REACH (การจดทะเบียน การตรวจสอบประเมิน การขออนุญาตใช้ และข้อจำกัดเกี่ยวกับสารเคมี EC 1907/2006) เป็นกรอบการดำเนินงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสารเคมีของสหภาพยุโรป (EU)
 REACH กำหนดให้ Kingston จะต้องแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสารที่มีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (SVHC) ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ในระดับความเข้มข้นมากกว่า 0.1% ของน้ำหนัก (w/w) เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลรายชื่อสารเคมี SVHC จาก EU REACH.

สารที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผู้จัดหาสินค้าจะต้องแจ้งให้ผู้รับทราบข้อมูลสารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (SVHC) หากมีส่วนประกอบของสารเหล่านี้เกินกว่าเกณฑ์จำกัดที่ 0.1% ของตัวสินค้าหรือสิ่งของ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ SVHC ได้จากรายการสารที่ต้องมีการขออนุญาตใช้ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลสารเคมีของยุโรป (ECHA)

European Court Justice ได้มีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนธันวาคมปี 2015 โดยระบุว่าวัตถุที่ประกอบหรือยึดเข้าด้วยกันในผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนจะยังคงถือว่าเป็นวัตถุอยู่ และต้องมีการแจ้งและสำแดงข้อมูลหากมีสารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในสัดส่วนความเข้มข้นที่เกินกว่า 0.1% ของน้ำหนัก ผู้จัดหาชิ้นส่วนจะต้องแจ้งให้ผู้รับทราบข้อมูลสารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (SVHC) หากมีส่วนประกอบของสารเหล่านี้เกินกว่าเกณฑ์จำกัดที่ 0.1% ของตัวส่วนประกอบ

คำขอถ้อยแถลงเกี่ยวกับ REACH

Kingston มุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อกำหนด REACH ทุกประการ และยินดีแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อยืนยันว่าอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ควบคุม สามารถแจ้งขอคำแถลงได้ในกรณีที่ต้องการ.