SKC400S37 SSD – ชุดอัพเดตเฟิร์มแวร์ Rev. SAFM001B

เลขชิ้นส่วน:

SKC400S37/128G, SKC400S37/256G, SKC400S37/512G, SKC400SKC400S37/1T

รายละเอียด:

เราได้ทำการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับไดร์ฟ SKC400S37 แนะนำให้ปรับใช้ข้อมูลอัพเดตนี้หากคุณพบปัญหาในการทำงานของไดรฟ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAFM001B Firmware ได้จาก "หมายเหตุข้อมูลเผยแพร่" ด้านล่าง

ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ต้องใช้ USB, DVD หรือ CD ที่บู๊ตได้ ไม่รองรับ Windows, Linux หรือ Mac OS

ก่อนอัพเดตเฟิร์มแวร์ กรุณาสำรองขอมูลก่อนติดตั้งเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่ ระบบควบคุม SATA ของคุณจะต้องกำหนดค่าไว้สำหรับโหมด AHCI ภายใน BIOS ไม่รองรับอะแดปเตอร์จากภายนอกขณะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคหากมีข้อสงสัยใด ๆ

เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดให้ภายใต้ดุลพินิจของ Kingston สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston เฉพาะรุ่น เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดหาให้ "ตามที่เป็น" และใช้ภายใต้ความเสี่ยงที่คุณต้องแบกรับโดยไม่มีการรับประกัน หรือสามารถอ้างสิทธิ์หรือมีการให้ประกันใด ๆ จาก Kingston ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

Kingston ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการรับประกันเหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ทั้งโดยแจ้ง โดยนัยหรือภายใต้ข้อบังคับ ในส่วนของเฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ รวมทั้งการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน การไม่ละเมิด คุณสมบัติในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะด้าน

Kingston ไม่ได้แสดงตัวหรือรับประกันว่าเฟิร์มแวร์หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จะพร้อมจัดหา สืบค้น มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ ครบถ้วนหรือปราศจากข้อผิดพลาด รวมทั้งมีความแม่นยำหรือครบถ้วนในส่วนของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงค์หรือส่วนประกอบอื่นใดที่อยู่ภายในเฟิร์มแวร์ดังกล่าว

ไม่ได้มีการให้อนุญาตสิทธิ์ทั้งโดยแจ้งหรือโดยใน โดยหลักกฎหมายปิดปากหรือโดยช่องทางอื่นในส่วนของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากการให้อนุญาตดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และ/หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ใด ๆ ยกเว้นที่มีระบุไว้ในนี้

หลังการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

เริ่มการดาวน์โหลดโดยเลือกไฟล์ที่เหมาะสมจากด้านล่าง

ดาวน์โหลด:

หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดตนี้ต้องอาศัย USB / DVD / CD ที่บู๊ตได้ ดูคำแนะนำจากขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์

ดาวน์โหลดไฟล์ ISO สำหรับข้อมูลอัพเดตแบบบู๊ตได้

ขั้นตอนอัพเดตเฟิร์มแวร์

หมายเหตุการเผยแพร่ SAFM001B