เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Design-In SSD

การรับประกันอย่างจำกัดเงื่อนไข

Kingston Digital, Inc. ("Kingston") ให้การรับรองกับลูกค้ากลุ่ม OEM (“ลูกค้า”) ว่าสายการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Design-In SSD (“ผลิตภัณฑ์”) ปราศจากข้อบกพร่องทางด้านฝีมือการผลิตและวัสดุ ภายใต้การใช้งานและการดูแลรักษาตามปกติโดยมีเงื่อนไขในการรับประกันดังระบุไว้ต่อไปนี้ การรับประกันนี้ครอบคลุมระยะเวลาสาม(3)ปีของแต่ละผลิตภัณฑ์ นับจากวันที่มีการจัดส่งสินค้าหรือสิ้นสุดอายุการใช้งาน โดยจะพิจารณาตามกรณีที่เกิดขึ้นก่อน (“ระยะเวลาการรับประกัน”) Kingston มีสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจเพื่อทำการจัดซ่อมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทดแทนใดๆ ที่ไม่สามารถใช้งานตามที่รับประกันโดยให้เป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกันหรือทำการคืนยอดเงินไปยังบัญชีของลูกค้าเป็นจำนวนเท่ากับราคาผลิตภัณฑ์ในช่วงของระยะเวลารับประกัน Kingston จะได้รับเวลาตามสมควรในการจัดซ่อมหรือทำการจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทดแทนที่มีข้อบกพร่องที่ถูกส่งคืนจากลูกค้าภายใต้ระยะเวลาการรับประกันหรือทำการคืนยอดเงินไปยังบัญชีของลูกค้า

การยอมรับเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงเชิงพาณิชย์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งมาพร้อมกับการรับประกันนี้ ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับเงื่อนไขการรับประกันตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ของการรับประกันนี้ (i) ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการส่งคืนของ Kingston (ii) ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ Kingston รับทราบโดยเร็วโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ระยะเวลารับประกันว่าผลิตภัณฑ์เกิดปัญหาหรือมีข้อบกพร้อง โดยจะต้องชี้แจงรายละเอียดและปัญหาที่เกิดขึ้น (iii) ลูกค้าจะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังจุดให้บริการที่ Kingstonกำหนดโดยลูกค้าจะเป็นคนรับความเสี่ยงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น และ (iv) Kingstonจะต้องแน่ใจว่าข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ลูกค้ากล่าวอ้างมีอยู่จริงโดยไม่ได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การละเลย การดัดแปลง ซ่อมแซม การติดตั้งหรือการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง หาก Kingstonพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนไม่ได้มีข้อบกพร่องหรือเป็นข้อบกพร่องจากอุบัติเหตุ มีการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การละเลย การดัดแปลง การซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้อง การติดตั้งหรือการทดสอบที่ไม่เหมาะสม ลูกค้าจะต้องเป็นคนรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการทดสอบการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ค่าการจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การรับประกันนี้ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ (รวมทั้งการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง การซ่อมแซม อุบัติเหตุหรือการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่ Kingstonแจ้ง) การละเลยหรือแก้ไข หรือการใดๆที่ Kingston ไม่สามารถทำการทดสอบภายใต้สภาวะการทดสอบปกติ

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากการเขียนข้อมูลอย่างหนักจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดอายุการใช้งานและจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขการรับประกันนี้ การใช้ระบบ SMART สำหรับ SATA SSD ที่ออกแบบโดย Kingston ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งานจะระบุค่าการสึกหรอเป็นหนึ่งร้อย (100) ภายใต้ SMART attribute 231 (E7h) โดยจะระบุเป็น “SSD Life Remaining” เมื่อผลิตภัณฑ์มีอายุครบการรับประกันจะแสดงค่าระบุการสึกหรอเป็นหนึ่ง (1) สำหรับ NVMe SSD ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งานจะแสดงค่า “Percentage Used” เป็น 0 เมื่อผลิตภัณฑ์มีอายุครบการรับประกันจะแสดง Percentage Used มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อย (100) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Kingston.com/wa

OEMมีหน้าที่กำกับดูแลให้แน่ใจว่าระบบต้นทางและแอพพลิเคชั่นสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอของNANDจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นสื่อบันทึกข้อมูลสำหรับลูกคัาทั่วไปหรือผู้รับบริการ การใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นหรือภายใต้สภาวะการทำงานที่หนักหน่วงกว่าเงื่อนไขที่ทางเทคนิคระบุไว้ของผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดการสึกหรอหรือเกิดปัญหาในการทำงานก่อนเวลาอันควรซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้

นอกจากนี้ Kingstonจะบริการการรับประกันเฉพาะผู้ซื้อสินค้ารายแรกที่มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับอุปกรณ์อื่นโดยผ่านกระบวนการการรับรองของKingston

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีการส่งคืนจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Kingstonแต่เพียงผู้เดียว ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแทนอาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ตามที่ Kingston เห็นสมควร ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแทนหรือได้รับการซ่อมแซมจะมีระยะเวลารับประกันแบบจำกัด 90วันหรือนับตามระยะเวลารับประกันเดิมที่เหลืออยู่สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยจะพิจารณาการประกันตามระยะเวลาที่ยาวนานกว่า Kingstonจะไม่รับผิดชอบต่อซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ที่ดัดแปลงหรือกำหนดการตั้งค่าข้อมูลหรือข้อมูลในหน่วยความจำใดๆที่มีอยู่หรือจัดเก็บไว้หรือรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนให้แก่ Kingstonภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

ลูกค้าจะต้องติดต่อกับKingston เพื่อสอบถามหมายเลขรับรองการส่งคืนวัสดุ (RMA)ก่อนทำการจัดส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่Kingston ผลิตภัณฑ์ใดๆที่ลูกค้าทำการส่งคืนแก่ Kingston แต่ไม่ได้เขียนระบุหมายเลขรับรองการส่งคืนกำกับไว้ที่ด้านนอกของพัสดุจะถูกส่งคืนกลับไปยังลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองแต่เพียงผู้เดียว Kingston จะดูแลค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาหรือข้อบกพร่อง โดยลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดส่งที่ฝ่าย RMA ของKingstonได้แจ้งไว้ Kingston จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้าจากKingstonส่งกลับไปยังลูกค้าเท่านั้น

นอกเหนือจากการรับประกันที่ระบุข้างต้น หรือภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้นี้ Kingston มีการจัดหาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ผลงานออกแบบอ้างอิงและซอฟต์แวร์ทั้งหมด “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันเป็นการเฉพาะ

การรับประกันแบบพิเศษ: หากผลิตภัณฑ์ของ Kingstonไม่สามารถทำงานได้ตามที่ให้ประกันไว้ข้างต้น ลูกค้าจะต้องส่งซ่อมหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือขอคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ Kingstonเห็นสมควร การรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้นและแนวทางแก้ไขถือเป็นแนวทางโดยเฉพาะและมีผลแทนที่การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใดทั้งโดยแจ้งและโดยนัย ไม่ว่าจะโดยข้อเท็จจริงหรือโดยตัวบทกฎหมาย ตามข้อบังคับหรือโดยการอื่นใด รวมทั้งการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขด้านคุณสมบัติในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมเพื่อการใช้การเฉพาะด้านใดๆ Kingston จะไม่รับผิดชอบหรือให้การรับรองใดๆกับบุคคลอื่นในการจัดการใดๆ นอกเหนือไปจากส่วนความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการขาย การติดตั้ง การดูแลรักษาหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kingston จะไม่รับผิดชอบใดๆภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้ หากผลการทดสอบและการตรวจสอบพบว่าข้อบกพร่องที่กล่าวหาในผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีอยู่จริงหรือเกิดขึ้นจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การติดตั้งหรือทดสอบที่ไม่ถูกต้อง การพยายามซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจากสาเหตุอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุ หรือเนื่องจากอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ฟ้าผ่าหรือภยันตรายอื่นใด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งโดยสัญญาข้อตกลงหรือโดยการละเมิด (รวมทั้งการละเลยใดๆ) Kingstonจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายจากอุบัติการณ์ ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันเป็นบทลงโทษใด ๆ หรือการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียเงินออม โอกาสทางธุรกิจหรือความสูญเสียทางการเงิน หรือการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลอื่นใด หรือการสูญเสียการใช้งานที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการขาย การติดตั้ง การดูแลรักษา การใช้งาน ประสิทธิภาพ ข้อบกพร่องหรือความไม่ต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าKingstonจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม ความรับผิดชอบโดยรวมของ Kingtonที่มีต่อลูกค้าจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ภายใต้การรับประกันรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใดๆที่เกิดขึ้นจากKingston

Kingstonไม่ให้ประกันใดๆทั้งโดยแจ้งและโดยนัยตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ หากKingston ไม่สามารถสงวนสิทธิ์การรับประกันโดยนัยเนื่องจากกฎหมายที่กำหนด การรับประกันโดยนัยดังกล่าวให้จำกัดเฉพาะภายในระยะเวลาของการรับประกันที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งตามขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ ระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทนใดๆ มีระยะเวลา90วันหรือนับตามระยะเวลาการรับประกันที่เหลืออยู่สำหรับผลิตภัณฑ์เดิม โดยจะพิจารณาการประกันตามระยะเวลาที่ยาวนานกว่า

ถ้อยแถลงสิทธิ์การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ ตั้งข้อสงวนหรือจำกัดความรับผิดชอบของKingston กรณีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเนื่องจากความประมาทของKingston

Rev. 08/2021