Percebemos que você está visitando o site do Reino Unido. Gostaria de visitar nosso site principal?

Ενσωματωμένα προϊόντα

Εγγύηση

Η εταιρεία Kingston Digital, Inc. («Kingston») εγγυάται ότι η πλήρης σειρά ενσωματωμένων προϊόντων που διαθέτει είναι ελεύθερα από σημαντικά ελαττώματα στην εργασία και στα υλικά, υπό κανονική χρήση και λειτουργία, για τον ισχύοντα όρο της εγγύησης που περιγράφεται παρακάτω. Ο όρος «ενσωματωμένα προϊόντα» περιλαμβάνει eMMC, eMCP και MCP (εφεξής αναφερόμενα από κοινού υπό τον όρο «Προϊόν» ή «Προϊόντα). Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει το κάθε Προϊόν της Kingston για ένα (1) έτος από την ημερομηνία αποστολής («Περίοδος Εγγύησης»). Η Kingston, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν που δεν λειτουργεί όπως προβλέπεται από την εγγύηση με ένα παρόμοιο ή λειτουργικά ισοδύναμο προϊόν ή θα πιστώσει στον λογαριασμό του Πελάτη ένα ποσό ίσο με την τιμή που καταβλήθηκε για οποιοδήποτε τέτοιου είδους Προϊόν που θα αστοχήσει κατά τη διάρκεια της ισχύουσας Περιόδου εγγύησης. Η Kingston θα έχει στη διάθεσή της εύλογο χρόνο για την επισκευή ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε ελαττωματικού Προϊόντος που θα επιστραφεί στο πλαίσιο της Εγγύησης ή για την πίστωση του ανάλογου ποσού στον λογαριασμό του Πελάτη.

Αποδεχόμενοι τους όρους του εμπορικού συμβολαίου μεταξύ επιχειρήσεων για την αγορά των Προϊόντων στα οποία επισυνάπτεται η παρούσα Εγγύηση, ο πελάτης κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού («Πελάτης») δικαιούται Εγγύησης, όπως προσδιορίζεται στην παρούσα. Προκειμένου να λάβει τα οφέλη της παρούσας Εγγύησης, (i) ο Πελάτης πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες επιστροφών της Kingston, (ii) ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Kingston γραπτώς, εντός της ισχύουσας Περιόδου Εγγύησης, ότι το εν λόγω Προϊόν είναι ελαττωματικό και πρέπει να παρέχει μια επεξήγηση του προβλήματος που παρουσιάζει, (iii) το εν λόγω Προϊόν πρέπει να επιστραφεί στις καθορισμένες εγκαταστάσεις σέρβις της Kingston, με κίνδυνο και δαπάνη του Πελάτη και (iv) η Kingston πρέπει να μείνει ικανοποιημένη αναφορικά ότι τα ελαττώματα που περιγράφονται στην αξίωση όντως υπάρχουν και δεν έχουν προκληθεί από ατύχημα, κακομεταχείριση, αμέλεια, μετατροπές, επισκευές, ακατάλληλη εγκατάσταση ή ακατάλληλη δοκιμή. Εάν διαπιστωθεί από την Kingston ότι το Προϊόν που θα επιστραφεί δεν είναι ελαττωματικό ή το ελάττωμα που φέρει έχει προκληθεί από ατύχημα, κακομεταχείριση, αμέλεια, μετατροπές, επισκευές, ακατάλληλη εγκατάσταση ή ακατάλληλη δοκιμή, ο Πελάτης θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το σύνολο του κόστους για την ανάλυση της αστοχίας μέσω δοκιμών, τα μεταφορικά και όλες τις άλλες σχετικές χρεώσεις.

Η παρούσα Εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε Προϊόν που έχει υποστεί κακομεταχείριση (συμπεριλαμβανομένης στατικής εκφόρτισης, ακατάλληλης εγκατάστασης, επισκευής, ατυχήματος ή χρήσης με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που παρέχονται από την Kingston), αμέλεια ή μετατροπή ή το οποίο η Kingston δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σε δοκιμή, υπό τις κανονικές συνθήκες δοκιμασίας.

Οι αστοχίες λόγω υπερβολικής δραστηριότητας εγγραφής θεωρείται ότι συνιστούν κατάσταση Τέλους Διάρκειας Ζωής και δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού του συστήματος να διασφαλίζει τη συμβατότητα του συστήματος κεντρικού υπολογιστή και της εφαρμογής με επαρκές περιθώριο. Οι αστοχίες που σχετίζονται με φθορά NAND εξαιρούνται από την παρούσα εγγύηση.

Όλα τα Προϊόντα που επιστρέφονται περιέρχονται στην κυριότητα της Kingston. Τα Προϊόντα Αντικατάστασης ενδέχεται να είναι νέα ή επιδιορθωμένα, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Kingston. Οποιοδήποτε Προϊόν που έχει αντικατασταθεί ή επισκευαστεί καλύπτεται είτε από περιορισμένη εγγύηση 90 ημερών είτε από το υπολειπόμενο διάστημα ισχύος της αρχικής Εγγύησης που βρισκόταν σε ισχύ για το συγκεκριμένο Προϊόν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Η Kingston δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε προσαρμοσμένο λογισμικό ή υλικολογισμικό, στοιχεία διαμόρφωσης ή δεδομένα μνήμης που περιέχονται, είναι αποθηκευμένα ή είναι ενσωματωμένα σε οποιο(α)δήποτε Προϊόν(τα) που επιστρέφονται στην Kingston, στο πλαίσιο οποιασδήποτε εγγύησης.

Ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνεί με την Kingston προκειμένου να λαμβάνει έναν αριθμό Έγκρισης Επιστροφής Υλικού (Return Material Authorization, RMA), πριν από την επιστροφή οποιουδήποτε Προϊόντος στην Kingston. Οποιοδήποτε Προϊόν που θα επιστραφεί στην Kingston χωρίς έγκυρο αριθμό Έγκρισης Επιστροφής Υλικού (Return Material Authorization, RMA) σαφώς σημασμένο στο εξωτερικό της συσκευασίας θα επιστραφεί στον Πελάτη, με έξοδα του πελάτη. Η Kingston θα αναλάβει το κόστος επιστροφής ελαττωματικών Προϊόντων, με την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα εφαρμόσει πιστά τις οδηγίες αποστολής που παρέχονται από το τμήμα RMA της Kingston. Η Kingston είναι υπεύθυνη για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς επιστροφής από την Kingston στον Πελάτη.

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η KINGSTON ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ, ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ KINGSTON ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΠΩΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ KINGSTON. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΤΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΕΙΤΕ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η KINGSTON ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. Η KINGSTON ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΝ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Ή ΕΙΧΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΔΟΚΙΜΗ, ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Ή ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟ Ή ΑΛΛΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), Η KINGSTON ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η KINGSTON ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ, ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η KINGSTON ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ Η KINGSTON.

Η KINGSTON ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΕΑΝ Η KINGSTON ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΤΕ, ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΕΊΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ.