Ổ cứng thể rắn Design-In

Tuyên bố bảo hành trách nhiệm hữu hạn

Kingston Digital, Inc. ("Kingston") bảo hành cho khách hàng OEM ("Khách hàng") toàn bộ dòng sản phẩm ổ cứng thể rắn Design-In ("Sản phẩm") của mình không có khiếm khuyết vật lý nào về tay nghề và vật liệu, trong điều kiện sử dụng và dịch vụ bình thường, trong thời hạn bảo hành áp dụng được mô tả dưới đây. Bảo hành này bảo hành mỗi sản phẩm trong ba (3) năm kể từ ngày giao hàng hoặc bảo hành cuối kỳ, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước ("Thời hạn bảo hành"). Kingston sẽ tự quyết định, sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ Sản phẩm nào không hoạt động như được bảo hành bằng một sản phẩm tương tự hoặc tương đương về mặt chức năng, hoặc chuyển vào tài khoản của khách hàng với số tiền bằng với giá thanh toán cho bất kỳ sản phẩm nào không sử dụng được trong Thời hạn bảo hành hiện hành. Kingston cần thời gian hợp lý để sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ sản phẩm bị lỗi nào được trả lại theo Bảo hành này hoặc trả tiền vào tài khoản của khách hàng.

Khi đồng ý với các điều khoản của hợp đồng thương mại giữa các doanh nghiệp để mua sản phẩm được hưởng bảo hành này, khách hàng được hưởng bảo hành như được nêu trong tài liệu này. Để nhận được lợi ích của bảo hành này, (i) khách hàng phải thực hiện theo hướng dẫn trả lại của Kingston; (ii) Khách hàng phải thông báo kịp thời cho Kingston bằng văn bản trong thời hạn bảo hành hiện hành rằng sản phẩm đó bị lỗi và phải giải thích về vấn đề gặp phải; (iii) Sản phẩm đó phải được trả lại cho cơ sở dịch vụ được chỉ định của Kingston và khách hàng phải chấp nhận rủi ro và chi phí; và (iv) Kingston phải chấp nhận rằng nội dung yêu cầu bảo hành không phải do tai nạn, sử dụng sai, cẩu thả, thay đổi, sửa chữa, cài đặt không đúng hoặc kiểm tra không đúng. Nếu Kingston phát hiện sản phẩm được trả lại không bị lỗi hoặc lỗi do tai nạn, sử dụng sai, bỏ bê, thay đổi, sửa chữa không đúng, cài đặt không đúng hoặc kiểm tra không đúng, khách hàng phải chịu mọi chi phí cho việc kiểm tra phân tích lỗi, vận chuyển và tất cả các chi phí liên quan khác.

Bảo hành này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào đã bị sử dụng sai mục đích (bao gồm xả tĩnh, lắp đặt không đúng cách, sửa chữa, tai nạn hoặc sử dụng không phù hợp với hướng dẫn do Kingston cung cấp), cẩu thả hoặc sửa đổi, hoặc Kingston không có khả năng thử nghiệm trong điều kiện thử nghiệm bình thường.

Lỗi do hoạt động ghi quá mức được coi là điều kiện Kết thúc vòng đợi sản phẩm và không được bảo hành theo chính sách bảo hành này. Khi Kingston triển khai SMART cho ổ SSD SATA, một Sản phẩm mới chưa sử dụng sẽ hiển thị giá trị chỉ báo hao mòn là một trăm (100) cho thuộc tính SMART 231 (E7h) được dán nhãn là “Giá trị vòng đời còn lại của ổ SSD”, trong khi một sản phẩm đã đạt đến giới hạn bảo hành sẽ hiển thị giá trị chỉ báo hao mòn là một (1). Đối với ổ SSD NVMe, một sản phẩm mới chưa sử dụng sẽ hiển thị giá trị “Phần trăm đã sử dụng” thuộc tính sức khỏe là 0, trong khi một sản phẩm đạt đến giới hạn bảo hành sẽ hiển thị giá trị “Phần trăm đã sử dụng” lớn hơn hoặc bằng một trăm (100). Xem Kingston.com/wa để biết thêm chi tiết.

Trách nhiệm của OEM hệ thống là đảm bảo tính tương thích của hệ thống chủ và ứng dụng với mức ký quỹ đủ. Các lỗi liên quan đến hao mòn NAND không được loại trừ khỏi bảo hành này. Sản phẩm được thiết kế như một sản phẩm lưu trữ cấp độ khách hàng. Việc sử dụng sản phẩm nhằm mục đích khác hoặc áp dụng khối lượng công việc cao hơn quy định trên thông số kỹ thuật của sản phẩm, có thể gây ra mài mòn sớm hoặc hỏng hóc không được bảo hành theo bảo hành này.

Ngoài ra, Kingston chỉ cung cấp dịch vụ bảo hành cho khách hàng gốc, người đã quen sử dụng những sản phẩm này với thiết bị của mình sau một quá trình đạt tiêu chuẩn của Kingston.

Tất cả các sản phẩm được trả lại trở thành tài sản của Kingston. Sản phẩm thay thế có thể là mới hoặc điều chỉnh lại tùy theo quyết định của Kingston. Bất kỳ sản phẩm nào được thay thế hoặc sửa chữa đều có bảo hành giới hạn 90 ngày hoặc phần còn lại của bảo hành ban đầu thay thế cho sản phẩm cụ thể đó tại thời điểm đó, tùy theo thời gian nào dài hơn. Kingston không chịu trách nhiệm về bất kỳ phần mềm hoặc phần sụn tùy chỉnh, thông tin cấu hình hoặc dữ liệu bộ nhớ nào có trong, được lưu trữ hoặc tích hợp với bất kỳ Sản phẩm nào được trả lại cho Kingston theo bất kỳ bảo hành nào.

Khách hàng phải liên hệ với Kingston để biết số Ủy quyền Trả lại Vật liệu (RMA) trước khi trả lại bất kỳ sản phẩm nào cho Kingston. Bất kỳ sản phẩm nào được trả lại cho Kingston mà không có số Ủy quyền vật liệu trả lại hợp lệ được đánh dấu rõ ràng ở bên ngoài của gói hàng sẽ được trả lại cho khách hàng bằng chi phí của khách hàng. Kingston sẽ chịu chi phí trả lại sản phẩm bị lỗi, với điều kiện khách hàng tuân thủ hướng dẫn vận chuyển do bộ phận RMA của Kingston đưa ra. Kingston chịu trách nhiệm trả phí vận chuyển từ Kingston đến khách hàng.

KHÔNG ÁP DỤNG BẢO HÀNH NÓI TRÊN HOẶC BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO ĐƯỢC NÊU TRONG TÀI LIỆU NÀY, KINGSTON CUNG CẤP TẤT CẢ CÁC NGUYÊN MẪU, THIẾT KẾ THAM CHIẾU VÀ PHẦN MỀM CHO CÁC SẢN PHẨM "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

BẢO HÀNH ĐỘC QUYỀN: NẾU MỘT SẢN PHẨM CỦA KINGSTON KHÔNG HOẠT ĐỘNG NHƯ ĐƯỢC BẢO HÀNH Ở TRÊN, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA KHÁCH HÀNG SẼ LÀ SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ SẢN PHẨM HOẶC NHẬN TIỀN THANH TOÁN CHO SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐỀ CẬP TÙY THEO LỰA CHỌN CỦA KINGSTON. CÁC BẢO ĐẢM VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÊU TRÊN LÀ ĐỘC QUYỀN VÀ THAY THẾ CHO TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN KHÁC, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, TRÊN THỰC TẾ HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, THEO QUY ĐỊNH HOẶC THEO CÁCH KHÁC, BAO GỒM BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. KINGSTON KHÔNG ĐẢM NHẬN CŨNG NHƯ KHÔNG CHO PHÉP BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC ĐẢM NHẬN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN, CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA MÌNH. KINGSTON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO BẢO HÀNH NÀY NẾU VIỆC THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA THÔNG BÁO LỖI ĐƯỢC CHO LÀ CÓ TRONG SẢN PHẨM KHÔNG TỒN TẠI HOẶC GÂY RA BỞI KHÁCH HÀNG HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI THỨ BA NÀO SỬ DỤNG SAI, CẨU THẢ, CÀI ĐẶT HOẶC KIỂM TRA KHÔNG ĐÚNG CÁCH, CỐ GẮNG SỬA CHỮA TRÁI PHÉP HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO KHÁC NGOÀI PHẠM VI SỬ DỤNG DỰ ĐỊNH, HOẶC DO TAI NẠN, HỎA HOẠN, SÉT HOẶC NGUY HIỂM KHÁC.

HẠN CHẾ PHÁP LÝ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHO DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG HAY SAI SÓT (BAO GỒM SỰ CẨU THẢ), KINGSTON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH TRỪNG PHẠT DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, HOẶC ĐỐI VỚI TỔN THẤT DOANH THU, TỔN THẤT LỢI NHUẬN, TỔN THẤT TIẾT KIỆM, TỔN THẤT KINH DOANH HOẶC TỔN THẤT TÀI CHÍNH KHÁC, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC CHIẾM DỤNG DỮ LIỆU NÀO, HOẶC TỔN THẤT KHI SỬ DỤNG PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN, CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ, SỬ DỤNG, HIỆU SUẤT, THẤT BẠI HOẶC GIÁN ĐOẠN CÁC SẢN PHẨM, NGAY CẢ KHI KINGSTON ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. TỔNG TRÁCH NHIỆM TÍCH LŨY CỦA KINGSTON ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ VƯỢT QUÁ GIÁ KHÁCH HÀNG THANH TOÁN CHO SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU BẢO HÀNH CỘNG VỚI CHI PHÍ CẦN THIẾT MÀ BÊN KINGSTON PHÁT SINH.

KINGSTON TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG VÀ NGỤ Ý TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP. NẾU KINGSTON KHÔNG THỂ TỪ CHỐI BẢO HÀNH NGỤ Ý THEO LUẬT HIỆN HÀNH, THÌ TRONG CHỪNG MỰC CÓ THỂ, BẢO HÀNH NGỤ Ý NHƯ VẬY ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH RÕ RÀNG. THỜI GIAN BẢO HÀNH TRÊN BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO ĐƯỢC THAY THẾ SẼ LÀ BẢO HÀNH GIỚI HẠN 90 NGÀY HOẶC PHẦN THỜI GIAN BẢO HÀNH CÒN LẠI TRÊN SẢN PHẨM BAN ĐẦU, TÙY THEO THỜI GIAN NÀO DÀI HƠN.

KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG TUYÊN BỐ BẢO HÀNH GIỚI HẠN NÀY CÓ HIỆU LỰC ĐỂ LOẠI TRỪ, HẠN CHẾ HOẶC GIỚI HẠN KHOẢN PHẢI TRẢ CỦA KINGSTON CHO VIỆC TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN GÂY RA BỞI SỰ CẨU THẢ CỦA KINGSTON.

Rev. 08/2021