KC1000 SSD

SKC1000 ชุดอัพเดตเฟิร์มแวร์ Rev. E7FT04.9

Part Numbers:

SKC1000/240G, SKC1000/480G, SKC1000/960G

Description:

เราได้ทำการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับ SKC1000 แนะนำให้ปรับใช้ข้อมูลอัพเดตนี้หากคุณพบปัญหาในการทำงานของไดรฟ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ E7FT04.9 Firmware ได้จาก หมายเหตุข้อมูลเผยแพร่ ด้านล่าง ก่อนอัพเดตเฟิร์มแวร์ กรุณาสำรองขอมูลก่อนติดตั้งเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่

ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ต่อผ่านระบบ Windows โดยดาวน์โหลดและติดตั้ง Kingston SSD Manager จากลิงค์ด้านล่าง คุณสามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์โดยเลือก SKC1000 ในแอพพลิเคชั่น จากนั้นคลิกที่ปุ่มอัพเดตเฟิร์มแวร์ แอพพลิเคชั่นจะต้องเรียกใช้จากผู้ดูแลระบบ

หลังจากอัพเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้น จะต้องปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์และเริ่มการทำงานใหม่เพื่อเปิดใช้เฟิร์มแวร์ใหม่นี้

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคหากมีข้อสงสัยใด ๆ

เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดให้ภายใต้ดุลพินิจของ Kingston สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston เฉพาะรุ่น เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดหาให้ "ตามที่เป็น" และใช้ภายใต้ความเสี่ยงที่คุณต้องแบกรับโดยไม่มีการรับประกัน หรือสามารถอ้างสิทธิ์หรือมีการให้ประกันใด ๆ จาก Kingston ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

Kingston ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการรับประกันเหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ทั้งโดยแจ้ง โดยนัยหรือภายใต้ข้อบังคับ ในส่วนของเฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ รวมทั้งการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน การไม่ละเมิด คุณสมบัติในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะด้าน

Kingston ไม่ได้แสดงตัวหรือรับประกันว่าเฟิร์มแวร์หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จะพร้อมจัดหา สืบค้น มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ ครบถ้วนหรือปราศจากข้อผิดพลาด รวมทั้งมีความแม่นยำหรือครบถ้วนในส่วนของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงค์หรือส่วนประกอบอื่นใดที่อยู่ภายในเฟิร์มแวร์ดังกล่าว

ไม่ได้มีการให้อนุญาตสิทธิ์ทั้งโดยแจ้งหรือโดยใน โดยหลักกฎหมายปิดปากหรือโดยช่องทางอื่นในส่วนของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากการให้อนุญาตดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และ/หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ใด ๆ ยกเว้นที่มีระบุไว้ในนี้

หลังการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

เริ่มการดาวน์โหลดโดยเลือกไฟล์ที่เหมาะสมจากด้านล่าง

Downloads:

Kingston SSD Manager

หมายเหตุการเผยแพร่