Aby dowiedzieć się, jak wirus COVID-19 wpłynął na działanie naszej firmy, kliknij tutaj.

Zgodność firmy Kingston z przepisami w sprawie ochrony środowiska

Oświadczenie o zgodności ze standardami RoHS

Dyrektywa RoHS 2 (2011/65/EU)

Dyrektywa 2011/65/EU stała się obowiązującym prawem 21 lipca 2011 r. Ta dyrektywa stanowi nowelizację dotychczasowej Dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS 1), która obowiązywała na terenie Unii Europejskiej od 2003 r. Nowelizacja dotyczy substancji wymienionych w dyrektywie z 2003 r., czyli ołowiu, kadmu, rtęci, chromu sześciowartościowego, polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), a także ocenę nowych niebezpiecznych substancji stosowanych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE). Głównym celem wprowadzenia dyrektywy RoHS 2 jest stworzenie lepszych uwarunkowań prawnych oraz zwiększenie jasności prawnej. W tej dyrektywie zawarto także rozszerzenie wymagań opisanych w dyrektywie RoHS dotyczących wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, kabli i części zamiennych, które będą musiały być spełnione do 22 lipca 2019 r. Dyrektywa RoHS 2 zawiera także wymagania dotyczące oznakowania (oznakowanie CE) oraz deklaracji zgodności. Dyrektywa RoHS 2 wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2013 r.

Firma Kingston prowadziła intensywne prace w celu zagwarantowania pełnej zgodności z dyrektywą RoHS 2 wszystkich sprzedawanych w Europie produktów firmy Kingston oraz ich opakowań. Deklaracja zgodności z wymogami dyrektywy RoHS 2 jest dostępna na życzenie. Zgodnie z wymogami ww. dyrektywy, firma Kingston tworzy i kompiluje dokumentację techniczną (Decyzja nr 768/2008/EC), która jest przechowywana przez dziesięć (10) lat. Na życzenie ta dokumentacja techniczna zostanie udostępniona krajowym urzędom regulującym w celu potwierdzenia zgodności.

W przypadku pytań dotyczących zgodności naszych produktów z wymogami dyrektywy RoHS należy skontaktować się z odpowiednim dystrybutorem lub resellerem.

Wdrożenie przez firmę Kingston przepisów REACH

Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals; REACH — EC 1907/2006) to zbiór przepisów Unii Europejskiej, który wszedł w życie 1 czerwca 2007. Firma Kingston wspiera założenia przepisów REACH mające na celu usprawnienie systemu zarządzania gospodarką chemikaliami w Unii Europejskiej, włącznie z tymi dotyczącymi ochrony zdrowia publicznego i środowiska naturalnego. Firma Kingston dokłada starań w celu ograniczenia wykorzystania niebezpiecznych substancji chemicznych w swoich produktach i wdrożyła program poświadczania zgodności z wymogami na podstawie deklaracji składanych przez wszystkie podmioty w naszym łańcuchu dostaw, dzięki czemu mamy pewność, że w naszych produktach nie znajdują się żadne niebezpieczne substancje chemiczne.

Dostawcy wyrobów są zobowiązani do przedstawienia odbiorcom informacji dotyczących substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), jeśli ich stężenie przekracza poziom 0,1% w skali wyrobu. Substancje SVHC zostaną zdefiniowane za pośrednictwem listy substancji proponowanych, która zostanie utworzona przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał w grudniu 2015 roku orzeczenie mówiące, że wyroby zmontowane lub połączone w jednym złożonym produkcie pozostają wyrobami i dotyczą ich odpowiednie obowiązki dotyczące powiadamiania i udostępniania informacji, gdy zawierają one substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy w stężeniu przekraczającym 0,1% ich masy. Dostawcy są zobowiązani do przedstawienia odbiorcom informacji dotyczących substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), jeśli ich stężenie przekracza 0,1% na poziomie wyrobu składowego.

Firma Kingston zobowiązała się do wypełnienia wszystkich wymagań nałożonych przez rozporządzenie REACH i udostępnia klientom informacje na temat substancji objętych tym rozporządzeniem w naszych produktach.

Nasze produkty zostały zbadane pod kątem występowania substancji SVHC. Stwierdzono, że stężenie tych substancji nie przekracza wartości progowej wynoszącej 0,1%. Poniższe zestawienie zawiera więcej szczegółów

Części składoweSubstancje wzbudzające szczególnie duże obawyNumer CASUwagi
Przewody i inne podzespoły zawierające PCW w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych DEHP, ftalan bis(2-etyloheksylu) 117-81-7 Ta substancja jest obecna w niektórych sprzedawanych oddzielnie przewodach PCW oraz przewodach lub częściach PCW w zestawach słuchawkowych lub akcesoriach mobilnych.
Wtyk/gniazdo mikrofonu 2,4-di-tert-butylo-6-(5-chlorobenzotriazol-2-ilo)fenol(UV-327) 3864-99-1 Ta substancja jest obecna we wtykach lub gniazdach mikrofonu w niektórych zestawach słuchawkowych.
Tuba mikrofonu DMAC, N,N-dimetyloacetamid 127-19-5 Ta substancja jest obecna w tubach mikrofonu w niektórych zestawach słuchawkowych.
Płytka drukowana B2O3, tritlenek diboru 1303-86-2 Ta substancja jest obecna w płytach z gniazdami na płytki obwodów drukowanych w niektórych zestawach słuchawkowych.
Tuba mikrofonu (podkładka bawełniana) Dikarbamoilodiazen (C,C`-azodi(formamid)) (ADCA)) 123-77-3 Ta substancja jest obecna w tubach mikrofonu w niektórych zestawach słuchawkowych.
Tuba mikrofonu Eter diaminofenylowy 101-80-4 Ta substancja może być obecna w tubach mikrofonu w niektórych zestawach słuchawkowych.
Przewód adaptera, wtyk tuby mikrofonu Siarczan kadmu 1306-23-6 Ta substancja jest obecna w niektórych tubach mikrofonu w niektórych zestawach słuchawkowych lub w niektórych przewodach adapterów przeznaczonych dla zestawów słuchawkowych.
Oporniki (Chip R/ Net R) PbO, monotlenek ołowiu (tlenek ołowiu) 1317-36-8 Ta substancja jest obecna we wszystkich produktach elektronicznych.

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi stosowania substancji PFOS

Deklaracja zgodności — ograniczenia dotyczące stosowania substancji PFOS mające na celu ochronę środowiska naturalnego

Firma Kingston Technology nie korzysta z substancji PFOS (sulfonianów perfluorooktanu) w żadnym procesie produkcyjnym.

Niektórzy producenci prowadzący działalność w zakresie obróbki płytek, dostarczający firmie Kingston komponenty matryc, korzystają z substancji PFOS w zastosowaniach krytycznych obejmujących powłoki fotolitograficzne w ramach powiązanego procesu produkcji płytek. Zastosowania takie podlegają jednak wyłączeniom dotyczącym procesów fotolitograficznych, zgodnie z przepisami Dyrektywy EU 2006/122/ECOF w zakresie ograniczenia stosowania substancji PFOS.

Na podstawie danych przekazanych firmie Kingston przez dostawców ustaliliśmy, że substancje PFOS nie pozostają w dostarczonych nam komponentach matryc, ani żadnym innym produkcie firmy Kingston.

Dyrektywa WEEE (2012/19/EU)

Dyrektywa w zakresie utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, WEEE) ma zastosowanie do działalności firm prowadzących produkcję, sprzedaż i dystrybucję sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej. Obejmują ona szeroką gamę małych i dużych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu informatycznego, radiowego i audio, narzędzi elektrycznych, sprzętu telekomunikacyjnego, elektrycznych zabawek itp.

Dyrektywa ma na celu zredukowanie ilości odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zwiększenie wydajności w zakresie ochrony środowiska w całym cyklu produkcji i eksploatacji takich urządzeń. Powoduje to postawienie następujących wymagań:

  • Producenci (włącznie z importerami) sprzętu elektrycznego i elektronicznego będą zobowiązani do dokonania rejestracji w kraju macierzystym.
  • Prywatne gospodarstwa domowe będą mogły bezpłatnie zwracać urządzenia objęte Dyrektywą WEEE do punktów zbierania odpadów, do finansowania których zostaną zobowiązani producenci.
  • Producenci będą zobowiązani do wdrożenia procedur recyklingu i odzyskiwania pozwalających na osiągnięcie wyznaczonych norm.
  • Producenci będą zobowiązani do umieszczenia na produktach oznaczenia przedstawiającego „przekreślony kosz na śmiecie na kółkach”.
  • Symbolem tym zostanie oznaczony sprzęt, którego NIE będzie można wyrzucać z odpadami ogólnymi; zamiast tego zostanie wprowadzony obowiązek osobnego składowania takich produktów i utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ze względu na włączenie Dyrektywy WEEE do porządku prawnego każdego kraju Unii Europejskiej terminy rozpoczęcia jej stosowania różnią się, lecz w każdym przypadku mają zastosowanie powyższe wymagania. W szczególności w każdym kraju będą obowiązywać różne przepisy i praktyki w zakresie gromadzenia odpadów typu WEEE, na przykład: publiczne punkty zbierania odpadów, programy gromadzenia zużytego sprzętu przez sprzedawców, programy odbierania sprzętu z domów itp. Dyrektywa zachęca do ponownego wykorzystywania i recyklingu sprzętu oraz stosowania innych mechanizmów odzyskiwania w celu uniknięcia przekształcenia go w odpady elektryczne/elektroniczne. Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Unii Europejskiej mogą więc odegrać znaczącą rolę w zmniejszaniu ilości odpadów typu WEEE, walnie przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego przez segregowanie i odpowiednią utylizację urządzeń. Informacje na temat lokalnych przepisów w zakresie utylizacji produktów zgodnie z Dyrektywą WEEE konsumenci mogą uzyskać od sprzedawcy, u którego nabyli sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

W przypadku użytkowników biznesowych korzystających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego nienadającego się do ponownego wykorzystania i recyklingu zalecane jest odpowiednie jego przetworzenie za pośrednictwem autoryzowanych zakładów. Pomoc w tym zakresie można często uzyskać, zwracając się do producenta w danym kraju.

W Wielkiej Brytanii ustawę Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2006 (S.I. No. 3289) poddano pod obrady parlamentu w grudniu 2006 roku. Spółki Kingston Technology Europe Co LLP i Kingston Digital Europe Co LLP dokonały rejestracji zgodnie z brytyjskimi wymaganiami prawnymi w celu zwolnienia ze zobowiązań nakładanych na producentów w Wielkiej Brytanii w wyniku importowania produktów elektrycznych i elektronicznych do tego kraju. Oto numery rejestracyjne producentów produktów typu EEE w Wielkiej Brytanii przyznane każdej z firm: Kingston Technology Europe Co LLP WEE/FA4113VU, a Kingston Digital Europe Co LLP WEE/EJ4112VT. Należy pamiętać, że rejestracja na prawach producenta sprzętu EEE w Wielkiej Brytanii pozwala zapewnić zgodność wyłącznie w przypadku produktów elektrycznych i elektronicznych zakupionych za pośrednictwem firm Kingston Technology Europe Co LLP i Kingston Digital Europe Co LLP w Wielkiej Brytanii, które pozostaną w tym kraju. Wszelkie firmy importujące jakiekolwiek produkty firmy Kingston do innych krajów Unii Europejskiej (lub krajów nie będących członkami Unii) powinny upewnić się co do spełniania postanowień Dyrektywy WEEE lub innych przepisów obowiązujących w danym kraju.

Firma Kingston przywiązuje dużą wagę do zminimalizowania wpływu naszych produktów na środowisko naturalne i rygorystycznego przestrzegania postanowień Dyrektywy WEEE.

Informacje dla operatorów ośrodków przetwarzania

Zazwyczaj zalecane jest ponowne wykorzystanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych, a nie ich wycofywanie. Jeśli wycofanie jest konieczne, musi odbywać się za pośrednictwem zatwierdzonego, autoryzowanego ośrodka przetwarzania. Ośrodki przetwarzania działające w Europie, które wymagają szczegółowych informacji na temat produktów firmy Kingston, powinny kontaktować się z przedstawicielem ds. zgodności w spółkach Kingston Technology Europe Co LLP lub Kingston Digital Europe Co LLP.

Oznakowanie recyklingowe Triman (tylko Francja)

Oznakowanie Triman informuje konsumenta, że dany produkt (urządzenia nieelektroniczne) lub jego opakowanie podlegają sortowaniu jako odpady do recyklingu.

Informacje o akumulatorach i utylizacji produktów

Produktów elektrycznych i zawierających baterie lub akumulatory nie należy wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi. Produkty elektroniczne należy utylizować zgodnie z przepisami w celu ograniczenia szkodliwości dla środowiska.

Nie należy samodzielnie wyjmować akumulatora z produktu — może to zrobić tylko firma Kingston lub profesjonalny usługodawca.

Aby uzyskać więcej informacji na temat baterii i odpowiedzialnej utylizacji produktu, zachęcamy do kontaktu z nami.

Wymagania RoHS tajwańskiego urzędu BSMI

Od lipca 2017 roku tajwański urząd Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI) rozpocznie egzekwowanie własnych wymagań RoHS. Wymagania te są podobne do chińskich wymagań RoHS i obowiązujących w UE wymagań RoHS 2 w zakresie dotyczącym zawartości substancji objętych ograniczeniami.

Substancje takie to Pb (ołów), Cd (kadm), Hg (rtęć), Cr+6 (chrom sześciowartościowy), PBB (polibromowane bifenyle) oraz PBDE (polibromowane etery difenylowe).

Dowiedz się więcej na temat tajwańskich wymagań RoHS w zależności od produktu.

Pozostańmy w kontakcie! Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o nowościach od firmy Kingston.