Design-In SSD

Izjava o ograničenoj garanciji

Kompanija Kingston Technology Inc. (,,Kingston“) garantuje OEM korisniku („Korisnik“) da cela linija Design-In SSD proizvoda („Proizvodi“) nema materijalne nedostatake u izradi i materijalu, pod uobičajenom upotrebom i servisom, u skladu sa primenljivim, dolenavedenim, uslovima garancije.Ova Garancija pokriva svaki proizvod tri (3) godine od datuma isporuke ili do kraja veka trajanja, koje god prvo nastupi („Garantni period“). Kingston će, po sopstvenom nahođenju, popraviti ili zameniti bilo koji Proizvod koji ne radi prema garanciji sa sličnim ili funkcionalno ekvivalentnim Proizvodom, ili uplatiti na račun Kupca iznos jednak ceni koja je plaćena za bilo koji takav Proizvod koji ne radi u toku trajanja Perioda garancije. Kingston će imati razumno vreme da popravi ili zameni bilo koji neispravan Proizvod vraćen u toku trajanja garancije ili da uplati novac na račun Kupca.

Prihvatanjem uslova komercijalnog ugovora o kupovini Proizvoda za koji važi ova garancija, Kupac dobija pravo na Garanciju kako je ovde navedeno. Da bi iskoristio benefite ove Garancije, (i) Klijent mora da se pridržava uputstava kompanije Kingston za vraćanje proizvoda; (ii) Klijent mora blagovremeno pismeno obavestiti Kingston u toku garantnog perioda da je takav proizvod neispravan i dostaviti objašnjenje zbog čega je proizvod neispravan; (iii) takav Proizvod se mora vratiti u servisni centar kompanije Kingston predviđen za to, na rizik i o trošku Kupca; i (iv) Kingston mora da se uveri da navedeni nedostaci nisu nastali kao posledica greške, zloupotrebe, zanemarivanja, izmena, popravke, nepravilne instalacije ili nepravilnog ispitivanja. Ako Kingston utvrdi da vraćeni proizvod nije neispravan ili da je njegova neispravnost prouzrokovana greškom, pogrešnom upotrebom, zanemarivanjem, izmenama, neadekvatnim popravkama, nepravilnim instaliranjem ili nepravilnim testiranjem, Kupac mora snositi sve troškove za analizu grešaka, isporuku i sve druge troškove.

Ova Garancija se ne odnosi ni na jedan Proizvod koji se pogrešno upotrebljava (uključujući statičko pražnjenje, nepravilnu instalaciju, popravku, grešku ili upotrebu koja nije u skladu sa uputstvima kompanije Kingston), na proizvod koji je zanemaren ili modifikovan ili koji Kingston ne može da testira u normalnim uslovima ispitivanja.

Kvarovi izazvani prekomernim pisanjem smatraju se krajem veka trajanja i nisu obuhvaćeni ovom garancijom. Kod Kingstonove implementacije SMART za SATA SSD uređaje novi nekorišćeni Proizvod će na indikatoru trošenja pokazati vrednost od stotinu (100) za SMART atribut 231 (E7h) označen kao „SSD preostalo trajanje“, dok će za Proizvod koji je dostigao garantno ograničenje indikator trošenja pokazati vrednost jedan (1). Za NVMe SSD diskove, novi nekorišćeni proizvod će pokazati vrednost atributa stanja „Procenat iskorišćenosti“ 0, dok će vrednost „Procenat iskorišćenosti“ proizvoda kome je istekla garancija biti sto (100) ili veća od toga. Detalje potražite na straniciKingston.com/wa.

Odgovornost je OEM sistema da osigura kompatibilnost matičnog sistema i aplikacija s dovoljnom maržom. Kvarovi povezani sa trošenjem NAND-a nisu obuhvaćeni ovom Garancijom. Proizvodi su dizajnirani kao skladišni proizvod za Potrošača ili Klijenta. Korišćenje Proizvoda drugačijom primenom ili primena radnog opterećenja koje je veće od onih naznačenih u specifikacijama Proizvoda, može dovesti do preranog habanja ili kvara koje neće biti pokriveno ovom Garancijom.

Osim toga, Kingston pruža usluge garancije samo originalnom Kupcu koji integriše Proizvod u svoje uređaje nakon kvalifikacionog procesa sa kompanijom Kingston.

Svi Proizvodi koji se vrate postaju vlasništvo kompanije Kingston. Proizvodi koji se daju kao zamena mogu biti ili novi ili ponovo osposobljeni, po nahođenju kompanije Kingston. Svaki zamenjeni ili popravljeni Proizvod ima ili ograničenu garanciju od 90 dana ili ostatak provobitne garancije za taj određeni Proizvod u tom trenutku, u zavisnosti od toga šta je duže. Kingston nije odgovoran za bilo koji prilagođeni softver ili firmver, informacije o konfiguraciji ili memorijske podatke koji se nalaze u, koji su sačuvani u, ili integrisani sa bilo kojim Proizvodom(ima) koji se vrate kompaniji Kingston u skladu sa bilo kojom garancijom.

Kupac mora kontaktirati Kingston radi broja autorizacije za povraćaj materijala (RMA) pre nego što bilo koji Proizvod vrati u Kingston. Svaki proizvod vraćen u Kingston bez važećeg broja autorizacije za povraćaj materijala koji je jasno označen na spoljnoj strani paketa biće vraćen Kupcu o trošku Kupca. Kingston će snositi troškove za povraćaj neispravnih Proizvoda, pod uslovom da se Kupac pridržava uputstava za isporuku koje je dalo Kingstonovo Odeljenje za autorizaciju povraćaja (RMA). Kingston je odgovoran za troškove povraćaja isporuke od Kingstona ka kupcu.

UPRKOS POMENUTOJ GARANCIJI ILI BILO KOJIM USLOVIMA NAVEDENIM OVDE, KINGSTON OBEZBEĐUJE SVE PROTOTIPE, REFERENTNI DIZAJN I SOFTVER ZA PROIZVODE „TAKVE KAKVI JESU“, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE.

EKSKLUZIVNA GARANCIJA: AKO PROIZVOD KOMPANIJE KINGSTON NE RADI PREMA GARANCIJI, PRAVNI LEK KUPCA ĆE BITI POPRAVKA ILI ZAMENA PROIZVODA ILI NAPLATA IZNOSA ZA TAJ ODREĐENI PROIZVOD, ŠTA GOD KINGSTON IZABERE. GORENAVEDENA GARANCIJA I PRAVNI LEKOVI SU EKSKLUZIVNI I VAŽE UMESTO BILO KOJIH DRUGIH GARANCIJA ILI USLOVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, ČINJENICAMA ILI ZAKONOM, PROPISANIM ILI NE, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE ILI USLOVE PODOBNOSTI ZA TRŽIŠTE ILI ZA ODGOVARAJUĆU SVRHU. KINGSTON NE OVLAŠĆUJE NIJEDNO DRUGO LICE DA PREUZME ODGOVORNOSTI U VEZI SA PRODAJOM, INSTALIRANJEM, ODRŽAVANJEM ILI KORIŠĆENJEM NJEGOVIH PROIZVODA. KINGSTON NE SNOSI ODGOVORNOST PREMA OVOJ GARANCIJI AKO TESTIRANJE I ISPITIVANJE POKAŽU DA NAVEDENI KVAR PROIZVODA NE POSTOJI ILI DA JE PROUZROKOVAN OD STRANE KUPCA ILI TREĆEG LICA POGREŠNOM UPOTREBOM, ZANEMARIVANJEM, NEPRAVILNIM INSTALIRANJEM ILI TESTIRANJEM, NEOVLAŠĆENIM POKUŠAJIMA POPORAVKE, ILI NA BILO KOJI NAČIN VAN NAMENJENE UPOTREBE, SLUČAJNO, VATROM, GROMOM ILI U NEKOJ DRUGOJ NEZGODI.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI: NI U KOM SLUČAJU, NA OSNOVU UGOVORA ILI PRAVA NA ODŠTETU (UKLJUČUJUĆI I NEHAT) KINGSTON NEĆE BITI ODGOVORAN ZA SLUČAJNU, POSLEDIČNU, INDIREKTNU, SPECIJALNU ILI KAZNENU ŠTETU BILO KOJE VRSTE, ILI ZA GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PROFITA, GUBITAK ŠTEDNJE, POSLA ILI DRUGIH FINANSIJSKIH GUBITAKA, ILI BILO KOJI GUBITAK ILI OŠTEĆENJE PODATAKA, ILI GUBITAK KORIŠĆENJA KOJI PROIZILAZE IZ ILI SU POVEZANI SA PRODAJOM, INSTALIRANJEM, ODRŽAVANJEM, UPOTREBOM, PERFORMANSOM, KVAROM ILI PREKIDOM RADA PROIZVODA, ČAK I UKOLIKO JE KINGSTONU PREDOČENA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. UKUPNA KUMULATIVNA ODGOVORNOST KOMPANIJE KINGSTON PREMA KUPCU NEĆE NIKADA PREĆI CENU KOJU JE KUPAC PLATIO ZA PROIZVOD POD GARANCIJOM PLUS NEOPHODNE TROŠKOVE NAPRAVLJENE OD STRANE KOMPANIJE KINGSTON.

KINGSTON U POTPUNOSTI ODBACUJE SVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE ZAKONOM DOZVOLJENE. AKO KINGSTON NE MOŽE ODBACITI IMPLICIRANE GARANCIJE PREMA VAŽEĆEM ZAKONU, ONDA ONOLIKO KOLIKO JE MOGUĆE, TAKVE IMPLICIRANE GARANCIJE ĆE BITI OGRANIČENE NA TRAJANJE IZRIČITE GARANCIJE. TRAJANJE GARANCIJE NA SVAKOM ZAMENJENOM PROIZVODU ĆE BITI ILI OGRANIČENO NA 90 DANA ILI NA ONAJ DEO GARANCIJE KOJI JE PREOSTAO OD PRVOBITNEG PERIODA GARANCIJE NA PROIZVOD, U ZAVISNOSTI OD TOGA KOJE JE DUŽE.

NIŠTA U OVOJ IZJAVI O OGRANIČENOJ GARANCIJI NE SME FUNKCIONISATI TAKO DA IZUZME, ZABRANI ILI OGRANIČI ODGOVORNOST KOMPANIJE KINGSTON ZA SMRT ILI LIČNU POVREDU IZAZVANU NESMOTRENOŠĆU KOMPANIJE KINGSTON.

Rev. 08/2021