SH103S3 - อัพเดต เฟิ ร์ ม แว ร์ ได ร ฟ์ Solid-State SSDNow SH103S3

อัพเดต เฟิ ร์ ม แว ร์ รุ่น 526ABBF0

เลข ชิ้น ส่วน:
SH103S3/90G, SH103S3/120G, SH103S3/240G, SH103S3/480G

ลักษณะ:

เรา ได้ ทำการ ปรับปรุง เฟิ ร์ ม แว ร์ สำหรับ ได ร ฟ์ SH103S3 แนะนำ ให้ ปรับ ใช้ ข้อมูล อัพเดต นี้ หาก คุณ พบ ปัญหา ใน การ ทำงาน ของ ได ร ฟ์ ดู ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยว กับ 526ABBF0 Firmware ได้ จาก "หมายเหตุ ข้อมูล เผยแพร่" ด้าน ล่าง ก่อน อัพเดต เฟิ ร์ ม แว ร์ กรุณา สำรอง ขอ มูล ก่อน ติด ตั้ง เฟิ ร์ ม แว ร์ รุ่น ใหม่

เฟิ ร์ ม แว ร์ และ ข้อมูล อัพเดต เฟิ ร์ ม แว ร์ จัด ให้ ภาย ใต้ ดุลพินิจ ของ Kingston สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ของ Kingston เฉพาะ รุ่น เฟิ ร์ ม แว ร์ และ ข้อมูล อัพเดต เฟิ ร์ ม แว ร์ จัดหา ให้ "ตาม ที่ เป็น" และ ใช้ ภาย ใต้ ความ เสี่ยง ที่ คุณ ต้อง แบก รับ โดย ไม่มี การ รับประกัน หรือ สามารถ อ้าง สิทธิ์ หรือ มี การ ให้ ประกัน ใด ๆ จาก Kingston ไม่ ว่า ใน กรณี ใด ๆ

Kingston ไม่ ขอ รับผิดชอบ ใด ๆ ต่อ การ รับประกัน เหล่า นี้ ไม่ ว่า ใน ลักษณะ ใด ๆ ทั้ง โดย แจ้ง โดย นัย หรือ ภาย ใต้ ข้อบังคับ ใน ส่วน ของ เฟิ ร์ ม แว ร์ และ ข้อมูล อัพเดต เฟิ ร์ ม แว ร์ รวม ทั้ง การ รับประกัน หรือ กำหนด เงื่อนไข ด้าน คุณภาพ ประสิทธิภาพ ใน การ ทำงาน การ ไม่ ละเมิด คุณสมบัติ ใน เชิง พาณิชย์ หรือ ความ เหมาะสม เพื่อ วัตถุประสงค์ การ ใช้ งาน เฉพาะ ด้าน

Kingston ไม่ ได้ แสดง ตัว หรือ รับประกัน ว่า เฟิ ร์ ม แว ร์ หรือ ข้อมูล อัพเดต เฟิ ร์ ม แว ร์ จะ พร้อม จัดหา สืบค้น มี ความ ต่อ เนื่อง รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ ครบถ้วน หรือ ปราศจาก ข้อ ผิด พลาด รวม ทั้ง มี ความ แม่นยำ หรือ ครบถ้วน ใน ส่วน ของ ข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงค์ หรือ ส่วนประกอบ อื่น ใด ที่ อยู่ ภายใน เฟิ ร์ ม แว ร์ ดัง กล่าว

ไม่ ได้ มี การ ให้ อนุญาต สิทธิ์ ทั้ง โดย แจ้ง หรือ โดย ใน โดย หลัก กฎหมายปิดปาก หรือ โดย ช่อง ทาง อื่น ใน ส่วน ของ สิทธิ์ ใน ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา เนื่องจาก การ ให้ อนุญาต ดาวน์โหลด เฟิ ร์ ม แว ร์ และ / หรือ ข้อมูล อัพเดต เฟิ ร์ ม แว ร์ ใด ๆ ยกเว้น ที่ มี ระบุ ไว้ ใน นี้

หลัง การ ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ คุณ ยอมรับ ที่ จะ ปฏิบัติ ตาม เงื่อนไข ที่ ระบุ ข้าง ต้น

เริ่ม การ ดาวน์โหลด โดย เลือก ไฟล์ ที่ เหมาะสม จาก ด้าน ล่าง

ดาวน์โหลด:

หมายเหตุการเผยแพร่

Windows 8.1, 8, 7 SP1, Vista SP2 และ XP SP3:

ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ 526ABBF0 นี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้ Windows 8.1, 8, 7, SP1, Vista SP2 และ XP SP3 ระบบควบคุม SATA ของคุณจะต้องกำหนดค่าเป็นโหมด AHCI จาก BIOS และคุณจะต้องเชื่อมต่อไดรฟ์กับพอร์ต SATA เนทีฟ ไม่รองรับพอร์ต SATA จากภายนอกขณะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

สำหรับผู้ใช้ Windows 8.1, 8, 7 และ Vista จะต้องเรียกใช้ยูทิลิตี้ใน OS เป็น "Administrator" ขั้นตอนการอัพเดตมีแจ้งไว้ในชุดข้อมูลดาวน์โหลดของคุณ

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับไดรฟ์ทุกขนาดความจุ:

ขั้นตอนอัพเดตเฟิร์มแวร์ (Windows)

Mac OSX 10.8+:

CD/DVD ISO

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับไดรฟ์ทุกขนาดความจุ:

ขั้นตอนอัพเดตเฟิร์มแวร์ (Mac)

USB

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับไดรฟ์ทุกขนาดความจุ:

ขั้นตอนอัพเดตเฟิร์มแวร์ (Mac)