W tej witrynie używane są pliki cookie w celu rozszerzenia zakresu funkcji. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego. Szanujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie i polityką prywatności. Oba dokumenty zostały ostatnio zaktualizowane.

Odpowiedzialność społeczna

Przegląd

Firma Kingston Technology Company, Inc. jest zobowiązana do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej (Socially and Environmentally Responsible, SER). Przez ostatnie 24 lata firma Kingston działała zgodnie z filozofią skoncentrowaną na najważniejszych wartościach firmy, którymi są szacunek, lojalność, uczciwość, elastyczność i adaptacyjność, inwestowanie w pracowników oraz przyjemna praca w gronie przyjaciół. Te najważniejsze wartości mają także wpływ na nasze zobowiązania do pozytywnego wyróżniania się w społecznościach, wśród których działamy, oraz prac na rzecz ochrony środowiska.

Odpowiedzialność społeczna

Najcenniejszymi aktywami firmy Kingston są jej pracownicy. We wszystkich naszych lokalizacjach oferujemy pełne szacunku, bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, korzystając z systemu zarządzania OHSAS 18001. Certyfikację zgodności tego systemu uzyskaliśmy w czerwcu 2004 r.

W zakresie bezpieczeństwa wdrożyliśmy we wszystkich lokalizacjach środki zapobiegania wypadkom, takie jak ocena ryzyka, zajęcia edukacyjne z zakresu BHP oraz ćwiczenia zachowania w sytuacjach zagrożenia. W obszarze ochrony zdrowia firma Kingston oferuje pracownikom różnorodne programy rekreacyjno-sportowe. Obejmuje to porady specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, programy treningowe i biuletyny poświęcone zdrowiu.

Firma Kingston jest zobowiązana do zachowania wysokiego poziomu kultury wszędzie tam, gdzie różnorodność jest ceniona i szanowana. We wszystkich aspektach zatrudnienia traktujemy sprawiedliwie wszystkie osoby, bez względu na ich rasę, kolor skóry, narodowość, kraj pochodzenia, religię, płeć, tożsamość płciową, ciążę, stan cywilny, rzeczywistą lub postrzeganą orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, stan opieki rodzinnej, status kombatanta czy stan zdrowia, w tym cechy genetyczne. Firma Kingston zabrania dyskryminacji i nękania osób z powodu jednej z wymienionych powyżej cech oraz wszystkich innych cech, które są chronione prawnie.

Firma Kingston jest zobowiązana do ochrony praw pracowniczych na całym świecie, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Nasze działania, które prowadzimy we wszystkich placówkach, są w pełni zgodne z lokalnymi przepisami prawa pracy, w tym z przepisami dotyczącymi minimalnego wieku pracowników, godzin pracy, nadgodzin, pensji oraz nagród. Praca w naszej firmie jest dobrowolna, a pracownicy mogą zakładać dowolne stowarzyszenia i związki.

Minerały ze stref konfliktów

Firma Kingston podziela poglądy swoich klientów, wedle których minerały używane w naszym procesie produkcyjnym nie mogą pochodzić z obszarów objętych konfliktami zbrojnymi. Do takiej kategorii zaliczają się minerały 3TG (takie jak cyna, tantal, wolfram czy złoto) wydobywane w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi oraz w regionach, gdzie według raportów nie są przestrzegane prawa człowieka. Pragniemy rozwiać ewentualne obawy, stosując dwuetapowe podejście do tego problemu.

Pragniemy rozwiać ewentualne obawy, stosując dwuetapowe podejście do tego problemu.

1) Firma Kingston podjęła kroki pozwalające upewnić się, że nabywane przez nas materiały używane w procesie produkcyjnym zawierające minerały nie pochodzą z obszarów konfliktów. Firma Kingston dysponuje pisemnymi gwarancjami dostawców stopów metali używanych przez nas w procesie produkcyjnym mówiącymi, że minerały i surowce nie pochodzą z regionów dotkniętych konfliktami, uznanych za regiony wysokiego ryzyka bądź w których występują naruszenia praw człowieka.

2) Firma Kingston ściśle współpracuje również z kontrahentami w łańcuchu dostaw, aby upewnić się, że nabywane przez nas komponenty nie zostały wyprodukowane z materiałów, w których zastosowano minerały pochodzące z obszarów konfliktów. Zwracamy się do naszych dostawców, aby zwrócili uwagę na te kwestie i również zaangażowali się w wysiłki mające na celu zbieranie danych i dowodów pochodzenia materiałów w ramach procesu due diligence, czyli należytej staranności.

Odpowiedzialność środowiskowa

Firma Kingston prowadzi działania na rzecz odpowiedzialnego korzystania ze środowiska. W czerwcu 2004 roku firma Kingston uzyskała certyfikację ISO 14001 zawierającą wytyczne dotyczące ochrony środowiska. Działamy z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska, w tym staramy się zredukować nasz ślad węglowy i eksponujemy nasze działania w tym zakresie, aktywnie uczestnicząc w projekcie Carbon Disclosure Project. Energia zużywana w naszych placówkach stanowi większość naszego śladu węglowego, więc poszukujemy sposobów zmniejszenia zużycia energii.

Zwiększamy stopień recyklingu we wszystkich naszych placówkach i staramy się poddawać recyklingowi większość odpadów powstających w wyniku naszych działań. Firma Kingston jako pierwszy producent pamięci wdrożyła program recyklingu urządzeń elektronicznych dla swoich klientów w USA.

Firma Kingston w sposób przemyślany i odpowiedzialny podchodzi do kwestii opakowań, dzięki czemu używa przyjaźniejszych dla środowiska materiałów i poszukuje sposobów lepszego wykorzystania materiałów odzyskanych od klientów.

Społeczność

Firma Kingston rozumie swoją rolę bycia obywatelem świata i gdzie tylko może, stara się wprowadzać pozytywne zmiany. Dzięki pomocy pracowników firma Kingston uczestniczy w przedsięwzięciach mających na celu poprawę jakości życia społeczności, w których działamy, na przykład wspierając lokalne banki żywności, współsponsorując działania charytatywne oraz sponsorując zakupy sprzętu edukacyjnego dla szkół.

Firma Kingston Technology zleciła firmie zewnętrznej audyt w zakresie ilości emitowanego dwutlenku węgla w zakładzie w hrabstwie Orange. Wyniki audytu wskazują, że większość naszych emisji gazów cieplarnianych jest pośrednim wynikiem wykorzystania zakupionej energii elektrycznej (99,5165%), a emisje bezpośrednie będące wynikiem korzystania w firmie z pojazdów i procesu produkcyjnego jedynie je uzupełniają (0,4889%). Obliczenia przeprowadzono za pośrednictwem metodologii IPCC i USEPA. Dane dotyczą okresu od 1/1/09 do 31/12/09 w przypadku wszystkich przedstawionych zakładów.

Założenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego wkrótce staną się integralną częścią naszej działalności, praktyk i norm etycznych, które będą stosowane przez specjalistów z firmy Kingston Technology w obrębie całej organizacji.

Projekt dotyczący emisji związków węgla

Firma Kingston Technology poddała się audytowi badającemu poziom emisji dwutlenku węgla do atmosfery w zakładach w Stanach Zjednoczonych, na Tajwanie, w Chinach i w Wielkiej Brytanii. Audyt przeprowadziła firma zewnętrzna. Wyniki audytu wskazują, że większość naszych emisji gazów cieplarnianych to emisje pośrednie, wynikające z zakupionej energii elektrycznej (99,56%),, a za pozostałą część emisji (0,44%) odpowiadają pojazdy wykorzystywane w firmie oraz procesy produkcyjne. Obliczenia wykonano z użyciem metodologii IPCC i USEPA. Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i obejmują wszystkie wymienione tu zakłady.

Co rok firma Kingston stara się zwiększyć ilość i zakres danych.

Amerykański zakład firmy Kingston
Typ emisji Źródło Emisje CO2 w tonach, rok kalendarzowy 2017
Bezpośrednie Pojazdy firmowe 9,76
Pośrednie Zakupiona energia elektryczna 2,18 tys.
Zakład firmy Kingston na Tajwanie
Typ emisji Źródło Emisje CO2 w tonach, rok kalendarzowy 2017
Bezpośrednie Pojazdy firmowe 0,01
Pośrednie Zakupiona energia elektryczna 7,55 tys.
Zakład firmy Kingston w Szanghaju
Typ emisji Źródło Emisje CO2 w tonach, rok kalendarzowy 2017
Bezpośrednie Pojazdy firmowe 78,51
Pośrednie Zakupiona energia elektryczna 10,01 tys.
Zakłady Kingston w Wielkiej Brytanii
Typ emisji Źródło Emisje CO2 w tonach, rok kalendarzowy 2017
Bezpośrednie Pojazdy firmowe 0.00
Pośrednie Zakupiona energia elektryczna .18 tys.
Zużycie wody

Całkowite zużycie wody w zakładach firmy Kingston Technology wynosi 106,85 megalitra, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do roku 2016 (łączne wyniki globalne za rok obrotowy 2017). Woda jest wykorzystywana w około 10% procesów produkcyjnych firmy Kingston. Większość wody jest zużywana przez pracowników oraz w celach związanych z utrzymaniem i sprzątaniem obiektów.

Odpady stałe

W roku kalendarzowym 2017 zakłady firmy Kingston na całym świecie wytworzyły 3881,02 tony metrycznej odpadów stałych. Wszystkie zakłady firmy Kingston korzystają z usług atestowanych przedsiębiorstw recyklingowych, dzięki czemu możliwe jest ponowne wykorzystanie odpadów pochodzących z procesów produkcyjnych, takich jak komponenty pasywne, pamięci DRAM, płytki PCB, tworzywa sztuczne i tektura. W firmie Kingston przetwarzamy także odpady elektroniczne i zwykłe w celu zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska. W 2016 roku firma Kingston postawiła sobie za cel zmniejszenie do 4. kwartału 2018 roku ilości odpadów stałych generowanych w naszych zakładach na całym świecie o 10%. Osiągnęliśmy ten cel już w 4. kwartale 2017 r.

Kalifornijska Ustawa o przejrzystości łańcucha dostaw z roku 2010 (SB 657) oraz brytyjska Ustawa o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku

Firma Kingston Technology Corporation i jej spółki powiązane (nazywane wspólnie firmą „Kingston”) dzielą obawy swoich klientów o to, aby kupowane produkty firmy Kingston były zamawiane i produkowane za pośrednictwem łańcucha dostaw, w którym przestrzegane są prawa dotyczące pracy niewolniczej lub handlu ludźmi. Z tego powodu firma Kingston podejmuje starania, aby bezpośredni łańcuch dostaw produktów materialnych, które są oferowane do sprzedaży, spełniał wymagania obowiązującego prawa. W reakcji na kalifornijską Ustawę o przejrzystości łańcucha dostaw z roku 2010 oraz brytyjską Ustawę o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku, firma Kingston podjęła następujące działania:

Firma Kingston angażuje się w weryfikację łańcucha dostaw produktów, aby oceniać i eliminować zagrożenia związane z handlem ludźmi i niewolnictwem. Do bezpośrednich dostawców wysyłane są kwestionariusze samooceny, a odpowiedzi na nie są oceniane. Weryfikacja przez inne firmy nie jest przeprowadzana.

Firma Kingston przeprowadza audyty dostawców w celu oceny zgodności dostawców ze standardami firmy w zakresie handlu ludźmi i niewolnictwa w łańcuchach dostaw. Audyty są przygotowywane i przeprowadzane przez przeszkolonych pracowników firmy Kingston. W procesie tym nie biorą udziału inne firmy ani niezależni audytorzy.

Firma Kingston przesyła do bezpośrednich dostawców Kodeks postępowania dostawcy i listy potwierdzające, aby dostawcy potwierdzili, że materiały użyte w produkcie są zgodne z przepisami dotyczącymi niewolnictwa i handlu ludźmi w kraju lub w krajach, w których ci dostawcy prowadzą działalność.

Firma Kingston stosuje wewnętrzne standardy odpowiedzialności i procedury dla pracowników i wykonawców w przypadku niespełnienia firmowych standardów dotyczących niewolnictwa i handlu ludźmi.

Kierownictwo i pracownicy firmy Kingston, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za zarządzanie łańcuchem dostaw, odbyli szkolenia dotyczące treści Ustawy SB 657 i brytyjskiej Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku.

Firma Kingston jest członkiem organizacji Responsible Business Alliance (wcześniej znanej pod nazwą Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC). Kodeks postępowania firmy Kingston jest oparty na wzorcowym kodeksie postępowania organizacji RBA, który wyznacza społeczne i etyczne standardy zabraniające wykorzystywania pracy przymusowej i niewolniczej oraz niedobrowolnej pracy więźniów. Jako członek RBA firma Kingston zobowiązała się stopniowo dostosowywać swoją działalność do postanowień Kodeksu postępowania RBA oraz zachęcać swoich dostawców i podwykonawców do przestrzegania tych postanowień i wspierać ich w procesie ich wdrażania. Firma Kingston dąży do nieustannego doskonalenia w zakresie wdrażania postanowień Kodeksu postępowania RBA we wszystkich elementach swojej działalności i łańcucha dostaw.

Ostrzeżenie na podstawie regulacji 65 stanu Kalifornia

Regulacja 65 stanu Kalifornia, pierwotnie znana jako „The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986”, jest uchwaloną przez wyborców inicjatywą wynikającą z obaw dotyczących toksycznych substancji chemicznych. Regulacja 65 stanu Kalifornia daje konsumentom w tym stanie prawo do specjalnych ostrzeżeń na produktach, które zawierają związki chemiczne znane władzom stanu Kalifornia jako powodujące raka, wady wrodzone lub inne upośledzenie układu rozrodczego w przypadku przekroczenia przez te związki pewnych wartości granicznych. Ostrzeżenie na podstawie regulacji 65 nie oznacza, że produkt narusza jakiekolwiek normy bezpieczeństwa produktów lub wymagania z tego obszaru.

Z powyższych przyczyn firma Kingston umieszcza na opakowaniach niektórych swoich produktów następujące ostrzeżenie:

OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancję chemiczną, które według stanu Kalifornia wywołuje raka, wady wrodzone lub inne upośledzenie układu rozrodczego.

Informacje udostępnione na tej stronie pochodzą z witryny urzędu California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), a ich ostatnia aktualizacja miała miejsce 4 listopada 2015 roku. Najbardziej aktualne informacje dotyczące tego tematu można znaleźć na witrynie urzędu OEHHA pod adresem http://www.oehha.ca.gov/prop65.html

RBA (dawniej EICC)

Firma Kingston Technology Company, Inc. powiadomiła o dołączeniu do sojuszu Responsible Business Alliance (RBA) (dawniej Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)) i o otrzymaniu 15 kwietnia 2016 r. statusu członka aplikującego.

RBA jest największą koalicją firm branży elektronicznej, której członkowie zobowiązują się do wspierania praw i dobrobytu pracowników i społeczności, na które oddziałują globalne łańcuchy dostaw branży elektronicznej. Firma Kingston uznaje i szanuje kolektywne podejście do tych problemów przez RBA oraz cele stawiane sobie przez członków koalicji. Jako członek aplikujący sojuszu RBA firma Kingston zobowiązuje się wspierać wizję i misję RBA:

Wizja RBA

Globalny przemysł elektroniczny, który przynosi trwałe korzyści pracownikom, środowisku i biznesowi.

Misja RBA

Członkowie, dostawcy i interesariusze współpracują, aby poprawić warunki pracy i stan środowiska poprzez wdrażanie wiodących standardów i praktyk.

Kodeks postępowania RBA stanowi zestaw standardów dotyczących kwestii społecznych, środowiskowych i etycznych występujących w łańcuchu dostaw branży elektronicznej. Jako członek aplikujący firma Kingston zobowiązała się do stopniowego dostosowania swojej działalności do zapisów Kodeksu oraz zachęcania swoich bezpośrednich dostawców do podjęcia takiego samego zobowiązania. Firma Kingston zobowiązuje się wykorzystywać narzędzia opracowane przez RBA w powiązaniu z ustawicznym doskonaleniem w celu wdrożenia Kodeksu postępowania RBA w swoich zakładach i łańcuchu dostaw.

Więcej informacji o sojuszu RBA i współpracy jej członków na rzecz zrównoważonego rozwoju branży elektronicznej można znaleźć po adresem http://www.responsiblebusiness.org/.

        Back To Top