SHPM2280P2 - HyperX SSD

อัพเดตเฟิร์มแวร์ Rev. 0C4005T3

เลขชิ้นส่วน:

SHPM2280P2, SHPM2280P2H

รายละเอียด:

เรามีการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับไดร์ฟ SHPM2280P2 ที่ใช้เฟิร์มแวร์ 0C4005T2 แนะนำให้ปรับใช้ข้อมูลอัพเดตนี้หากคุณพบปัญหาในการทำงานของไดรฟ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 0C4005T3 Firmware ได้จาก "หมายเหตุข้อมูลเผยแพร่" ด้านล่าง ก่อนอัพเดตเฟิร์มแวร์ กรุณาสำรองขอมูลก่อนติดตั้งเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่

ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ 0C4005T3 นี้พัฒนาขึ้นสำหรับ Windows 10, 8.1, 8 และ 7(SP1) ชุดควบคุม SATA ของคุณจะต้องกำหนดค่าไว้สำหรับโหมด AHCI จาก BIOS และคุณจะต้องเชื่อมต่อไดร์ฟกับซ็อคเก็ต M.2 หลัก (หรือใช้อะแดปเตอร์ HHHL PCIe ที่จัดมาให้พร้อมกับ SHPM2280P2 H) ไม่รองรับอะแดปเตอร์จากภายนอกขณะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคหากมีข้อสงสัยใด ๆ

เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดให้ภายใต้ดุลพินิจของ Kingston สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston เฉพาะรุ่น เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดหาให้ "ตามที่เป็น" และใช้ภายใต้ความเสี่ยงที่คุณต้องแบกรับโดยไม่มีการรับประกัน หรือสามารถอ้างสิทธิ์หรือมีการให้ประกันใด ๆ จาก Kingston ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

Kingston ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการรับประกันเหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ทั้งโดยแจ้ง โดยนัยหรือภายใต้ข้อบังคับ ในส่วนของเฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ รวมทั้งการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน การไม่ละเมิด คุณสมบัติในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะด้าน

Kingston ไม่ได้แสดงตัวหรือรับประกันว่าเฟิร์มแวร์หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จะพร้อมจัดหา สืบค้น มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ ครบถ้วนหรือปราศจากข้อผิดพลาด รวมทั้งมีความแม่นยำหรือครบถ้วนในส่วนของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงค์หรือส่วนประกอบอื่นใดที่อยู่ภายในเฟิร์มแวร์ดังกล่าว

ไม่ได้มีการให้อนุญาตสิทธิ์ทั้งโดยแจ้งหรือโดยใน โดยหลักกฎหมายปิดปากหรือโดยช่องทางอื่นในส่วนของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากการให้อนุญาตดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และ/หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ใด ๆ ยกเว้นที่มีระบุไว้ในนี้

หลังการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

เริ่มการดาวน์โหลดโดยเลือกไฟล์ที่เหมาะสมจากด้านล่าง

ดาวน์โหลด:

Windows 10, 8.1, 8 และ 7(SP1):

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับไดร์ฟทุกความจุ

ขั้นตอนอัพเดตเฟิร์มแวร์ (Windows)

หมายเหตุการเผยแพร่