Tìm kiếm bằng Mã sản phẩm Kingston

Hãy nhập đầy đủ hoặc một phần mã sản phẩm Kingston

Vui lòng nhập Mã sản phẩm Kingston của bạn

Tuyệt vời, chúng tôi đã tìm thấy vài kết quả!

Những số HTS và ECCN sau đây khớp với nội dung tìm kiếm của bạn

Mã sản phẩm Kingston Mô tả HTS # ECCN #


* Kingston cung cấp Số phân loại kiểm soát xuất khẩu (ECCN) và/hoặc Biểu thuế hài hoà (HTS) và ủy quyền CCATS (nếu có) để làm hướng dẫn chung cho khách hàng và đối tác. Kingston không có bất kỳ bảo hành hay bảo đảm gì về tính chính xác của những thông tin này. Xin lưu ý: các phân loại này có thể thay đổi. Tài liệu ở trang này không nhằm mục đích cấu thành tư vấn pháp lý hay được sử dụng để thay thế những tư vấn pháp lý cụ thể của luật sư được cấp phép hành nghề. Ngoài ra, một số sản phẩm của chúng tôi có mã hóa và một số quốc gia có thể hạn chế nhập khẩu đối với các sản phẩm có mã hóa ở một số cấp độ nhất định. Kingston tuyên bố khước từ trách nhiệm rõ ràng đối với bất kỳ trường hợp nào sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hệ quả liên quan đến hoặc phát sinh từ việc cung cấp thông tin được nêu ở đây.