Percebemos que você está visitando o site do Reino Unido. Gostaria de visitar nosso site principal?

Iegultie

Garantija

Kingston Digital, Inc. (“Kingston”) uz zemāk norādīto garantijas laiku garantē, ka tās iegultajiem produktiem nav materiālu un ražošanas defektu, ja vien tie tiek izmantoti un apkalpoti normālos apstākļos. Termins “iegultie produkti” ietver eMMC, eMCP un MCP (turpmāk kopā saukti – “Produkts” vai “Produkti”). Šī garantija attiecas uz visiem Kingston Produktiem vienu (1) gadu no to nosūtīšanas dienas (“Garantijas laiks”). Kingston visus produktus, kas nedarbosies atbilstoši garantijas noteikumiem, pēc sava ieskata salabos vai nomainīs pret līdzīgiem vai funkcionāli līdzvērtīgiem produktiem, vai pārskaitīs Klienta kontā par šādu Produktu, kas attiecīgajā Garantijas laikā sabojājies, samaksātajai cenai līdzvērtīgu summu. Kingston tiks dots saprātīgs laiks jebkura bojātā un saskaņā ar Garantiju tai atgrieztā Produkta salabošanai vai nomaiņai, vai naudas pārskaitīšanai uz Klienta kontu.

Piekrītot korporatīvo klientu līguma noteikumiem par Produktu, uz kuriem attiecas šī Garantija, iegādi, klientam-oriģinālā aprīkojuma ražotājam (“Klients”) ir tiesības uz šeit aprakstīto Garantiju. Lai saņemtu šajā Garantijā paredzētos ieguvumus, (i) Klientam ir jāievēro Kingston atgriešanas norādes; (ii) Klientam attiecīgajā Garantijas laikā ir nekavējoties rakstiski jāinformē Kingston, ka Produkts ir bojāts, un jāsniedz skaidrojums par tā trūkumiem; (iii) šāds Produkts uz Klienta atbildību un rēķina jānogādā Kingston norādītajā remontdarbnīcā; un (iv) Kingston jāpārliecinās, ka Produktam ir norādītie trūkumi un ka tie nav radušies negadījuma, nepareizas Produkta izmantošanas, nolaidības, izmaiņu veikšanas, nepareizi veikta remonta, nepareizas uzstādīšanas vai nepareizas testēšanas dēļ. Ja Kingston konstatē, ka atgrieztais Produkts nav bojāts vai arī ka tā trūkumi radušies negadījuma, nepareizas Produkta izmantošanas, nolaidības, izmaiņu veikšanas, nepareizi veikta remonta, nepareizas uzstādīšanas vai nepareizas testēšanas dēļ, Klientam ir jāuzņemas visas izmaksas par defektu testēšanas analīzi, transportēšanu un citiem saistītajiem izdevumiem.

Šī Garantija neattiecas uz Produktiem, kas ir nepareizi izmantoti (ieskaitot statiskās enerģijas izlādi, nepareizu uzstādīšanu, remontu, negadījumu vai izmantošanu neatbilstoši Kingston sniegtajām norādēm), attiecībā uz kuriem pieļauta nolaidība vai kuriem veiktas izmaiņas, vai ko Kingston normālos pārbaudes apstākļos nespēj notestēt.

Ar pārmērīgu rakstīšanas slodzi saistītie defekti tiek uzskatīti par ekspluatācijas laika beigu nosacījumu, un uz tiem šī Garantija neattiecas. Sistēmas oriģinālā aprīkojuma ražotājs ir atbildīgs par resursu sistēmas un lietotņu savietojamības nodrošināšanu ar pietiekamu rezervi. Šī Garantija neattiecas uz defektiem, kas saistīti ar NAND nolietojumu.

Visi atgrieztie Produkti kļūst par Kingston īpašumu. Aizstājošie Produkti pēc Kingston ieskata var būt jauni vai salaboti. Uz jebkuru aizstājošu vai salabotu Produktu attiecas vai nu ierobežota 90 dienu garantija vai arī attiecīgajā brīdī uz konkrēto Produktu attiecināmais atlikušais Garantijas laiks atkarībā no tā, kurš periods ir garāks. Kingston nav atbildīgs par jebkādu pasūtījuma programmatūru vai aparātprogrammatūru, informāciju par konfigurāciju vai atmiņas datiem, kas ievietoti, saglabāti vai integrēti jebkurā Kingston atgrieztajā Produktā(-os) saskaņā ar jebkuru garantiju.

Pirms jebkura Produkta atgriešanas Kingston Klientam ir jāsazinās ar Kingston, lai saņemtu materiālu atgriešanas atļaujas (RMA) numuru. Jebkurš Produkts, kas atgriezts Kingston un kuram uz iepakojuma nav skaidri norādīts derīgs materiālu atgriešanas atļaujas numurs, tiks atgriezts Klientam uz viņa paša rēķina. Kingston uzņemas ar bojātu Produktu atgriešanu saistītās izmaksas, ja Klients ievēro Kingston RMA departamenta pārvadāšanas norādes. Kingston ir atbildīgs par to izmaksu segšanu, kas saistītas ar Produkta atgriešanu no Kingston Klientam.

NESKATOTIES UZ IEPRIEKŠ APRAKSTĪTO GARANTIJU VAI JEBKURIEM ŠEIT MINĒTAJIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM, KINGSTON NODROŠINA VISUS PROTOTIPUS, ATSAUCES KONSTRUKCIJAS UN PROGRAMMATŪRU PRODUKTAM “KĀDS TAS IR”, NESNIEDZOT NEKĀDA VEIDA GARANTIJU.

EKSKLUZĪVĀS GARANTIJAS: JA KINGSTON PRODUKTS NEDARBOJAS SASKAŅĀ AR IEPRIEKŠ APRAKSTĪTO GARANTIJU, KLIENTA VIENĪGAIS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS IR PRODUKTA REMONTS VAI NOMAIŅA, VAI NAUDAS ATMAKSA PAR ATTIECĪGO PRODUKTU PĒC KINGSTON IESKATA. IEPRIEKŠ APRAKSTĪTĀS GARANTIJAS UN AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI IR EKSKLUZĪVI UN AIZSTĀJ VISAS PĀRĒJĀS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS, TIEŠUS VAI NETIEŠUS, FAKTISKI NOTEIKTUS VAI TIESĪBU AKTOS PAREDZĒTUS, AR LIKUMU NOTEIKTUS VAI CITĀDUS, TAJĀ SKAITĀ GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS ATTIECĪBĀ UZ PĀRDOŠANAS DERĪGUMU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. KINGSTON NEUZŅEMAS UN NEPILNVARO NEVIENU CITU PERSONU UZŅEMTIES PAR TO JEBKĀDA CITA VEIDA ATBILDĪBU SAISTĪBĀ AR TĀ PRODUKTU PĀRDOŠANU, UZSTĀDĪŠANU, APKOPI VAI IZMANTOŠANU. KINGSTON SASKAŅĀ AR ŠO GARANTIJU NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, JA TESTĒŠANAS UN PĀRBAUDES LAIKĀ TIEK ATKLĀTS, KA PRODUKTAM NORĀDĪTĀ DEFEKTA NAV VAI ARĪ TAS RADIES KLIENTA VAI JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PIEĻAUTAS NEPAREIZAS IZMANTOŠANAS, NOLAIDĪBAS, NEPAREIZAS UZSTĀDĪŠANAS VAI TESTĒŠANAS, NEATĻAUTU REMONTA MĒĢINĀJUMU VAI JEBKĀDA CITA IZMANTOŠANAS MĒRĶIM NEATBILSTOŠA IEMESLA, NEGADĪJUMA, UGUNSGRĒKA, ZIBENS VAI CITA KAITĒJUMA DĒĻ.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS: KINGSTON NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, VAI TAS BŪTU NORĀDĪTS LĪGUMĀ VAI TIESĪBU AKTOS (IESKAITOT NOLAIDĪBU), NAV ATBILDĪGA PAR JEBKĀDA VEIDA NEJAUŠU, IZRIETOŠU, NETIEŠU, ĪPAŠU KAITĒJUMU VAI SODA NAUDĀM, VAI PAR IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS ZAUDĒJUMU VAI CITU FINANSIĀLU ZAUDĒJUMU, KAS IZRIET NO VAI IR SAISTĪTS AR PRODUKTU PĀRDOŠANU, UZSTĀDĪŠANU, APKOPI, IZMANTOŠANU, EFEKTIVITĀTI, DEFEKTIEM VAI DARBĪBAS PĀRTRAUKUMU, TOSTARP GADĪJUMOS, KAD KINGSTON IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJU. KINGSTON KOPĒJĀ KUMULATĪVĀ ATBILDĪBA PRET KLIENTU NEKAD NEPĀRSNIEGS CENU, KO KLIENTS SAMAKSĀJIS PAR PRODUKTU, UZ KURU ATTIECINĀMA GARANTIJA, PLUS KINGSTON RADUŠĀS NEPIECIEŠAMĀS IZMAKSAS.

KINGSTON VISAUGSTĀKAJĀ MĒRĀ ATSAKĀS NO VISĀM TIEŠAJĀM UN NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM, CIK TO PIEĻAUJ TIESĪBU AKTI. JA KINGSTON SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM NAV SPĒJĪGS ATTEIKTIES NO NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM, TAD, CIKTĀL IESPĒJAMS, ŠĀDAS NETIEŠĀS GARANTIJAS IR IEROBEŽOTAS UZ LAIKU, KAD SPĒKĀ IR TIEŠĀ GARANTIJA. GARANTIJAS LAIKS JEBKURAM NOMAIŅAS PRODUKTAM BŪS VAI NU IEROBEŽOTA 90 DIENU GARANTIJA VAI ARĪ ATTIECĪGAJĀ BRĪDĪ ATLIKUŠAIS UZ SĀKOTNĒJO PRODUKTU ATTIECINĀMAIS GARANTIJAS LAIKS ATKARĪBĀ NO TĀ, KURŠ PERIODS IR GARĀKS.