We notice you are currently visiting the UK site. Would you like to visit our main site instead?

DRAM

Záruka

Kingston Technology Company, Inc. ("Kingston") ručí, že produkty DRAM komponentov neobsahujú chyby materiálu z hľadiska spracovania a materiálov za podmienok bežného použitia a prevádzky počas platnej doby trvania záruky uvedenej nižšie. DRAM komponenty sa ďalej spoločne nazývajú "Produkt” alebo “Produkty”. Táto záruka pokrýva každý produkt spoločnosti Kingston po dobu jedného (1) roku odo dňa zaslania (“Záručná doba”). Spoločnosť Kingston podľa vlastného uváženia opraví alebo nahradí produkt, ktorý nefunguje ako je garantované podobným alebo funkčne ekvivalentným produktom alebo na účet zákazníka pripíše sumu rovnú cene uhradenej za daný produkt, ktorý prestal fungovať počas platnej záručnej doby. Spoločnosť Kingston dostane dostatok času na opravu alebo náhradu pokazeného produktu, ktorý bol vrátený v rámci záruky alebo na vrátanie prostriedkov na účet zákazníka.

Súhlasom s podmienkami B2B obchodnej zmluvy na nákup Produktov, na ktoré sa vzťahuje záruka, OEM zákazník ("zákazník") má právo na záruku ako je tu uvedená. S cieľom získať výhody tejto záruky (i) zákazník musí dodržať pokyny spoločnosti Kingston; (ii) Zákazník musí okamžite písomne informovať spoločnosť Kingston v rámci platnej Záručnej doby, že daný Produkt je chybný a musí poskytnúť vysvetlenie jeho poruchy; (iii) daný Produkt sa musí vrátiť do určeného servisného miesta spoločnosti Kingston na náklady Zákazníka, ktorý znáša náklady a (iv) Kingston musí uznať, že reklamovaná porucha existuje a nebola zapríčinená nehodou, nesprávnym použitím, zanedbaním, úpravou, opravou, nesprávnou inštaláciou alebo nevhodným testovaním. Ak spoločnosť Kingston vrátený Produkt nezhodnotí ako chybný alebo ak chyba bola zapríčinená nehodou, nesprávnym použitím, zanedbaním, úpravou, opravou, nesprávnou inštaláciou alebo nevhodným testovaním, Zákazník musí niesť všetky náklady za testovaciu analýzu chyby, doručenie a všetky ďalšie súvisiace poplatky.

Táto Záruka neplatí na Produkt, ktorý bol nesprávne použitý (vrátane statického náboja, nesprávnej inštalácie, opravy, nehody alebo použitia, ktoré nie je v súlade s pokynmi poskytnutými spoločnosťou Kingston), zanedbaný alebo modifikovaný, alebo ktorý Kingston nedokáže testovať za bežných testovacích podmienok.

Všetky Produkty, ktoré sa vrátia sa stávajú majetkom spoločnosti Kingston. Náhradné produkty môžu byť buď nové alebo opravené podľa rozhodnutia spoločnosti Kingston. Na nahradený alebo opravený Produkt sa uplatňuje 90-dňová obmedzená záruka alebo zvyšok pôvodne platnej záruky pre daný Produkt v danom čase, podľa toho, čo je dlhšie. Spoločnosť Kingston nenesie za žiadny upravený software alebo firmware, konfiguračné informácie alebo pamäťové údaje v nich obsiahnuté, uložené na nich alebo integrované s Produktom, ktoré sa spoločnosti Kingston vrátia na základe záruky.

Zákazník musí kontaktovať spoločnosť Kingston, ktorá mu zašle číslo Return Material Authorization (RMA) ešte pred vrátením akéhokoľvek Produktu spoločnosti Kingston. Akýkoľvek Produkt, ktorý sa spoločnosti Kingston vráti bez platného čísla Return Material Authorization jasne uvedeného zvonku balíka sa vráti Zákazníkovi na náklady zákazníka. Spoločnosť Kingston bude znášať náklady vrátenia chybných Produktov pod podmienkou, že Zákazník dodrží dodacie pokyny, ktoré poskytne oddelenie RMA spoločnosti Kingston. Spoločnosť Kingston je zodpovedná za poplatky za spätné doručenie od spoločnosti Kingston Zákazníkovi.

BEZ OHĽADU NA PREDOŠLÚ ZÁRUKU ALEBO INÉ PODMIENKY UVEDENÉ V ZMLUVE, SPOLOČNOSŤ KINGSTON POSKYTUJE VŠETKY PROTOTYPY,, REFERENČNÉ DIZAJNY A SOFTVÉR NA PRODUKTY "AKO JE" BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU.

EXKLUZÍVNE ZÁRUKY: AK PRODUKT SPOLOČNOSTI KINGSTON NEFUNGUJE AKO JE GARANTOVANÉ VYŠŠIE, JEDINOU NÁHRADOU PRE ZÁKAZNÍKA BUDE OPRAVA ALEBO NÁHARADA PRODUKTU ALEBO ZÍSKANIE PLATBY ZA PRÍSLUŠNÝ PRODUKT PODĽA ROZHODNUTIA SPOLOČNOSTI KINGSTON. PREDOŠLÉ ZÁRUKY A OPRAVNÉ PROSTRIEDKY SÚ EXKLUZÍVNE A NAMIESTO AKÝCHKOĽVEK INÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, ČI UŽ FAKTICKÝCH ALEBO VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONA, ŠTATUTÁRNYCH ALEBO INÝCH, VRÁTANE ZÁRUK ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ KINGSTON NEPREVZALA ANI NEOPRÁVNILA INÚ OSOBU PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ V SPOJITOSTI S PREDAJOM, INŠTALÁCIOU, ÚDRŽBOU ALEBO POUŽITÍM SVOJICH PRODUKTOV. SPOLOČNOSŤ KINGSTON NENESIE ZODPOVEDNOSŤ NA ZÁKLADE TEJTO ZÁRUKY, AK TESTOVANIE A SKÚŠKY ODHALIA, ŽE ÚDAJNÁ PORUCHA PRODUKTU NEEXISTUJE ALEBO BOLA ZAPRÍČINENÁ NESPRÁVNYM POUŽITÍM, ZANEDBANÍM, NESPRÁVNOU INŠTALÁCIOU ALEBO TESTOVANÍM, NEOPRÁVNENÝMI POKUSMI O OPRAVU ZO STRANY ZÁKAZNÍKA ALEBO INEJ TRETEJ OSOBY ALEBO INOU PRÍČINOU PREKRAČUJÚCOU ROZSAH ZAMÝŠĽANÉHO POUŽÍVANIA ALEBO NEHODOU, POŽIAROM, BLESKOM ALEBO INÝM NEBEZPEČENSTVOM.

OBMEDZENIE ZÁRUKY: V ŽIADNOM PRÍPADE, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY ALEBO SPÁCHANIA DELIKTU (VRÁTANE OPOMENUTIA), SPOLOČNOSŤ KINGSTON NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPRIAME, OSOBITNÉ ALEBO ODVETNÉ ODŠKODNENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU ALEBO ZA STRATU OBCHODU ALEBO INÉ FINANČNÉ STRATY VYPLÝVAJÚCE Z PREDAJA, INŠTALÁCIE, ÚDRŽBY, POUŽITIA, PREVÁDZKY, ZLYHANIA ALEBO PRERUŠENIA PRODUKTOV, HOCI AK AJ SPOLOČNOSŤ KINGSTON BOLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ODŠKODNENÍ. CELKOVÁ KUMULATÍVNA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI KINGSTON VOČI ZÁKAZNÍKOVI NIKDY NEPRESIAHNE CENU, KTORÚ ZÁKAZNÍK ZAPLATIL ZA PRODUKT, NA KTORÝ SA VZŤAHUJE ZÁRUČNÁ REKLAMÁCIA NA ZÁKLADE TEJTO ZÁRUKY PLUS POTREBNÉ NÁKLADY, KTORÉ VZNIKLI SPOLOČNOSTI KINGSTON.

SPOLOČNOSŤ KINGSTON ODMIETA VŠETKY VÝSLOVNÉ A IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONNÝMI PREDPISMI. AK SPOLOČNOSŤ KINGSTON NEMÔŽE ODMIETNUŤ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NA ZÁKLADE PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV, POTOM SA TAKÉTO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY V POVOLENOM ROZSAHU OBMEDZUJÚ NA TRVANIE VÝSLOVNEJ ZÁRUKY. TRVANIE ZÁRUKY NA NAHRADENÝ PRODUKT PREDSTAVUJE BUĎ 90-DŇOVÚ OBMEDZENÚ ZÁRUKU ALEBO TAKÚ ČASŤ ZÁRUČNEJ DOBY, KTORÁ ZOSTÁVA PRE PÔVODNÝ PRODUKT, PODĽA TOHO, KTORÉ TRVÁ DLHŠIE.