Zauważyliśmy, że obecnie odwiedzasz witrynę w Wielkiej Brytanii. Czy zamiast tego chcesz odwiedzić naszą główną stronę?

Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), WE 1907/2006) to zbiór przepisów Unii Europejskiej dotyczący substancji chemicznych. Rozporządzenie REACH wymaga od firmy Kingston dostarczenia klientom wystarczających informacji na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), zawartych w produktach w stężeniu procentowym masowym powyżej 0,1%, aby umożliwić bezpieczne stosowanie produktu.

Ujawnianie substancji SVHC na liście kandydackiej UE REACH.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Dostawcy wyrobów są zobowiązani do przedstawienia odbiorcom informacji dotyczących substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), jeśli ich stężenie przekracza poziom 0,1% w skali wyrobu. Substancje SVHC zostaną zdefiniowane w postaci listy proponowanych substancji, która zostanie stworzona przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał w grudniu 2015 r. orzeczenie mówiące, że wyroby zmontowane lub połączone w jednym złożonym produkcie pozostają wyrobami i dotyczą ich odpowiednie obowiązki w zakresie powiadamiania i udostępniania informacji, gdy zawierają one substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy w stężeniu przekraczającym 0,1% ich masy. Dostawcy są zobowiązani do przedstawienia odbiorcom informacji dotyczących substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), jeśli ich stężenie przekracza 0,1% na poziomie wyrobu składowego.

Dostępność deklaracji REACH

Firma Kingston zobowiązała się do wypełnienia wszystkich wymagań nałożonych przez rozporządzenie REACH i udostępnia klientom informacje na temat substancji objętych tym rozporządzeniem w naszych produktach. Deklaracja zgodności jest udostępniana na życzenie.