REACH (Registration (Đăng ký), Evaluation (Đánh giá), Authorization (Cấp phép) và Restriction of Chemicals (Hạn chế hóa chất), EC 1907/2006) là khung quy định về hóa chất của Liên minh châu Âu. REACH yêu cầu Kingston cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin về các Chất có mức độ lo ngại rất cao (SVHC) có trong sản phẩm với nồng độ trên 0,1% trọng lượng (w/w), để từ đó cho phép sử dụng sản phẩm một cách an toàn.

Công bố danh sách các chất đề cử SVHC của EU REACH.

Chất có mức độ lo ngại rất cao

Các nhà cung cấp vật phẩm phải cung cấp cho người nhận thông tin về Chất có mức độ lo ngại rất cao (SVHC) nếu các chất này vượt quá giới hạn nồng độ 0,1% ở một vật phẩm. SVHC sẽ được xác định thông qua danh sách các hóa chất tình nghi sẽ được Cơ quan hóa chất châu Âu (ECHA) lập ra.

Vào tháng 12 năm 2015, Tòa án Công lý Châu Âu đã ra phán quyết rằng các vật phẩm được lắp ráp hoặc kết hợp với nhau trong một sản phẩm phức hợp vẫn được coi là vật phẩm và phải chịu trách nhiệm liên quan trong việc thông báo và cung cấp thông tin khi các vật phẩm này chứa một chất có mức độ lo ngại rất cao với nồng độ trên 0,1% khối lượng. Các nhà cung cấp phải cung cấp cho người nhận thông tin về Chất có mức độ lo ngại rất cao (SVHC) nếu các chất này vượt quá giới hạn nồng độ 0,1% ở một vật phẩm cấu phần.

Yêu cầu cung cấp tuyên bố tuân thủ REACH

Kingston cam kết đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của REACH và sẽ cung cấp cho khách hàng của mình thông tin về các hóa chất trong sản phẩm của mình thuộc phạm vi của quy định. Tuyên bố có thể được cung cấp theo yêu cầu.