Zauważyliśmy, że obecnie odwiedzasz witrynę w Wielkiej Brytanii. Czy zamiast tego chcesz odwiedzić naszą główną stronę?

Konstrukcijā iekļauti SSD diski

Ierobežotās garantijas paziņojums

Uzņēmums Kingston Digital, Inc. (“Kingston”) klientam — oriģinālā aprīkojuma ražotājam — (“Klients”) tā visai konstrukcijā iekļauto SSD (Design-In SSD) produktu līnijai (“Produkti”) uz tālāk norādīto garantijas laiku garantē, ka uzņēmuma iegultajiem produktiem nav materiālu un ražošanas defektu, ja tie tiek izmantoti un to apkalpe tiek veikta normālos apstākļos. Šī Garantija attiecas uz katru Produktu trīs (3) gadus no nosūtīšanas vai produkta nolietojuma datuma atkarībā no tā, kurš datums iestājas ātrāk (“Garantijas periods”). Kingston visus Produktus, kas nedarbosies atbilstoši garantijas noteikumiem, pēc sava ieskata remontēs vai aizstās ar līdzīgiem vai funkcionāli līdzvērtīgiem Produktiem vai pārskaitīs Klienta kontā par šādu Produktu, kas attiecīgajā Garantijas laikā ir sabojājies, samaksātajai cenai līdzvērtīgu summu. Kingston tiks dots saprātīgs laiks jebkura bojātā un saskaņā ar Garantiju atpakaļnodotā Produkta remontam vai nomaiņai vai naudas pārskaitīšanai uz Klienta kontu.

Piekrītot uzņēmumu savstarpējā komerclīguma noteikumiem par tādu Produktu iegādi, uz kuriem attiecas šī Garantija, Klientam ir tiesības uz šeit aprakstīto Garantiju. Lai saņemtu šajā Garantijā paredzētos ieguvumus, i) Klientam ir jāievēro Kingston atpakaļnodošanas norādes; ii) Klientam attiecīgajā Garantijas laikā ir nekavējoties rakstiski jāinformē Kingston, ka Produkts ir bojāts, un jāsniedz skaidrojums par tā trūkumiem; iii) šāds Produkts, Klientam uzņemoties atbildību un izmaksas, ir jānogādā Kingston norādītajā remontdarbnīcā; un iv) Kingston ir jāpārliecinās, ka Produktam ir norādītie trūkumi un ka tie nav radušies negadījuma, nepareizas Produkta izmantošanas, nolaidības, izmaiņu veikšanas, nepareizi veikta remonta, nepareizas uzstādīšanas vai nepareizas testēšanas dēļ. Ja Kingston konstatē, ka atpakaļnodotais Produkts nav bojāts vai arī ka tā trūkumi ir radušies negadījuma, nepareizas Produkta izmantošanas, nolaidības, izmaiņu veikšanas, nepareizi veikta remonta, nepareizas uzstādīšanas vai nepareizas testēšanas dēļ, Klientam ir jāuzņemas visas izmaksas par defektu testēšanas analīzi, transportēšanu un citiem saistītajiem izdevumiem.

Šī Garantija neattiecas uz Produktiem, kas ir nepareizi izmantoti (ieskaitot statiskās enerģijas izlādi, nepareizu uzstādīšanu, remontu, negadījumu vai izmantošanu neatbilstoši Kingston sniegtajām norādēm), attiecībā uz kuriem pieļauta nolaidība vai kuriem veiktas izmaiņas, vai ko Kingston normālos pārbaudes apstākļos nespēj notestēt.

Ar pārmērīgu rakstīšanas slodzi saistītie defekti tiek uzskatīti par ekspluatācijas laika beigu nosacījumu, un uz tiem šī Garantija neattiecas. Kingston izmantotajā SMART atribūtu atbalstā SATA SSD disku gadījumā jauna, nelietota Produkta atlikušā kalpošanas laika indikatora vērtība būs “simts” (100) attiecībā uz SMART atribūtu 231 (E7h), kas marķēts kā “SSD atlikušais kalpošanas laiks”, savukārt Produktam, kurš ir sasniedzis garantijas limitu, atlikušā kalpošanas laika indikatora vērtība būs “viens” (1). NVMe SSD disku gadījumā jaunam, nelietotam produktam atribūts “Izmantotie procenti” uzrādīs vērtību “nulle” (0), savukārt produktam, kurš ir sasniedzis garantijas limitu, atribūts “Izmantotie procenti” uzrādīs vērtību, kas ir lielāka par vai vienāda ar “simts” (100). Pilnīgāku informāciju sk. vietnē Kingston.com/wa.

Sistēmas oriģinālā aprīkojuma ražotājs ir atbildīgs par resursu sistēmas un lietotņu savietojamības nodrošināšanu ar pietiekamu rezervi. Šī Garantija neattiecas uz defektiem, kas ir saistīti ar NE-UN operācijas (konjukcijas nolieguma (NAND)) nolietojumu. Produkti ir paredzēti kā Patērētāja vai Klienta līmeņa datu glabāšanas produkti. Izmantojot Produktus cita veida lietojumā vai piemērojot tiem darba slodzi, kas ir lielāka par Produkta specifikācijas norādīto, varat izraisīt priekšlaicīgu nolietojumu vai bojājumu, uz ko šī Garantija neattiecas.

Turklāt Kingston piedāvā garantijas pakalpojumu vienīgi sākotnējam Klientam, kurš iekļauj Produktus savās ierīcēs pēc kopā ar uzņēmumu Kingston veikta prasību atbilstības pārbaudes procesa.

Visi atgrieztie Produkti kļūst par Kingston īpašumu. Aizstājošie Produkti pēc Kingston ieskata var būt jauni vai salaboti. Uz jebkuru aizstājošu vai salabotu Produktu attiecas vai nu ierobežota 90 dienu garantija vai arī attiecīgajā brīdī uz konkrēto Produktu attiecināmais atlikušais Garantijas laiks atkarībā no tā, kurš periods ir garāks. Kingston nav atbildīgs par jebkādu pielāgotu programmatūru vai aparātprogrammatūru, informāciju par konfigurāciju vai atmiņas datiem, kas tiek iekļauti, glabāti vai integrēti jebkurā(-os) Kingston atgrieztajā(-os) Produktā(-os) saskaņā ar jebkuru garantiju.

Pirms jebkura Produkta atgriešanas Kingston Klientam ir jāsazinās ar Kingston, lai saņemtu materiālu atgriešanas atļaujas (RMA) numuru. Jebkurš Produkts, kas tiek atpakaļnodots Kingston un kuram uz iepakojuma nav skaidri norādīts derīgs materiālu atpakaļnodošanas atļaujas numurs, tiks atgriezts Klientam, viņam pašam sedzot izdevumus. Kingston uzņemas ar bojātu Produktu atpakaļnodošanu saistītās izmaksas ar nosacījumu, ka Klients ievēro Kingston RMA nodaļas noteiktās pārvadāšanas norādes. Kingston uzņemas atbildību par to izmaksu segšanu, kas ir saistītas ar Kingston Produkta atpakaļnodošanu Klientam.

NESKATOTIES UZ IEPRIEKŠ APRAKSTĪTO GARANTIJU VAI JEBKURIEM ŠEIT MINĒTAJIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM, KINGSTON NODROŠINA VISUS PROTOTIPUS, ATSAUCES KONSTRUKCIJAS UN PROGRAMMATŪRU PRODUKTAM “KĀDS TAS IR”, NESNIEDZOT NEKĀDA VEIDA GARANTIJU.

EKSKLUZĪVĀS GARANTIJAS: JA KINGSTON PRODUKTS NEDARBOJAS SASKAŅĀ AR IEPRIEKŠ APRAKSTĪTO GARANTIJU, KLIENTA VIENĪGAIS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS IR PRODUKTA REMONTS VAI NOMAIŅA, VAI NAUDAS ATMAKSA PAR ATTIECĪGO PRODUKTU PĒC KINGSTON IESKATA. IEPRIEKŠ APRAKSTĪTĀS GARANTIJAS UN AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI IR EKSKLUZĪVI UN AIZSTĀJ VISAS PĀRĒJĀS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS, TIEŠUS VAI NETIEŠUS, FAKTISKI NOTEIKTUS VAI TIESĪBU AKTOS PAREDZĒTUS, AR LIKUMU NOTEIKTUS VAI CITĀDUS, TAJĀ SKAITĀ GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS ATTIECĪBĀ UZ PĀRDOŠANAS DERĪGUMU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. KINGSTON NEUZŅEMAS UN NEPILNVARO NEVIENU CITU PERSONU UZŅEMTIES PAR TO JEBKĀDA CITA VEIDA ATBILDĪBU SAISTĪBĀ AR TĀ PRODUKTU PĀRDOŠANU, UZSTĀDĪŠANU, APKOPI VAI IZMANTOŠANU. KINGSTON SASKAŅĀ AR ŠO GARANTIJU NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, JA TESTĒŠANAS UN PĀRBAUDES LAIKĀ TIEK ATKLĀTS, KA PRODUKTAM NORĀDĪTĀ DEFEKTA NAV VAI ARĪ TAS RADIES KLIENTA VAI JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PIEĻAUTAS NEPAREIZAS IZMANTOŠANAS, NOLAIDĪBAS, NEPAREIZAS UZSTĀDĪŠANAS VAI TESTĒŠANAS, NEATĻAUTU REMONTA MĒĢINĀJUMU VAI JEBKĀDA CITA IZMANTOŠANAS MĒRĶIM NEATBILSTOŠA IEMESLA, NEGADĪJUMA, UGUNSGRĒKA, ZIBENS VAI CITA KAITĒJUMA DĒĻ.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS: KINGSTON NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, VAI TAS BŪTU NORĀDĪTS LĪGUMĀ VAI TIESĪBU AKTOS (IESKAITOT NOLAIDĪBU), NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA NEJAUŠU, IZRIETOŠU, NETIEŠU, ĪPAŠU KAITĒJUMU VAI SODA NAUDĀM VAI PAR IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMU, PEĻŅAS VAI IETAUPĪJUMU ZAUDĒJUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS ZAUDĒJUMU VAI CITU FINANSIĀLU ZAUDĒJUMU, VAI JEBKĀDU ZAUDĒJUMU VAI DATU BOJĀJUMU, VAI LIETOŠANAS ZAUDĒJUMU, KAS IZRIET NO PRODUKTU PĀRDOŠANAS, UZSTĀDĪŠANAS, APKOPES, IZMANTOŠANAS, EFEKTIVITĀTES, DEFEKTIEM VAI DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI IR SAISTĪTS AR IEPRIEKŠ MINĒTO, TOSTARP GADĪJUMOS, KAD KINGSTON IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJU. KINGSTON KOPĒJĀ KUMULATĪVĀ ATBILDĪBA PRET KLIENTU NEKAD NEPĀRSNIEGS CENU, KO KLIENTS SAMAKSĀJIS PAR PRODUKTU, UZ KURU ATTIECINĀMA GARANTIJA, PLUS KINGSTON RADUŠĀS NEPIECIEŠAMĀS IZMAKSAS.

KINGSTON VISAUGSTĀKAJĀ TIESĪBU AKTU PIEĻAUTAJĀ MĒRĀ NORAIDA VISAS TIEŠAS UN NETIEŠAS GARANTIJAS. JA KINGSTON SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM NESPĒJ ATTEIKTIES NO NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL IESPĒJAMS, ŠĀDAS NETIEŠĀS GARANTIJAS IR IEROBEŽOTAS UZ LAIKU, KAD SPĒKĀ IR TIEŠĀ GARANTIJA. GARANTIJAS LAIKS JEBKURAM NOMAIŅAS PRODUKTAM BŪS VAI NU IEROBEŽOTA 90 DIENU GARANTIJA VAI ARĪ ATTIECĪGAJĀ BRĪDĪ ATLIKUŠAIS UZ SĀKOTNĒJO PRODUKTU ATTIECINĀMAIS GARANTIJAS LAIKS ATKARĪBĀ NO TĀ, KURŠ PERIODS IR GARĀKS.

NEKAS ŠAJĀ IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS PAZIŅOJUMĀ NAV IZMANTOJAMS, LAI IZSLĒGTU, IEROBEŽOTU VAI REGLAMENTĒTU KINGSTON ATBILDĪBU PAR PERSONAS TRAUMU VAI NĀVI, KO IZRAISĪJUSI KINGSTON NOLAIDĪBA.

Rev. 08/2021