Często zadawane pytania

Part Specific FAQs

To urządzenie IronKey wymaga przypisania dwóch kolejnych liter dysku PO ostatnim dysku fizycznym występującym przed „luką” w przypisaniu liter (patrz poniższa ilustracja). NIE ma to zastosowania do udziałów sieciowych, ponieważ są one specyficzne dla profili użytkownika, a nie profilu sprzętu, przez co są dostępne dla systemu operacyjnego.

Oznacza to, że system Windows może przypisać urządzeniu IronKey literę dysku używaną już przez udział sieciowy lub ścieżkę UNC (Universal Naming Convention), co powoduje konflikt liter dysku. Jeśli ten problem występuje, należy skonsultować się z administratorem lub działem pomocy w celu zmiany przypisania liter dysku w obszarze Zarządzanie dyskami systemu Windows (wymagane są uprawnienia administratora).

W tym przykładzie urządzenie IronKey korzysta z litery dysku F:, która jest pierwszą dostępną literą po literze E: (przypisaną do ostatniego dysku fizycznego przed luką). Ponieważ litera G: jest udziałem sieciowym nieobjętym profilem sprzętu, urządzenie IronKey może podjąć próbę użycia jej jako drugiej litery, co spowoduje konflikt.

Jeśli w systemie nie ma udziałów sieciowych, lecz urządzenia IronKey nadal nie można uruchomić, możliwe, że luka między literami przypisanymi napędom zawiera tylko jedną wolną literę. Jeśli w systemie nie ma żadnych innych liter napędów lub luka obejmuje więcej niż dwie litery, należy sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w czytnik kart pamięci. W wielu przypadkach te litery napędów są ukryte do chwili włożenia karty do czytnika.

Aby umożliwić poprawne działanie urządzenia IronKey, literę napędu powodującą konflikt należy przenieść. Przejdź do: Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Zarządzanie komputerem > Zarządzanie dyskami. Zwróć uwagę na dyski u dołu okna. Kliknij literę dysku powodującego konflikt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Zmień literę dysku i ścieżki”. W następnym oknie dialogowym kliknij przycisk „Zmień” i przypisz do napędu literę, która nie powoduje konfliktu z urządzeniem IronKey.

Prawdopodobnie konflikt powoduje inne, wcześniej zainstalowane urządzenie, do którego przypisano literę dysku (np. czytnik kart lub dysk wymienny).

Funkcja zarządzania literami dysków została znacznie ulepszona w systemach Windows XP z dodatkiem SP3, Vista i 7, więc powyższy problem może nie wystąpić, ale jeśli konfliktu nie można rozwiązać, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Kingston Technology w celu uzyskania dalszej pomocy.

FAQ: KDT-101916-D300-01

Powyższa sytuacja oznacza, że wersja pamięci to D300 Managed (D300M) (przystosowana do zarządzania). Zarządzane pamięci są przeznaczone do pracy w dużych organizacjach, gdzie wymagane jest centralne zarządzanie za pośrednictwem usługi IronKey Enterprise, która wymaga wykupienia oddzielnej rocznej licencji dla każdego urządzenia. To właśnie usługa zarządzania umożliwia generowanie kodów aktywacyjnych i centralne administrowanie pamięciami. Aktywowanie konta Enterprise jest niemożliwe bez co najmniej dwóch urządzeń. Tego urządzenia nie można używać jako autonomicznej, bezpiecznej pamięci USB.

FAQ: KDT-092916-D300M-01
For a non-managed model, here is where to find the serial number:

1. Plug In Ironkey drive
2. Run IronKey.exe
3.Enter password and login to IronKey
4. In the windows System tray (bottom right corner of windows), right click on IronKey icon and select "About IronKey D300"

 

5. Serial number will be visible here (Highlighted in red box):

 


For a managed or enterprise model that is not yet activated, here is where to find the serial number:

1. Plug in your IronKey drive
2. Run IronKey.exe
3. When you see the control panel asking for activation code, Hold the" CTRL" key and "Left Click" on the IronKey logo on the top left control panel (Picture below)

 

4. The Configuration window will pop up with the serial number (highlighted in the red box)


FAQ: KDT-0050918-IK-01
To resolve, you will need to update your Ironkey D300 secure USB drive for MacOS Catalina. To update, click on the link below to
download the IKD300_Mac_Updater.app and IKD300 Mac Updater Instructions. Note: Please read the updater instructions in its
entirety prior to running the update.

Updater: https://media.kingston.com/support/downloads/IKD300_Mac_Updater.zip

For more information about the "App” not optimized or “App” needs update error message,
feel free to reference Apple’s support article. https://support.apple.com/en-us/HT208436

MacOS: IKD300_Mac_Updater.app supported on MacOS 10.15 Catalina. FAQ: KIK-D300-CATA
Nie. Nie ma możliwości odzyskania danych znajdujących w pamięci. Utworzenie nowego hasła powoduje usunięcie wszystkich danych i wygenerowania nowego klucza szyfrowania. Należy również pamiętać, że nie można przekroczyć dozwolonej liczby prób wprowadzenia hasła. Jeśli hasło jest niezgodne z przypisanym do pamięci, następuje wymazanie i utrata wszystkich danych.

FAQ: KDT-111714-PRV-05

Pamięć ta została zaprojektowana tak, aby była w całości zaszyfrowana. Zabezpieczenia są wbudowane w pamięć i nie można ich usunąć ani wyłączyć.

FAQ: KDT-012914-PRV-04

Przyczyną może być usunięcie folderu użytkownika Temp podczas procesu aktualizacji. Pamięć wykorzystuje ten folder do uruchomienia oprogramowania zabezpieczającego.

Aby odszukać ten folder, należy najpierw włączyć wyświetlanie wszystkich (również ukrytych) plików i folderów. W tym celu należy kliknąć przycisk Start prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Eksplorator plików. Następnie należy wybrać kartę Plik u góry otwartego okna i wybrać pozycję Zmień opcje folderów i wyszukiwania. Na karcie Widok należy zaznaczyć opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

Po zmianie ustawień należy przejść do folderu C: drive>Users>Nazwa użytkownika (należy wybrać swoją nazwę użytkownika)>App Data. Jeśli w tym folderze nie ma żadnego elementu o nazwie Temp, należy utworzyć nowy folder i nadać mu nazwę Temp. Następnie można sprawdzić działanie bezpiecznej pamięci USB.

FAQ: KDT-101515-PRV-08

General USB FAQs

Istnieje możliwość uruchamiania z urządzenia DataTraveler, ale ta funkcja nie jest obsługiwana przez firmę Kingston.Dyski te służą jako urządzenia magazynujące.

FAQ: KTD-082913-GEN-27

Aby można było przesyłać pliki o rozmiarze większym niż 4 GB, należy w urządzeniu DataTraveler użyć systemu plików NTFS lub exFAT. Niestety system plików FAT32 nie może obsługiwać pojedynczych plików o rozmiarze większym niż 4 GB (mówiąc dokładniej, o rozmiarze jednego bajta mniej od 4 GB lub większych). Aby sformatować urządzenie DataTraveler z użyciem systemu plików NTFS, należy wykonać poniższe czynności: Ostrzeżenie: Wszystkie dane zapisane w urządzeniu DataTraveler zostaną utracone! Przed kontynuowaniem należy wykonać kopię zapasową plików z urządzenia DataTraveler.

 1. Przejdź do obszaru Mój komputer (Komputer w systemie Vista i 7). Kliknij prawym przyciskiem pamięć firmy Kingston i wybierz polecenie Formatuj.
 2. Z listy rozwijanej wybierz system plików NTFS lub exFAT.
 3. W obszarze Opcje formatowania zaznacz pole wyboru Szybkie formatowanie, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij.
  Uwaga: Jeśli nie można wybrać opcji NTFS, należy zamknąć okno Formatuj i wykonać kroki 4–9.
 4. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer (Komputer w systemie Vista) i wybierz polecenie Właściwości.
 5. Wybierz kartę Sprzęt i kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 6. Rozwiń węzeł dysków i kliknij prawym przyciskiem pamięć firmy Kingston.
 7. Expand Disk drives and right-click on the Kingston drive. Select Properties.
 8. Rozwiń węzeł dysków i kliknij prawym przyciskiem pamięć firmy Kingston. Wybierz polecenie Właściwości.
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Powtórz kroki 1–3

Należy pamiętać, że system Mac OS 10.6.5 w pełni obsługuje funkcję odczytu i zapisu w przypadku pamięci z systemem plików exFAT.

Some devices (MP3 players, digital photo frames, etc) will not read NTFS or exFAT file systems.

Do obsługi systemu exFAT w systemach Windows XP i Vista wymagana jest aktualizacja.

FAQ: KDT-010611-GEN-05

Windows related FAQs

Ma to miejsce, gdy oprogramowanie zabezpieczające blokuje użytkownikowi możliwość zapisu płyty CD/DVD. Uruchom gpedit.msc i przejdź do Ustawienia systemu Windows > Ustawienia zabezpieczeń > Zasady lokalne > Opcje zabezpieczeń i upewnij się, że opcja Urządzenia: ogranicz dostęp do stacji CD-ROM tylko do użytkownika zalogowanego lokalnie jest wyłączona.

Ponadto, zbyt duża liczba wpisów do montowanych urządzeń może stanowić problem w przypadku starszych komputerów. Po usunięciu wpisów dysk może znów pracować. Aby to wykonać, kliknij start i wpisz regedit w polu wyszukiwania. Przed wykonaniem jakichkolwiek zmian wykonaj kopię zapasową rejestru. Instrukcje dotyczące sposobu wykonywania kopii zapasowej rejestru są dostępne tutaj.

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Back-up-the-registry

Na liście katalogów po lewej stronie odszukaj wpis HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices. Usuń wszystkie wpisy poza domyślnymi (są one zabezpieczone przed usunięciem).

Po podłączeniu pamięci Data Traveler możesz również sprawdzić menedżer urządzeń pod kątem obecności uwag oznaczonych żółtym wykrzyknikiem. W niektórych przypadkach może być również skuteczne odinstalowanie urządzenia oznaczonego symbolem wykrzyknika i wyszukanie nowych urządzeń. Można tego spróbować nawet pomimo braku oznaczenia urządzenia żółtym wykrzyknikiem. W przypadku zalogowania się jako zwykły użytkownik należy uruchomić tę funkcję z poziomu uprawnień administratora, aby było możliwe jej wykonanie.

Należy również sprawdzić ustawienia programów zabezpieczających (Norton, Symantec itp.).

FAQ: KDT-121311-PRV-03

Więcej pytań

Yes. The IronKey EMS Cloud management system hosted by our partner, DataLocker Inc, has begun with the
End of Life (EOL) process set for January 1, 2023. For details about the Ironkey EMS Cloud Service EOL Click Here. FAQ: KIK-EMS_EOL

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Informujemy, że z powodu obecnych ograniczeń związanych z Covid-19 nasze wsparcie telefoniczne jest obecnie zawieszone.

Często zadawane pytania

Więcej pytań

Aby można było przesyłać pliki o rozmiarze większym niż 4 GB, należy w urządzeniu DataTraveler użyć systemu plików NTFS lub exFAT. Niestety system plików FAT32 nie może obsługiwać pojedynczych plików o rozmiarze większym niż 4 GB (mówiąc dokładniej, o rozmiarze jednego bajta mniej od 4 GB lub większych). Aby sformatować urządzenie DataTraveler z użyciem systemu plików NTFS, należy wykonać poniższe czynności: Ostrzeżenie: Wszystkie dane zapisane w urządzeniu DataTraveler zostaną utracone! Przed kontynuowaniem należy wykonać kopię zapasową plików z urządzenia DataTraveler.

 1. Przejdź do obszaru Mój komputer (Komputer w systemie Vista i 7). Kliknij prawym przyciskiem pamięć firmy Kingston i wybierz polecenie Formatuj.
 2. Z listy rozwijanej wybierz system plików NTFS lub exFAT.
 3. W obszarze Opcje formatowania zaznacz pole wyboru Szybkie formatowanie, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij.
  Uwaga: Jeśli nie można wybrać opcji NTFS, należy zamknąć okno Formatuj i wykonać kroki 4–9.
 4. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer (Komputer w systemie Vista) i wybierz polecenie Właściwości.
 5. Wybierz kartę Sprzęt i kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 6. Rozwiń węzeł dysków i kliknij prawym przyciskiem pamięć firmy Kingston.
 7. Expand Disk drives and right-click on the Kingston drive. Select Properties.
 8. Rozwiń węzeł dysków i kliknij prawym przyciskiem pamięć firmy Kingston. Wybierz polecenie Właściwości.
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Powtórz kroki 1–3

Należy pamiętać, że system Mac OS 10.6.5 w pełni obsługuje funkcję odczytu i zapisu w przypadku pamięci z systemem plików exFAT.

Some devices (MP3 players, digital photo frames, etc) will not read NTFS or exFAT file systems.

Do obsługi systemu exFAT w systemach Windows XP i Vista wymagana jest aktualizacja.

FAQ: KDT-010611-GEN-05
Nie. Nie ma możliwości odzyskania danych znajdujących w pamięci. Utworzenie nowego hasła powoduje usunięcie wszystkich danych i wygenerowania nowego klucza szyfrowania. Należy również pamiętać, że nie można przekroczyć dozwolonej liczby prób wprowadzenia hasła. Jeśli hasło jest niezgodne z przypisanym do pamięci, następuje wymazanie i utrata wszystkich danych.

FAQ: KDT-111714-PRV-05

Istnieje możliwość uruchamiania z urządzenia DataTraveler, ale ta funkcja nie jest obsługiwana przez firmę Kingston.Dyski te służą jako urządzenia magazynujące.

FAQ: KTD-082913-GEN-27

Pamięć ta została zaprojektowana tak, aby była w całości zaszyfrowana. Zabezpieczenia są wbudowane w pamięć i nie można ich usunąć ani wyłączyć.

FAQ: KDT-012914-PRV-04

Przyczyną może być usunięcie folderu użytkownika Temp podczas procesu aktualizacji. Pamięć wykorzystuje ten folder do uruchomienia oprogramowania zabezpieczającego.

Aby odszukać ten folder, należy najpierw włączyć wyświetlanie wszystkich (również ukrytych) plików i folderów. W tym celu należy kliknąć przycisk Start prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Eksplorator plików. Następnie należy wybrać kartę Plik u góry otwartego okna i wybrać pozycję Zmień opcje folderów i wyszukiwania. Na karcie Widok należy zaznaczyć opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

Po zmianie ustawień należy przejść do folderu C: drive>Users>Nazwa użytkownika (należy wybrać swoją nazwę użytkownika)>App Data. Jeśli w tym folderze nie ma żadnego elementu o nazwie Temp, należy utworzyć nowy folder i nadać mu nazwę Temp. Następnie można sprawdzić działanie bezpiecznej pamięci USB.

FAQ: KDT-101515-PRV-08

To urządzenie IronKey wymaga przypisania dwóch kolejnych liter dysku PO ostatnim dysku fizycznym występującym przed „luką” w przypisaniu liter (patrz poniższa ilustracja). NIE ma to zastosowania do udziałów sieciowych, ponieważ są one specyficzne dla profili użytkownika, a nie profilu sprzętu, przez co są dostępne dla systemu operacyjnego.

Oznacza to, że system Windows może przypisać urządzeniu IronKey literę dysku używaną już przez udział sieciowy lub ścieżkę UNC (Universal Naming Convention), co powoduje konflikt liter dysku. Jeśli ten problem występuje, należy skonsultować się z administratorem lub działem pomocy w celu zmiany przypisania liter dysku w obszarze Zarządzanie dyskami systemu Windows (wymagane są uprawnienia administratora).

W tym przykładzie urządzenie IronKey korzysta z litery dysku F:, która jest pierwszą dostępną literą po literze E: (przypisaną do ostatniego dysku fizycznego przed luką). Ponieważ litera G: jest udziałem sieciowym nieobjętym profilem sprzętu, urządzenie IronKey może podjąć próbę użycia jej jako drugiej litery, co spowoduje konflikt.

Jeśli w systemie nie ma udziałów sieciowych, lecz urządzenia IronKey nadal nie można uruchomić, możliwe, że luka między literami przypisanymi napędom zawiera tylko jedną wolną literę. Jeśli w systemie nie ma żadnych innych liter napędów lub luka obejmuje więcej niż dwie litery, należy sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w czytnik kart pamięci. W wielu przypadkach te litery napędów są ukryte do chwili włożenia karty do czytnika.

Aby umożliwić poprawne działanie urządzenia IronKey, literę napędu powodującą konflikt należy przenieść. Przejdź do: Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Zarządzanie komputerem > Zarządzanie dyskami. Zwróć uwagę na dyski u dołu okna. Kliknij literę dysku powodującego konflikt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Zmień literę dysku i ścieżki”. W następnym oknie dialogowym kliknij przycisk „Zmień” i przypisz do napędu literę, która nie powoduje konfliktu z urządzeniem IronKey.

Prawdopodobnie konflikt powoduje inne, wcześniej zainstalowane urządzenie, do którego przypisano literę dysku (np. czytnik kart lub dysk wymienny).

Funkcja zarządzania literami dysków została znacznie ulepszona w systemach Windows XP z dodatkiem SP3, Vista i 7, więc powyższy problem może nie wystąpić, ale jeśli konfliktu nie można rozwiązać, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Kingston Technology w celu uzyskania dalszej pomocy.

FAQ: KDT-101916-D300-01

Powyższa sytuacja oznacza, że wersja pamięci to D300 Managed (D300M) (przystosowana do zarządzania). Zarządzane pamięci są przeznaczone do pracy w dużych organizacjach, gdzie wymagane jest centralne zarządzanie za pośrednictwem usługi IronKey Enterprise, która wymaga wykupienia oddzielnej rocznej licencji dla każdego urządzenia. To właśnie usługa zarządzania umożliwia generowanie kodów aktywacyjnych i centralne administrowanie pamięciami. Aktywowanie konta Enterprise jest niemożliwe bez co najmniej dwóch urządzeń. Tego urządzenia nie można używać jako autonomicznej, bezpiecznej pamięci USB.

FAQ: KDT-092916-D300M-01
For a non-managed model, here is where to find the serial number:

1. Plug In Ironkey drive
2. Run IronKey.exe
3.Enter password and login to IronKey
4. In the windows System tray (bottom right corner of windows), right click on IronKey icon and select "About IronKey D300"

 

5. Serial number will be visible here (Highlighted in red box):

 


For a managed or enterprise model that is not yet activated, here is where to find the serial number:

1. Plug in your IronKey drive
2. Run IronKey.exe
3. When you see the control panel asking for activation code, Hold the" CTRL" key and "Left Click" on the IronKey logo on the top left control panel (Picture below)

 

4. The Configuration window will pop up with the serial number (highlighted in the red box)


FAQ: KDT-0050918-IK-01
Yes. The IronKey EMS Cloud management system hosted by our partner, DataLocker Inc, has begun with the
End of Life (EOL) process set for January 1, 2023. For details about the Ironkey EMS Cloud Service EOL Click Here. FAQ: KIK-EMS_EOL

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Informujemy, że z powodu obecnych ograniczeń związanych z Covid-19 nasze wsparcie telefoniczne jest obecnie zawieszone.