Kingston Technology’s Statement In Support of Ukraine - Learn More

MLWG2 - MobileLite Wireless
File Name File Size File Version
MLWG2_SDK_4110.exe 232.26MB v.1

Mô tả

Mã nguồn MLWG2

Phần mềm đi kèm trong sản phẩm này chứa phần mềm có bản quyền được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU, Phiên bản 2. GPL cho phép bạn tự do sao chép, chỉnh sửa và tái phân phối phần mềm đó và không có tuyên bố hay tài liệu nào khác, bao gồm bất cứ Thoả thuận Giấp phép Người dùng cuối nào, đặt ra bất kỳ hạn chế bổ sung nào về những điều mà bạn có thể làm với phần mềm đó.

! Cảnh báo !
Kingston không hỗ trợ mã nguồn này.