Kingston will be closed Thursday, Friday, Saturday and Sunday in observance of the Thanksgiving Holiday.
All orders placed after 11:00 am (PST) on Wednesday November 25th, will not be processed until Monday November 30th.

We wish you and your Family a Happy Holiday!

Kingston ดำเนินงานในรูปแบบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ภาพรวม

Kingston Technology Company, Inc. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SER) กว่า 24 ปีที่ผ่านมา Kingston ยังคงรักษาปรัชญาในการทำงานขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับปณิธานหลักของบริษัท ได้แก่ การให้เกียรติ จงรักภักดี ซื่อตรง ยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัว โดยทุ่มเทด้านบุคลากรและพร้อมส่งเสริมสถานที่ทำงานให้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพ ปณิธานหลักเหล่านี้ยังมีผลต่อหน้าที่ของเราในการสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นแก่ชุมชนที่เราเปิดดำเนินการและเพื่อช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พนักงานของ Kingston คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเรา บริษัทพร้อมจัดหาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้เกียรติ ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพในทุกพื้นที่ภายใต้ระบบการจัดการ OHSAS 18001 โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ในปี 2004

ในด้านความปลอดภัย บริษัทยังมีกระบวนการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การประเมินความเสี่ยง การให้ความรู้ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย และการฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ ในด้านสุขภาพ Kingston มีการจัดทำแผนงานส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลายให้แก่พนักงาน ซึ่งได้แก่การให้ความรู้โดยบุคลากรด้านสุขภาพ โปรแกรมออกกำลังกายและจดหมายข่าวด้านสุขภาพ

Kingston ให้ความสำคัญและเคารพในวัฒนธรรมการทำงานที่หลากหลาย เราพร้อมปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นทำไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานใด โดยไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ สีผิว ถิ่นกำเนิด บรรพบุรุษ ศาสนา เพศ อัฒลักษณ์ทางเพศ ภาวะตั้งครรภ์ สถานภาพการแต่งงาน ความโน้มเอียงทางเพศตามจริงหรือที่สังเกตได้ อายุ ความพิการหรือความบกพร่องทางจิต สถานะการดูแลครอบครัว สถานะการรับราชการทหารหรือภาวะทางการแพทย์ใด ๆ รวมทั้งสถานะทางพันธุกรรม Kingston ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติหรือล่วงละเมิดบุคคลเนื่องจากสาเหตุดังที่ระบุข้างต้น หรือสาเหตุอื่นใดที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

Kingston มุ่งมั่นปกป้องสิทธิ์ของพนักงานทั่วโลกผ่านนโยบายและหลักเกณฑ์การดำเนินงานของบริษัท เราพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในพื้นที่ รวมทั้งกฎหมายควบคุมอายุขั้นต่ำ เวลาทำงาน การทำงานล่วงเวลา ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ของแรงงานในส่วนปฏิบัติการของ Kingston ทุกแห่ง การจ้างงานของบริษัทเป็นไปโดยสมัครใจและพนักงานมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมสมาคมได้อย่างเสรี

แร่จากพื้นที่ขัดแย้ง

Kingston ตระหนักถึงข้อกังวลของลูกค้า ฉะนั้นแหล่งที่มาของแร่สำหรับใช้ในการผลิตสินค้าของเราจึงไม่ใช่ "แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง" แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งหมายถึงแร่ 3TG (ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตนและทอง) ที่ถูกขุดขึ้นในประเทศที่มีรายงานถึงความขัดแย้งทางอาวุธและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความมุ่งมั่นของเราในประเด็นดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการแบบสองขั้นตอน

การให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าวของบริษัทสะท้อนออกมาเป็นขั้นตอนสองขั้นตอนในการดำเนินการ

1) Kingston มีมาตรการที่รับรองว่าวัตถุดิบที่จัดซื้อและใช้ในกระบวนการผลิตของเราที่ประกอบด้วยแร่จะปราศจากแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง Kingston มีเอกสารรับรองชัดเจนจากผู้จัดหาของบริษัททุกรายที่จัดส่งโลหะผสมสำหรับใช้ในการผลิตสินค้าของ Kingston เพื่อยืนยันว่าแร่และวัตถุดิบที่จัดหาไม่ได้มาจากพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งหรือจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือภูมิภาคอื่นๆที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2) นอกจากนี้ Kingston ยังร่วมมือกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อกำกับดูแลให้แน่ใจว่าส่วนประกอบที่จัดซื้อและใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราปราศจากแร่จากพื้นที่ขัดแย้ง บริษัทมีการขอความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ และมีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานยืนยันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลผู้ร่วมดำเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

Kingston มีความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนมิถุนายน 2004 Kingston ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม เราเปิดดำเนินกิจการอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการก่อคาร์บอนและเพื่อเปิดเผยขั้นตอนการทำงานของบริษัทผ่านการให้ความร่วมมือในโครงการเปิดเผยข้อมูลด้านคาร์บอน เนื่องจากการใช้พลังงานในโรงงานของบริษัทเป็นสัดส่วนสำคัญในการก่อคาร์บอน บริษัทจึงได้คิดค้นวิธีต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน • โดยได้เพิ่มแนวทางการรีไซเคิลไว้ที่ส่วนปฏิบัติการทุกแห่ง โดยหวังว่าจะสามารถรีไซเคิลของเสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้ได้มากที่สุด Kingston เป็นผู้ผลิตหน่วยความจำรายแรกที่เปิดตัวโครงการรีไซเคิลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าของเราในสหรัฐฯ • Kingston เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบ โดยเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์ และมองหาแนวทางเพื่อเพิ่มการใช้วัตถุดิบใช้แล้วที่นำมารีไซเคิลได้อยู่เสมอ

ชุมชน

Kingston เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะหน่วยหนึ่งของชุมชนโลก และมุ่งมั่นนำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ดีทุกโอกาสที่สามารถทำได้ ด้วยความช่วยเหลือจากพนักงานของเรา Kingston จึงได้เข้าร่วมแผนงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนที่เราเปิดดำเนินการ เช่น การเปิดธนาคารอาหารในท้องถิ่น การร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล หรือการบริจาคสื่อการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษา

โครงการแจ้งข้อมูลการก่อคาร์บอน

CDP หรือ Carbon Disclosure Project ดูแลด้านระบบเปิดเผยข้อมูลในระดับสากลเพื่อช่วยให้บริษัท เมือง รัฐและภูมิภาคต่าง ๆ สามารถประเมินและจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากตนได้

โครงการเครือข่ายการจัดหาของ CDP ช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถจัดส่งข้อมูลด้านความปลอดภัยของสภาพอากาศ ป่าไม้และน้ำไปยังลูกค้าของตน

จากความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จับต้องได้ในทางธุรกิจของการเปิดเผยข้อมูลและผลักดันการดำเนินการ ทำให้บริษัทต่าง ๆ จึงมีการยกระดับเป้าหมายของตนเองและดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดการปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง การสูญเสียพื้นที่ป่าและระบบนิเวศน์ทางน้ำ สิ่งนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและผลกำไรทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและนโยบายต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในแต่ละปี Kingston พยายามปรับปรุงช้อมูลและขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลในแหล่งผลิตทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ขอบเขตโดยรวมในระดับสากล 1 การปล่อยมลพิษตามภูมิภาค CY2019
 สถานที่ขอบเขตที่ 1 การปล่อยไอเสีย (เมตริกตัน C02e)
สหรัฐอเมริกา 12.92
ไต้หวัน, จีนผู้ยิ่งใหญ่ 0.01
จีน 133.8
สหราชอาณาจักรเกรทบริเทนและไอร์แลนด์เหนือ 0.79
ขอบเขตโดยรวมในระดับสากล 2 การปล่อยมลพิษตามภูมิภาค CY2019
 สถานที่ขอบเขตที่ 2 พิจารณาเชิงพื้นที่ (เมตริกตัน C02e)กระแสไฟฟ้า ความร้อน ไอน้ำและระบบระบายความร้อนที่่จัดซื้อและใช้งาน (MWh)กระแสไฟฟ้า ความร้อน ไอน้ำหรือระบบระบายความร้อนที่จัดซื้อและใช้งานซึ่งก่อคาร์บอนต่ำภายใต้แนวทางที่เกี่ยวข้องในตลาด (MWh)
สหรัฐอเมริกา 1627.28 7273.64 0
ไต้หวัน, จีนผู้ยิ่งใหญ่ 16313.41 21280.3 0
จีน 11196.66 15186.74 0
สหราชอาณาจักรเกรทบริเทนและไอร์แลนด์เหนือ 552.81 1295.89 0

California Transparency in Supply Chains Act ปี 2010 (SB 657) & UK Modern Slavery Act of 2015

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2018

Kingston Technology Corporation และหน่วยงานในสังกัด (เรียกรวมเป็น "Kingston") ให้ความใส่ใจกับลูกค้าที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์จาก Kingston ซึ่งผลิตในเครือข่ายการผลิตที่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานมนุษย์ที่ผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ Kingston จึงมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายของเราเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ภายใต้กฎหมาย California Transparency in Supply Chains Act ปี 2010 (SB 657) และ UK Modern Slavery Act of 2015Kingston มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

Kingston เป็นสมาชิกของ Responsible Business Alliance http://www.responsiblebusiness.org/ หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston อ้างอิงจาก RBA Code of Conduct ซึ่งเป็นชุดมาตรฐานด้านสังคมและจริยธรรมที่ระบุห้ามการใช้แรงงานภาคบังคับ แรงงานชำระหนี้หรือแรงงานขัดหนี้ หรือแรงงานผู้ถูกจองจำโดยไม่สมัครใจ ในฐานะสมาชิกของ RBA, Kingston มุ่งมั่นกำหนดแนวทางการทำงานภายใต้เงื่อนไขของ RBA Code of Conduct รวมทั้งพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้เช่นกัน Kingston ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ RBA ด้านการปฏิบัติการและเครือข่ายการจัดซื้อจัดหา

Kingston มีการจัดส่งหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston และหนังสือแสดงการยอมรับให้แก่ซัพพลายเออร์โดยตรงของบริษัทเพื่อให้การรับรองว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้แรงงานทาสและแรงงานมนุษย์ที่ผิดกฎหมายในประเทศที่มีการเปิดดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ Kingston ยังมีการกำกับดูแลมาตรฐานการทำงานและกระบวนการภายในที่ตรวจสอบได้สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทด้านการใช้แรงงานทาสและแรงงานมนุษย์ที่ผิดกฎหมาย พนักงานและฝ่ายบริหารของบริษัทที่มีหน้าที่โดยตรงด้านการดูแลเครือข่ายการจัดหาจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ SB 657 และ UK Modern Slavery Act of 2015

Kingston ได้กำหนดกระบวนการตรวจสอบเครือข่ายการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อประเมินและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จากการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานมนุษย์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการส่งแบบสอบถามประเมินตนเองให้แก่ซัพพลายเออร์ทางตรง โดยความคิดเห็นต่าง ๆ จะถูกนำไปประเมิน บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจาก Kingston ที่มีหน้าที่ตรวจสอบซัพพลายเออร์ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทหรือไม่ด้านการค้ามนุษย์และใช้แรงงานทาสในเครือข่ายการจัดหาจะมีการกำกับดูแลในด้านนี้ รวมทั้งมีการจัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก/หน่วยงานตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจยืนยันเครือข่ายการจัดหาผลิตภัณฑ์ของ Kingston อย่างต่อเนื่อง
Rosy Wang signature
รุ่นก่อนหน้า
01/01/2018

คำเตือน California Prop 65

California Proposition 65 หรือ “The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986” เดิม เป็นแนวทางริเริ่มที่ได้รับการรับรองโดยผู้ลงคะแนนเพื่อจัดการข้อกังวลเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นพิษต่าง ๆ California's Proposition 65 ให้สิทธิ์แก่ผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียในการจัดทำคำเตือนพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีที่แคลิฟอร์เนียระบุว่าก่อให้เกิดมะเร็งและความผิดปกติของทารกในครรภ์ หรือต่อระบบสืบพันธุ์อื่น ๆ อาจได้รับมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่อที่กำหนด คำเตือน Proposition 65 ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ละเมิดมาตรฐานหรือเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

ดังนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์บางตัว Kingston จึงได้จัดทำคำเตือนต่อไปนี้ไว้ที่บรรจุภัณฑ์:

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่แคลิฟอร์เนียระบุว่าก่อให้เกิดมะเร็ง ความผิดปกติของทารกในครรภ์หรือระบบสืบพันธุ์อื่น ๆ

ข้อมูลที่จัดไว้ในหน้าเอกสารนี้จัดหามาจากเว็บไซต์ของ California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) อัพเดตเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2015 กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดในประเด็นนี้ได้จากเว็บไซต์ของ OEHHA ดูรายละเอียดได้จาก http://www.oehha.ca.gov/prop65.html

RBA (EICC เดิม)

Kingston Technology Company, Inc. เปิดเผยว่าบริษัทได้จับมือกับ Responsible Business Alliance (RAB) (Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) เดิม) และเข้าเป็นสมาชิก Applicant Member เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2016

RBA คือเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดที่มุ่งมั่นส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพของแรงงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวงจรการจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก Kingston ตระหนักและให้ความสำคัญกับแนวทางของ RBA และเจตจำนงค์ของสมาชิกที่มีร่วมกัน ในฐานะสมาชิก Applicant Member ของ RBA, Kingston มุ่งมั่นในการส่งเสริมวิสัยทัศน์และภารกิจของ RBA ได้แก่

วิสัยทัศน์ของ RBA

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากลที่ส่งเสริมคุณค่าของแรงงาน สิ่งแวดล้อมและธุรกิจแบบยั่งยืน

ภารกิจของ RBA

สมาชิก ผู้จัดจำหน่ายและผู้เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อปรับปรุงการทำงานและสภาพแวดล้อมผ่านมาตรฐานและแนวทางที่เป็นแบบอย่างที่ดี

หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ RBA คือชุดมาตรฐานทางสังคม สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมสำหรับเครือข่ายการจัดจำหน่ายของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และในฐานะ Applicant Member ของ RBA, Kingston มุ่งมั่นที่จะปรับการทำงานของตนให้สอดล้องกับเงื่อนไขในหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ RBA เพื่อรองรับและส่งเสริมซัพพลายเออร์ลำดับแรกของบริษัทให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน Kingston ให้ความสำคัญกับการใช้ชุดเครื่องมือจาก RBA และการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ RBA ด้านการปฏิบัติการและเครือข่ายการจัดซื้อจัดหา

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RBA และการประสานความร่วมมือของสมาชิกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืนได้จาก http://www.responsiblebusiness.org/

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

คอยติดตามข่าวสาร! สมัครรับอีเมลของเราเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลจาก Kingston