เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

M.2 G2 SATA – อัพเดตเฟิร์มแวร์ Rev. SAFM01.W

เลขชิ้นส่วน:

SM2280S3G2/120G, SM2280S3G2/240G, SM2280S3G2/480G

รายละเอียด:

เราได้ทำการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับไดร์ฟ SM2280S3G2 แนะนำให้ปรับใช้ข้อมูลอัพเดตนี้หากคุณพบปัญหาในการทำงานของไดรฟ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAFM01.W Firmware ได้จาก "หมายเหตุข้อมูลเผยแพร่" ด้านล่าง

ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ต้องใช้ USB, DVD หรือ CD ที่บู๊ตได้ ไม่รองรับ Windows, Linux หรือ Mac OS
ก่อนอัพเดตเฟิร์มแวร์ กรุณาสำรองขอมูลก่อนติดตั้งเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่ ระบบควบคุม SATA ของคุณจะต้องกำหนดค่าไว้สำหรับโหมด AHCI ภายใน BIOS ไม่รองรับอะแดปเตอร์จากภายนอกขณะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคหากมีข้อสงสัยใด ๆ

เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดให้ภายใต้ดุลพินิจของ Kingston สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston เฉพาะรุ่น เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดหาให้ "ตามที่เป็น" และใช้ภายใต้ความเสี่ยงที่คุณต้องแบกรับโดยไม่มีการรับประกัน หรือสามารถอ้างสิทธิ์หรือมีการให้ประกันใด ๆ จาก Kingston ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
Kingston ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการรับประกันเหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ทั้งโดยแจ้ง โดยนัยหรือภายใต้ข้อบังคับ ในส่วนของเฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ รวมทั้งการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน การไม่ละเมิด คุณสมบัติในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะด้าน
Kingston ไม่ได้แสดงตัวหรือรับประกันว่าเฟิร์มแวร์หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จะพร้อมจัดหา สืบค้น มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ ครบถ้วนหรือปราศจากข้อผิดพลาด รวมทั้งมีความแม่นยำหรือครบถ้วนในส่วนของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงค์หรือส่วนประกอบอื่นใดที่อยู่ภายในเฟิร์มแวร์ดังกล่าว
ไม่ได้มีการให้อนุญาตสิทธิ์ทั้งโดยแจ้งหรือโดยใน โดยหลักกฎหมายปิดปากหรือโดยช่องทางอื่นในส่วนของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากการให้อนุญาตดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และ/หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ใด ๆ ยกเว้นที่มีระบุไว้ในนี้

หลังการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

เริ่มการดาวน์โหลดโดยเลือกไฟล์ที่เหมาะสมจากด้านล่าง

ดาวน์โหลด:

หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดตนี้ต้องอาศัย USB / DVD / CD ที่บู๊ตได้ ดูคำแนะนำจากขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์

ดาวน์โหลดไฟล์ ISO สำหรับข้อมูลอัพเดตแบบบู๊ตได้

ขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์

หมายเหตุการเผยแพร่ SAFM01.W