Jak europejsko-amerykański system „Privacy Shield” chroni prywatność użytkowników z Unii Europejskiej

Porozumienie EU-U.S. Privacy Shield

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Firma Kingston Technology Company Inc. („firma Kingston”) zdaje sobie sprawę, że prywatność ma istotne znaczenie dla naszych klientów, dlatego zobowiązujemy się do zapewniania poufności wszelkich udostępnianych nam danych osobowych. Informacje takie obejmują imię i nazwisko, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, identyfikator internetowy (nazwa konta mediów społecznościowych lub adres IP), datę urodzenia, numer rachunku bankowego, dokumenty służące do ustalania tożsamości takie jak prawa jazdy lub paszporty oraz dowolne informacje, które można powiązać z osobą. Firma Kingston nie tylko dokłada wszelkich starań, aby zbierać, wykorzystywać i ujawniać, za zgodą udostępniających je osób, dane osobowe zgodnie z prawem obowiązującym w krajach, w których prowadzi działalność, ale także tradycyjnie przestrzega najbardziej rygorystycznych standardów etycznych w działalności biznesowej. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych („Zasady”) definiują zasady zachowania poufności informacji, których firma Kingston zobowiązuje się przestrzegać w zakresie przesyłania danych osobowych z Unii Europejskiej (UE) i innych krajów, w których firma Kingston prowadzi działalność.

Porozumienie EU-U.S. PRIVACY SHIELD

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych opracował we współpracy z Komisją Europejską zasady ochrony prywatności (porozumienie EU-U.S. Privacy Shield) umożliwiające firmom amerykańskim spełnienie wymogów prawnych Unii Europejskiej, które mówią, że dane osobowe przekazywane z UE do USA muszą być odpowiednio chronione. Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami w zakresie ochrony prywatności firma Kingston przestrzega powyżej wspomnianych zasad.

ZAKRES

Niniejsze zasady ochrony danych osobistych („zasady”) dotyczą wszystkich danych osobistych pozyskiwanych przez firmę Kingston w Stanach Zjednoczonych z UE i/lub innych odpowiednich krajów, zarejestrowanych w jakiejkolwiek formie (w tym elektronicznie, na papierze lub nośniku dźwięku).

DEFINICJE

W całej treści niniejszych zasad są stosowane następujące definicje:

  • „Przedstawiciel” — jakikolwiek podmiot trzeci, dysponujący danymi osobistymi dostarczonymi firmie Kingston, korzystający z nich w celu wykonywania działań na rzecz firmy Kingston i na jej polecenie.
  • „Firma Kingston” — firma Kingston Technology Company Inc. i jej podmioty stowarzyszone.
  • „Dane osobiste” — informacje lub ich zbiory pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację określonych osób przez firmę Kingston lub podmioty działające w jej imieniu. Dane osobiste nie obejmują danych zakodowanych, anonimowych, zbiorczych lub dostępnych publicznie, które nie zostały połączone z niedostępnymi publicznie danymi osobistymi.
  • „Wrażliwe dane osobiste” — dane osobiste pozwalające na określenie pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, religijnych lub filozoficznych i członkostwa w związkach zawodowych lub obejmujące dane na temat stanu zdrowia albo preferencji seksualnych osoby. Dodatkowo firma Kingston uzna jako wrażliwe dane osobiste wszelkie dane otrzymane od podmiotów trzecich, uważane przez taki podmiot za wrażliwe.

ZASADY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony prywatności zdefiniowane w niniejszych Zasadach są oparte na Dyrektywie o ochronie danych i zasadach ochrony prywatności określonych w porozumieniu Privacy Shield.

UWAGA:

W przypadku zbierania przez firmę Kingston Danych osobistych bezpośrednio od osób w kraju Unii Europejskiej poinformuje ona takie osoby o celu zbierania Danych osobistych, sposobach ich wykorzystania, rodzajach podmiotów trzecich (innych niż Przedstawiciele), którym firma Kingston może ujawnić informacje (jeśli takie działanie jest dopuszczalne) oraz prawach użytkowników w zakresie wyboru stopnia wykorzystania i ujawniania Danych osobistych przez firmę Kingston. Informacja zredagowana w wyraźny, jednoznaczny sposób, zostanie przekazana w momencie, kiedy osoba fizyczna zostanie po raz pierwszy poproszona o podanie Danych osobistych firmie Kingston (lub niezwłocznie po ich podaniu, w zależności od praktyczności rozwiązania), a także w każdym przypadku użycia przez firmę Kingston tych danych w celu innym niż pierwotny cel ich zebrania. Jeśli firma Kingston otrzyma Dane osobiste od podmiotu stowarzyszonego lub innego, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej ii w innych krajach, w których firma Kingston prowadzi działalność, będzie przetwarzać takie dane zgodnie z zasadami stosowanymi przez takie podmioty, respektując wszelkie wybory użytkownika dotyczące Danych osobistych.

WYBÓR:

Firma Kingston zapewni użytkownikom możliwość wyboru (rezygnacji), czy dane osobiste będą mogły być (a) ujawniane podmiotom trzecim (innym niż przedstawiciele) lub (b) wykorzystywane w celach innych niż cel, dla którego pierwotnie je zebrano, lub cel, w przypadku którego uzyskano późniejszą zgodę użytkownika.

W przypadku wrażliwych danych osobistych firma Kingston zapewni użytkownikom możliwość wyraźnego udzielenia zgody na (a) ujawnianie informacji podmiotom trzecim lub (b) wykorzystanie informacji w celach innych niż cel, dla którego pierwotnie je zebrano, lub cel, w przypadku którego uzyskano późniejszą zgodę użytkownika. Firma Kingston zapewni również użytkownikom narzędzia pozwalające na dokonywanie wyboru.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DALSZE PRZEKAZYWANIE DANYCH:

Firma Kingston jest korporacją o globalnym zasięgu, która opracowała globalne zasady zapewnienia bezpieczeństwa danych mające na celu właściwą ochronę danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane, udostępniane i przechowywane globalnie, jeśli jest to konieczne do zastosowań i ujawniania zgodnie z niniejszymi zasadami. Przekazując dane osobowe, osoby fizyczne wyrażają zgodę na przekazanie ich danych osobowych przez firmę Kingston jej podmiotom stowarzyszonym działającym na całym świecie oraz podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi na rzecz firmy Kingston. Firma Kingston będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie w ograniczonych i określonych celach oraz zgodnie z zasadami powiadamiania i wyboru określonymi w porozumieniu Privacy Shield UE-USA.

Firma Kingston uzyska od swoich przedstawicieli zapewnienie, że dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w ograniczonych i określonych celach, zgodnych ze zgodą wyrażoną przez daną osobę oraz przy zapewnieniu przez przedstawicieli takiego samego poziomu ochrony jak ten określony przez zasady dotyczące powiadamiania i wyboru. Od przedstawicieli wymaga się, aby powiadomili firmę Kingston, jeśli nie będą już mogli spełnić tego obowiązku. Jeśli firma Kingston uzyska informacje o przypadku wykorzystania lub ujawnienia przez przedstawiciela danych osobowych w sposób sprzeczny z niniejszymi zasadami, podejmie uzasadnione kroki, aby zapobiec takiemu wykorzystaniu lub ujawnianiu bądź powstrzymać je.

BEZPIECZEŃSTWO:

Bezpieczeństwo danych osobowych jest ważne dla firmy Kingston. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem do nich dostępu.

INTEGRALNOŚĆ DANYCH I OGRANICZENIE CELU:

Firma Kingston będzie korzystać z danych osobistych wyłącznie w celu, dla którego je zebrano lub w celu, w przypadku którego uzyskano późniejszą zgodę użytkownika. Firma Kingston podejmie uzasadnione działania dla zapewnienia dokładności, kompletności i aktualności danych osobistych w kontekście danego celu.

Firma Kingston zatrzyma dane osobowe tak długo, jak długo aktywne jest konto klienta; gdy to niezbędne do udostępniania osobom produktów lub usług; gdy to konieczne do wypełnienia obowiązków wynikających z prawa, rozstrzygania sporów i wykonywania umów; lub w zakresie dopuszczanym przez prawa.

Dostęp

Na żądanie firma Kingston zapewni użytkownikowi dostęp do przechowywanych danych osobistych (w miarę możliwości technicznych). Firma Kingston podejmie również uzasadnione działania w celu umożliwienia użytkownikom poprawiania, uzupełniania i usuwania informacji, które okażą się niedokładne lub niekompletne.

Chociaż kwestie związane z prawem do dostępu można rozstrzygnąć szybko, rozpatrzenie wniosków użytkowników dotyczących bardziej złożonych zagadnień może zająć więcej czasu. W takich przypadkach rozwiążemy problem lub skontaktujemy się z daną osobą w sprawie charakteru zgłoszenia, istoty problemu i dalszych kroków w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym trzydziestu (30) dni od otrzymania zapytania lub skargi.

ZASOBY, EGZEKWOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Firma Kingston będzie przeprowadzać audyty praktyk związanych z zachowaniem prywatności, aby zweryfikować zgodność działań z niniejszymi zasadami. Jakikolwiek pracownik firmy Kingston naruszający niniejsze zasady będzie podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I EGZEKWOWANIE:

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych należy kierować do firmy Kingston, na adres podany poniżej. Firma Kingston zbada zarzuty i udzieli odpowiedzi lub podejmie próbę rozstrzygnięcia sporu dotyczącego użycia i ujawnienia danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym trzydziestu (30) dni od otrzymania zapytania lub skargi.

W odniesieniu do skarg niemożliwych do rozstrzygnięcia między firmą Kingston a osobą, firma Kingston zobowiązała się także do współpracy z organami ochrony danych UE. Jeśli skargi nie uda się rozpatrzyć zgodnie z oczekiwaniami osoby, może ona skontaktować się z organami ochrony danych UE w celu uzyskania dalszych informacji lub przedłożenia skargi. Usługi organów ochrony danych UE są bezpłatne.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania lub komentarze dotyczące niniejszych zasad należy kierować do firmy Kingston, pisząc na zamieszczony poniżej adres pocztowy lub adres e-mail:

Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA
Adres e-mail: [email protected]

ZMIANY W ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBISTYCH

Do niniejszych Zasad mogą zostać wprowadzone zmiany zgodne z wymaganiami Dyrektywy o ochronie danych i/lub porozumieniem Privacy Shield. W przypadku konieczności wprowadzenia takich poprawek firma Kingston poda je do publicznej wiadomości.