CalTech triển khai DCP1000 cho việc phân tích dữ liệu tại CERN