Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Declaração de Conformidade da Kingston (DdC)

Diretiva RED 2014/53/EU

Para obter uma cópia da declaração de privacidade, envie um pedido por escrito com os detalhes do produto e o número de modelo para:

[email protected]

ou

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
Reino Unido

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.