คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่นำเสนอ

DTVP-M หรือ DT4000-M ของฉันไม่ยอมโหลด มีวิธีตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้แฮงค์หรือไม่

มี ขณะเสียบต่ออุปกรณ์ คุณสามารถรีสตาร์ทบริการ Launcher และจัดทำไฟล์บันทึกปฏิบัติการได้โดยกด Ctrl+Alt+F6 นี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการทางเทคนิคสำหรับอ้างอิงระหว่างการแก้ไขปัญหาขั้นตอนการล็อกอิน

FAQ: KDT-052411-MNG-07

Part Specific FAQs

ฉันได้รับข้อความแจ้งเตือน 'Kingston DataTraveler requires an active SafeConsole server to make it operational' และไม่สามารถใช้ไดร์ฟ DTVP-M หรือ DT4000-M ได้ จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเป็นไปตามกรณีต่อไปนี้ PORT 443 ถูกบล็อค – ในกรณีที่เปิดไฟร์วอลล์ไว้ คุณจะต้องเปิดพอร์ตนี้ (443) เป็นข้อยกเว้น เพื่อให้สามารถสื่อสารผ่านช่องทางนี้ (เช่น ระหว่างไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์)

คีย์รีจิสตรี้ของไคลเอนท์ไม่ได้นำเข้าจากหน้า Deployment – จากขั้นตอนที่ 1 ในหน้า Deployment ให้ดาวน์โหลด SafeConsole.reg และติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ ไฟล์รีจิสตรี้ (.reg) มีคีย์ต่อไปนี้ HKCU\Software\BlockMaster\DTVPM พร้อมค่าชุดอักขระ “Console URL” และค่าข้อมูล “https://servername/safestick"

เอกสารรับรองเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตไม่ได้รับการติดตั้งจาก SafeConsole หน้า Deployment (https://server/safeconsole/deployment.html)

ไคลเอนท์ DTVP-M หรือ DT4000-M ไม่อยู่ในเครือข่ายเดียวกับ SafeConsole หรือไม่สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ได้

DTVP-M จะต้องสามารถสื่อสาร เชื่อมต่อและลงทะเบียนกับ SafeConsole ระหว่างการคืนค่าระบบและ/หรือทุกครั้งที่รีเซ็ตอุปกรณ์ (DTVP-M/DT4000-M) หลังจากคืนค่าระบบแล้ว อุปกรณ์จะสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ Secure USB มาตรฐาน (หมายเหตุ: ฟังก์ชั่น "รีเซ็ต" ของไคลเอนท์สามารถปิดใช้งานได้โดยผู้ดูแลระบบ SafeConsole โดยการปิดตัวเลือก ‘Prohibit users from resetting” ของ SafeConsole ใน Device User Settings)

FAQ: KDT-052411-MNG-01
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้รับแจ้งข้อผิดพลาด 'The certificate XXX presented by YYY is not trusted on this machine. The reason is 'self signed certificate' Please contact your administrator." SafeConsole มีปัญหาใช่หรือไม่

หากเอกสารรับรองเบราเซอร์ไม่ได้รับการติดตั้งจากหน้า Deployment ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นก่อนได้รับข้อความแจ้งเตือน

FAQ: KDT-052411-MNG-02
ทำไมถึงได้รับแจ้งข้อผิดพลาด "Failed to connect to SafeConsole with HTTP error 500" ขณะพยายามติดตั้ง SafeConsole ใหม่

กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อยกเลิกการติดตั้ง SafeConsole และทำการติดตั้งใหม่ในโฮสต์เดียวกันโดยใช้รหัสผ่านเอกสารรับรองต่างจากที่ใช้ระหว่างการติดตั้งครั้งก่อนหน้า หากคุณยกเลิกการติดตั้ง (หรือมีแผนที่จะถอนการติดตั้ง) SafeConsole กรุณา:

a. ลบเอกสารรับรองเบราเซอร์ที่ติดตั้งไว้ระหว่างการติดตั้งก่อนหน้า หรือ b. ติดตั้ง SafeConsole ใหม่โดยใช้รหัสผ่านเอกสารรับรองที่เหมือนกันกับการติดตั้งก่อนหน้า

เอกสารรับรองสำหรับ Internet Explorer จะอยู่ใน Trusted Root Certification Authority store [Tools Internet Options Content Tab Certificates Button Trusted Root Cert. Authorities Tab]

เอกสารรับรองสำหรับ Firefox จะอยู่ในแท็บ Servers ของ Certificate Manager [Tools Options Advanced Encryption Tab View Certificates Button Servers Tab]

FAQ: KDT-052411-MNG-04
ฉันได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของเอกสารรับรองหลังจากนำเข้าเอกสารรับรองจากหน้า Deployment ของ SafeConsole จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ค่าความปลอดภัยเบราเซอร์ของคุณอาจบล็อคป้องกันไว้ จัดทำ “Trusted Site” สำหรับ SafeConsole URL ในเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ เช่น https://servername

FAQ: KDT-052411-MNG-04
ผู้ดูแลระบบสามารถติดตั้งไฟล์สิทธิ์ใช้งาน (.lic) ได้ใน SafeConsole เองหรือไม่ ได้

สามารถติดตั้งไฟล์สิทธิ์ใช้งานได้เองโดยคัดลอกไว้ในโฟลเดอร์ license จากนั้นให้เปลี่ยนชื่อเป็น license.key ตำแหน่งโฟลเดอร์เป็นไปตามนี้

(c:\Program Files\BlockMaster\SafeConsole 4.1.x\license)

FAQ: KDT-052411-MNG-05
หน้า Deployment ดึงข้อมูล (คีย์รีจิสตรี้ เอกสารรับรอง ฯลฯ) มาจากไหน

ชื่อโดเมน/เซิร์ฟเวอร์และไฟล์เอกสารรับรองจะถูกจัดทำขึ้นระหว่างการติดตั้ง SafeConsole for Kingston จากนั้นจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ res (SafeConsole.reg, SafeConsole.crt, Group Name.reg ฯลฯ)

(c:\Program Files\BlockMaster\SafeConsole 4.1x\webapps\safeconsole\res)

FAQ: KDT-052411-MNG-06
ฉันพยายามคืนค่าอุปกรณ์ (DTVP-M / DT4000-M) แต่ได้รับข้อความแจ้งว่า "Are you 'workstation_name/current_user' and responsible for this Kiston Data Traveler?" ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร

กล่องข้อความนี้ใช้แจ้งให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนก่อนคืนค่าให้กับอุปกรณ์ จากตัวอย่างนี้ BLOCKMASTER1 จะเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ (เวิร์คสเตชั่น) ที่พยายามคืนค่า DTVP-M (หรือ DT4000-M) ส่วน bmAdmin คือชื่อผู้ใช้ที่ล็อกออนอยู่ในระบบในปัจจุบัน คลิก 'Yes' เพื่อคืนค่าต่อไป คลิก 'No' เพื่อยกเลิกการคืนค่าและป้องกันไม่ให้มีการใช้งานอุปกรณ์

FAQ: KDT-052411-MNG-08
Windows ระบุว่า DTVP-M หรือ DT4000-M ถูกป้องกันการเขียนไว้ทุกครั้งที่พยายามเขียนหรือลบข้อมูลในไดร์ฟ มีสาเหตุมาจากอะไร

คุณล็อกอินเข้าในไดร์ฟแบบอ่านอย่างเดียว หากคุณเคยล็อกอินในโหมดอ่านอย่างเดียวและต้องการปลดล็อคอุปกรณ์เพื่ออ่าน/เขียนแบบเต็มรูปแบบในพาร์ติชั่นข้อมูลป้องกัน ให้ปิดอุปกรณ์และล็อกอินเข้าไปใหม่ อย่าทำเครื่องหมายที่ 'Read-Only Mode' ก่อนล็อกอิน

FAQ: KDT-052411-MNG-09
What is SafeConsole for Kingston?

SafeConsole for Kingston is an Enterprise Management software solution that offers full USB management of Kingston’s Managed secure Flash drives (DTVP-M/DT4000-M). With WEB-based accessibility and its user-friendly interface, SafeConsole for Kingston makes it easy to configure and manage all of the extended features of the managed drives, including remote password resets, device content management, and much more.

FAQ: KDT-052411-MNG-10
ระหว่างกำหนดค่า SafeConsole ได้รับแจ้งข้อผิดพลาดระบุว่า "คำขอนี้ต้องได้รับการรับรอง HTTP" จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
  1. เรียกใช้ "nslookup [ชื่อโดเมน]" เพื่อขอที่อยู่ IP จากเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่เทียบผังโครงสร้างไว้กับชื่อโดเมน
  2. ลองปิงที่อยู่ IP ทั้งหมดและตรวจสอบว่าที่อยู่ทั้งหมดมาจากเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่โฮสต์ไคลเอนท์.
  3. หากไม่สามารถแก้ไขปัยหาได้ กรุณาลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ DNS (ตรวจสอบด้วยว่าโฮสต์ไม่มีอยู่และสามารถลบได้อย่างปลอดภัยจริง ๆ)
  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 อีกครั้งและแจ้งขอ domaindnszones [ชื่อโดเมน]
  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 อีกครั้งและแจ้งขอ forestdnszones [ชื่อโดเมน]
FAQ: KDT-102511-MNG-11

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ไลฟ์แชทกับฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

แชทตอนนี้
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

+1 (800)435-0640