เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Декларация за съответствие на Kingston (DoC)

ЧЕРВЕНА директива 2014/53/EU

За да получите копие от тази декларация за съответствие, изпратете писмена заявка, посочвайки детайли за продукта и номера на модела на:

[email protected]

или

Отдел за съответствие
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
Обединено кралство