support category usb
DataTraveler 4000 - Managed (DT4000M)

DataTraveler 4000 - Managed - Hỗ trợ

Các câu hỏi thường gặp

Có. Trong khi cắm thiết bị vào, bạn có thể khởi động lại dịch vụ Launcher và tạo một tập tin nhật ký bằng cách nhấn Ctrl+Alt+F6. Tập tin này sẽ cung cấp thông tin bổ sung về hỗ trợ kỹ thuật hữu ích trong việc khắc phục sự cố trong quá trình đăng nhập.

FAQ: KDT-052411-MNG-07

Thông tin này có hữu ích không?

Điều này có thể xảy ra nếu bất kỳ điều nào sau đây đúng: CỔNG 443 bị chặn – Nếu tường lửa được kích hoạt, bạn sẽ phải mở cổng này (443) như một ngoại lệ, để cho phép lưu lượng đi qua (tức là giao tiếp giữa máy khách và máy chủ)

Chưa nhập mã client Registry từ trang Deployment – Từ Step 1 trên trang Deploymenttt, tải về SafeConsole.reg và cài đặt vào máy tính. Tập tin đăng ký (.reg) sẽ chứa mã sau HKCU\Software\BlockMaster\DTVPM với giá trị chuỗi là "Console URL" và giá trị dữ liệu là "https://servername/safestick"

Chưa cài đặt chứng nhận Internet browser từ trangSafeConsole ( https://server/safeconsole/deployment.html)

Máy khách DTVP-M hoặc DT4000-M không cùng mạng với SafeConsole hoặc không thể giao tiếp với máy chủ

DTVP-M phải có khả năng giao tiếp, kết nối, và đăng ký với SafeConsole trong khi khởi chạy và/hoặc mỗi lần cài đặt lại thiết bị (DTVP-M/DT4000-M). Sau khi khởi chạy, có thể sử dụng thiết bị như thiết bị USB An toàn tiêu chuẩn (LƯU Ý: Quản trị viên SafeConsole có thể hủy kích hoạt chức năng 'cài đặt lại' máy khách bằng cách bật tùy chọn 'Prohibit users from resetting" của SafeConsole trong Device User Settings.)

FAQ: KDT-052411-MNG-01

Thông tin này có hữu ích không?

Nếu vẫn chưa cài đặt chứng nhận trình duyệt từ trang Deployment, sẽ có thông báo lỗi trước khi nhận thông báo cảnh báo.

FAQ: KDT-052411-MNG-02

Thông tin này có hữu ích không?

Điều này xảy ra khi SafeConsole bị gỡ bỏ cài đặt, sau đó được cài đặt lại trên cùng máy chủ bằng cách sử dụng mật khẩu chứng nhận khác so với mật khẩu đã được sử dụng trong lần cài đặt trước. Nếu bạn đã gỡ bỏ cài đặt (hoặc định gỡ bỏ cài đặt) SafeConsole, xin chắc chắn rằng:

a. gỡ bỏ (các) chứng nhận trình duyệt đã cài đặt trong lần cài đặt trước HOẶC b. cài đặt lại SafeConsole bằng cách sử dụng chính xác cùng một mật khẩu chứng nhận đã sử dụng trong lần cài đặt trước

Có thể tìm thấy chứng nhận cho Internet Explorer tại mục lưu trữ Trusted Root Certification Authority [Tools Internet Options Tab Content Nút Certificates Tab Trusted Root Cert. Authorities]

Có thể tìm thấy chứng nhận cho Firefox tại tab Servers của Certificate Manager [Tools Options Advanced Tab Encryption Nút View Certificates Tab Servers]

FAQ: KDT-052411-MNG-04

Thông tin này có hữu ích không?

Có thể thiết lập bảo mật trình duyệt của bạn đang chặn chứng nhận đó. Hãy tạo “Trusted Site” cho SafeConsole URL trong trình duyệt Internet của bạn, ví dụ như https://servername

FAQ: KDT-052411-MNG-04

Thông tin này có hữu ích không?

Có. Có thể cài đặt tập tin giấy phép thủ công bằng cách sao chép tập tin đó sang thư mục license giấy phép và PHẢI đổi tên thành license.key. Vị trí thư mục được nêu dưới đây:

(c:\Program Files\BlockMaster\SafeConsole 4.1.x\license)

FAQ: KDT-052411-MNG-05

Thông tin này có hữu ích không?

Tên Miền/Máy chủ và các tập tin chứng nhận được tạo trong khi cài đặt SafeConsole cho Kingston và được sao chép sang thư mục res (SafeConsole.reg, SafeConsole.crt, Group Name.reg, v.v...)

(c:\Program Files\BlockMaster\SafeConsole 4.1x\webapps\safeconsole\res)

FAQ: KDT-052411-MNG-06

Thông tin này có hữu ích không?

Ô thông báo này nhắc người dùng xác nhận thông tin nhận dạng trước khi khởi chạy thiết bị. Trong ví dụ này, BLOCKMASTER1 đại diện cho tên của máy tính (trạm làm việc) mà người này đang cố gắng khởi chạy DTVP-M (hoặc DT4000-M) trên đó và bmAdmin đại diện cho tên người dùng hiện đang được đăng nhập vào hệ thống. Việc nhấp vào ‘Yes’ sẽ cho phép bạn tiến hành khởi chạy; việc nhấp vào ‘No’ sẽ hủy quá trình khởi chạy và ngăn việc sử dụng thiết bị.

FAQ: KDT-052411-MNG-08

Thông tin này có hữu ích không?

Có thể bạn đăng nhập vào ổ cứng theo chế độ chỉ đọc. Nếu bất cứ khi nào bạn đăng nhập theo chế độ chỉ đọc và muốn mở khóa thiết bịvới quyền truy cập để đọc/ghi đầy đủ phân vùng dữ liệu an toàn, bạn phải tắt thiết bị và đăng nhập trở lại, bỏ chọn ô đánh dấu ‘Read-Only Mode’ trước khi đăng nhập.

FAQ: KDT-052411-MNG-09

Thông tin này có hữu ích không?

SafeConsole for Kingston is an Enterprise Management software solution that offers full USB management of Kingston’s Managed secure Flash drives (DTVP-M/DT4000-M). With WEB-based accessibility and its user-friendly interface, SafeConsole for Kingston makes it easy to configure and manage all of the extended features of the managed drives, including remote password resets, device content management, and much more.

FAQ: KDT-052411-MNG-10

Thông tin này có hữu ích không?

  1. Chạy "nslookup [tên miền]" để hỏi máy chủ DNS về các địa chỉ IP được ánh xạ cho tên miền này.
  2. Cố gắng sử dụng chương trình ping đối với tất cả các địa chỉ IP và chắc chắn rằng tất cả các địa chỉ đó đều là máy chủ và không phải máy chủ lưu trữ máy khách.
  3. Nếu máy chủ lưu trữ không trả lời hoặc không chính xác, vui lòng tháo máy chủ lưu trữ khỏi máy chủ DNS của bạn (vui lòng xác minh rằng máy chủ lưu trữ không tồn tại và thực sự có thể tháo bỏ an toàn)
  4. Thực hiện lại các bước từ 1-3 nhưng yêu cầu domaindnszones.[tên miền]
  5. Thực hiện lại các bước từ 1-3 nhưng yêu cầu forestdnszones.[tên miền]

FAQ: KDT-102511-MNG-11

Thông tin này có hữu ích không?

Still Need Assistance?

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

Chat With Support

Trò chuyện ngay