนงานต่าง ๆ กำหนดไว้สำหรับจัดการกับปัญหาแรงงานทาสยุคใหม่และการใช้แรงงานเด็ก การเป็นสมาชิกของ RMI ช่วยให้ Kingston สามารถจัดการและดูแลเครือข่ายการจัดหาที่ไม่ได้เลือกใช้แร่มีค่า (เช่น ดีบุก ทังสเตน แทนทาลัม ทองคำและโคบอลท์) จากเหมืองที่มีการใช้แรงงานทาสยุคใหม่หรือแรงงานเด็ก

การฝึกอบรม

Kingston ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาและจัดการฝึกอบรมด้าน CSR ให้กับไซต์งานของบริษัทในระดับภูมิภาค การฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston เป็นการตอกย้ำความคาดหวังว่าพนักงานของเรา และแรงงานหรือซัพพลายเออร์อื่น ๆ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายและแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณในการทำงาน

ฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้บริหารองค์กรและพนักงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาในสายการผลิตที่สำคัญ ๆ ของเราจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไปภายใต้กฎหมาย UK Modern Slavery Act เพื่อให้สามารถระบุสัญญาณเตือนของการใช้แรงงานทาสรูปแบบใหม่ภายในเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาของเรา ปัจจุบันเรายังมีการปรับปรุงแผนการฝึกอบรมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับไซต์งานของเราแต่ละแห่งทั่วโลก

การประเมินและแจ้งข้อมูลเชิงประสิทธิภาพ

ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ Kingston มีกำหนดการตรวจสอบของ RBA กำหนดไว้ รวมทั้งการตรวจสอบของบริษัทเองสำหรับซัพพลายเออร์และส่วนปฏิบัติการของซัพพลายเออร์ การตรวจสอบเหล่านี้ครอบคลุมทั้งการเยี่ยมชมสถานที่อย่างรอบด้าน การพูดคุยกับฝ่ายบริหาร การสัมภาษณ์แรงงานภาคสนาม การพิจารณาทบทวนเอกสาร และการประเมินประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพัก โรงอาหาร โรงบำบัดน้ำเสียและคลังสินค้า กระบวนการตรวจสอบออกแบบมาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของซัพพลายเออร์ในประเด็นภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานของเรา รวมทั้งความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ข้อมูลจากการตรวจสอบของ RBA และ Kingston จะมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ไขจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Kingston เข้าใจดีถึงข้อจำกัดของกระบวนการตรวจสอบ ด้วยเหตุนี้ ในปี 2018 Kingston จึงได้จัดการประเมินพนักงานของ Kingston แบบครอบคลุมทั่วโลกขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและสามารถแยกแยะประเด็นด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ได้ Kingston มีแผนที่จะจัดการประเมินเชิงลึกในปี 2021เพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานทั้งจากภายในและภายนอกของ Kingston และเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับประเมินการจัดการกับสถานการณ์การใช้แรงงานทาสยุคใหม่และลดโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นในเครือข่ายการจัดหาของ Kingston

นอกจากนี้ Kingston ยังมีการจัดส่งหลักเกณฑ์การดำเนินงานของเรา รวมทั้งจดหมายแจ้งการรับทราบให้แก่ซัพพลายเออร์โดยตรงของเราเพื่อยืนยันว่าส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์จาก Kingston เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ในประเทศที่มีการเปิดดำเนินกิจการ

การแจ้งข้อกังวลและปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

ไซต์งานในระดับภูมิภาคของ Kingston แต่ละแห่งจะมีนโยบายการแจ้งเบาะแสที่ใช้งานเพื่อรองรับการแจ้งเหตุสำหรับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง . เครื่องมือสำหรับแจ้งเหตุนี้สามารถใช้งานได้หลายภาษาสำหรับแจ้งข้อกังวลแบบไม่เปิดเผยตัว และเป็นช่องทางที่แนะนำภายใต้นโยบายภายใน หรือช่องทางการสื่อสารภายในและระหว่างการฝึกอบรมต่าง ๆ รวมทั้งยังจัดไว้สำหรับซัพพลายเออร์ด้วยเช่นกันตามที่มีระบุไว้ในหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston หลักเกณฑ์การดำเนินงานของเรายังห้ามไม่ให้มีการตอบโต้ผู้ที่แจ้งข้อกังวล

หากมีการแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ผ่านช่องทางการแจ้งเหตุของเรา Kingston จะมีการประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการกับปัญหาดังกล่าว ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ การดำเนินการใด ๆ อาจนำไปสู่การลดหรือระงับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์หรือการยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ การแจ้งเหตุเป็นการภายในอาจมีการกำหนดบทลงโทษ หรือเลิกจ้างผู้กระทำผิด

การรับรอง

คำแถลงเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสรูปแบบใหม่ภายใต้ข้อกฎหมายของสหราชอาณาจักรนี้ได้รับการรับรองโดยรองประธานฝ่ายธุรการของ Kingston Technology Corporation และทีมงานของ Kingston Technology Europe Co LLP และ Kingston Digital Europe Co LLP

คำแถลงนี้จัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขของ UK Modern Slavery Act และถือเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย The California Transparency in Supply Chains Act (SB 657 และ Australia Modern Slavery Act

รองประธานฝ่ายธุรการ
Lawrence Gonzales signature
Lawrence Gonzales
ลงวันที่: 06/8/2021

คำแถลงประจำปีก่อนหน้า:

2020

2019

2018

2017