We notice you are currently visiting the UK site. Would you like to visit our main site instead?

Integruojamas SSD

Pareiškimas dėl ribotosios garantijos

„Kingston Digital, Inc.“ (toliau – „Kingston“) garantuoja originalią gamintojo įrangą įsigijusiam klientui (toliau – Klientas), kad visi integruojamųjų SSD linijos gaminiai (toliau – Gaminiai), įprastai juos naudojant ir prižiūrint, toliau nurodytu garantiniu laikotarpiu neturės jokių gamybos ir medžiagų defektų. Ši Garantija kiekvienam Gaminiui suteikiama 3 (trejiems) metams nuo išsiuntimo datos arba iki naudingo tarnavimo laikotarpio pabaigos, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau (toliau – Garantinis laikotarpis). „Kingston“ savo nuožiūra suremontuos ar pakeis bet kurį bet kurį Gaminį, kuris neveikia taip, kaip buvo garantuota, į panašų arba funkciniu požiūriu lygiavertį Gaminį, arba grąžins į Kliento sąskaitą sumą, lygią kainai, sumokėtai už tokį taikomu Garantiniu laikotarpiu sugedusį Gaminį. „Kingston“ suteikiamas pagrįstas laikotarpis suremontuoti arba pakeisti bet kokį sugedusį Gaminį, grąžintą pagal šią Garantiją, arba grąžinti pinigus į Kliento sąskaitą.

Teisę į čia nurodytą Garantiją Klientas įgyja sutikdamas su komercinės sutarties „verslas verslui“ sąlygomis dėl Gaminių, kuriems taikoma Garantija, įsigijimo. Norėdamas pasinaudoti šia Garantija, Klientas: i) turi laikytis „Kingston“ nurodymų dėl grąžinimo; ii) privalo nedelsdamas raštu pranešti „Kingston“ per Galiojantį garantinį laikotarpį, kad atitinkamas Gaminys sugedęs, ir apibūdinti trūkumą; iii) grąžinti tokį Gaminį į „Kingston“ nurodytą priežiūros centrą savo rizika ir sąskaita; ir iv) „Kingston“ turi patvirtinti, kad esama trūkumų ir kad jie atsirado ne dėl avarijos, netinkamo naudojimo, aplaidumo, Gaminio pakeitimo, remonto, netinkamo įrengimo ar netinkamo išbandymo. Jeigu „Kingston“ nustato, kad grąžintas Gaminys nėra brokuotas arba kad jo trūkumai atsirado dėl avarijos, netinkamo naudojimo, aplaidumo, Gaminio pakeitimo, netinkamo remonto, netinkamo įrengimo ar netinkamo išbandymo, Klientas turi padengti visas išlaidas, susijusias su gedimo tikrinimu, gabenimu ir kitas susijusias išlaidas.

Ši Garantija netaikoma jokiam Gaminiui, kuris buvo netinkamai naudojamas (įskaitant statinės iškrovos poveikį, netinkamą montavimą, remontą, avariją ar naudojimą ne pagal „Kingston“ pateiktas instrukcijas), buvo aplaidžiai prižiūrimas arba pakeistas, arba kurio „Kingston“ negali išbandyti įprastomis bandymo sąlygomis.

Gedimai, atsiradę dėl pernelyg intensyvaus įrašymo, laikomi naudingo tarnavimo laiko pabaiga, ir ši Garantija jiems netaikoma. „Kingston“ diegiant SMART, skirtą SATA SSD, naujo nepanaudoto produkto nusidėvėjimo rodiklis – SMART atributas 231 (E7h), pažymėtas kaip „Likęs SSD naudingo tarnavimo laikas“, yra lygus 100 (šimtui), o Gaminio, kurio Garantinis laikotarpis baigiasi, nusidėvėjimo indikatoriaus vertė lygi 1 (vienam). Kalbant apie NVMe SSD, naujo nepanaudoto produkto „sveikatą“ rodančio atributo „panaudojimo procentas“ vertė lygi 0 (nuliui), o Garantinio laikotarpio pabaigoje „panaudojimo procentas“ yra didesnis arba lygus 100 (šimtui). Išsamesnės informacijos rasite svetainėje Kingston.com/wa.

Sistemos originalios įrangos gamintojas turi užtikrinti pagrindinio kompiuterio sistemos ir programos suderinamumą pakankamose ribose. Ši Garantija netaikoma su nusidėvėjimu susijusiems NAND gedimams. Gaminiai sukurti kaip Vartotojo ar Kliento klasės informacijos saugyklos. Jeigu Gaminiai naudojami kitoms reikmėms arba intensyviau, nei nurodyta Gaminio specifikacijose, tai gali lemti priešlaikinį nusidėvėjimą arba gedimus, kuriems ši Garantija netaikoma.

Be to, „Kingston“ teikia garantinės priežiūros paslaugas tik pradiniam Klientui, kuris integruoja Gaminius į savo įrenginius po „Kingston“ kvalifikacijos proceso.

Visi grąžinti Gaminiai tampa „Kingston“ nuosavybe. Pakaitiniai gaminiai, „Kingston“ nuožiūra, gali būti nauji arba atnaujinti. Bet kuriam pakeistam ar suremontuotam Gaminiui suteikiama 90 (devyniasdešimties) dienų ribota garantija arba likusi pradinė Garantija, kuri buvo taikyta šiam konkrečiam Gaminiui, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų ilgesnė. „Kingston“ neatsako už jokią pasirinktinę programinę įrangą ar programinę aparatinę įrangą, konfigūracijos informaciją ar atminties duomenis, esamus, saugomus ar integruotus į bet kurį (-iuos) Gaminį (-ius), grąžintą (-us) „Kingston“ pagal bet kokią garantiją.

Prieš grąžindamas bet kurį gaminį „Kingston“, Klientas turi susisiekti su „Kingston“ ir gauti Leidimo grąžinti (RMA) numerį. Bet koks Gaminys, grąžintas „Kingston“ be galiojančio Leidimo grąžinti numerio, aiškiai nurodyto pakuotės išorėje, bus grąžintas Klientui Kliento sąskaita. Išlaidas, susijusias su nekokybiškų Gaminių grąžinimu, „Kingston“ dengia tik su sąlyga, kad Klientas laikosi „Kingston“ RMA skyriaus pateiktų nurodymų dėl pristatymo. Gaminio grąžinimo iš „Kingston“ Klientui išlaidas dengia „Kingston“.

NEATSIŽVELGIANT Į ANKSTESNES GARANTIJOS NUOSTATAS IR BET KOKIAS ŠIAME DOKUMENTE IŠDĖSTYTAS SĄLYGAS IR NUOSTATAS, „KINGSTON“ VISUS GAMINIŲ PROTOTIPUS, ETALONINIUS MODELIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ TIEKIA „KAIP YRA“ BE JOKIŲ GARANTIJŲ.

IŠSKIRTINĖS GARANTIJOS: JEIGU „KINGSTON“ GAMINYS NEVEIKIA TAIP, KAIP GARANTUOJAMA ŠIAME DOKUMENTE, VIENINTELĖS KLIENTO TEISIŲ APSAUGOS PRIEMONĖS YRA „KINGSTON“ NUOŽIŪRA PASIRINKTAS GAMINIO REMONTAS IR ARBA PAKEITIMAS, ARBA UŽ GAMINĮ SUMOKĖTŲ PINIGŲ GRĄŽINIMAS. PIRMIAU IŠDĖSTYTI GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS YRA IŠIMTINĖS IR PANAIKINA BET KOKIAS KITAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS, AIŠKIAI IŠREIKŠTAS ARBA NUMANOMAS, FAKTINES, TEISINES ARBA ĮSTATYMINES, ĮSKAITANT TAM TIKROS BŪKLĖS, TINKAMUMO PARDUOTI ARBA TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS. „KINGSTON“ NIEKADA NEPRISIIMA IR NESUTEIKIA JOKIEMS KITIEMS ASMENIMS TEISĖS PRISIIMTI UŽ JĄ ATSAKOMYBĖS, SUSIJUSIOSĄ SU GAMINIŲ PARDAVIMU, MONTAVIMU, PRIEŽIŪRA AR NAUDOJIMU. „KINGSTON“ NĖRA ATSAKINGA PAGAL ŠIĄ GARANTIJĄ, JEIGU JOS ATLIKTAS BANDYMAS AR TYRIMAS ATSKLEIDŽIA, KAD ĮTARIAMO GAMINIO DEFEKTO NĖRA ARBA JĮ SUKĖLĖ KLIENTO ARBA TREČIOJO ASMENS NETINKAMAS NAUDOJIMASIS GAMINIU, APLAIDUMAS, NETINKAMAS MONTAVIMAS ARBA IŠBANDYMAS, NELEIDŽIAMI BANDYMAI REMONTUOTI ARBA BET KOKIOS KITOS PRIEŽASTYS, SUSIJUSIOS SU NAUDOJIMU NE PAGAL PASKIRTĮ, TAIP PAT AVARIJA, GAISRAS, ŽAIBO SMŪGIS AR KITAS PAVOJUS.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS: JOKIU ATVEJU, NEI PAGAL SUTARTĮ, NEI DĖL DELIKTO (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), „KINGSTON“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIĄ ATSITIKTINĘ, PASEKMINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄJĄ, BAUDINĘ ŽALĄ, PAJAMŲ PRARADIMĄ, PELNO PRARADIMĄ, SANTAUPŲ PRARADIMĄ, VERSLO PRARADIMĄ AR KITUS FINANSINIUS NUOSTOLIUS, TAIP BET BET KOKĮ DUOMENŲ PRARADIMĄ AR PAŽEIDIMĄ, SUSIJUSĮ SU ARBA SUSIDARIUSĮ DĖL GAMINIŲ PARDAVIMO, MONTAVIMO, PRIEŽIŪROS, NAUDOJIMO, VEIKIMO, GEDIMŲ ARBA SUTRIKIMŲ, NET JEIGU „KINGSTON“ BUVO ĮSPĖTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. BENDRA „KINGSTON“ ATSAKOMYBĖ KLIENTUI JOKIU ATVEJU NEGALI VIRŠYTI KAINOS, KURIŲ KLIENTAS SUMOKĖJO UŽ GAMINĮ, KURIAM TAIKOMAS GARANTINIS REIKALAVIMAS, IR „KINGSTON“ PATIRTŲ BŪTINŲJŲ IŠLAIDŲ.

„KINGSTON“ ATSISAKO BET KOKIŲ AIŠKIŲ IR NUMANOMŲ GARANTIJŲ DIDŽIAUSIU MASTU, KIEK TAI LEIDŽIA TEISĖS AKTAI. JEIGU PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS „KINGSTON“ NEGALI ATSISAKYTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ, TAI, DIDŽIAUSIU MASTU, TOKIOS NUMANOMOS GARANTIJOS APRIBOJAMOS AIŠKIAI IŠREIKŠTOS GARANTIJOS LAIKOTARPIU. PAKAITINIAM GAMINIUI TAIKOMA ARBA 90 (DEVYNIASDEŠIMTIES) DIENŲ RIBOTA GARANTIJA ARBA LIKUSI PRADINIAM GAMINIUI TAIKYTO GARANTINIO LAIKOTARPIO DALIS, ATSIŽVELGIANT Į TAI, KURIS TERMINAS ILGESNIS.

JOKIA ŠIO PAREIŠKIMO DĖL RIBOTOS GARANTIJOS NUOSTATA NEGALI PANAIKINTI, APRIBOTI ARBA SUMAŽINTI „KINGSTON“ ATSAKOMYBĖS DĖL ASMENS MIRTIES ARBA SUŽALOJIMO, KURIUOS SUKĖLĖ „KINGSTON“ APLAIDUMAS.

Rev. 08/2021