Notiamo che stai visitando il sito del Regno Unito. Ti piacerebbe invece visitare il nostro sito principale?

Design-In SSD

Изявление за ограничена гаранция

Kingston Digital, Inc. (по-долу „Kingston“) гарантира на OEM клиенти, които ще вграждат продукта, (по-долу „Клиент“) за цялата си гама от Design-In SSD продукти (по-долу “Продукти”), че същите са без съществени дефекти в изработката и материала при нормална употреба и обслужване за съответния гаранционен срок, описан по-долу. Тази Гаранция покрива всеки Продукт в продължение на три (3) години от датата на изпращане или Края на експлоатационния срок, в зависимост от това кое настъпи първо („Гаранционен период“). Kingston по своя преценка ще поправи или замени всеки продукт, който не работи както е гарантирано, с подобен или функционално еквивалентен Продукт, или ще кредитира сметката на Клиента със сума, равна на цената, платена за всеки такъв Продукт, който се е повредил по време на съответния Гаранционен период. Kingston ще има разумно време за ремонт или замяна на всеки дефектен Продукт, върнат по гаранцията, или за да кредитира сметка на Клиента.

Съгласявайки се с условията на междуфирмения търговски договор за покупка на Продукти, чиято състовна част е настоящата гаранция, Клиентът има право на Гаранцията, както е посочено тук. За да се възползва от предимствата на тази Гаранция, (i) Клиентът трябва да следва инструкциите за връщане на Kingston; (ii) Клиентът трябва своевременно да уведоми писмено Kingston в рамките на съответния Гаранционен период, че такъв Продукт е повреден, и трябва да представи описание на дефекта; (iii) такъв Продукт трябва да бъде върнат в определеният сервизен център на Kingston на риск и за сметка на Клиента; и (iv) Kingston трябва да се увери, че съществуващите дефекти съществуват и не са причинени от инцидент, неправилна употреба, небрежност, промяна, ремонт, неправилна инсталация или неправилно тестване. Ако Kingston констатира, че върнатият Продукт не е дефектен или неизправността му е причинена от неправилна употреба, небрежност, промяна, неправилен ремонт, неправилна инсталация или неправилно тестване, Клиентът трябва да поеме всички разходи за анализ на дефекта, доставка и всички други свързани такси.

Настоящата Гаранция не е валидна за който и да е Продукт, който е бил неправилно използван (включително подложен на статичен разряд, неправилна инсталация, ремонт, инцидент или употреба при несъблюдаване на инструкциите, предоставени от Kingston), с него е работено небрежно или е модифициран, или такъв, който Kingston не може да тества при нормалните му условия за тестване.

Неизправности, настъпили вследствие на прекомерна дейност за записи, се считат за състояние Край на експлоатационния срок и не се покриват от тази гаранция. При внедряването на SMART за SATA SSD на Kingston новият неизползван Продукт ще покаже стойност на индикатора за износване сто (100) за SMART атрибут 231 (E7h), обозначен като „Оставащ живот на SSD“, докато продукт, който е достигнал гаранционния си лимит, ще покаже стойност на индикатора за износване едно (1). При NVMe SSD дисковете, нов и неизползван продукт ще покаже стойност на здравния атрибут “Процент на използване” 0, а когато продуктът достигне гаранционния си лимит, ще показва стойност на “Процент на използване” по-голяма или равна на сто (100). Вижте повече информация на Kingston.com/wa.

Отговорност на интегриращия продукта в система е да гарантира съвместимостта на хост системата и приложението в достатъчни граници. Неизправности, свързани с износване на NAND, са изключени от тази Гаранция. Продуктите са проектирани като продукт за съхранение от Потребителски или Клиентски клас. Използването на Продуктите в различен тип приложения или прилагане на работно натоварване, по-голямо от посоченото в спецификациите на продукта, може да причини преждевременно износване или неизправност, които не биха били обхванати от настоящата Гаранция.

В допълнение, Kingston предоставя гаранционно обслужване само на първоначалния Клиент, който интегрира Продуктите в своите устройства, след процеса на квалификация на Kingston.

Всички Продукти, които са върнати, стават собственост на Kingston. Заменените Продукти може да бъдат нови или възстановени по усмотрение на Kingston. Всеки заменен или ремонтиран Продукт е с 90-дневна ограничена гаранция или с остатъка от първоначалната Гаранция, действащата за този конкретен Продукт към настоящия момент, който от двата периода е по-дълъг. Kingston не носи отговорност за клиентски софтуер или фърмуер, информация за конфигуриране или данните, запаметени в, съхранени на, или интегрирани с който и да е от Продуктите, върнати на Kingston, съгласно която и да е гаранция.

Клиентът трябва да се свърже с Kingston за номер на Оторизация за връщане на материал (RMA), преди връщане на Kingston на който и да е Продукт. Всеки Продукт, върнат на Kingston без валиден номер на Оторизация за връщане на материал, маркиран ясно на външната страна на опаковката, ще бъде върнат на Клиента за негова сметка. Kingston ще поеме разходите за връщане на неизправни Продукти, при условие, че Клиентът се придържа към инструкциите за изпращане, дадени от отдела по RMA на Kingston. Kingston е отговорен за транспортните разходи по изпращането от Kingston до Клиента.

НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕПОСОЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОСОЧЕНИ ТУК, KINGSTON ПРЕДОСТАВЯ ВСИЧКИ ПРОТОТИПИ, ОБРАЗЦИ НА РАЗРАБОТКАТА И СОФТУЕР ЗА ПРОДУКТИТЕ „КАКТО Е“ БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ: АКО ПРОДУКТ НА KINGSTON НЕ РАБОТИ ПО ГАРАНТИРАНИЯ ПО-ГОРЕ НАЧИН, ЕДИНСТВЕНАТА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА ЩЕ БЪДЕ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЯНА НА ПРОДУКТА ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА КРЕДИТ ЗА ВЪПРОСНИЯ ПРОДУКТ, ПО ИЗБОР НА KINGSTON. ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ГАРАНЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ И СА ВАЛИДНИ ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ФАКТИЧЕСКИ ИЛИ ПО СИЛАТА НА ЗАКОН, ИЗХОДЯЩИ ОТ ЗАКОН ИЛИ НА ДРУГИ ОСНОВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. KINGSTON НЕ ПОЕМА, НИТО УПЪЛНОМОЩАВА КОЕТО И ДА Е ДРУГО ЛИЦЕ ДА ПОЕМА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ОТГОВОРНОСТ ОТ ИМЕТО НА KINGSTON ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДАЖБАТА, ИНСТАЛАЦИЯТА, ПОДДРЪЖКАТА ИЛИ УПОТРЕБАТА НА СВОИ ПРОДУКТИ. KINGSTON НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПО ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, АКО НЕГОВИ ТЕСТВАНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ РАЗКРИЯТ ПРЕДПОЛАГАЕМ ДЕФЕКТ В ПРОДУКТА, КОЙТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ИЛИ Е БИЛ ПРИЧИНЕН ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА, НЕБРЕЖНОСТ, НЕПРАВИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ИЛИ ТЕСТВАНЕ, НЕРАЗРЕШЕНИ ОПИТИ ЗА РЕМОНТ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА ИЛИ КОЕТО И ДА Е ТРЕТО ЛИЦЕ, ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРИЧИНА ИЗВЪН ОБСЕГА НА ВСЯКА УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИНЦИДЕНТ, ПОЖАР, ГРЪМОТЕВИЦИ ИЛИ ДРУГА ОПАСНОСТ.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА: В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ИЛИ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), KINGSTON НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ДОХОДИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА СПЕСТЯВАНИЯ, ЗАГУБА НА КЛИЕНТИ ИЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ, ИЛИ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДАЖБАТА, ИНСТАЛАЦИЯТА, ПОДДРЪЖКАТА, УПОТРЕБАТА, ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕИЗПРАВНОСТ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ, ДОРИ АКО KINGSTON Е БИЛ ИНФОРМИРАН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ОБЩАТА КОМУЛАТИВНА ОТГОВОРНОСТ НА KINGSTON КЪМ КЛИЕНТА НИКОГА НЯМА ДА НАДВИШАВА ЦЕНАТА, КОЯТО КЛИЕНТЪТ Е ЗАПЛАТИЛ ЗА ПРОДУКТА, ЗА КОЙТО СЕ ОТНАСЯ ГАРАНЦИОННАТА ПРЕТЕНЦИЯ, ПЛЮС НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, ПОНЕСЕНИ ОТ KINGSTON.

KINGSTON ОТКАЗВА ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО KINGSTON НЕ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, ТОГАВА ОТКАЗВА ДО ВЪЗМОЖНАТА СТЕПЕН, ПРИ КОЯТО ТАКИВА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗРИЧНАТА ГАРАНЦИЯ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ГАРАНЦИЯТА НА КОЙТО И ДА Е ЗАМЕНЕН ПРОДУКТ ЩЕ БЪДЕ 90-ДНЕВНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ТАЗИ ЧАСТ ОТ ГАРАНЦИОННИЯТ ПЕРИОД, ОСТАНАЛА ЗА ОРИГИНАЛНИЯ ПРОДУКТ, КОЙТО ОТ ДВАТА ПЕРИОДА Е ПО-ДЪЛЪГ.

НИЩО В ТОВА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЛУЖИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ЛИМИТИРА ОТГОВОРНОСТТА НА KINGSTON В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ИЛИ ЛИЧНИ ТРАВМИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТ ОТ СТРАНА НА KINGSTON.

Rev. 08/2021