Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Декларация за съответствие на Kingston (DoC)

ЧЕРВЕНА директива 2014/53/EU

За да получите копие от тази декларация за съответствие, изпратете писмена заявка, посочвайки детайли за продукта и номера на модела на:

[email protected]

или

Отдел за съответствие
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
Обединено кралство