หลักการควบคุมความเป็นส่วนตัวระหว่าง EU และสหรัฐฯ มีการคุ้มครองลูกค้าในกลุ่ม EU อย่างไรบ้าง

EU-U.S. (Privacy Shield)

ถ้อยแถลงการเก็บรักษาข้อมูล

Kingston Technology Company, Inc. (“Kingston”) ตระหนักดีว่าความเป็นส่วนตัวคือสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าของเรา และพร้อมให้คำมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าแจ้งให้แก่เรา ซึ่งครอบคลุมทั้งชื่อของลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส รหัสออนไลน์ (บัญชีโซเชียลมีเดียหรือที่อยู่ IP) วันเกิด บัญชีธนาคาร ข้อมูลทางการเงิน เอกสารที่ใช้แสดงตัว รวมทั้งใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทางและข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับตัวบุคคล Kingston ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวม ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (หากบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม) ภายใต้กฎหมายของประเทศที่เปิดดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังพร้อมปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือมาตรฐานจรรยาบรรณระดับสูงสุดในการดำเนินธุรกิจด้วย นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ("นโยบาย") นี้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวซึ่ง Kingston จะต้องปฏิบัติตาม ทั้งในส่วนของการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป (EU) และประเทศอื่น ๆ ที่ Kingston เปิดดำเนินธุรกิจ

EU-U.S. Privacy Shield

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการยุโรปในการกำหนด EU-U.S. Privacy Shield ขึ้นเพื่อให้บริษัทสัญชาติสหรัฐฯ สามารถตอบสนองเงื่อนไขกฎหมายของ EU เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการถ่ายโอนจาก EU ไปยังสหรัฐฯ ได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม ภายใต้คำมั่นของบริษัทในการปกป้องความเป็นส่วนตัว Kingston พร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Privacy Shield Principles

กรอบดำเนินการ

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ("นโยบาย") นี้มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Kingston ได้รับในสหรัฐฯ จาก EU และ/หรือประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมีการบันทึกในรูปแบบใด (รวมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารจัดพิมพ์หรือโดยทางวาจา)

คำจำกัดความ

คำจำกัดความต่อไปนี้มีผลภายใต้นโยบายชุดนี้

  • “ตัวแทน" - บุคคลอื่นใดที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดหาโดย Kingston เพื่อดำเนินงานในนามหรือภายใต้การชี้นำของ Kingston
  • “Kingston” – Kingston Technology Company, Inc. และหน่วยงานใน
  • "ข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลหรือชุดข้อมูลที่บ่งชี้หรือสามารถใช้โดยหรือในนามของ Kingston เพื่อบ่งชี้ตัวบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ครอบคลุมข้อมูลที่เข้ารหัส ไม่ระบุชื่อ ที่คละรวมหรือที่เปิดเผยแก่สาธารณะซึ่งไม่ได้รวมไว้กับข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวบุคคลใด ๆ
  • “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" - ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นการเปิดเผยเชื้อชาติ ถิ่นที่มา ความเชื่อทางการเมือง ศาสนาหรือแนวคิด หรือสมาคมกาค้าหรือข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับสุขภาพหรือลักษณะทางเพศของบุคคล นอกจากนี้ Kingston จะให้การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ได้รับจากบุคคลภายนอกหากบุคคลภายนอกดังกล่าวถือว่าข้อมูลดังกล่าวมีความอ่อนไหว

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล

หลักเกณฑ์การปกป้องความเป็นส่วนตัวนี้พิจารณาตามข้อกำหนดของ Data Protection Directive และ Privacy Shield Principles

ประกาศ:

ในกรณีที่ Kingston มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากเจ้าของใน EU และ/หรือประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ รวมทั้งกลุ่มบุคคลภายนอก (นอกเหนือจากตัวแทน) ซึ่ง Kingston อาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม รวมทั้งตัวเลือกและช่องทางต่าง ๆ ที่ Kingston มีให้แก่บุคคลต่าง ๆ เพื่อจำกัดการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนส่วนตัวเหล่านี้ จะมีการแจ้งให้ทราบโดยชัดแจ้งแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการแจ้งขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Kingston หรือทันทีที่สามารถดำเนินการได้หลังจากนั้น และก่อนที่ Kingston จะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกเหนือจากที่ที่กำหนดไว้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลในคราวแรก หาก Kingston ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานอื่นใน EU และประเทศอื่นที่ Kingston เปิดดำเนินธุรกิจ บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามประกาศแจ้งที่หน่วยงานดังกล่าวแจ้งไว้ และตามแนวทางที่เลือกไว้โดยบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

แนวทางเลือก:

Kingston จะมีช่องทางเลือกให้แก่บุคคลต่าง ๆ (หรือเลือกไม่ให้ความร่วมมือ) ในการ (ก) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก (นอกเหนือจากตัวแทน) หรือ (ข) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป้าหมายอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เดิมขณะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือในภายหลังตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (สำคัญ) Kingston เปิดโอกาสให้บุคคลแสดงความยินยอมโดยชัดแจ้ง (แสดงเจตนา) ในการ (ก) เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก หรือ (ข) ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเป้าหมายที่แจ้งไว้เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือในภายหลังตามที่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของข้อมูล Kingston จะให้ช่องทางเลือกตามความเหมาะสมแก่บุคคลในการใช้สิทธิ์ตามความต้องการของตน

ความรับผิดชอบของการส่งต่อข้อมูล:

Kingston เป็นหน่วยงานระดับสากลซึ่งมีการพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลอย่างครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอน สืบค้น และจัดเก็บในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกตามความเหมาะสมในการใช้งาน และถูกเปิดเผยตามที่ระบุภายใต้นโยบายนี้  เมื่อแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ถือว่าบุคคลดังกล่าวยินยอมให้ Kingston โอนข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วโลกและหน่วยงานภายนอกที่จัดหาบริการให้แก่ Kingston  Kingston จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์และข้อจำกัดที่มีเท่านั้น ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนด EU-U.S. Privacy Shield ว่าด้วยการแจ้งและทางเลือก

Kingston จะขอคำมั่นจากตัวแทนว่าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์และข้อจำกัดที่กำหนดเท่านั้น และสอดคล้องกับความยินยอมที่ได้รับจากบุคคล รวมทั้งตัวแทนจะต้องมีมาตรการป้องกันในระดับเดียวกันกับข้อกำหนดว่าด้วยการแจ้งและทางเลือก  ตัวแทนจะต้องแจ้งให้ Kingston ทราบหากเห็นว่าตนเองไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้ได้อีกต่อไป หาก Kingston ทราบว่าตัวแทนใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใดที่ขัดแย้งกับนโยบายนี้ Kingston จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือยุติการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ความปลอดภัย:

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Kingston เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการถูกทำลาย สูญหาย แก้ไขทั้งโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย หรือการเปิดเผยหรือการสืบค้นข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความสมบูรณ์ของข้อมูลและข้อจำกัดเป้าหมายการใช้งาน:

Kingston จะมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการเก็บรวบรวมหรือที่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของข้อมูลในเวลาต่อมาเท่านั้น Kingston จะดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นข้อมูลล่าสุด

Kingston จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่บัญชีถูกใช้งาน และตามความจำเป็นเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่บุคคล ตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อยุติข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้อนุญาต

การเรียกค้นและแก้ไขข้อมูล:

เมื่อได้รับการร้องขอ Kingston อาจให้สิทธิ์แก่บุคคลในการเรียกค้นข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และ Kingston จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนของตนเอง

แม้ว่าสิทธิ์ในการสืบค้นเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีประเด็นซับซ้อนอีกมากมายที่อาจต้องใช้การศึกษาข้อมูลและเวลามากเป็นพิเศษ ในกรณีนี้ จะมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวหรือติดต่อกับบุคคลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาและหาขั้นตอนถัดไปที่เหมาะสม ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม โดยใช้เวลาไม่เกิน สามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำขอหรือข้อร้องเรียนจากบุคคล

ทรัพยากรรองรับ การกำกับดูแลและความรับผิดชอบ:

Kingston จะมีการตรวจสอบการควบคุมมาตรฐานและมาตรการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายชุดนี้ พนักงานรายใดที่ Kingston ถือว่าทำการละเมิดนโยบายนี้จะต้องถูกลงวินัย หรือเลิกจ้าง

การยุติข้อพิพาทและการบังคับใช้:

หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งไปยัง Kingston ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง  Kingston จะมีการตรวจสอบและตอบกลับหรือพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักการที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม และไม่เกินสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับการติดต่อหรือข้อร้องเรียนจากบุคคล

สำหรับข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ระหว่าง Kingston และคู่กรณี Kingston จะมีการประสานกับ EU Data Protection Authorities (DPAs) หากเราไม่ได้จัดการข้อร้องเรียนจนเป็นที่พอใจของผู้ร้อง ผู้ร้องสามารถติดต่อกับ EU DPAs เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อร้องเรียน  บริการของ EU DPA จัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

ข้อมูลติดต่อ

สอบถามข้อมูลหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายนี้ได้กับ Kingston ทางไปรษณีย์หรือทาง อีเมลตามที่อยู่ต่อไปนี้

Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA
อีเมล:: [email protected]

การแก้ไขนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้สามารถแก้ไขได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ Data Protection Directive และ/หรือเงื่อนไขใน Privacy Shield Principles. Kingston จะมีการประชาสัมพันธ์การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม