Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Design-In SSD

Garantivillkor

Kingston Digital, Inc. (”Kingston”) garanterar för ursprungstillverkarkunden (”kunden”) att hela dess sortiment av Design-In-SSD-produkter (”produkter”) är fritt från allvarliga defekter i material och utförande under normal användning och service under den tillämpliga garantiperiod som beskrivs nedan. Denna garanti gäller för varje enskild produkt i ett (3) år från leverans- eller inköpsdatumet, beroende på vilket som inträffar först (”garantiperioden”). Kingston kommer att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut alla produkter som inte fungerar enligt garantin mot en likartad eller funktionellt likvärdig produkt eller sätta in ett belopp på kundens konto motsvarande det pris som erlagts för den defekta produkten under tillämplig garantiperiod. Kingston tar rimlig tid på sig för reparation eller utbyte av defekta produkter som returneras under garantin eller för insättning av beloppet som sätts in på kundens konto.

Genom att godta villkoren i det kommersiella avtal om direktförsäljning till företag av produkter som berörs av denna garanti äger kunden rätt till den häri framlagda garantin. För att kunna åtnjuta fördelarna med denna garanti måste i) kunden följa Kingstons returanvisningar; ii) kunden omgående informera Kingston skriftligen inom tillämplig garantiperiod om att ifrågavarande produkt är defekt och måste lämna en beskrivning av bristen/bristerna; iii) ifrågavarande produkt returneras till en av Kingston angiven serviceanläggning på kundens risk och bekostnad samt iv) Kingston förvissa sig om att de påstådda defekterna föreligger och inte har uppstått på grund av olyckshändelse, missbruk, försumlighet, ändring, reparation eller felaktig installation eller testning. Om Kingston kommer fram till att den returnerade produkten inte är defekt eller att dess brist(er) orsakats av olyckshändelse, missbruk, försumlighet, ändring eller felaktig reparation, installation eller testning är kunden skyldig att bestrida alla kostnader för test- och felanalys, frakt och alla andra tillämpliga avgifter.

Denna garanti gäller inte för produkter som varit föremål för missbruk (inklusive statisk urladdning, felaktig installation, reparation, olyckshändelse eller användning som står i strid med de anvisningar som tillhandahållits av Kingston), försumlighet eller modifiering eller produkter för vilka Kingston inte kunnat genomföra tester under normala testförhållanden.

Fel på grund av överdriven skrivaktivitet anses vara ett tillstånd som kännerecknar slutet på den tekniska livslängden och omfattas inte av denna garanti. I Kingstons implementering av SMART för SATA SSD-diskar uppvisar en ny, oanvänd produkt ett indikatorvärde för slitage på etthundra (100) för SMART-attribut 231 (E7h), vilket betecknas som ”återstående livslängd för SSD-disk”, medan en produkt som uppnått garantigränsen visar ett indikatorvärde för slitage på ett (1). För NVMe SSD-diskar uppvisar en ny, oanvänd produkt ett tillståndsvärde för procentuell användning på noll (0), medan en produkt som uppnått garantigränsen visar ett värde för procentuell användning som eller lika med eller överstiger etthundra (100). Se Kingston.com/wa för vidare information.

Ursprungstillverkaren av systemet ansvarar för att se till att marginalen för värdsystem- och programkompatibilitet är tillräckligt tilltagen. NAND-slitagerelaterade fel omfattas inte av denna garanti. Produkterna är avsedda som en lagringsprodukt för konsument- eller klientbruk. Användningen av produkten i andra typer av tillämpningar, eller tillämpning av belastningar som överstiger produktspecifikationerna, kan orsaka förtida slitage eller fel som inte täcks av denna garanti.

Dessutom tillhandahåller Kingston endast garantiservice till den ursprungliga kunden som integrerar produkterna i sina enheter efter en kvalificeringsprocess hos Kingston.

Alla produkter som returneras övergår i Kingstons ägo. Utbytesprodukter kan efter Kingstons gottfinnande vara antingen nya eller renoverade. All utbytta eller reparerade produkter ges antingen 90 dagars garanti eller återstoden av den ursprungliga garantin för den aktuella produkten vid denna tidpunkt, beroende på vilken period som är längst. Kingston ansvarar inte för eventuell anpassad programvara eller fast programvara, information om konfiguration eller minnesdata som ingår i, lagras på eller är integrerad i produkter som returneras till Kingston under garanti.

Kunden måste kontakta Kingston och be om ett RMA-nummer (Return Material Authorization, godkännande av materialretur) innan en produkt returneras till Kingston. Alla produkter som returneras till Kingston utan ett giltigt RMA-nummer tydligt angivet utvändigt på paketet returneras till kunden på kundens bekostnad. Kingston påtar sig kostnaderna för returer av defekta produkter, förutsatt att kunden har följt fraktanvisningarna från Kingstons RMA-avdelning. Kingston ansvarar för fraktkostnaderna för returer från Kingston till kunden.

OAKTAT OVANSTÅENDE GARANTI ELLER EVENTUELLA VILLKOR SOM ANGES HÄRI TILLHANDAHÅLLER KINGSTON ALLA PROTOTYPER, REFERENSDESIGNER OCH PROGRAMVARA FÖR PRODUKTERNA I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI.

EXKLUSIVA GARANTIER: OM EN KINGSTON-PRODUKT INTE FUNGERAR ENLIGT OVANSTÅENDE GARANTI SKA KUNDENS ENDA GOTTGÖRELSE – ENLIGT KINGSTONS GOTTFINNANDE – UTGÖRA REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTEN ALTERNATIVT ERSÄTTNING FÖR PRODUKTEN I FRÅGA. OVANSTÅENDE GARANTIER OCH GOTTGÖRELSER ÄR EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ SAKFÖRHÅLLANDEN, LAGSTIFTNING, LAGSTADGAD RÄTT ELLER ANNORLEDES, INKLUSIVE GARANTIER ELLER VILLKOR OM KURANS ELLER ÄNDAMÅLSENLIGHET. KINGSTON VARKEN PÅTAR SIG ELLER BEMYNDIGAR NÅGON ANNAN ATT FÖR DESS RÄKNING PÅTA SIG ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER I SAMBAND FÖRSÄLJNING, INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER. KINGSTON SKA ENLIGT DENNA GARANTI INTE VARA ERSÄTTNINGSSKYLDIGT OM DESS TESTNING ELLER UNDERSÖKNING GER FÖR HANDEN ATT DEN PÅSTÅDDA DEFEKTEN I PRODUKTEN INTE FÖRELIGGER ELLER HAR ORSAKATS AV KUNDENS ELLER TREDJE MANS MISSBRUK, FÖRSUMLIGHET, FELAKTIGA INSTALLATION ELLER TESTNING, OBEHÖRIGA FÖRSÖK TILL REPARATION ELLER ANNAN ORSAK SOM INTE OMFATTAS AVSETT BRUK ELLER PÅ GRUND AV OLYCKSHÄNDELSE, BRAND, BLIXTNEDSLAG ELLER ANNAN FARA.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR: UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, OAVSETT OM ANSPRÅKET GRUNDAR SIG PÅ AVTALS- ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE OAKTSAMHET), SKA KINGSTON VARA ANSVARIGT FÖR TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SKADESTÅND VID FÖLJDSKADA ELLER STRAFFSKADESTÅND AV NÅGOT SOM HELST SLAG ELLER FÖR INTÄKTSBORTFALL, UTEBLIVEN VINST, FÖRLORADE BESPARINGAR, FÖRLORADE AFFÄRER ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST ELLER FÖRLUSTER AV ELLER SKADADE DATA ELLER OFÖRMÅGA TILL ANVÄNDNING SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING, INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING AV, PRESTANDA HOS, FEL PÅ ELLER STÖRNINGAR I PRODUKTERNA, ÄVEN OM KINGSTON HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. KINGSTONS TOTALA SAMMANTAGNA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET TILL KUNDEN KAN ALDRIG ATT ÖVERSTIGA DET PRIS KUNDEN HAR ERLAGT FÖR DEN PRODUKT SOM GARANTIANSPRÅKET RÖR PLUS NÖDVÄNDIGA KOSTNADER SOM KINGSTON ÅDRAR SIG.

KINGSTON AVSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG. OM KINGSTON INTE KAN FRISKRIVA SIG FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ENLIGT TILLÄMPLIG SKA SÅDANA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER – I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR MÖJLIGT – BEGRÄNSAS TILL DEN UTTRYCKLIGA GARANTINS LÖPTID. GARANTINS VARAKTIGHET FÖR EN EVENTUELL UTBYTESPRODUKT SKA ANTINGEN VARA 90 DAGAR ELLER DEN ÅTERSTÅENDE TIDEN AV DEN URSPRUNGLIGA PRODUKTENS GARANTIPERIOD, BEROENDE PÅ VILKEN SOM ÄR LÄNGST.

INGENTING I DESSA GARANTIVILLKOR SKA HA SOM VERKAN ATT KINGSTONS ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR ORSAKADE AV KINGSTONS FÖRSUMLIGHET UTESLUTS, INSKRÄNKS ELLER BEGRÄNSAS.

Rev. 08/2021