Kingston will be closed Thursday, Friday, Saturday and Sunday in observance of the Thanksgiving Holiday.
All orders placed after 11:00 am (PST) on Wednesday November 25th, will not be processed until Monday November 30th.

We wish you and your Family a Happy Holiday!

Jak europejsko-amerykański system „Privacy Shield” chroni prywatność użytkowników z Unii Europejskiej

Porozumienie EU-U.S. Privacy Shield

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Firma Kingston Technology Company Inc. („firma Kingston”) zdaje sobie sprawę, że prywatność ma istotne znaczenie dla naszych klientów, dlatego zobowiązujemy się do zapewniania poufności wszelkich udostępnianych nam danych osobowych. Informacje takie obejmują imię i nazwisko, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, identyfikator internetowy (nazwa konta mediów społecznościowych lub adres IP), datę urodzenia, numer rachunku bankowego, dokumenty służące do ustalania tożsamości takie jak prawa jazdy lub paszporty oraz dowolne informacje, które można powiązać z osobą. Firma Kingston nie tylko dokłada wszelkich starań, aby zbierać, wykorzystywać i ujawniać, za zgodą udostępniających je osób, dane osobowe zgodnie z prawem obowiązującym w krajach, w których prowadzi działalność, ale także tradycyjnie przestrzega najbardziej rygorystycznych standardów etycznych w działalności biznesowej. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych („Zasady”) definiują zasady zachowania poufności informacji, których firma Kingston zobowiązuje się przestrzegać w zakresie przesyłania danych osobowych z Unii Europejskiej (UE) i innych krajów, w których firma Kingston prowadzi działalność.

Porozumienie EU-U.S. PRIVACY SHIELD

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych opracował we współpracy z Komisją Europejską zasady ochrony prywatności (porozumienie EU-U.S. Privacy Shield) umożliwiające firmom amerykańskim spełnienie wymogów prawnych Unii Europejskiej, które mówią, że dane osobowe przekazywane z UE do USA muszą być odpowiednio chronione. Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami w zakresie ochrony prywatności firma Kingston przestrzega powyżej wspomnianych zasad.

ZAKRES

Niniejsze zasady ochrony danych osobistych („zasady”) dotyczą wszystkich danych osobistych pozyskiwanych przez firmę Kingston w Stanach Zjednoczonych z UE i/lub innych odpowiednich krajów, zarejestrowanych w jakiejkolwiek formie (w tym elektronicznie, na papierze lub nośniku dźwięku).

DEFINICJE

W całej treści niniejszych zasad są stosowane następujące definicje:

  • „Przedstawiciel” — jakikolwiek podmiot trzeci, dysponujący danymi osobistymi dostarczonymi firmie Kingston, korzystający z nich w celu wykonywania działań na rzecz firmy Kingston i na jej polecenie.
  • „Firma Kingston” — firma Kingston Technology Company Inc. i jej podmioty stowarzyszone.
  • „Dane osobiste” — informacje lub ich zbiory pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację określonych osób przez firmę Kingston lub podmioty działające w jej imieniu. Dane osobiste nie obejmują danych zakodowanych, anonimowych, zbiorczych lub dostępnych publicznie, które nie zostały połączone z niedostępnymi publicznie danymi osobistymi.
  • „Wrażliwe dane osobiste” — dane osobiste pozwalające na określenie pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, religijnych lub filozoficznych i członkostwa w związkach zawodowych lub obejmujące dane na temat stanu zdrowia albo preferencji seksualnych osoby. Dodatkowo firma Kingston uzna jako wrażliwe dane osobiste wszelkie dane otrzymane od podmiotów trzecich, uważane przez taki podmiot za wrażliwe.

ZASADY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony prywatności zdefiniowane w niniejszych Zasadach są oparte na Dyrektywie o ochronie danych i zasadach ochrony prywatności określonych w porozumieniu Privacy Shield.

UWAGA:

W przypadku zbierania przez firmę Kingston Danych osobistych bezpośrednio od osób w kraju Unii Europejskiej poinformuje ona takie osoby o celu zbierania Danych osobistych, sposobach ich wykorzystania, rodzajach podmiotów trzecich (innych niż Przedstawiciele), którym firma Kingston może ujawnić informacje (jeśli takie działanie jest dopuszczalne) oraz prawach użytkowników w zakresie wyboru stopnia wykorzystania i ujawniania Danych osobistych przez firmę Kingston. Informacja zredagowana w wyraźny, jednoznaczny sposób, zostanie przekazana w momencie, kiedy osoba fizyczna zostanie po raz pierwszy poproszona o podanie Danych osobistych firmie Kingston (lub niezwłocznie po ich podaniu, w zależności od praktyczności rozwiązania), a także w każdym przypadku użycia przez firmę Kingston tych danych w celu innym niż pierwotny cel ich zebrania. Jeśli firma Kingston otrzyma Dane osobiste od podmiotu stowarzyszonego lub innego, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej ii w innych krajach, w których firma Kingston prowadzi działalność, będzie przetwarzać takie dane zgodnie z zasadami stosowanymi przez takie podmioty, respektując wszelkie wybory użytkownika dotyczące Danych osobistych.

WYBÓR:

Firma Kingston zapewni użytkownikom możliwość wyboru (rezygnacji), czy dane osobiste będą mogły być (a) ujawniane podmiotom trzecim (innym niż przedstawiciele) lub (b) wykorzystywane w celach innych niż cel, dla którego pierwotnie je zebrano, lub cel, w przypadku którego uzyskano późniejszą zgodę użytkownika.

W przypadku wrażliwych danych osobistych firma Kingston zapewni użytkownikom możliwość wyraźnego udzielenia zgody na (a) ujawnianie informacji podmiotom trzecim lub (b) wykorzystanie informacji w celach innych niż cel, dla którego pierwotnie je zebrano, lub cel, w przypadku którego uzyskano późniejszą zgodę użytkownika. Firma Kingston zapewni również użytkownikom narzędzia pozwalające na dokonywanie wyboru.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DALSZE PRZEKAZYWANIE DANYCH:

Firma Kingston prowadzi działalność na całym świecie. W związku z tym opracowaliśmy globalne praktyki z zakresu bezpieczeństwa danych, których celem jest zagwarantowanie właściwej ochrony danych osobowych. Dane osobowe mogą być przesyłane, udostępniane i przechowywane na całym świecie w zależności od potrzeb oraz ujawniane zgodnie z tymi zasadami. Udostępniając swoje dane osobowe osoby wyrażają zgodę na przesyłanie tych danych przez firmę Kingston do jej stowarzyszonych i zewnętrznych podmiotów z całego świata, które świadczą usługi na rzecz firmy Kingston.

Firma Kingston uzyska od swoich Przedstawicieli gwarancje odpowiedniej ochrony danych osobistych zgodnej z niniejszymi zasadami. W przypadku uzyskania przez firmę Kingston informacji o przypadku użytkowania lub ujawniania przez przedstawiciela danych osobistych w sposób sprzeczny z niniejszymi zasadami, firma Kingston podejmie uzasadnione kroki w celu zapobieżenia lub zablokowania możliwości użytkowania lub ujawniania danych.

BEZPIECZEŃSTWO:

Bezpieczeństwo danych osobowych ma ogromne znaczenie dla firmy Kingston. Z tego względu wdrożyliśmy uzasadnione środki zabezpieczające pozwalające chronić posiadane przez nas dane osobowe przed utratą, niewłaściwych wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

INTEGRALNOŚĆ DANYCH I OGRANICZENIE CELU:

Firma Kingston będzie korzystać z danych osobistych wyłącznie w celu, dla którego je zebrano lub w celu, w przypadku którego uzyskano późniejszą zgodę użytkownika. Firma Kingston podejmie uzasadnione działania dla zapewnienia dokładności, kompletności i aktualności danych osobistych w kontekście danego celu.

Firma Kingston zatrzyma dane osobowe tak długo, jak długo aktywne jest konto klienta; gdy to niezbędne do udostępniania osobom produktów lub usług; gdy to konieczne do wypełnienia obowiązków wynikających z prawa, rozstrzygania sporów i wykonywania umów; lub w zakresie dopuszczanym przez prawa.

Dostęp

Na żądanie firma Kingston zapewni użytkownikowi dostęp do przechowywanych danych osobistych (w miarę możliwości technicznych). Firma Kingston podejmie również uzasadnione działania w celu umożliwienia użytkownikom poprawiania, uzupełniania i usuwania informacji, które okażą się niedokładne lub niekompletne.

Kwestie związane z prawem dostępu do danych mogą być rozstrzygane szybko, jednak złożone żądania mogą wymagać więcej badań i czasu. W takich przypadkach kwestie te będą rozstrzygane lub osoba otrzyma odpowiedź dotyczącą charakteru skargi, problemu i odpowiednich kolejnych działań w ciągu trzydziestu (30) dni.

ZASOBY, EGZEKWOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Firma Kingston będzie przeprowadzać audyty praktyk związanych z zachowaniem prywatności, aby zweryfikować zgodność działań z niniejszymi zasadami. Jakikolwiek pracownik firmy Kingston naruszający niniejsze zasady będzie podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I EGZEKWOWANIE:

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące użycia albo ujawniania danych osobowych należy kierować do firmy Kingston, pisząc na adres zamieszczony poniżej. Firma Kingston zbada wszelkie zarzuty i skargi oraz podejmie próbę rozstrzygnięcia sporów dotyczących użycia i ujawnienia danych osobowych zgodnie z regułami określonymi w tych Zasadach w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania skargi.

W odniesieniu do skarg niemożliwych do rozstrzygnięcia między firmą Kingston a osobą, firma Kingston zobowiązała się także do współpracy z organami ochrony danych UE. Jeśli skargi nie uda się rozpatrzyć zgodnie z oczekiwaniami osoby, może ona skontaktować się z organami ochrony danych UE w celu uzyskania dalszych informacji lub przedłożenia skargi. Usługi organów ochrony danych UE są bezpłatne.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania lub komentarze dotyczące niniejszych zasad należy kierować do firmy Kingston, pisząc na zamieszczony poniżej adres pocztowy lub adres e-mail:

Kingston Technology Europe Ltd and Kingston Digital Europe Ltd,
Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames,
Middlesex, TW16 7EP. United Kingdom
Adres e-mail: [email protected]

ZMIANY W ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBISTYCH

Do niniejszych Zasad mogą zostać wprowadzone zmiany zgodne z wymaganiami Dyrektywy o ochronie danych i/lub porozumieniem Privacy Shield. W przypadku konieczności wprowadzenia takich poprawek firma Kingston poda je do publicznej wiadomości.

Aby dowiedzieć się, jak wirus COVID-19 wpłynął na działanie naszej firmy, kliknij tutaj.

Pozostańmy w kontakcie! Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o nowościach od firmy Kingston.