Các nguyên tắc Lá chắn Riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ bảo vệ khách hàng EU như thế nào

Lá chắn Riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ

Tuyên bố về quyền riêng tư

Công ty Kingston Technology, Inc ("Kingston") biết quyền riêng tư là rất quan trọng với khách hàng nên chúng tôi cam kết bảo vệ và bảo mật cho mọi Dữ liệu Cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Những thông tin đó bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tên truy cập (tài khoản mạng xã hội hoặc địa chỉ IP), ngày sinh, tài khoản ngân hàng, thông tin tài chính, tài liệu sử dụng cho mục đích định danh bao gồm giấy phép lái xe, hộ chiếu và bất kỳ thông tin nào có thể liên kết với một cá nhân. Kingston không chỉ cố gắng thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân theo luật pháp của quốc gia nơi Kingston kinh doanh khi có sự đồng ý của cá nhân đó, mà còn có truyền thống phát huy tối đa các tiêu chuẩn đạo đức trong công việc kinh doanh của mình. Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (“Chính sách") này đặt ra các nguyên tắc về quyền riêng tư mà Kingston tuân thủ trong việc truyền tải Dữ liệu Cá nhân từ Liên minh Châu Âu (EU) và các quốc gia khác nơi Kingston hoạt động kinh doanh.

LÁ CHẮN RIÊNG TƯ CHÂU ÂU-HOA KỲ

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã hợp tác với Ủy ban Châu Âu để phát triển Lá chắn Riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ nhằm giúp các công ty Hoa Kỳ đáp ứng các yêu cầu pháp luật của EU rằng dữ liệu cá nhân chuyển từ EU sang Hoa Kỳ được bảo vệ đầy đủ. Nhất quán với cam kết của mình về bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, Kingston tuân thủ các Nguyên tắc Lá chắn Riêng tư.

PHẠM VI

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ("Chính sách") này áp dụng cho tất cả Dữ liệu Cá nhân Kingston nhận được tại Hoa Kỳ từ EU và/hoặc các quốc gia áp dụng khác, được ghi chép ở bất kỳ dạng nào (bao gồm bằng điện tử, bằng giấy hoặc bằng lời).

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Các định nghĩa sau đây sẽ áp dụng trong toàn bộ Chính sách này:

  • "Đại lý" - bên thứ ba sử dụng Dữ liệu Cá nhân được cung cấp cho Kingston để thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho và dưới sự hướng dẫn của Kingston.
  • "Kingston" - Công ty Kingston Technology, Inc và các công ty liên kết.
  • "Dữ liệu Cá nhân" - Thông tin hoặc tập hợp thông tin nhận dạng hoặc có thể được sử dụng bởi hoặc thay mặt cho Kingston để nhận dạng một cá nhân. Dữ liệu Cá nhân không bao gồm thông tin được mã hóa, thông tin vô danh, ẩn danh, tổng hợp hoặc được công bố công khai mà không kết hợp với Dữ liệu Cá nhân phi công khai.
  • "Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm" - Dữ liệu Cá nhân tiết lộ về sắc tộc, nguồn gốc dân tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hay triết học, hoặc thành viên công đoàn hoặc thông tin cho biết về sức khỏe hay đời sống tình dục của cá nhân. Ngoài ra, Kingston sẽ coi mọi thông tin nhận được từ bên thứ ba là Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm khi mà bên thứ ba coi và xác định thông tin đó là nhạy cảm.

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CHUYỂN ĐI:

Các nguyên tắc về quyền riêng tư trong Chính sách này được dựa trên Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu và Nguyên tắc Che giấu An toàn.

THÔNG BÁO:

Khi Kingston thu thập Dữ liệu Cá nhân trực tiếp từ người dùng cá nhân tại Liên Minh Châu Âu và/hoặc các quốc gia khác, Kingston sẽ thông báo cho họ mục đích mà Kingstoṇ thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của họ. Kingston có quyền lựa chọn và đưa ra các phương tiện cung cấp thông tin Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba (ngoài các Đại lý), nếu có, để hạn chế việc sử dụng và tiết lộ nguồn thông tin này. Thông báo sẽ được trình bày bằng ngôn ngữ rõ ràng và dễ nhận biết khi cá nhân được yêu cầu cung cấp Dữ liệu Cá nhân lần đầu cho Kingston, hoặc trong mọi trường hợp, sớm nhất có thể trước khi Kingston sử dụng thông tin cho mục đích khác ngoài mục đích ban đầu. Nếu Kingston nhận được Dữ liệu Cá nhân từ các đơn vị thành viên hoặc các chi nhánh khác tại Liên Minh Châu Âu và các quốc gia khác , thì Kingston sẽ sử dụng thông tin theo đúng thỏa thuận với các bên cung cấp và quyền lựa chọn cung cấp thông tin tùy thuộc vào người dùng cá nhân - những người có liên quan đến Dữ liệu Cá nhân.

LỰA CHỌN:

Kingston sẽ cung cấp cho các cá nhân cơ hội lựa chọn (bỏ chọn) rằng Dữ liệu Cá nhân của họ (a) sẽ được tiết lộ cho một bên thứ ba (không phải là Đại lý), hoặc (b) sẽ được sử dụng cho một mục đích khác ngoài mục đích mà thông tin đó đã được thu thập ban đầu hoặc sau đó được ủy quyền bởi cá nhân.

Đối với Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm, Kingston sẽ cung cấp cho cá nhân cơ hội đồng ý khẳng định và rõ ràng (chọn) với (a) việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba, hoặc (b) việc sử dụng thông tin cho một mục đích khác mục đích mà nó đã được thu thập ban đầu hoặc sau đó được ủy quyền bởi cá nhân. Kingston sẽ cung cấp cho cá nhân các phương pháp hợp lý để thực hiện lựa chọn của mình.

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CHUYỂN ĐI:

Kingston là một tập đoàn toàn cầu đã phát triển những quy tắc bảo mật dữ liệu toàn cầu được thiết kế để bảo đảm Dữ liệu Cá nhân được bảo vệ đúng cách. Dữ liệu Cá nhân có thể được truyền, truy cập và lưu trữ trên toàn cầu khi cần dùng và được tiết lộ theo quy định trong chính sách này. Khi cung cấp Dữ liệu Cá nhân, các cá nhân đồng ý cho Kingston truyền dữ liệu cá nhân cho các đối tác liên kết trên toàn cầu và các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho Kingston.

Kingston đảm bảo từ các Đại lý của mình rằng họ sẽ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân một cách nhất quán với chính sách này. Nếu Kingston biết rằng một Đại lý đang sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân một cách thức trái với chính sách này, Kingston sẽ thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn hoặc ngừng việc sử dụng hoặc tiết lộ đó.

BẢO MẬT:

Kingston rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu cá nhân. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ cho Dữ liệu Cá nhân không bị mất mát, sử dụng sai mục đích, tiếp cận trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy.

TÍNH TOÀN VẸN DỮ LIỆU & GIỚI HẠN MỤC ĐÍCH:

Kingston sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân chỉ theo các cách tương thích với mục đích mà nó đã được thu thập hoặc sau đó được ủy quyền bởi cá nhân. Kingston sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân có liên quan đến mục đích sử dụng của nó, chính xác, đầy đủ, và hiện hành.

Kingston sẽ tiếp tục lưu giữ Dữ liệu Cá nhân khi nào tài khoản còn hoạt động; ở mức độ cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các cá nhân; để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực hiện các thỏa thuận; hoặc theo mức độ được pháp luật cho phép.

Truy cập

Khi có yêu cầu, Kingston sẽ cấp cho các cá nhân quyền tiếp cận hợp lý vào Dữ liệu Cá nhân mà Kingston nắm giữ về họ, và Kingston sẽ thực hiện các bước hợp lý để cho phép các cá nhân để sửa chữa, sửa đổi, hoặc xóa thông tin được chứng minh là không chính xác hoặc không đầy đủ.

Mặc dù những vấn đề liên quan đến quyền truy cập có thể được xử lý nhanh chóng, những yêu cầu phức tạp có thể cần nhiều thời gian và công việc nghiên cứu hơn. Trong những trường hợp đó, những vấn đề sẽ được giải quyết hoặc cá nhân sẽ được liên lạc để cho biết về bản chất của việc tuân thủ, sự cố và các bước giải quyết phù hợp tiếp theo trong vòng ba mươi (30) ngày.

TÀI NGUYÊN, THỰC THI VÀ TRÁCH NHIỆM:

Kingston sẽ thực hiện các cuộc kiểm toán tuân thủ của các thực tiễn quyền riêng tư có liên quan của mình để xác minh sự tuân thủ với Chính sách này. Bất kỳ nhân viên nào mà Kingston xác định là vi phạm Chính sách này sẽ bị xử lý kỷ luật lên đến và bao gồm thôi việc.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ THỰC THI:

Mọi thắc mắc hoặc lo ngại về việc sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân vui lòng gửi đến Kingston theo địa chỉ sau. Kingston sẽ điều tra và cố gắng giải quyết các khiếu nại và tranh chấp về việc sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân theo các nguyên tắc trong Chính sách này trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ lúc nhận được khiếu nại.

Với những khiếu nại không thể giải quyết giữa Kingston và các cá nhân, Kingston cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu của EU (DPA) để giải quyết. Nếu cách giải quyết khiếu nại của chúng tôi chưa làm thỏa mãn một cá nhân, họ có thể liên hệ với các DPA của EU để tìm hiểu thêm hoặc khiếu nại. Dịch vụ của các DPA của EU được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các cá nhân.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Cần gửi các thắc mắc hoặc nhận xét liên quan đến Chính sách này tới Kingston bằng thư hoặc Email như sau:

Kingston Technology Far East Co. Ltd (Asia Headquarters)
No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1
Science Park, Hsin Chu, Taiwan
Email : [email protected]

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chính sách này có thể được sửa đổi theo thời gian để phù hợp với các yêu cầu của Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu và/hoặc Nguyên tắc Lá chắn Riêng tư. Kingston sẽ cung cấp thông báo công khai thích hợp về các sửa đổi như vậy

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.