Oświadczenie firmy Kingston dotyczące rozporządzenia REACH w sprawie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC)

Nasze produkty zostały zbadane pod kątem występowania substancji SVHC. Stwierdzono, że stężenie tych substancji nie przekracza wartości progowej wynoszącej 0,1%. Poniższe zestawienie zawiera więcej szczegółów:

Części składoweSubstancja wzbudzające szczególnie duże obawyCAS NumberUwagi
Płytka PCB Ołów 7439-92-1 Ta substancja jest obecna we wszystkich produktach zawierających rezystory.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Dostawcy wyrobów są zobowiązani do przedstawienia odbiorcom informacji dotyczących substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), jeśli ich stężenie przekracza 0,1% na poziomie wyrobu. Substancje SVHC zostaną zdefiniowane w postaci listy proponowanych substancji, która zostanie stworzona przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał w grudniu 2015 r. orzeczenie mówiące, że wyroby zmontowane lub połączone w jednym złożonym produkcie pozostają wyrobami i dotyczą ich odpowiednie obowiązki w zakresie powiadamiania i udostępniania informacji, gdy zawierają one substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy w stężeniu przekraczającym 0,1% ich masy. Dostawcy są zobowiązani do przedstawienia odbiorcom informacji dotyczących substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), jeśli ich stężenie przekracza 0,1% na poziomie wyrobu składowego.

Dostępność deklaracji REACH

Firma Kingston zobowiązała się do wypełnienia wszystkich wymagań nałożonych przez rozporządzenie REACH i udostępnia klientom informacje na temat substancji objętych tym rozporządzeniem w naszych produktach. Deklaracja jest udostępniana na życzenie.

Aby dowiedzieć się, jak wirus COVID-19 wpłynął na działanie naszej firmy, kliknij tutaj.