현재 영국 사이트를 방문하고 있습니다. 대신 메인 사이트를 방문하시겠습니까?

Vgrajeni disk SSD

Izjava o omejeni garanciji

Družba Kingston Digital, Inc. (»Kingston«) stranki OEM (»stranka«) v obdobju veljavnosti garancije, ki je navedeno spodaj, jamči, da je celotna serija vgrajenih diskov SSD (»izdelki«) ob običajni uporabi in servisiranju brez stvarnih napak v izdelavi ter materialu. Ta garancija zajema vse izdelke tri (3) leta od datuma odpreme ali izteka življenjske dobe, kar nastopi prej (»garancijsko obdobje«). Družba Kingston bo po lastni presoji kateri koli izdelek, ki ne deluje tako, kot je bilo zajamčeno, popravila ali zamenjala s podobnim izdelkom ali enakovredno delujočim izdelkom oziroma na strankin račun izdala dobropis v višini, ki je enaka plačani ceni za kateri koli izdelek, ki v času veljavne garancijske dobe preneha delovati. Družba Kingston bo v razumnem času popravila ali zamenjala kateri koli pokvarjen izdelek, ki je bil vrnjen skladno z garancijo, oziroma bo stranki izdala dobropis.

S potrditvijo poslovne pogodbe med podjetji za nakup izdelkov, na katere se nanaša ta garancija, je stranka upravičena do garancije, kot je določeno v tem dokumentu. Če želi stranka uživati ugodnosti te garancije, (i) mora upoštevati navodila za vračilo družbe Kingston; (ii) mora nemudoma pisno obvestiti družbo Kingston v času veljavne garancijske dobe, da je tak izdelek pokvarjen, in mora navesti razlago okvare; (iii) mora na svoje stroške in tveganje tak izdelek vrniti določenemu serviserju družbe Kingston; in (iv) družba Kingston mora biti prepričana, da navedene okvare obstajajo in da niso nastale zaradi nesreče, napačne uporabe, malomarnosti, spreminjanja, popravila, nepravilne namestitve ali nepravilnega preizkušanja. Če družba Kingston ugotovi, da vrnjen izdelek ni pokvarjen, ali če je do okvare prišlo zaradi nesreče, napačne uporabe, malomarnosti, spreminjanja, nepravilnega popravila, nepravilne namestitve ali nepravilnega preizkušanja, mora stranka kriti vse stroške analize testiranja okvar, pošiljanja in druge povezane stroške.

Ta garancija ne velja za izdelke, ki so bili napačno uporabljeni (kar vključuje statično razelektritev, nepravilno namestitev, popravilo, nesrečo ali uporabo, ki ni skladna z navodili družbe Kingston), malomarno uporabljeni ali spremenjeni, oziroma za izdelke, ki jih družba Kingston ne more preizkusiti v običajnih preizkusnih pogojih.

Okvare zaradi čezmernega zapisovanja se štejejo za konec življenjske dobe in jih ta garancija ne pokriva. Pri Kingstonovi izvedbi SMART za diske SATA SSD bo indikator novega neuporabljenega izdelka kazal vrednost obrabe sto (100) za postavko SMART 231 (E7h) z oznako »Življenjska doba SSD«, indikator izdelka, ki je dosegel garancijsko mejo, pa bo kazal vrednost obrabe ena (1). Pri diskih NVMe SSD bo za nov neuporabljen izdelek postavka »Odstotek izrabe« nič (0), za izdelek, pri katerem je garancijski rok potekel, pa bo postavka »Odstotek izrabe« sto (100) ali več. Glejte Kingston.com/wa za več podrobnosti.

Proizvajalec originalne opreme sistema je dolžan zagotoviti zadostno stopnjo združljivosti gostiteljskega sistema in aplikacije. Okvare izdelkov NAND, povezane z obrabo, so izključene iz te garancije. Izdelki so zasnovani kot izdelki za potrošnike ali stranke, namenjeni shranjevanju. Uporaba izdelkov na drugačen način, kot je predpisan v specifikacijah izdelka, oziroma večja delovna obremenitev lahko povzročita prezgodnjo obrabo ali okvaro, ki ni zajeta v to garancija.

Poleg tega družba Kingston zagotavlja garancijske storitve samo prvotni stranki, ki izdelke vgradi v svoje naprave po navodilih družbe Kingston.

Vsi vrnjeni izdelki postanejo last družbe Kingston. Nadomestni izdelki so lahko po presoji družbe Kingston novi ali obnovljeni. Za kakršen koli zamenjan ali popravljen izdelek velja 90-dnevna omejena garancija ali preostanek prvotne garancije, ki je takrat veljala za ta specifični izdelek, kar od tega je daljše. Družba Kingston ne odgovarja za nikakršno programsko opremo ali vdelano programsko opremo po meri, informacije o konfiguraciji ali podatke pomnilnika, ki so vsebovani, shranjeni ali integrirani s katerimi koli izdelki, vrnjenimi družbi Kingston skladno s katero koli garancijo.

Stranka mora pred vračilom katerega koli izdelka stopiti v stik z družbo Kingston, da pridobi številko za vračilo materiala (RMA). Kateri koli izdelek, vrnjen družbi Kingston, ki je brez jasno označene veljavne številke za vračilo materiala na zunanji strani paketa, bo stranki vrnjen na njene stroške. Družba Kingston bo prevzela stroške vračila pokvarjenih izdelkov, če stranka upošteva navodila za pošiljanje, ki jih je dal oddelek RMA družbe Kingston. Družba Kingston krije stroške povratnega pošiljanja od družbe Kingston do stranke.

DRUŽBA KINGSTON BO NE GLEDE NA ZGORAJ NAVEDENO GARANCIJO ALI KATERE KOLI POGOJE IN DOLOČILA, NAVEDENE V TEM DOKUMENTU, VSE PROTOTIPE, REFERENČNE ZASNOVE IN PROGRAMSKO OPREMO ZA IZDELKE ZAGOTOVILA »TAKE, KOT SO«, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE.

EKSKLUZIVNA JAMSTVA: ČE IZDELEK KINGSTON NE DELUJE TAKO, KOT JE ZAJAMČENO ZGORAJ, JE IZKLJUČNI UKREP STRANKE POPRAVILO ALI ZAMENJAVA IZDELKA OZIROMA PRIDOBITEV DOBROPISA ZA ZADEVNI IZDELEK PO PRESOJI DRUŽBE KINGSTON. ZGORAJ NAVEDENE GARANCIJE IN UKREPI SO IZKLJUČNI TER DEJANSKO, PO ZAKONU ALI KAKO DRUGAČE NADOMEŠČAJO VSE DRUGE GARANCIJE ALI POGOJE, IZRECNE ALI NAKAZANE, VKLJUČNO Z GARANCIJAMI ALI POGOJI PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA KINGSTON NE PREVZEMA IN NE POOBLAŠČA NOBENE DRUGE OSEBE, DA V NJENEM IMENU PREVZAME KATERO KOLI DRUGO ODGOVORNOST V ZVEZI S PRODAJO, NAMESTITVIJO, VZDRŽEVANJEM ALI UPORABO NJENIH IZDELKOV. DRUŽBA KINGSTON NA PODLAGI TE GARANCIJE NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI, ČE PRI PREIZKUŠANJU IN PREGLEDU UGOTOVI, DA DOMNEVNA OKVARA IZDELKA NE OBSTAJA ALI JE NASTALA ZARADI NEPRAVILNE UPORABE, MALOMARNOSTI, NEPRAVILNE NAMESTITVE ALI PREIZKUŠANJA, NEPOOBLAŠČENIH POSKUSOV POPRAVILA STRANKE ALI TRETJE OSEBE OZIROMA ZARADI KATEREGA KOLI DRUGEGA RAZLOGA, KI JE ZUNAJ OBSEGA PREDVIDENE UPORABE, ALI ZARADI NESREČE, POŽARA, UDARA STRELE ALI DRUGE NEVARNOSTI.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI: DRUŽBA KINGSTON NI V NOBENEM PRIMERU, NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ŠKODNEGA DEJANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), ODGOVORNA ZA KATERO KOLI NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, NEPOSREDNO, POSEBNO ALI KAZENSKO ŠKODO OZIROMA ZA IZGUBO PRIHODKA, IZGUBO POSLA ALI DRUGO FINANČNO IZGUBO, NASTALO ZARADI ALI V POVEZAVI S PRODAJO, NAMESTITVIJO, VZDRŽEVANJEM, UPORABO, DELOVANJEM, OKVARO ALI PRENEHANJEM DELOVANJA IZDELKOV, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA KINGSTON OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE. CELOTNA SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE KINGSTON DO STRANKE NIKOLI NE PRESEGA CENE, KI JO JE STRANKA PLAČALA ZA IZDELEK V OKVIRU GARANCIJSKEGA ZAHTEVKA, POVEČANE ZA NUJNE STROŠKE, KI SO NASTALI DRUŽBI KINGSTON.

DRUŽBA KINGSTON SE V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, ODPOVEDUJE VSEM IZRECNIM IN NAKAZANIM GARANCIJAM. ČE SE DRUŽBA KINGSTON PO VELJAVNI ZAKONODAJI NE MORE ODPOVEDATI NAKAZANIM GARANCIJAM, SO TE NAKAZANE GARANCIJE V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU OMEJENE NA TRAJANJE IZRECNE GARANCIJE. ZA KATERI KOLI ZAMENJAN IZDELEK BO VELJALA 90-DNEVNA OMEJENA GARANCIJA ALI PREOSTALI DEL GARANCIJSKE DOBE PRVOTNEGA IZDELKA, KAR JE DALJŠE.

NIČ V TEJ IZJAVI O OMEJENI GARANCIJI NE IZKLJUČUJE ALI OMEJUJE ODGOVORNOSTI DRUŽBE KINGSTON ZA SMRT ALI OSEBNE POŠKODBE ZARADI MALOMARNOSTI DRUŽBE KINGSTON.

Rev. 08/2021