Request Warranty Replacement - Reseller

If you believe that you have a faulty product that requires replacement, please contact your point of purchase directly for assistance in handling the warranty on your product.

If you have any questions, you may contact us at [email protected].

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.