Design-In SSD

Begrenset garantierklæring

Kingston Digital, Inc. («Kingston») garanterer overfor OEM-kunden («kunden») at hele serien med Design-In SSD-produkter («produkter») ikke har materielle defekter i utførelse og materialer, under normal bruk og service, under de gjeldende garantivilkårene som er beskrevet nedenfor. Denne garantien dekker hvert produkt i tre (3) år fra forsendelsesdato eller slutt på levetid, avhengig av hva som inntreffer først («garantiperiode»). Kingston vil etter eget skjønn reparere eller erstatte produkter som ikke fungerer som garantien tilsier, med et lignende eller funksjonelt likeverdig produkt, eller utbetale et beløp til kunden som tilsvarer betalt pris for ethvert produkt som svikter under den aktuelle garantiperioden. Kingston bruker den tiden som er rimelig for å reparere eller erstatte defekte produkter som er returnert under garanti, eller for å utbetale beløp til kundens konto.

Ved å akseptere vilkårene i den kommersielle forretning-til-forretning-kontrakten om kjøp av produkter som denne garantien omfatter, er kunden berettiget til garantien som den fremkommer her. For å få best mulig nytte av denne garantien, (i) må kunden følge returinstrukser fra Kingston; (ii) kunden må varsle Kingston skriftlig snarest og innenfor den aktuelle garantiperioden om at produktet er defekt, og må formulere en beskrivelse av feilen; (iii) slike produkter må bli returnert til Kingston sitt designerte serviceanlegg for kundens risiko og kostnad; og (iv) Kingston kan kontrollere at påståtte mangler faktisk eksisterer og ikke ble forårsaket ved uhell, feil bruk, forsømmelse, modifikasjon, reparasjon, feilaktig installasjon eller feil testing. Dersom Kingston påviser at det returnerte produktet ikke er defekt eller at defekten ble forårsaket ved uhell, feil bruk, forsømmelse, modifikasjon, reparasjon, feilaktig installasjon eller feil testing, er kunden ansvarlig for alle kostnader for testanalyse, frakt og alle andre relaterte kostnader.

Denne garantien gjelder ikke på produkter som har blitt misbrukt (inkludert statisk utladning, feilaktig installasjon, reparasjon, uhell eller bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene fra Kingston), forsømt eller modifisert, eller som Kingston ikke kan teste under normale testforhold.

Svikt på grunn av overdreven skriveaktivitet blir vurdert som slutt på levetid og er derfor ikke dekket av denne garantien. I Kingstons implementering av SMART av SATA SSDs vil et nytt, ubrukt produkt vise en slitasjeindikatorverdi på hundre (100), for SMART-attributtet 231 (E7h), merket som «SSD gjenværende tid», mens et produkt som har nådd garantigrensen vil vise en slitasjeindikatorverdi på en (1). For NVMe SSD-er vil et nytt ubrukt produkt vise en helseattributt «Prosent brukt»-verdi på 0, mens et produkt som når slutten av sin garantigrense vil vise en «Prosent brukt»-verdi som er større enn eller lik hundre (100). Se kingston.com/wa hvis du vil ha mer informasjon.

Det er produsenten av originalutstyr (OEM) til systemet sitt ansvar å sikre at vertssystemet og applikasjon har tilstrekkelig kompatibilitetsmargin. NAND-slitasjerelaterte svikter er ekskludert fra denne garantien. Produktene er designet som et forbruker- eller klientlagringsprodukt. Bruk av produktene i en annen type applikasjon, eller bruk av en arbeidsmengde som er høyere enn spesifisert i produktspesifikasjonene, kan forårsake for tidlig slitasje eller feil som ikke dekkes av denne garantien.

I tillegg gir Kingston kun garantiservice til den opprinnelige kunden som integrerer produktene i enhetene etter en kvalifiseringsprosess med Kingston.

Alle returnerte produkter blir eiendommen til Kingston. Erstatningsprodukter kan være nye eller overhalt, etter Kingstons skjønn. Ethvert erstattet eller reparert produkt kommer enten med en begrenset garanti på 90 dager, eller med den gjenværende originalgarantien i stedet for det opprinnelige produktet på det tidspunktet, avhengig av hva som gir lengst gjenværende garanti. Kingston er ikke ansvarlig for tilpasset programvare eller fastvare, konfigurasjonsinformasjon eller minnedata i, lagret på, eller integrert med noen produkter som blir returnert til Kingston i henhold til noen som helst garanti.

TIL TROSS FOR DEN FOREGÅENDE GARANTIEN, ELLER VILKÅR OG BETINGELSER SOM ER UTTRYKT HER, LEVERER KINGSTON ALLE PROTOTYPER, REFERANSEDESIGN OG ALL PROGRAMVARE FOR PRODUKTER «SOM DE ER», UTEN GARANTI AV NOE SLAG.

EKSKLUSIVE GARANTIER: DERSOM ET PRODUKT FRA KINGSTON IKKE FUNGERER SOM GARANTIEN OVENFOR TILSIER, SKAL KUNDENS LØSNING UTELUKKENDE VÆRE REPARASJON ELLER ERSTATNING AV PRODUKTET ELLER UTBETALING FOR DET AKTUELLE PRODUKTET, ETTER KINGSTONS SKJØNN. DE FOREGÅENDE GARANTIENE OG LØSNINGENE ER EKSKLUSIVE OG ER I LIEU AV ALLE ANDRE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UTTRYKT ELLER IMPLISITT, ENTEN FAKTISK ELLER SOM RESULTAT AV LOV, LOVBEFESTET ELLER ANNET, INKLUDERT GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. KINGSTON HVERKEN PÅTAR SEG ELLER AUTORISERER NOEN ANNEN PERSON TIL Å PÅTA SEG NOE ANNET ANSVAR I FORBINDELSE MED SALGET, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD ELLER BRUK AV PRODUKTENE DERES. KINGSTON SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG UNDER DENNE GARANTIEN DERSOM TESTING OG UNDERSØKELSE PÅVISER AT DEN PÅSTÅTTE DEFEKTEN I PRODUKTET IKKE EKSISTERER ELLER BLE FORÅRSAKET AV KUNDENS ELLER EN TREDJEPARTS FEILAKTIGE BRUK, FORSØMMELSE, MODIFIKASJON, REPARASJON, FEILAKTIG INSTALLASJON ELLER TESTING, UAUTORISERTE REPARASJONSFORSØK ELLER NOEN ANNEN ÅRSAK UTENFOR TILTENKT BRUK, ELLER VED UHELL, BRANN, LYNNEDSLAG ELLER ANNEN FARE.

ANSVARSBEGRENSNING: KINGSTON SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, ENTEN DET ER KONTRAKTSBASERT ELLER TORT (INKLUDERT FORSØMMELSE) BLI HOLDT ANSVARLIG FOR TILFELDIGE, KONSEKVENSIELLE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER STRAFFRELATERTE SKADER AV NOE SOM HELST SLAG, ELLER FOR TAP AV INNTEKT, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV BESPARELSE, FORRETNINGSTAP ELLER ANDRE FINANSIELLE TAP, ELLER TAP ELLER KORRUPSJON AV DATA, ELLER TAP AV BRUK SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED SALGET, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD, BRUK, YTELSE, SVIKT ELLER AVBRUDD AV PRODUKTET, SELV OM KINGSTON HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. KINGSTONS TOTALE, KUMULATIVE ANSVAR OVERFOR KUNDEN VIL ALDRI OVERGÅ PRISEN KUNDEN BETALTE FOR PRODUKTET UNDER GARANTIKRAV PLUSS NØDVENDIGE KOSTNADER SOM KINGSTON PÅDRAR SEG.

KINGSTON FRASKRIVER ALLE UTTRYKTE OG IMPLISITTE GARANTIER SÅ LANGT DET ER LOVLIG. DERSOM KINGSTON IKKE KAN FRASKRIVE SEG IMPLISITTE GARANTIER UNDER GJELDENDE LOV, SKAL SLIKE IMPLISITTE GARANTIER, SÅ LANGT DET LAR SEG GJØRE, VÆRE BEGRENSET TIL VARIGHETEN I DEN UTTRYKTE GARANTIEN. GARANTIPERIODEN PÅ ETHVERT ERSTATTET PRODUKT VIL ENTEN VÆRE EN BEGRENSET GARANTI PÅ 90 DAGER, ELLER DEN GJENVÆRENDE DELEN AV GARANTIPERIODEN FOR ORIGINALPRODUKTET, AVHENGIG AV HVA SOM GIR LENGST GJENVÆRENDE GARANTI.

INGENTING I DENNE BEGRENSEDE GARANTIERKLÆRINGEN SKAL UTELUKKE ELLER BEGRENSE KINGSTONS ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADE SOM SKYLDES KINGSTONS FORSØMMELSE.

Rev. 08/2021