Đạo luật chống nô lệ hiện đại của Vương quốc Anh, Đạo luật chống nô lệ hiện đại của Úc và Đạo luật về tính minh bạch trong chuỗi cung ứng của California (SB657)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

Kingston Technology Corporation và các cơ sở của công ty trên toàn thế giới (sau đây gọi chung là "Kingston") là một công ty có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ, chuyên phát triển các sản phẩm bộ nhớ và thiết bị ngoại vi để chơi game. Kingston có các cơ sở sản xuất trên toàn thế giới và các sản phẩm của hãng có mặt trên thị trường toàn cầu. Do đó, chúng tôi không những có nghĩa vụ mà còn cam kết thúc đẩy nhân quyền trên toàn thế giới. Chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ hình thức nô lệ hiện đại nào bao gồm lao động cưỡng bức hay ràng buộc (bao gồm lao động lệ thuộc vì nợ), lao động giao kèo hay lao động tù lao cưỡng bức, nô lệ hoặc buôn người bởi bất kỳ nhà cung cấp nào của Kingston hoặc vì bất kỳ mục đích nào khác.

Tuyên bố này được đưa ra theo các yêu cầu của Đạo luật chống nô lệ hiện đại của Vương quốc Anh, Đạo luật chống nô lệ hiện đại của Úc và Đạo luật về tính minh bạch trong chuỗi cung ứng của California (SB657) và cấu thành tuyên bố về nô lệ hiện đại của Kingston cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Cam kết nghiêm cấm hoạt động nô lệ hiện đại là một phần trong nỗ lực tổng thể của Kingston nhằm điều chỉnh các tiêu chuẩn của mình cho phù hợp với các giá trị cốt lõi của công ty: khuyến khích tinh thần liêm chính và ứng xử có đạo đức trong kinh doanh, cũng như tính minh bạch và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm với xã hội và môi trường, cũng như đóng góp tích cực và mạnh mẽ cho xã hội và con người mà công ty và nhân viên của chúng tôi phục vụ. Chúng tôi tận tâm cung cấp các sản phẩm thông qua một doanh nghiệp và chuỗi cung ứng tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của lao động, tuân thủ các luật về chống nô lệ hiện đại trong các hoạt động trực tiếp hoặc chuỗi cung ứng của Kingston.

Cấu trúc, doanh nghiệp và chuỗi cung ứng

Kingston là đơn vị sản xuất hàng đầu về DRAM và mô-đun bộ nhớ, các sản phẩm bộ nhớ flash như ổ SSD, USB, Thẻ SD và đầu đọc, và các sản phẩm ngoại vi chơi game như các sản phẩm và phụ kiện chơi game HyperX. Kingston tạo ra doanh thu chủ yếu từ việc bán các sản phẩm, cung cấp dịch vụ OEM và sản xuất theo hợp đồng. Để thành công trong những nỗ lực chống lại chế độ nô lệ hiện đại, chúng tôi cần phải trông cậy vào mối quan hệ của mình với các nhà cung cấp trên toàn cầu, là những đơn vị sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi.

Kingston hợp tác với nhiều nhà cung cấp trên toàn thế giới để hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh và vận hành của chúng tôi, bao gồm sản xuất phần cứng và cung cấp lực lượng lao động mở rộng. Do đó, Kingston thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo rằng các nhà cung cấp của chúng tôi được hỗ trợ và tạo điều kiện trong việc thiết lập các chính sách và tiêu chuẩn thực hành nhằm giảm thiểu nguy cơ nô lệ hiện đại phát triển trong chuỗi cung ứng của họ.

Quản lý nội bộ, trách nhiệm và các chương trình

Chương trình Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của Kingston được thực hiện bởi một đội ngũ chuyên trách gồm các nhân viên Kingston trên toàn thế giới nhằm đảm bảo duy trì cách làm việc có đạo đức, bao gồm lao động và nhân quyền, sức khỏe và an toàn của nhân viên và các thực tiễn trong công việc, cân nhắc đến tác động môi trường và hỗ trợ cộng đồng toàn cầu của chúng ta. Để thực hiện cam kết làm việc có đạo đức, chúng tôi triển khai các cuộc họp thường niên với tất cả các cơ sở trên toàn cầu của Kingston để đặt ra yêu cầu, cập nhật cho tất cả các cơ sở về nỗ lực CSR và thảo luận về các kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn. Thông qua các cuộc họp toàn cầu thường niên này, Kingston tiếp tục thu hút sự tham gia của ban lãnh đạo cấp cao, các giám đốc điều hành và nhân viên để đảm bảo Kingston luôn không ngừng chống lại nô lệ hiện đại và cải thiện chương trình CSR tổng thể.

Các chính sách về ứng xử có đạo đức và ngăn chặn nô lệ hiện đại

Kingston có Bộ quy tắc ứng xử nêu rõ các yêu cầu đối với nhân viên Kingston và các nhà cung cấp của chúng tôi. Bộ quy tắc ứng xử của Kingston thiết lập các chính sách nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và cách đối xử với người lao động, trong đó nghiêm cấm mọi hình thức nô lệ hiện đại. Nhân viên, nhà thầu và nhà cung cấp của Kingston phải tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi để duy trì các tiêu chuẩn và quy trình trách nhiệm nội bộ đối với bất kỳ bên nào không đáp ứng các tiêu chuẩn của Kingston về vấn đề nô lệ hiện đại. Bất kỳ nhân viên nào bị nghi ngờ là vi phạm Bộ quy tắc ứng xử của Kingston hoặc các chính sách liên quan đều sẽ phải chịu hình thức kỷ luật và có thể bị chấm dứt hợp đồng lao động. Kingston duy trì cơ chế giải trình và khiếu nại trên toàn công ty (ví dụ: Đường dây nóng của Kingston) dành cho cả nhân viên và các bên bên ngoài. Kingston sẽ điều tra mọi báo cáo liên quan đến hoạt động nô lệ và buôn người trong hoạt động kinh doanh hoặc chuỗi cung ứng của mình và sẽ có hành động thích hợp để khắc phục mọi vấn đề mà công ty xác định là hậu quả của hành vi đó. Công ty đã không nhận được báo cáo nào như vậy trong năm tài chính vừa qua.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Bộ quy tắc ứng xử của Kingston.

Đánh giá rủi ro và thẩm định chi tiết

Kingston thường xuyên tiến hành đánh giá rủi ro về nô lệ hiện đại trong chuỗi cung ứng của mình. Trong năm 2019, chúng tôi đã mở rộng hoạt động đánh giá rủi ro nhà cung cấp bằng cách thiết lập một hệ thống gồm nhiều khía cạnh khác nhau trong đánh giá nhà cung cấp, bao gồm các yếu tố cụ thể liên quan đến nô lệ hiện đại. Chúng tôi cũng đã cập nhật chương trình đánh giá rủi ro về CSR của mình, vạch ra các cách thức xác định rủi ro nô lệ hiện đại và xem xét lại hệ thống chấm điểm đánh giá rủi ro của chúng tôi. Phiên bản cập nhật của chương trình đánh giá rủi ro về CSR bao gồm hoạt động xem xét và phân tích nhằm xác định các lĩnh vực có rủi ro cao hơn trong hoạt động kinh doanh của Kingston, dựa trên các báo cáo và tiêu chuẩn bên ngoài cũng như luật liên bang và địa phương theo quốc gia hoặc khu vực. Các yếu tố được xem xét khi thực hiện đánh giá rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành mà Kingston phục vụ, loại hình công việc, khu vực địa lý và uy tín của nhà cung cấp.

Sự kết hợp của hệ thống đánh giá nhà cung cấp và chương trình đánh giá rủi ro về CSR cho phép chúng tôi xác định các nhà cung cấp có rủi ro cao hơn trong chuỗi cung ứng và thực hiện nhiều biện pháp để làm giảm đi rủi ro đó và đạt được tiêu chuẩn thẩm định thích hợp.

Một trong những cách mà Kingston tiến hành trách nhiệm thẩm định chi tiết là thông qua việc chúng tôi tiếp tục là thành viên của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA). Với tư cách thành viên RBA, Kingston cam kết điều chỉnh dần các chính sách và hoạt động của mình cho phù hợp với những điều khoản của Bộ quy tắc ứng xử RBA, hỗ trợ và khuyến khích các nhà cung cấp và nhà thầu phụ cùng làm theo. RBA yêu cầu các thành viên phải có lập trường vững chắc chống lại chế độ nô lệ hiện đại, cùng nhiều yêu cầu khác.

Ngoài ra, với tư cách thành viên này, Kingston không chỉ được đánh giá một cách hợp thức bởi những thành viên RBA khác, mà còn có khả năng yêu cầu RBA đánh giá các nhà cung cấp của chúng tôi. Các đợt kiểm tra của RBA được thực hiện để đánh giá các chính sách và thực tiễn của nhà cung cấp liên quan đến các rủi ro và biện pháp kiểm soát nô lệ hiện đại, cũng như việc quản lý và giám sát các nhà cung cấp của chính họ. Hoạt động kiểm tra của RBA được thực hiện bởi các tổ chức bên thứ ba được RBA chứng nhận.

Nếu phát hiện thấy nguy cơ tiềm ẩn về nô lệ hiện đại trong quy trình đánh giá, các vấn đề này đều được giải quyết. Các nhà cung cấp phải tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ và đề ra kế hoạch giải quyết mọi vấn đề được tìm thấy trong quá trình đánh giá trong thời gian mà RBA quy định, bao gồm mọi phát hiện liên quan đến vấn đề nô lệ hiện đại.
 Một cuộc đánh giá cuối cùng sẽ được thực hiện để xác nhận xem các nguy cơ đã phát hiện đã được giải quyết hay chưa. Nếu nhà cung cấp không khắc phục vấn đề, Kingston có thể sẽ cắt giảm hoặc tạm ngừng hợp tác với nhà cung cấp đó.

Kingston cũng đã gia tăng số lượng các cuộc đánh giá nhà cung cấp hàng năm nhằm hỗ trợ nâng cao nhận thức của chuỗi cung ứng và thúc đẩy nỗ lực giảm thiểu nguy cơ sử dụng nô lệ hiện đại. Các cuộc Đánh giá nhà cung cấp được Kingston thực hiện bằng cách sử dụng các nguyên tắc đánh giá của RBA và tuân theo cấu trúc của RBA trong các hoạt động khắc phục và tiếp nối. Các cuộc đánh giá tiếp nối giúp duy trì tinh thần trách nhiệm của các nhà cung cấp và đảm bảo họ liên tục cải tiến hoạt động của mình để cùng đồng lòng chống lại việc sử dụng nô lệ hiện đại. Kingston thường xuyên đánh giá và lên lịch đánh giá nhà cung cấp hàng năm.

Trong năm nay, do đại dịch COVID-19, Kingston đã không thể tiến hành các cuộc đánh giá nhà cung cấp trực tiếp theo kế hoạch do lệnh cấm đi lại. Khi tình hình an toàn hơn, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục có mặt tại cơ sở nhà cung cấp để thực hiện các cuộc đánh giá trực tiếp này.

Ngoài các cuộc đánh giá trực tiếp, Kingston cũng yêu cầu các nhà cung cấp hoàn thành bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ) về điều kiện làm việc và chương trình CSR của họ. Bảng SAQ cho phép chúng tôi xác định các dấu hiệu cảnh báo liên quan đến vấn đề lao động mà có thể ảnh hưởng đến quyết định có tiếp tục mối quan hệ hiện tại với nhà cung cấp đó hay không, hay sẽ thay đổi nhà cung cấp.

Kingston tin chắc rằng chúng tôi cũng có trách nhiệm đánh giá về tính minh bạch trong quá trình thẩm định chi tiết. Cam kết của chúng tôi trong thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bao gồm nỗ lực chống lại vấn đề nô lệ hiện đại, đều được nêu rõ trong Báo cáo về Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) hàng năm của chúng tôi. Báo cáo GRI này cung cấp thông tin chi tiết về Kingston với tư cách là một tổ chức thông qua các hoạt động tài chính và vận hành và được đăng tải công khai trên trang web của chúng tôi. Các báo cáo minh bạch dựa trên nền tảng GRI này thể hiện trách nhiệm và cam kết của Kingston trong việc ngăn chặn vấn đề sử dụng nô lệ hiện đại.

Đào tạo

Trong năm 2020, Nhóm CSR đã và đang có những nỗ lực toàn cầu nhằm tái đào tạo tất cả nhân viên Kingston trên toàn thế giới về chương trình CSR của Kingston, cũng như các mục tiêu mới mà chúng tôi hy vọng sẽ đạt được với tư cách là một công ty quốc tế. Chương trình đào tạo về Bộ quy tắc ứng xử của Kingston một lần nữa thể hiện yêu cầu rằng các nhân viên, lực lượng lao động mở rộng và các nhà cung cấp phải tuân thủ luật pháp hiện hành và báo cáo những mối lo ngại về hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.

Ban lãnh đạo cấp cao, các giám đốc điều hành và nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý chuỗi cung ứng được đào tạo thường xuyên về các yếu tố của Đạo luật SB 657, Đạo luật chống nô lệ hiện đại của Vương quốc Anh và Đạo luật chống nô lệ hiện đại của Úc để giúp họ biết cách xác định các dấu hiệu cảnh báo về nô lệ hiện đại trong chuỗi cung ứng. Nhằm đối phó với những thách thức hiện tại do đại dịch, nhóm CSR đã xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến để các bên liên quan có thể tiếp cận dễ dàng hơn.

Đánh giá và báo cáo về hiệu quả

Như đã đề cập trước đó, ngoài việc sắp xếp các đợt kiểm tra RBA, Kingston cũng tự tiến hành đánh giá các nhà cung cấp và các cơ sở của họ. Các cuộc đánh giá này bao gồm các chuyến khảo sát cơ sở, các cuộc họp với ban quản lý, phỏng vấn công nhân tại cơ sở, rà soát tài liệu và đánh giá các khu vực liên quan như ký túc xá, nhà ăn, cơ sở xử lý nước thải và nhà kho. Các quy trình kiểm tra được thiết kế để đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhà cung cấp có rủi ro cao hơn ở các lĩnh vực được liệt kê trong Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi, bao gồm cả nguy cơ sử dụng nô lệ hiện đại.

Như đã đề cập ở trên, các phát hiện từ hoạt động đánh giá của cả RBA và Kingston đều được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo tính hiệu quả của các biện pháp khắc phục.

Kingston có nhận ra những hạn chế trong quy trình đánh giá. Vào năm 2018, Nhóm CSR đã tiến hành một cuộc đánh giá tính trọng yếu của nhân viên Kingston trên toàn thế giới nhằm thu hút sự tham gia của họ và hiểu rõ hơn về kiến thức và nhận biết của họ về vấn đề nô lệ hiện đại. Cuộc đánh giá tính trọng yếu này chính là yếu tố giúp chúng tôi hoàn thiện Báo cáo GRI của mình. Chúng tôi có kế hoạch mở rộng các cuộc đánh giá này để hiểu thêm nhiều hơn nữa các bên liên quan trong nội bộ và bên ngoài công ty, đồng thời thu thập dữ liệu nhằm đánh giá xem chúng tôi có thể làm gì để tiếp tục phòng chống và giảm thiểu vấn đề nô lệ hiện đại trong chuỗi cung ứng của Kingston.

Ngoài ra, Kingston gửi Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi và thư xác nhận đến các nhà cung cấp trực tiếp để chứng nhận rằng các vật liệu được sử dụng để tạo ra sản phẩm của chúng tôi tuân thủ các luật liên quan đến nô lệ và buôn người của (các) quốc gia mà Kingston đang tiến hành hoạt động kinh doanh. Kingston đánh giá hành vi của mỗi nhà cung cấp dựa theo Bộ quy tắc này để khen thưởng và/hoặc tiếp tục hợp tác kinh doanh với nhà cung cấp đó.

Báo cáo các mối lo ngại hoặc nêu lên các vấn đề liên quan đến nô lệ hiện đại

Kingston có chính sách tố giác và cung cấp cho nhân viên, lực lượng lao động mở rộng và nhà cung cấp nhiều cách thức báo cáo, bao gồm khả năng tiếp cận các công cụ báo cáo bằng nhiều ngôn ngữ để người lao động và nhà cung cấp có thể báo cáo các mối lo ngại một cách ẩn danh. Chúng tôi tuyên truyền về các cách thức báo cáo này thông qua các chính sách nội bộ, thông tin liên lạc và chương trình đào tạo của công ty. Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi cũng nghiêm cấm hành vi trả đũa đối với người báo cáo lo ngại. Năm 2020, chúng tôi đã bổ sung thêm các đường dây nóng để phủ sóng thêm nhiều khu vực hơn, bao gồm khu vực EMEA (Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi) và APAC (Châu Á – Thái Bình Dương) mở rộng.

Nếu có bất kỳ mối lo ngại nào liên quan đến vấn đề nô lệ hiện đại được báo cáo qua đường dây nóng hoặc các kênh báo cáo khác, Nhóm CSR của Kingston sẽ phối hợp với các bên liên quan thích hợp để điều tra và giải quyết vấn đề. Như đã lưu ý ở phần trước, các hành động về sau có thể bao gồm cắt giảm, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh với nhà cung cấp.

Cam kết của Kingston trong việc giảm thiểu vấn đề sử dụng nô lệ hiện đại

Ngoài các biện pháp được mô tả ở trên, chúng tôi cũng đã thiết lập và duy trì Chương trình khoáng sản xung đột để củng cố thêm cho cam kết hỗ trợ chấm dứt nô lệ hiện đại của mình. Kingston là thành viên của Sáng kiến khoáng sản có trách nhiệm (RMI) – một tổ chức có nhiều chương trình giải quyết tình trạng nô lệ hiện đại và lao động trẻ em. Trở thành thành viên của RMI cho phép Kingston quản lý và duy trì một chuỗi cung ứng không sử dụng các khoáng sản quý (hiện là thiếc, vonfram, tantali, vàng và coban) từ các mỏ có hoạt động tài trợ cho nô lệ hiện đại và lao động trẻ em.

Kingston cam kết sản xuất các sản phẩm an toàn và tuân thủ tất cả các quy định về pháp lý và môi trường trong sản phẩm. Theo đó, để đạt được các chứng nhận về quy định và môi trường đòi hỏi Kingston phải thực hiện các cuộc kiểm tra nhà máy toàn diện, từ đó cho phép chúng tôi xác định mọi nguy cơ về nô lệ hiện đại liên quan đến một nhà cung cấp cụ thể.

Vice President of Administration
Lawrence Gonzales signature
Lawrence Gonzales
Ngày: 3/11/2020

Tuyên bố về nô lệ hiện đại của Kingston bị trì hoãn công bố do đại dịch COVID-19 và những ảnh hưởng của đại dịch đối với hoạt động kinh doanh của Kingston.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.