Δήλωση συμμόρφωσης Kingston (DoC)

Οδηγία RED 2014/53/ΕΕ

Για να λάβετε ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης παρακαλείσθε να στείλετε γραπτό αίτημα, παρέχοντας πληροφορίες για τον αριθμό προϊόντος και μοντέλου, σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

[email protected]

ή

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

코로나바이러스(COVID-19)가 HyperX 영업활동에 미치는 영향을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.

계속 소식을 받아보십시오! Kingston의 소식 및 자세한 정보를 받아보시려면 당사의 이메일을 등록해 주십시오.