Notiamo che stai visitando il sito del Regno Unito. Ti piacerebbe invece visitare il nostro sito principale?

Design-In SSD

Beperkte garantieverklaring

Kingston Digital, Inc. (‘Kingston’) garandeert de OEM-klant (‘Klant’) dat zijn volledige lijn met Design-In SSD-producten (‘Producten’) vrij is van defecten in uitvoering en materialen, bij normaal gebruik en onderhoud, voor de toepasselijke garantietermijn zoals hieronder beschreven. Deze garantie is voor elk product geldig gedurende drie (3) jaar vanaf de datum van verzending of, als dat eerder is, het einde van de levensduur (‘Garantieperiode’). Kingston zal, naar eigen goeddunken, een product dat niet werkt zoals gegarandeerd repareren of vervangen door een vergelijkbaar of functioneel equivalent product, of een bedrag dat gelijkstaat aan het bedrag dat is betaald voor een dergelijk product dat defect raakt binnen de van toepassing zijnde garantieperiode terugstorten op de rekening van de klant. Kingston heeft een redelijke periode de tijd om een defect product dat is geretourneerd tijdens de garantieperiode te repareren of te vervangen, of om het aankoopbedrag terug te storten op de rekening van de klant.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden van het zakelijke contract voor de aankoop van producten waarop deze garantie van toepassing is, heeft de klant recht op de garantie zoals hierin uiteengezet. Om te profiteren van deze garantie, (i) moet klant de retourinstructies van Kingston volgen; (ii) moet klant Kingston terstond schriftelijk op de hoogte stellen binnen de van toepassing zijnde garantieperiode dat het betreffende product defect is en klant dient een uitleg van het defect te verstrekken; (iii) moet klant het product retourneren naar Kingstons aangewezen servicecentrum op risico en kosten van klant; en (iv) moet Kingston zich ervan vergewissen dat dergelijke defecten aanwezig zijn en niet zijn veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik, nalatigheid, aanpassing, onjuiste installatie of onjuiste tests. Indien het geretourneerde product naar het inzicht van Kingston niet defect is of als het defect is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, nalatigheid, aanpassing, onjuiste reparatie, onjuiste installatie of onjuiste tests, zal klant alle kosten dragen voor de uitvoer van de foutanalyse, de verzending en alle overige gerelateerde kosten.

Deze garantie is niet van toepassing op een product dat is misbruikt (waaronder statische ontlading, onjuiste installatie, reparatie, ongeluk of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies zoals verstrekt door Kingston), verwaarloosd of aangepast, of dat Kingston niet kan testen volgens de normale testomstandigheden.

Fouten als gevolg van overdadige schrijfactiviteiten worden beschouwd als het einde van de levensduur en vallen niet onder deze garantie. In Kingstons implementatie van SMART voor SATA SSD's toont een nieuw, ongebruikt product een slijtage-indicatiewaarde van honderd (100) voor SMART-kenmerk 231 (E7h) aangeduid als ‘SSD Life Remaining’, terwijl een product dat de garantielimiet bereikt heeft, een slijtage-indicatiewaarde van één (1) toont. Voor NVMe SSD's toont een nieuw, ongebruikt product een gezondheidskenmerk ‘verbruikspercentage’ van 0, waarbij een product dat aan de limiet zit van de garantie een ‘verbruikspercentage’ groter of gelijk aan honderd (100) toont. Zie Kingston.com/wa voor meer informatie.

Het is de verantwoordelijk van de systeem-OEM om ervoor te zorgen dat het hostsysteem en de applicatie compatibel zijn met voldoende marge. Fouten gerelateerd aan NAND-slijtage zijn uitgesloten van deze garantie. De producten zijn ontworpen als opslagproduct voor consumenten of klanten. Het gebruik van de producten voor een ander soort toepassing of het toepassen van een hogere dan in de productspecificaties vermelde werkbelasting kan voortijdige slijtage of defecten veroorzaken die niet onder deze garantie vallen.

Bovendien biedt Kingston alleen garantieservice aan de oorspronkelijke klant die de producten na een kwalificatieprocedure met Kingston in zijn apparaten integreert.

Alle producten die worden geretourneerd, worden eigendom van Kingston. De vervangende producten kunnen nieuw of hergebruikt zijn, volledig naar goeddunken van Kingston. Enig vervangen of gerepareerd product wordt geleverd met en beperkte garantie van 90 dagen of het restant van de oorspronkelijk geldende garantie voor dat specifieke product op dat moment, hetgeen langer is. Kingston is niet verantwoordelijk voor enige aangepaste software of firmware, configuratie-informatie, of geheugengegevens in, opgeslagen in of geïntegreerd met enig(e) product(en) die worden geretourneerd aan Kingston volgens enige garantie.

Klant moet contact opnemen met Kingston voor een RMA-nummer (Return Material Authorization) voorafgaand aan het retourneren van een product aan Kingston. Enig product dat wordt geretourneerd aan Kingston zonder geldig RMA-nummer duidelijk gemarkeerd aan de buitenkant van de verpakking, wordt teruggestuurd naar de klant op diens kosten. Kingston neemt de kosten voor rekening voor het retourneren van defecte producten, mits klant zich houdt aan de verzendinstructies zoals verstrekt door de RMA-afdeling van Kingston. Kingston is verantwoordelijk voor de retourneringskosten van Kingston aan klant.

NIETTEGENSTAANDE DE GENOEMDE GARANTIE OF ENIGE HIERIN VERMELDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN, LEVERT KINGSTON ALLE PROTOTYPEN, REFERENTIE-ONTWERPEN EN SOFTWARE VOOR DE PRODUCTEN ‘ZOALS ZE ZIJN’, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK.

EXCLUSIEVE GARANTIES: ALS EEN PRODUCT VAN KINGSTON NIET WERKT ZOALS HIERBOVEN GEGARANDEERD, IS DE ENIGE REMEDIE VAN KLANT DE REPARATIE OF VERVANGING VAN HET PRODUCT, OF TERUGGAVE VAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET BETREFFENDE PRODUCT, ZULKS NAAR GOEDDUNKEN VAN KINGSTON. DE HIER GENOEMDE GARANTIES EN REMEDIES ZIJN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GRANTIES OF BEPALINGEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AL DAN NIET OP GROND VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING, INCLUSIEF GARANTIES OF BEPALINGEN VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. KINGSTON NEEMT GEEN ENKELE ANDERE VERPLICHTING OP ZICH, EN GEEFT GEEN TOESTEMMING AAN IEMAND ANDERS OM DEZE VERPLICHTING OP ZICH TE NEMEN, IN RELATIE TOT DE VERKOOP, INSTALLATIE, HET ONDERHOUD OF HET GEBRUIK VAN ZIJN PRODUCTEN. KINGSTON ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOLGENS DEZE GARANTIE ALS DE TESTS EN HET ONDERZOEK AAN HET LICHT BRENGEN DAT HET VERMOEDELIJKE DEFECT IN HET PRODUCT NIET BESTAAT OF WERD VEROORZAAKT DOOR MISBRUIK VAN KLANT OF EEN EXTERNE PEROON, NALATIGHEID, ONJUISTE INSTALLATIE OF TESTS, ONGEOORLOOFDE POGINGEN OM TE REPAREREN, OF ENIGE ANDERE OORZAAK BUITEN HET BEREIK VAN HET BEDOELDE GEBRUIK, OF PER ONGELUK, DOOR BRAND, BLIKSEM OF ENIGE ANDERE RAMP.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: IN GEEN ENKEL GEVAL, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), ZAL KINGSTON AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE, OF SCHADEVERGOEDING VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR HET VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN BESPARINGEN, VERLIES VAN ZAKEN, OF ANDER FINANCIEEL VERLIES, OF VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, OF VERLIES OF GEBRUIK DAT VOORTKOMT UIT OF IN RELATIE TOT DE VERKOOP, INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, GEBRUIK, DE PRESTATIES, OF DE ONDERBREKING OF HET UITVALLEN VAN DE PRODUCTEN, ZELFS ALS KINGSTON OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN KINGSTON JEGENS DE KLANT ZAL DE PRIJS NOOIT TEBOVEN GAAN DIE DE KLANT HEEFT BETAALD VOOR HET PRODUCT VOLGENS DE GARANTIECLAIM, PLUS DE NOODZAKELIJKE KOSTEN DIE KINGSTON HEEFT GEMAAKT.

KINGSTON WIJST ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES TOT ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET VOLLEDIG VAN DE HAND. ALS KINGSTON IMPLICIETE GARANTIES VOLGENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET NIET KAN AFWIJZEN, ZIJN DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES VOOR ZOVER MOGELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE. DE GARANTIEDUUR VAN ENIG VERVANGEND PRODUCT IS OFWEL EEN BEPERKTE GARANTIE VAN 90 DAGEN OF HET DEEL VAN DE GARANTIEPERIODE VAN HET OORSPRONKELIJKE PRODUCT DAT NOG RESTEERT, HETGEEN LANGER IS.

NIETS IN DEZE BEPERKTE GARANTIEVERKLARING ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KINGSTON VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID DOOR KINGSTON UITSLUITEN OF BEPERKEN.

Rev. 08/2021