Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Декларация за съответствие на Kingston (DoC)

ЧЕРВЕНА директива 2014/53/EU

За да получите копие от тази декларация за съответствие, изпратете писмена заявка, посочвайки детайли за продукта и номера на модела на:

[email protected]

или

Отдел за съответствие
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
Обединено кралство

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.