Kami melihat Anda sedang mengunjungi situs Inggris. Apakah Anda ingin mengunjungi situs utama kami?

Inbäddade produkter

Garanti

Kingston Digital, Inc. (”Kingston”) garanterar att hela dess serie av inbäddade produkter är fria från allvarliga defekter i material och utförande under normal användning och service under den tillämpliga garantiperiod som beskrivs nedan. Med termen ”inbäddade produkter” avses eMMC, eMCP, och MCP, hädanefter benämnda ”produkten” eller ”produkterna”. Denna garanti gäller för varje enskild Kingston-produkt i ett (1) år från leveransdatumet (”garantiperioden”). Kingston kommer att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut alla produkter som inte fungerar enligt garantin mot en likartad eller funktionellt likvärdig produkt eller sätta in ett belopp på kundens konto motsvarande det pris som erlagts för den produkt som går sönder under tillämplig garantiperiod. Kingston tar rimlig tid på sig för reparation eller utbyte av defekta produkter som returneras under garantin eller insättning av ersättningen in på kundens konto.

Genom att godta villkoren i det kommersiella avtal om direktförsäljning till företag av produkter som berörs av denna garanti äger ursprungstillverkarkunden (”kunden”) rätt till den häri framlagda garantin. För att kunna åtnjuta fördelarna med denna garanti måste i) kunden följa Kingstons returanvisningar; ii) kunden omgående informera Kingston skriftligen inom tillämplig garantiperiod om att ifrågavarande produkt är defekt och måste lämna en beskrivning av bristen/bristerna; iii) ifrågavarande produkt returneras till en av Kingston angiven serviceanläggning på kundens risk och bekostnad samt iv) Kingston förvissa sig om att de påstådda defekterna föreligger och inte har uppstått på grund av olyckshändelse, missbruk, försumlighet, ändring, reparation eller felaktig installation eller testning. Om Kingston kommer fram till att den returnerade produkten inte är defekt eller att dess brist(er) orsakats av olyckshändelse, missbruk, försumlighet, ändring eller felaktig reparation, installation eller testning är kunden skyldig att bestrida alla kostnader för test- och felanalys, frakt och alla andra tillämpliga avgifter.

Denna garanti gäller inte för produkter som varit föremål för missbruk (inklusive statisk urladdning, felaktig installation, reparation, olyckshändelse eller användning som står i strid med de anvisningar som tillhandahållits av Kingston), försumlighet eller modifiering eller produkter för vilka Kingston inte kunnat genomföra tester under normala testförhållanden.

Fel som uppstår på grund av alltför omfattande skrivaktivitet betraktas som ett tillstånd som kännetecknar slutet på den tekniska livslängden och täcks inte av denna garanti. Det är ursprungstillverkaren ansvar att se till att dimensionera värdsystem och programkompatibilitet med en tillräcklig marginal. NAND-slitagerelaterade fel omfattas inte heller av denna garanti.

Alla produkter som returneras övergår i Kingstons ägo. Utbytesprodukter kan efter Kingstons gottfinnande vara antingen nya eller renoverade. All utbytta eller reparerade produkter ges antingen 90 dagars garanti eller återstoden av den ursprungliga garantin för den aktuella produkten vid denna tidpunkt, beroende på vilken period som är längst. Kingston ansvarar inte för eventuell anpassad programvara eller fast programvara, information om konfiguration eller minnesdata som ingår i, lagras på eller är integrerad i produkter som returneras till Kingston under garanti.

Kunden måste kontakta Kingston och be om ett RMA-nummer (Return Material Authorization, godkännande av materialretur) innan en produkt returneras till Kingston. Alla produkter som returneras till Kingston utan ett giltigt RMA-nummer tydligt angivet utvändigt på paketet returneras till kunden på kundens bekostnad. Kingston påtar sig kostnaderna för returer av defekta produkter, förutsatt att kunden har följt fraktanvisningarna från Kingstons RMA-avdelning. Kingston ansvarar för fraktkostnaderna för returer från Kingston till kunden.

OAKTAT OVANSTÅENDE GARANTI ELLER EVENTUELLA VILLKOR SOM ANGES HÄRI TILLHANDAHÅLLER KINGSTON ALLA PROTOTYPER, REFERENSDESIGNER OCH PROGRAMVARA FÖR PRODUKTERNA I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI.

EXKLUSIVA GARANTIER: OM EN KINGSTON-PRODUKT INTE FUNGERAR ENLIGT OVANSTÅENDE GARANTI SKA KUNDENS ENDA GOTTGÖRELSE – ENLIGT KINGSTONS GOTTFINNANDE – UTGÖRA REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTEN ALTERNATIVT ERSÄTTNING FÖR PRODUKTEN I FRÅGA. OVANSTÅENDE GARANTIER OCH GOTTGÖRELSER ÄR EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ SAKFÖRHÅLLANDEN, LAGSTIFTNING, LAGSTADGAD RÄTT ELLER ANNORLEDES, INKLUSIVE GARANTIER ELLER VILLKOR OM KURANS ELLER ÄNDAMÅLSENLIGHET. KINGSTON VARKEN PÅTAR SIG ELLER BEMYNDIGAR NÅGON ANNAN ATT FÖR DESS RÄKNING PÅTA SIG ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER I SAMBAND FÖRSÄLJNING, INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER. KINGSTON SKA ENLIGT DENNA GARANTI INTE VARA ERSÄTTNINGSSKYLDIGT OM DESS TESTNING ELLER UNDERSÖKNING GER FÖR HANDEN ATT DEN PÅSTÅDDA DEFEKTEN I PRODUKTEN INTE FÖRELIGGER ELLER HAR ORSAKATS AV KUNDENS ELLER TREDJE MANS MISSBRUK, FÖRSUMLIGHET, FELAKTIGA INSTALLATION ELLER TESTNING, OBEHÖRIGA FÖRSÖK TILL REPARATION ELLER ANNAN ORSAK SOM INTE OMFATTAS AVSETT BRUK ELLER PÅ GRUND AV OLYCKSHÄNDELSE, BRAND, BLIXTNEDSLAG ELLER ANNAN FARA.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR: UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, OAVSETT OM ANSPRÅKET GRUNDAR SIG PÅ AVTALS- ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE OAKTSAMHET), SKA KINGSTON VARA ANSVARIGT FÖR TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SKADESTÅND VID FÖLJDSKADA ELLER STRAFFSKADESTÅND AV NÅGOT SOM HELST SLAG ELLER FÖR INTÄKTSBORTFALL, FÖRLORADE AFFÄRER ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING, INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING AV, PRESTANDA HOS, FEL PÅ ELLER STÖRNINGAR I PRODUKTEN, ÄVEN OM KINGSTON HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. KINGSTONS TOTALA SAMMANTAGNA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET TILL KUNDEN KOMMER ALDRIG ATT ÖVERSTIGA DET PRIS KUNDEN HAR BETALAT FÖR DEN PRODUKT SOM GARANTIANSPRÅKET RÖR PLUS NÖDVÄNDIGA KOSTNADER SOM KINGSTON ÅDRAR SIG.

KINGSTON AVSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG. OM KINGSTON INTE KAN FRISKRIVA SIG FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ENLIGT TILLÄMPLIG SKA SÅDANA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER – I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR MÖJLIGT – BEGRÄNSAS TILL DEN UTTRYCKLIGA GARANTINS LÖPTID. GARANTINS VARAKTIGHET FÖR EN EVENTUELL UTBYTESPRODUKT SKA ANTINGEN VARA 90 DAGAR ELLER DEN ÅTERSTÅENDE TIDEN AV DEN URSPRUNGLIGA PRODUKTENS GARANTIPERIOD, BEROENDE PÅ VILKEN SOM ÄR LÄNGST.