SKC3007A – Bộ công cụ Bảo mật Kingston KC300

Firmware Phiên bản 600ABBF0

Mã sản phẩm:

SKC3007A/60GB, SKC3007A/120GB, SKC3007A/180GB, SCK3007A/240GB, SKC3007A/480GB

Description

Bộ công cụ Bảo mật Kingston KC300 cung cấp công cụ PSID Revert và các tính năng Kích hoạt/Vô hiệu IEEE1667 (hoặc Microsoft eDrive). Để sử dụng bộ công cụ này, ổ KC300 của bạn phải hỗ trợ TCG Opal 2.0 và IEEE1667. Để biết khả năng hỗ trợ, vui lòng so sánh nhãn SSD của bạn với thông tin dưới đây.

Nếu nhãn của bạn có một giá trị PSID, bộ công cụ này sẽ tương thích với ổ của bạn.

Đối với người dùng Windows 8.1, 8 và 7, tiện ích này phải được chạy trên HĐH dưới quyền "Quản trị". Hướng dẫn sử dụng được bao gồm trong phần tải xuống.

BỘ CÔNG CỤ BẢO MẬT KINGSTON KC300 ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA KINGSTON LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG SẢN PHẨM NHẤT ĐỊNH CỦA KINGSTON. BỘ CÔNG CỤ ĐƯỢC PHÁT HÀNH "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẠN PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, BỒI THƯỜNG HAY BẢO ĐẢM NÀO TỪ KINGSTON.

KINGSTON TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG, NGẦM HIỂU HAY PHÁP ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN BỘ CÔNG CỤ, BAO GỒM, MÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN , BẢO HÀNH HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU NĂNG, SỰ KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT.

KINGSTON KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG BỘ CÔNG CỤ SẼ LUÔN LUÔN CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN THIỆN CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT HOẶC CÁC MỤC NÀO KHÁC CÓ TRONG FIRMWARE.

KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, THEO NGUYÊN TẮC ESTOPPEL HOẶC CÁC NGUYÊN TẮC KHÁC, ĐỐI VỚI BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO ĐƯỢC CẤP KHI CHO PHÉP TẢI XUỐNG BẤT KỲ FIRMWARE VÀ/HOẶC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE NÀO, TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY.

KHI TẢI XUỐNG PHẦN MỀM NÀY, BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÃ NÊU Ở TRÊN.

Để bắt đầu tải xuống, chọn tập tin phù hợp bên dưới.

Tải xuống:

Bộ công cụ Bảo mật Kingston KC300 (Windows)

Hướng dẫn Sử dụng